Acc long hot drink - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Acc long hot drink Prášek pro perorální roztok


Generikum: acetylcysteine
Účinná látka: acetylcysteine
ATC skupina: R05CB01 - acetylcysteine
Obsah účinných látek: 600MG
Balení: Sáček
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
Není známo㨠†††††† z dostupných údajů nelze určit 
 Méně časté nežádoucí účinky:
 Reakce přecitlivělosti
 Bolesti hlavy
 Hučení v uších
 Zrychlený tep
 Pokles krevního tlaku
 Zánět ústní sliznice
 Bolesti břicha, průjem, zvracení, pálení žáhy a nevolnost
 Kopřivka, vyrážka, otok, svědění
 Horečka

Vzácné nežádoucí účinky:
 Dušnost, zúžení průdušek (bronchospazmus)– převážně u pacientů se zvýšenou
citlivostí průdušek na různá podráždění přecitlivělým ve spojitosti s průduškovým
astmatem
Velmi vzácné nežádoucí účinky:
 Anafylaktická (závažná alergická) reakce až šok
 Krvácení

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http//:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: