Acc - Příbalový leták


 
Generikum: acetylcysteine
Účinná látka: acetylcysteine
ATC skupina: R05CB01 - acetylcysteine
Obsah účinných látek: 20MG/ML
Balení: Lahev (Lahvička)
sp.zn.sukls
Příbalová informace: informace pro uživatele

ACC 20 mg/ml sirup

acetylcysteinum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 4-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je ACC 20 mg/ml sirup a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC 20 mg/ml sirup užívat
3. Jak se ACC 20 mg/ml sirup užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak ACC 20 mg/ml sirup uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je ACC 20 mg/ml sirup a k čemu se používá

Léčivá látka acetylcystein rozpouští složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím podporuje
vykašlávání. Přípravek se užívá k léčení onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena
intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu. Tím snižuje vazkost hlenu a podporuje vykašlávání.
Bez porady s lékařem může být přípravek užíván dospělými nebo podáván dětem při akutních
onemocněních dýchacích cest provázených tvorbou hustého vazkého hlenu a vlhkým kašlem,
jako je chřipka, akutní zánět průdušek, nebo průdušnice.
Dětem je možno podávat přípravek bez porady s lékařem od 2 let věku.
Na doporučení lékaře se přípravek užívá u chronických onemocnění dýchacích cest, jako je
chronický zánět průdušek, průdušnice, průduškové astma, bronchiolitida (zánět průdušinek),
mukoviscidóza (cystická fibróza, vrozená porucha zkapalňování hlenů), bronchiektázie
(rozšíření průdušek) dále při léčbě zánětu hrtanu.
Pokud se do 4-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC 20 mg/ml sirup užívat

Neužívejte ACC 20 mg/ml sirup:

- jestliže jste alergický(á) na acetylcystein, methylparaben nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku ACC 20 mg/ml sirup se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,
pokud:
- trpíte průduškovým astmatem (především pacienti se zvýšenou citlivostí průdušek na různá
podráždění).
- trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy.

V souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány závažné kožní reakce, např.
Stevens-Johnsonův syndrom (závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním horní
vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev) a Lyellův syndrom (závažné kožní onemocnění
charakterizované vznikem puchýřů). Pokud se u Vás objeví změny na kůži nebo na sliznicích,
neodkladně vyhledejte lékaře a ukončete užívání tohoto přípravku.

Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Dlouhodobé užívání
přípravku může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu a
svědění.

Děti
Dětem mladším než 2 roky se přípravek ACC 20 mg/ml sirup může podávat pouze na
doporučení lékaře.
Novorozencům a dětem mladším než 1 rok se přípravek ACC 20 mg/ml sirup
může podávat pouze, rozhodne-li o tom výslovně lékař, a léčba v takovém případě musí
probíhat pod přísným lékařským dohledem.
O dávkování acetylcysteinu novorozencům nejsou k dispozici významné údaje, proto se užití
přípravku u novorozenců nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a ACC 20 mg/ml sirup
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pokud současně užíváte ACC 20 mg/ml sirup a antitusika (léky tlumící kašel), může pro
snížení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích
cestách.
Pro současné užívání ACC 20 mg/ml sirup a antitusik proto musíte mít zvlášť závažné důvody
a antitusika můžete užívat současně s přípravkem ACC 20 mg/ml sirup pouze na přímé
doporučení lékaře.
Acetylcystein může snižovat účinnost některých perorálně (ústy) podávaných antibiotik -
aminoglykosidů, cefalosporinů, polosyntetických penicilinů a tetracyklinů (neplatí pro
doxycyklin). Současnému podávání těchto antibiotik a acetylcysteinu se vyhněte; acetylcystein
smíte užít nejdříve za 2 hodiny po užití některého z uvedených antibiotik.
Při současném užívání ACC 20 mg/ml sirup a přípravků s nitroglycerinem (lék užívaný např.
k léčbě anginy pectoris) může dojít k rozšiřování cév a ke snížení krevní srážlivosti v důsledku
zbrzdění shlukování krevních destiček.
O vhodnosti současného užívání (podávání dítěti) ACC 20mg/ml sirup a jiných léků se poraďte
s lékařem.

Přípravek ACC 20 mg/ml sirup s jídlem a pitím
ACC 20 mg/ml sirup se užívá po jídle.
Účinek acetylcysteinu na hlen je zesílen zvýšením příjmu tekutin.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V těhotenství a v období kojení může být přípravek užíván jen, jsou-li pro to zvlášť závažné
důvody a výhradně na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nejsou známy.

Přípravek ACC 20 mg/ml sirup obsahuje methylparaben a sodík:
Methylparaben může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).
Tento přípravek obsahuje 1,78 mmol (41,02 mg) sodíku v 1 ml perorálního roztoku. Nutno vzít
v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.


3. Jak se ACC 20 mg/ml sirup užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.

Pokud lékař neurčil jinak, doporučené dávkování přípravku je následující:

Dospělí a dospívající od 14 let
10 ml roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 400 - 600 mg acetylcysteinu denně.

Použití u dětí a dospívajících

Děti od 6 do 14 let

ml roztoku 3-4krát denně, což odpovídá 300-400 mg acetylcysteinu denně.

Děti od 2 do 5 let
ml roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 200- 300 mg acetylcysteinu denně.

Děti mladší než 2 roky
2,5 ml roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 100-150 mg acetylcysteinu denně.

Dětem mladším než 2 roky se přípravek ACC 20 mg/ml sirup může podávat pouze na
doporučení lékaře. Novorozencům a dětem mladším než 1 rok se přípravek ACC 20 mg/ml
sirup může podávat pouze u závažných onemocnění a pod přísným lékařským dohledem.

K odměření dávky použijte přiloženou odměrku nebo dávkovací stříkačku.
10 ml roztoku odpovídá polovině odměrky anebo dvěma náplním dávkovací stříkačky.

Mukoviscidóza
U pacientů s mukoviscidózou (vrozenou metabolickou poruchou se zvýšenou vnímavostí vůči
infekcím průdušek) a s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg může být denní dávka zvýšena až
na 800 mg.
Děti starší než 6 let
10 ml roztoku 3krát denně, což odpovídá 600 mg acetylcysteinu denně.
Děti ve věku od 2 do 5 let
ml roztoku 4krát denně, což odpovídá 400 mg acetylcysteinu denně.
Kojenci od 10. dne života nebo batolata mladší než 2 roky
2,5 ml roztoku 3krát denně, což odpovídá 150 mg acetylcysteinu denně.
Léčení je třeba zahájit postupně.

U onemocnění, kde se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře (viz bod 1), určí
dávkování a délku léčby vždy lékař, a to individuálně podle typu, závažnosti a průběhu
onemocnění.

Způsob použití
ACC 20 mg/ml sirup se užívá po jídle.

ACC 20 mg/ml sirup se může užívat buď za použití dávkovací stříkačky anebo odměrky
přiložené k balení.

Návod k podávání dávkovací stříkačkou:
1. Otevřete dětský bezpečnostní uzávěr tak, že na něj zatlačíte a zároveň jej pootočíte
doleva.
2. Zasuňte přiloženou perforovanou zátku do hrdla lahvičky. Pokud není možné zátku plně
zasunout, můžete na lahvičku nasadit uzávěr a otočit jím. Zátka spojuje dávkovací
stříkačku s lahvičkou a trvale zůstává v hrdle lahvičky.
3. Zatlačte dávkovací stříkačku pevně do otvoru v zátce. Píst má být zatlačen do stříkačky
co nejdále.
4. Opatrně obraťte lahvičku dnem vzhůru, vytáhněte píst až k číslu označujícímu
předepsané mililitry (ml) sirupu. Objeví-li se v dávkovací stříkačce bubliny, vytlačte
sirup pístem zpět do lahvičky a stříkačku naplňte znova. Jestliže bylo předepsáno více
než 5 ml, je třeba stříkačku naplnit opakovaně.
5. Lahvičku obraťte dnem dolů a vytáhněte dávkovací stříkačku z perforované zátky.
6. Sirup se může podat dítěti dávkovací stříkačkou rovnou do úst, anebo se může
dávkovací stříkačka vyprázdnit na lžíci. Jestliže dítě dostává sirup dávkovací stříkačkou
do úst, má při tom sedět zpříma. Dávkovací stříkačku je nejlépe vyprazdňovat pomalu k
vnitřní straně tváře, takže dítě nemůže chybně polknout.

Dávkovací stříkačku pro perorální podání je po každém použití třeba vyčistit tak, že se
několikrát naplní čistou vodou a zase vyprázdní.

Poznámka
Příjem tekutin podporuje mukolytický účinek acetylcysteinu (snižuje vazkost hlenu a
podporuje vykašlávání).

Jak dlouho máte přípravek ACC 20 mg/ml sirup užívat?
ACC 20 mg/ml sirup neužívejte bez porady s lékařem déle než 5 dnů.
Jestliže se příznaky onemocnění do 4-5 dnů nezlepší, nebo se naopak zhoršují, nebo se projeví
nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s
lékařem.

U mukoviscidózy a u dalších onemocnění, u nichž je ACC20 mg/ml sirup
užíván pouze na doporučení lékaře, stanoví dávkování a délku léčby lékař individuálně podle
typu, závažnosti a průběhu onemocnění.
U chronických onemocnění může užívání přípravku trvat i několik měsíců.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ACC 20 mg/ml sirup, než jste měl(a)
V případech náhodného nebo záměrného předávkování se mohou objevit příznaky lokálního
dráždění, jako např. průjem, zvracení, bolesti žaludku, pálení žáhy a pocit na zvracení.
V takovém případě se, prosím, ihned poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít ACC 20 mg/ml sirup
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou. Užijte příští
obvyklou dávku v příští obvyklou dobu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich četnosti:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů
Časté: mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté: mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000
Vzácné: mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10000
Velmi vzácné: mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10000
Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):
• Reakce přecitlivělosti
• Bolesti hlavy
• Hučení v uších
• Zrychlený tep
• Pokles krevního tlaku
• Zánět ústní sliznice
• Bolesti břicha, průjem, zvracení, pálení žáhy a nevolnost
• Kopřivka, vyrážka, otok, svědění
• Horečka

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):
• Dušnost, stažení průdušek (bronchospazmus) – převážně u pacientů s hyperreaktivním
dýchacím systémem ve spojitosti s průduškovým astmatem

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů):
• Anafylaktická (závažná alergická) reakce až šok
• Krvácení


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http//:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak ACC 20 mg/ml sirup uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Po otevření: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za
“Použitelné do:”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření je ACC 20 mg/ml sirup stabilní po dobu 11 dní při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co ACC 20 mg/ml sirup obsahuje

- Léčivá látka je acetylcysteinum.
- Pomocné látky jsou: sodná sůl karmelosy, methylparaben (E 218), natrium-benzoát (E 211),
dinatrium-edetát, roztok hydroxidu sodného 100 g/l, dihydrát sodné soli sacharinu, čištěná
voda, třešňové aroma.

Jak ACC 20 mg/ml sirup vypadá a co obsahuje toto balení
ACC 20 mg/ml sirup je čirý, slabě viskózní sirup.

ACC 20 mg/ml sirup je dodáván v lahvičce z hnědého skla třídy III s bílým bezpečnostním
šroubovacím uzávěrem z polypropylenu s chlorobutylovým těsněním. Součástí balení je
polypropylenová odměrná nádobka a polypropylenová odměrná stříkačka s těsnící vložkou.

ACC 20 mg/ml sirup je na trhu v balení se 100 a 200 ml sirupu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
HEXAL AG

Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Německo

Výrobci

Salutas Pharma GmbH,
Otto-von Guericke-Allee 1,

D-39179 Barleben,
Německo

Pharma Wernigerode GmbH,

Dornbergsweg 35, 38855 Wernigerode,
Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele registračního
rozhodnutí Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7. 11. 2017


O webu

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7