Acygal - Příbalový leták


 
Generikum: acetylsalicylic acid
Účinná látka: acetylsalicylic acid
Alternativy: Acylpyrin, Acylpyrin effervescens, Algirin, Anopyrin, Aspirin, Aspirin forte, Carsaxa, Godasal 500, Kyselina acetylsalicylová saneca
ATC skupina: N02BA01 - acetylsalicylic acid
Obsah účinných látek: 500MG
Formy: Tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 10
Způsob podání: prodej bez receptu (volný prodej)


sp. zn. sukls
Příbalová informace: informace pro uživatele

Acygal 500 mg
tablety
acidum acetylsalicylicum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.
- Pokud se po 3 dnech léčby horečky nebo po 5 dnech léčby bolesti nebudete cítit lépe nebo pokud
se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Acygal a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Acygal užívat
3. Jak se Acygal užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Acygal uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Acygal a k čemu se používá

Přípravek s obsahem kyseliny acetylsalicylové tlumí bolesti a snižuje horečku, ve vyšších dávkách má
protizánětlivé účinky.

Přípravek Acygal mohou užívat dospělí a dospívající od 16 let bez porady s lékařem ke snížení horečky
a k úlevě od bolesti při chřipce a nachlazení, k potlačení mírné až středně silné bolesti (např. hlavy,
zubů, bolesti v zádech a bolesti při menstruaci).

U kloubních a svalových bolestí (vyjma těch, které doprovází chřipková onemocnění nebo bolesti zad)
a při bolesti nervového původu je nutná porada s lékařem.

Přípravek se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 16 let v průběhu horečnatého onemocnění. Děti a
dospívající do 16 let smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou vždy pouze po doporučení lékařem.

Pokud se po 3 dnech léčby horečky nebo po 5 dnech léčby bolesti nebudete cítit lépe nebo pokud se
Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Acygal užívat

Neužívejte Acygal:
- jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou, jiné salicyláty nebo na kteroukoli další
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
- jestliže trpíte chorobnou krvácivostí
- jestliže máte žaludeční nebo dvanáctníkové vředy
- jestliže je u Vás plánován chirurgický zákrok spojený s větším krvácením
- jestliže trpíte průduškovým astmatem
- v posledních třech měsících těhotenství
- při věku do 16 let a současně probíhajícím horečnatém onemocnění

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Acygal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- jestliže jste těhotná nebo kojíte (přípravek se může podávat v prvních 6 měsících těhotenství a
během kojení pouze na doporučení lékaře)
- jestliže užíváte léky proti srážení krve
- jestliže máte chronické onemocnění dýchacího ústrojí, průduškové astma, sennou rýmu nebo
nosní polypy
- jestliže jste někdy v minulosti měl(a) žaludeční nebo dvanáctníkové vředy
- jestliže se u Vás v minulosti projevila alergická reakce na nesteroidní antirevmatika
- jestliže trpíte onemocněním ledvin
- jestliže trpíte onemocněním jater
- jestliže máte dnu.

Děti a dospívající
U dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné infekce
horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové
vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav, který bez včasné
diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci, nebo (nejčastěji) až ve
stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se jednat o vytrvalé
zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost, netečnost,
strnulost, pohled „do prázdna“, nebo naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost,
křeče, delirium.

Pokud se u dítěte nebo dospívajícího vyskytne kterýkoli z uvedených příznaků, je třeba neprodleně
vyhledat lékaře.

Další léčivé přípravky a Acygal
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.

Účinek léčby může být ovlivněn, pokud se Acygal užívá současně s některými jinými léky podávanými
při léčbě:
- nepřijetí orgánů po transplantaci (cyklosporin, takrolimus)
- vysokého krevního tlaku (např. diuretika a ACE inhibitory)
- bolesti a zánětu (např. kortikosteroidy nebo nesteroidní protizánětlivé léky)
- dny (probenecid)
- nádorů nebo některých zánětlivých onemocnění kloubů (metotrexát)
- deprese (lithium)
- epilepsie (fenytoin, kyselina valproová, barbituráty)
- onemocnění srdce (digoxin)

Kyselina acetylsalicylová zesiluje účinek látek snižujících srážlivost krve (např. warfarin), při současné
hormonální léčbě zvyšuje riziko krvácení ze zažívacího traktu. Dále zesiluje účinek léků používaných
při léčbě cukrovky a zesiluje nežádoucí účinky sulfonamidů. Kyselina acetylsalicylová snižuje účinek
léků působících na močový systém.

Acygal s jídlem, pitím a alkoholem
Tablety můžete polykat celé nebo rozpadlé v malém množství vody. Zapijte je dostatečným množstvím
tekutin, nejlépe zásaditou minerálkou. Neužívejte nalačno.

Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
Acygal se nesmí užívat v posledních třech měsících těhotenství. V prvních šesti měsících těhotenství
může být přípravek užíván jen na doporučení lékaře, který zváží poměr přínosu a rizika léčby.

Kojení
Acygal se výjimečně může užít během kojení, při pravidelném užívání vyšších dávek se však kojení
musí přerušit, protože kyselina acetylsalicylová přechází do mateřského mléka.

Plodnost
Přípravek patří do skupiny léků (tzv. nesteroidních antirevmatik), které mohou omezit plodnost u žen.
Tento efekt je vratný a zmizí po ukončení terapie.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Acygal nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


3. Jak se Acygal užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající od 16 let
Doporučená dávka přípravku je 1 – 2 tablety (500 – 1 000 mg kyseliny acetylsalicylové) každých 4 až
hodin. Maximální denní dávka 8 tablet (4 g léčivé látky) se nesmí překročit. Minimální odstup mezi
jednotlivými dávkami je 4 hodiny.

Pokud Vám do 3 dnů neklesne horečka nebo do 5 dnů neustoupí bolesti nebo se Váš stav zhorší, případně
se vyskytnou vedlejší účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku Acygal
se svým lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů, i pokud příznaky
onemocnění ustupují.

Použití u dětí a dospívajících do 16 let
Přípravek se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 16 let v průběhu horečnatého onemocnění.
Děti a dospívající do 16 let smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem.
Dávkování vždy určí lékař.
Obvyklá dávka pro děti od 7 let je 1/2 tablety 3-krát denně, pro dospívající nad 12 let 1 tableta 3-krát
denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Acygal, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Acygal, než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku dítětem
vyhledejte lékaře.

Předávkování se může projevit hučením v uších, bolestí hlavy, závratěmi a zmateností. Závažnější
předávkování se projevuje prohloubeným dýcháním, nevolností, zvracením, křečemi až bezvědomím.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Acygal
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Časté (vyskytují se u méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob):
- bolesti břicha, pálení žáhy, žaludeční nevolnost, zvracení

Méně časté (vyskytují se u méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1 000 léčených osob):
- kopřivka, alergické kožní reakce

Vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 1 000, avšak více než 1 z 10 000 léčených osob):
- zjevné nebo skryté krvácení ze zažívacího ústrojí (zvracení krve nebo zvracení s příměsí krve,
dehtovitě černá stolice obsahující natrávenou krev), které může vést k chudokrevnosti (anemii)
z nedostatku železa, žaludeční a dvanáctníkové vředy a jejich proděravění (perforace)
- anafylaktická reakce, astma, Quinckeho edém

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 léčených osob, včetně ojedinělých případů):
- zvýšené hodnoty jaterních testů (transamináz)


Závratě a hučení v uších obvykle svědčí o předávkování.

Vzhledem k vlivu na krevní srážlivost může být kyselina acetylsalicylová spojována se zvýšeným
rizikem krvácení.

Děti a dospívající do 16 let
U dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním existuje možnost vzniku Reyova syndromu
projevující se poruchami vědomí, křečemi, vysokými teplotami.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků
můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


5. Jak Acygal uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za
„EXP/Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace

Co Acygal obsahuje
- Léčivou látkou je acidum acetylsalicylicum 500 mg.
- Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa a kukuřičný škrob.

Jak Acygal vypadá a co obsahuje toto balení
Acygal jsou bílé, kulaté tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

PVC/PVDC/Al blistr: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Galmed a.s., Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika

Výrobce
Biomedica, spol. s r.o. Praha, divize Hořátev, Nymburk, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
8. 12. 2017

Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop