Acetylsalicylic acid krka - Interakce


 

Interakce léku: Acetylsalicylic acid krka Enterosolventní tableta


Generikum: acetylsalicylic acid
Účinná látka: acetylsalicylic acid
ATC skupina: B01AC06 - acetylsalicylic acid
Obsah účinných látek: 100MG, 160MG, 75MG
Balení: Blistr
Neužívejte přípravek Acetylsalicylic acid Krka:
- jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).
- jestliže jste alergický(á) na jiné salicyláty nebo nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Tyto
léky jsou často používány k léčbě artritidy nebo revmatických onemocnění a bolesti.
- jestliže jste někdy měl(a) astmatický záchvat nebo otok některých částí těla, např. obličeje, rtů,
hrdla nebo jazyka (angioedém) po užití salicylátů nebo NSAID.
- jestliže máte v současné době nebo jste někdy měl(a) vřed v žaludku nebo v tenkém střevě nebo
jakýkoli typ krvácení, jako je cévní mozková příhoda.
- jestliže jste někdy měl(a) problémy se správným srážením krve.
- jestliže máte těžkou poruchu funkce jater nebo ledvin.
- jestliže máte závažné problémy se srdcem, které mohou způsobovat dušnost a otok kotníků.
- jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství; nesmíte užívat vyšší dávky než 100 mg
denně (viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“).
- jestliže užíváte lék zvaný methotrexát (např. k léčbě rakoviny nebo revmatické artritidy)
v dávkách vyšších než 15 mg týdně.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Acetylsalicylic acid Krka se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,
- jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo jater nebo srdeční problémy.
- jestliže máte nebo jste někdy měl(a) problémy týkající se žaludku nebo tenkého střeva.
- jestliže máte nekontrolovaný vysoký krevní tlak.
- jestliže máte astma, sennou rýmu, nosní polypy nebo jiná chronická onemocnění dýchacího
ústrojí; kyselina acetylsalicylová může vyvolat astmatický záchvat.
- jestliže jste někdy měl(a) dnu.
- jestliže máte silné menstruační krvácení.
- jestliže máte nedostatek enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (G6PD).

Musíte okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, jestliže se Vaše příznaky zhoršují nebo zaznamenáte
závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky, např. neobvyklé krvácivé projevy, závažné kožní reakce
nebo jakékoli jiné projevy závažné alergie (viz bod „Možné nežádoucí účinky“).

Informujte svého lékaře o tom, že máte podstoupit plánovanou operaci (i když se jedná jen o malý
výkon, jako je vytržení zubu), protože kyselina acetylsalicylová snižuje srážlivost krve („ředí krev“)
a může se tedy zvýšit riziko krvácení.

Dbejte na to, abyste nebyl(a) dehydratován(a) (můžete pociťovat žízeň a sucho v ústech), protože
v tomto případě může užívání kyseliny acetylsalicylové vést k zhoršení funkce ledvin.

Tento léčivý přípravek není vhodný k potlačení bolesti nebo snížení horečky.

Jestliže se Vás týká některá výše uvedená informace, nebo si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo
lékárníkem.

Děti a dospívající
Kyselina acetylsalicylová podávaná dětem může vyvolat Reyův syndrom. Reyův syndrom je velmi
vzácné onemocnění, které postihuje mozek a játra a může být i život ohrožující. Proto se přípravek
Acetylsalicylic acid Krka nemá podávat dětem do 16 let, pokud tak neurčil lékař.

Další léčivé přípravky a přípravek Acetylsalicylic acid Krka
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinek léčby může být ovlivněn, jestliže je kyselina acetylsalicylová užívána současně s jinými léky
určenými k léčbě následujících stavů:
- ředění krve/prevence tvorby nebo rozpouštění krevních sraženin (např. warfarin, heparin,
klopidogrel, alteplasa)
- odmítnutí orgánu po transplantaci (cyklosporin, takrolimus)
- vysoký krevní tlak (např. diuretika a ACE-inhibitory)
- regulace srdečního rytmu (digoxin)
- bipolární afektivní porucha (lithium)
- bolest a zánět (např. nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), jako je ibuprofen nebo steroidy)
- dna (např. probenecid)
- epilepsie (valproát, fenytoin)
- glaukom (acetazolamid)
- zhoubné nádorové onemocnění nebo revmatoidní artritida (methotrexát; v dávce nižší než
15 mg týdně)
- cukrovka (např. glibenklamid, inzulin)
- deprese (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), jako je sertralin nebo
paroxetin)
- použití hormonů k substituční léčbě, když došlo ke zničení nadledvin nebo hypofýzy nebo byly
tyto žlázy odstraněny, nebo k léčbě zánětu včetně revmatického onemocnění a zánětu střev
(kortikosteroidy).

Přípravek Acetylsalicylic acid Krka s jídlem, pitím a alkoholem
Pití alkoholu může zvýšit riziko krvácení ze zažívacího traktu a prodloužit dobu krvácivosti.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotné ženy nemají během těhotenství užívat kyselinu acetylsalicylovou, pokud tak neurčí lékař.
Neužívejte přípravek Acetylsalicylic acid Krka, jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství,
pokud Vám to nedoporučil Váš lékař a denní dávka v takovém případě nemá překročit 100 mg (viz
bod „Neužívejte přípravek Acetylsalicylic acid Krka“). Pravidelné užívání nebo vysoké dávky tohoto
léčivého přípravku během pozdní fáze těhotenství mohou způsobit vážné komplikace u matky nebo
dítěte.

Kojící ženy nemají užívat kyselinu acetylsalicylovou, pokud tak neurčí lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by přípravek Acetylsalicylic acid Krka měl vliv na Vaši schopnost řídit
dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Přípravek Acetylsalicylic acid Krka obsahuje laktosu
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete
tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Acetylsalicylic acid Krka 75 mg obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110), která
může vyvolat alergickou reakci.

Přípravek Acetylsalicylic acid Krka160 mg obsahuje lecithin (sójový) (E322)
Pokud jste alergický(á) na arašídy nebo sóju, nepoužívejte tento léčivý přípravek.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
295 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
399 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
175 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop