Acc - Interakce


 

Interakce léku: Acc Sirup


Generikum: acetylcysteine
Účinná látka: acetylcysteine
ATC skupina: R05CB01 - acetylcysteine
Obsah účinných látek: 20MG/ML
Balení: Lahev (Lahvička)
Neužívejte ACC 20 mg/ml sirup:

- jestliže jste alergický(á) na acetylcystein, methylparaben nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku ACC 20 mg/ml sirup se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,
pokud:
- trpíte průduškovým astmatem (především pacienti se zvýšenou citlivostí průdušek na různá
podráždění).
- trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy.

V souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány závažné kožní reakce, např.
Stevens-Johnsonův syndrom (závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním horní
vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev) a Lyellův syndrom (závažné kožní onemocnění
charakterizované vznikem puchýřů). Pokud se u Vás objeví změny na kůži nebo na sliznicích,
neodkladně vyhledejte lékaře a ukončete užívání tohoto přípravku.

Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Dlouhodobé užívání
přípravku může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu a
svědění.

Děti
Dětem mladším než 2 roky se přípravek ACC 20 mg/ml sirup může podávat pouze na
doporučení lékaře.
Novorozencům a dětem mladším než 1 rok se přípravek ACC 20 mg/ml sirup
může podávat pouze, rozhodne-li o tom výslovně lékař, a léčba v takovém případě musí
probíhat pod přísným lékařským dohledem.
O dávkování acetylcysteinu novorozencům nejsou k dispozici významné údaje, proto se užití
přípravku u novorozenců nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a ACC 20 mg/ml sirup
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pokud současně užíváte ACC 20 mg/ml sirup a antitusika (léky tlumící kašel), může pro
snížení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích
cestách.
Pro současné užívání ACC 20 mg/ml sirup a antitusik proto musíte mít zvlášť závažné důvody
a antitusika můžete užívat současně s přípravkem ACC 20 mg/ml sirup pouze na přímé
doporučení lékaře.
Acetylcystein může snižovat účinnost některých perorálně (ústy) podávaných antibiotik -
aminoglykosidů, cefalosporinů, polosyntetických penicilinů a tetracyklinů (neplatí pro
doxycyklin). Současnému podávání těchto antibiotik a acetylcysteinu se vyhněte; acetylcystein
smíte užít nejdříve za 2 hodiny po užití některého z uvedených antibiotik.
Při současném užívání ACC 20 mg/ml sirup a přípravků s nitroglycerinem (lék užívaný např.
k léčbě anginy pectoris) může dojít k rozšiřování cév a ke snížení krevní srážlivosti v důsledku
zbrzdění shlukování krevních destiček.
O vhodnosti současného užívání (podávání dítěti) ACC 20mg/ml sirup a jiných léků se poraďte
s lékařem.

Přípravek ACC 20 mg/ml sirup s jídlem a pitím
ACC 20 mg/ml sirup se užívá po jídle.
Účinek acetylcysteinu na hlen je zesílen zvýšením příjmu tekutin.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V těhotenství a v období kojení může být přípravek užíván jen, jsou-li pro to zvlášť závažné
důvody a výhradně na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nejsou známy.

Přípravek ACC 20 mg/ml sirup obsahuje methylparaben a sodík:
Methylparaben může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).
Tento přípravek obsahuje 1,78 mmol (41,02 mg) sodíku v 1 ml perorálního roztoku. Nutno vzít
v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.
Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
19 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
23 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop