20% mannitol in water for injection fresenius - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: 20% mannitol in water for injection fresenius Infuzní roztok


Generikum: mannitol
Účinná látka: mannitol
ATC skupina: B05BC01 - mannitol
Obsah účinných látek: 200MG/ML
Balení: Lahev (Lahvička)

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

S podáváním mannitolu byly spojeny velmi vzácné případy (postihují méně než 1 osobu z 10 000) akutního selhání ledvin a městnavého srdečního selhání. S těmito stavy může být spojena celá škála známek a příznaků, avšak lékař a ošetřující personál Vás bude pečlivě sledovat, zda se některý příznak nevyskytuje a provedou příslušná opatření.

Jestliže zaznamenáte některý z následujících příznaků během infuze přípravku 20% Mannitol in Water for Injection „Fresenius“ nebo po ní, informujte o tom ihned ošetřující personál či lékaře:

• Vyrážka • Otok rukou, nohou, kotníků, obličeje, rtů, úst či krku • Obtížné polykání či potíže s dýcháním.

Může se jednat o alergickou reakci na mannitol. Tento závažný nežádoucí účinek je vzácný. Po podání přípravku může dojít k anafylaktickému šoku (závažnému a život ohrožující stavu) se srdeční zástavou a fatálními následky.

Jestliže je zapotřebí vysokých dávek, může mannitol pronikat do mozku a způsobit zvýšení nitrolebního tlaku (objevuje se vzácně).

Přehled nežádoucích účinků, které se mohou vyskytnout po podání tohoto přípravku je uveden níže:

Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu ze 100)

• Poruchy rovnováhy tekutin a elektrolytů a snížení krevního tlaku. Tyto nežádoucí účinky bude sledovat lékař a ošetřující personál. Poruchy rovnováhy tekutin a elektrolytů mohou zahrnovat zvětšení objemu krve (hypervolémii), otok končetin (periferní otok), dehydrataci, zvýšenou nebo sníženou hladinu sodíku v krvi, zvýšenou nebo sníženou hladinu draslíku v krvi. • Povrchový zánět žil (tromboflebitida)

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 1 000)

• Městnání v plicích či otok plic (můžete zaznamenat zhoršené dýchání). • Vysoký krevní tlak (nemusí mít žádné příznaky, ale při monitorování bude zachycen). • Dehydratace • Otoky • Bolesti hlavy • Křeče • Závratě • Zvýšení nitrolebního tlaku • Horečka • Bolest na hrudi (anginózní) • Tvorba velkého objemu moči (nadměrná diuréza) • Osmotická nefróza • Neschopnost vyprázdnit močový měchýř (retence moči) • Rozmazané vidění • Porucha srdečního rytmu (srdeční arytmie) • Rýma • Sucho v ústech • Žízeň • Pocit na zvracení, zvracení • Kožní nekrózy, kopřivka • Zimnice • Alergické reakce a/nebo anafylaktický šok. Anafylaktický šok se může projevit jako kožní, trávící, závažné oběhové (nízký krevní tlak) a dýchací potíže (např. dušnost). A může způsobit srdeční zástavu a mít fatální následky. Ostatní hypersenzitivní reakce (reakce přecitlivělosti)/ infuzní reakce zahrnují vysoký krevní tlak, horečku, zimnici, pocení, kašel, svalovou ztuhlost a bolest svalů, kopřivku/vyrážku, svědění, celkové bolesti, pocit nepohodlí, pocit na zvracení, zvracení a bolesti hlavy.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10 000 osob)

• Městnavé srdeční selhání • Akutní selhání ledvin

Nežádoucí účinky s neznámou četností výskytu (z dostupných údajů nelze určit)

• Metabolická acidóza • Toxicita centrálního nervového systému projevující se jako křeče, kóma, zmatenost, letargie • Zvýšená hladina nebílkovinného dusíku v krvi, anurie (zástava močení a tvorby moči), oligurie (tvorba malého množství moči), polyurie (zvýšená tvorba moči) • Tělesná slabost, malátnost • Reakce v místě vpichu infuze zahrnující zánět žíly (tromboflebitidu), bolest, vyrážku, červené zbarvení kůže nebo svědění v místě vpichu

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41, Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
285 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
369 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop