Podmínky používání, zproštění odpovědnosti

Vaše používání této služby potvrzuje přijetí Pravidel a podmínek užívání portálu srovnejleky.cz a zproštění odpovědnosti. Výslovně vyjadřujete souhlas a souhlasíte s tím, že portál srovnejleky.cz ani jeho provozovatelé nenesou odpovědnost za výsledky vašich rozhodnutí vyplývajících z používání této služby a celého portálu srovnejleky.cz, mimo jiné včetně vaší volby vyhledat odbornou lékařskou péči nebo zvolit konkrétní postupy na základě této služby a všech údajů na tomto portálu.

Bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění přesnosti, aktuálnosti a úplnosti informací poskytovaných ve službě, avšak v tomto směru není zaručena žádná záruka. Kromě toho mohou být informace o lécích obsažené v tomto textu časově citlivé. Zároveň berete na vědomí, že provozovatelé tohoto portálu nejsou zdravotničtí pracovníci a veškeré informace jsou na tomto portálu uváděny jako pouze informativní a nenavádějí uživatele tohoto portálu k vlastním rozhodnutím pouze na základě zde uvedených informací.

Služba nepodporuje drogy, nedoporučuje diagnostikovat pacienty,a nedoporučuje terapii nebo změnu vaší stávajíci terapie. Služba je informačním zdrojem určeným pro pomoc licencovaným zdravotníkům při péči o jejich pacienty a poskytování informací specifickým pro drogy. Pracovníci v oblasti péče o zdraví by měli používat svůj odborný úsudek při používání poskytovaných informací. Služba není náhradou za péči poskytovanou licencovanými lékaři a spotřebitelé jsou naléhavě vyzváni, aby se ve všech případech poradili se svým zdravotníkem. Absence varování pro danou drogu nebo její kombinaci v žádném případě by neměla být chápána tak, aby naznačovala, že léčivo nebo kombinace je bezpečná, účinná nebo vhodná pro každého daného pacienta.
Tato aplikace tedy nemusí vzhledem k zde uvedeným informacím zaručovat 100% přesnost a nemusí obsahovat všechna dostupná léčiva či informace, přestože na jejich získání a zpracování byla vynaložena veškerá snaha. Tato aplikace a veškeré informace v ní uvedené nenahrazují navštěvu lékaře či lékárny.

Provozovatelé portálu srovnejleky.cz nepřebírají žádnou odpovědnost za jakýkoli aspekt zdravotní péče poskytnuté či neposkytnuté na základě informací, které poskytuje tato služba nebo celý portál srovnejleky.cz.


Informace na tomto portále jsou sestaveny z mnoha zdrojů, a to včetně zdrojů informací mimo Evropskou unii, informace uvedené na tomto portálu tedy nemusí odpovídat oficiálním informacím v jednotlivých zemích, ve kterých je tato služba a celý portál dostupný, a uživatel jakékoliv země světa používající tuto službu a celý portál používáním informací na tomto portále bere tuto skutečnost na vědomí. Zároveň bere na vědomí skutečnost, že některé informace na tomto portále jsou strojově zpracovány a mohou být neúplné či nepřesné.


Koncový uživatel bere na vědomí, že aktualizace služby a informací na celém portálu jsou prováděny pouze podle uvážení provozovatelů tohoto portálu a nemusí být tedy zcela aktuální. Provozovatelé portálu srovnejleky.cz neposkytují žádné výslovné ani implicitní vyjádření ani záruky týkající se slučitelnosti služby nebo jejích budoucích vydání s jakýmkoli počítačovým hardwarem nebo softwarem.


Převzetí rizika, odmítnutí odpovědnosti, odškodnění
KONCOVÝ UŽIVATEL PŘEBÍRÁ VEŠKERÉ RIZIKO PRO VÝBĚR A POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB A OBSAHU ZDE POSKYTNUTÉHO. Provozovatelé portálu srovnejleky.cz nenesou odpovědnost za případné chyby, nesprávnosti, nepřesnosti nebo opomíjení týkající se obsahu poskytnutého prostřednictvím služby nebo jakéhokoli zpoždění nebo přerušení takového doručování.


Provozovatelé portálu srovnejleky.cz nenesou odpovědnost vůči žádné osobě (včetně, ale nikoliv pouze konečnému uživateli a osobám, které jsou léčeny konečným uživatelem nebo v jeho rámci), a konečný uživatel souhlasí s tím, že na provozovatelích portálu nebude vymáhat jakékoliv nároky (včetně, ale ne výlučně, jakýchkoliv právních poplatků, náhrad škod, nebo jiných ztrát), vyplývající z nebo v souvislosti (a) s užíváním služby nebo obsahu na portálu srovnejleky.cz poskytnutého konečným uživatelům.

Jakýkoliv uživatel tohoto portálu souhlasí s tím, že veškeré informace, které uživatel vkládá či jinak poskytuje tomuto portálu, jsou majetkem tohoto portálu a tento portál s nimi může nakládat v dobré víře podle svého uvážení.


COVID-19: USA

Poslední změna dat před 2 min
24,492,522
Celkový Počet Případů
407,334 (1.7%)
Celkem úmrtí
132
Nové úmrtí
28,744
Vážný Stav
10,472
Nové Případy

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: