Acesial - Interakce


 

Interakce léku: Acesial Tableta


Generikum: ramipril
Účinná látka: ramipril
ATC skupina: C09AA05 - ramipril
Obsah účinných látek: 10MG, 2,5MG, 5MG
Balení: Blistr
Neužívejte přípravek Acesial:
• Jestliže jste alergický(á) na ramipril, jakékoli jiné inhibitory ACE nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).
Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, problémy s polykáním nebo dýcháním, otok rtů,
tváře, hrdla nebo jazyka.
• Pokud se u Vás někdy vyskytla závažná alergická reakce označovaná jako "angioedém". Tyto příznaky
zahrnují svědění, kopřivku, červené skvrny na rukou, nohou a v hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a
rtů, potíže s dýcháním a polykáním.
• Pokud docházíte na dialýzu nebo nějaký jiný typ filtrace krve. V závislosti na přístroji, který se používá,
nemusí být přípravek Acesial pro Vás vhodný.
• Pokud trpíte potížemi s ledvinami, při kterých je sníženo krevní zásobení Vašich ledvin (stenóza renální
tepny).
• Pokud je Váš krevní tlak abnormálně nízký nebo nestabilní. Toto vyhodnocení musí provést Váš lékař.
• Během posledních 6 měsíců těhotenství (viz níže bod "Těhotenství a kojení").
• Pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení
krevního tlaku obsahujícím aliskiren
Neužívejte přípravek Acesial, pokud se na Vás vztahuje výše uvedené. Pokud si nejste jistý(á), promluvte si před
užitím přípravku Acesial se svým lékařem.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Acesial se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:
• Pokud máte poruchu funkce srdce, jater nebo ledvin.
• Pokud u Vás došlo k velké ztrátě solí nebo tekutin z těla (zvracením, průjmem, pocením, které je větší než
obvyklé, při dietě s nízkým obsahem solí, užíváním diuretik (močopudné léky) po dlouhou dobu nebo při
dialýze).
• Pokud plánujete podstoupit léčbu ke snížení Vaší alergie na včelí nebo vosí píchnutí (desenzibilizace).
• Pokud máte obdržet anestetikum. To může být podáno z důvodu operace nebo zubního ošetření. Možná
budete muset přestat užívat svou léčbu přípravkem Acesial jeden den předem. Požádejte svého lékaře o
radu.
• Pokud máte vysokou hladinu draslíku v krvi (dle výsledků krevních testů).
• Pokud užíváte léčivé přípravky, které mohou snižovat hladinu sodíku v krvi, nebo trpíte onemocněním, při
kterém může docházet ke snížení hladiny sodíku v krvi. Váš lékař může provádět pravidelné vyšetření
krve se zaměřením na hladinu sodíku v krvi, zejména jste-li vyššího věku.
• Pokud trpíte kolagenovou cévní poruchou, jako je například sklerodermie nebo systémový lupus
erythematodes.
• Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo, že byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat svého lékaře.
Acesial se nedoporučuje v průběhu prvních tří měsíců těhotenství a může způsobit závažné poškození
Vašeho dítěte v dalším průběhu od 3 měsíce těhotenství (viz níže bod "Těhotenství a kojení").
• Pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:
• blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany – například valsartan,
telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem
• aliskiren
• Pokud jste černé pleti, jelikož u Vás existuje vyšší riziko angioedému a tento přípravek u vás může být
na snižování krevního tlaku méně účinný než u jiných pacientů.
• Pokud užíváte některý z následujících léků, hrozí zvýšené riziko angioedému (rychlého podkožního
otoku např. v krku):
• sirolimus, everolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR (užívají se k zamezení odmítnutí
transplantovaných orgánů).

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např.
draslíku) v krvi.
Viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Acesial“.
Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před užitím přípravku Acesial se
svým lékařem.

Děti a dospívající
Acesial se nedoporučuje užívat dětem a dospívajícím do 18 let věku, jelikož bezpečnost a účinnost ramiprilu
nebyla u dětí doposud stanovena.
Další léčivé přípravky a Acesial
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat. To proto, že přípravek Acesial může ovlivňovat účinky jiných léků. Také
některé léky mohou ovlivňovat účinek přípravku Acesial.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:
• Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě
„Neužívejte přípravek Acesial“ a „Upozornění a opatření“).
Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků. Mohou zvyšovat riziko vzniku nežádoucích
účinků, pokud se užívají spolu s přípravkem Acesial:
• Léky používané k úlevě od bolesti a zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky (NSA) jako jsou
ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová).
• Léky pro léčbu rakoviny (chemoterapie).
• Léky, které mají za účel zastavit rejekci orgánů po transplantaci, jako je cyklosporin.
• Diuretika (močopudné tablety), jako je furosemid.
• Léky, které mohou zvýšit hladinu draslíku ve Vaší krvi, jako jsou spironolakton, triamteren, amilorid,
draselné soli a další léky, které mohou zvyšovat hladinu draslíku v těle: (lék na ředění krve).
• Trimethoprim a kotrimoxazol (k léčbě infekce způsobené bakteriemi).
• Steroidní léky pro léčbu zánětu, jako je prednisolon.
• Alopurinol (používaný pro snižování hladiny kyseliny močové ve Vaší krvi).
• Prokainamid (pro léčbu problémů se srdečním rytmem).
• Temsirolimus (k léčbě rakoviny).
• Léky, které se velmi často užívají se k zamezení odmítnutí transplantovaných orgánů (sirolimus,
everolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR). Viz bod „Upozornění a opatření”.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků. Jejich účinek může být ovlivněn působením
přípravku Acesial:
• Léky na léčbu diabetu, jako jsou perorální antidiabetika a inzulín. Přípravek Acesial může snižovat
množství krevního cukru. Důkladně kontrolujte množství cukru v krvi, pokud užíváte přípravek Acesial.
• Lithium (pro psychické potíže). Přípravek Acesial může zvýšit množství lithia v krvi. Hladina lithia musí být
důkladně kontrolována Vaším lékařem.
Pokud se na Vás vztahuje cokoliv z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), promluvte si se svým lékařem dříve,
než užijete přípravek Acesial.
Přípravek Acesial s jídlem a alkoholem
• Pití alkoholu s přípravkem Acesial může způsobit pocit závrati nebo točení hlavy. Pokud jste znepokojení
ohledně toho, kolik můžete při užívání přípravku Acesial pít, prodiskutujte to se svým lékařem, protože
léky používané pro snížení krevního tlaku a alkohol mohou mít aditivní účinky.
• Přípravek Acesial je možné užívat s jídlem nebo bez jídla.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná, nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Těhotenství
Musíte svému lékaři sdělit, pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět).
V průběhu prvních 12 týdnů těhotenství nemáte přípravek Acesial užívat, a vůbec jej užívat nesmíte od 13. týdne
těhotenství, protože jeho užívání v průběhu těhotenství může být škodlivé pro dítě. Pokud otěhotníte v průběhu
užívání přípravku Acesial, neprodleně informujte svého lékaře. Převedení na odpovídající alternativní léčbu musí
být provedeno v předstihu před plánovaným těhotenstvím.

Kojení
Pokud kojíte, nemáte přípravek Acesial užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při užívání přípravku můžete pociťovat závrať. Dochází k tomu spíše po zahájení užívání přípravku Acesial nebo
zahájení vyšší dávkou. Pokud k tomu dojde, neřiďte, nepoužívejte žádné nástroje ani neobsluhujte stroje.


Přípravek Acesial obsahuje laktózu
Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, než
začnete tento přípravek užívat.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
285 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
375 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
295 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop