Acnatac - Příbalový leták


 
Generikum: tretinoin, combinations
Účinná látka: clindamycin phosphate, tretinoin
ATC skupina: D10AD51 - tretinoin, combinations
Obsah účinných látek: 10MG/G+0,25MG/G
Balení: Tuba
1
Sp. zn. sukls
Příbalová informace: informace pro uživatele

Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g gel
clindamycinum a tretinoinumPřečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Acnatac a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Acnatac používat
3. Jak se přípravek Acnatac používá
4. Možné nežádoucí účinky
Jak přípravek Acnatac uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Acnatac a k čemu se používá

Přípravek Acnatac obsahuje léčivé látky klindamycin a tretinoin.

Klindamycin je antibiotikum. Potlačuje růst baktérií souvisejících s akné a zánět způsobený těmito
baktériemi.

Tretinoin normalizuje růst povrchových kožních buněk a způsobuje normální odlupování buněk,
které ucpávají vlasové folikuly v oblastech postižených akné. Tím brání tvorbě mazu a tvorbě
raných ložisek akné (černé tečky a bílé pupínky).

Tyto léčivé látky jsou účinnější v kombinaci než při samostatném použití.

Přípravek Acnatac se používá na kůži k léčbě akné u pacientů od 12 let.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Acnatac používat

Nepoužívejte přípravek Acnatac
• jestliže jste alergický(á) na klindamycin, tretinoin nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).
• jestliže jste alergický(á) na linkomycin.
2
• jestliže máte chronické zánětlivé onemocnění střeva (např. Crohnova choroba nebo ulcerózní
kolitida).
• jestliže jste někdy měl(a) kolitidu po užívání antibiotik, která je typická dlouhodobým či
silným průjmem či křečemi v břiše.
• jestliže jste Vy nebo některý člen Vaší rodiny měl(a) rakovinu kůže.
• jestliže trpíte akutním ekzémem, který je typický zanícenou, zarudlou, suchou a šupinatou
kůží.
• jestliže trpíte růžovkou (rosaceou), což je onemocnění kůže postihující obličej, které se
projevuje zčervenáním, pupínky a olupováním kůže.
• jestliže trpíte jiným akutním zánětlivým onemocněním kůže (např. folikulitida), zejména
kolem úst (periorální dermatitida).
• jestliže trpíte určitou formou acne vulgaris, která je typická pustulózními a hlubokými
cystickými nodulárními lézemi (acne conglobata a acne fulminans).

Jestliže se Vás některá z výše uvedených situací týká, nepoužívejte tento lék a poraďte se s lékařem.

Upozornění a opatření
• Zabraňte kontaktu tohoto léku s ústy, očima, sliznicemi a odřenou či ekzematózní kůží. Buďte
opatrný(á) při nanášení přípravku na citlivé oblasti kůže. V případě náhodného zasažení očí je
vypláchněte velkým množstvím vlažné vody.
• Nepoužívejte přípravek Acnatac, jestliže jste těhotná, zejména v prvních třech měsících
těhotentví. Jestliže jste žena ve fertilním (plodném) věku, nepoužívejte přípravek Acnatac, pokud
neužíváte antikoncepci (viz také bod „Těhotenství, kojení a fertilita“).
• Pokud se objeví dlouhodobý nebo silný průjem nebo křeče v břiše, přestaňte tento přípravek
používat a poraďte se ihned s lékařem.
• Jestliže máte atopický ekzém (chronický svědící zánět kůže), poraďte se před používáním tohoto
přípravku se svým lékařem.
• Je třeba vyhnout se působení přirozeného nebo umělého světla (např. horské slunce). Tento
přípravek totiž může zvýšit citlivost kůže ke spálení sluncem a jiným nežádoucím účinkům
slunce. Při pobytu venku je třeba neustále používat přípravky na opalování s ochranným faktorem
(SPF) nejméně 30 a nosit ochranné oblečení (např. klobouk).
Pokud se však přesto spálíte v obličeji, přestaňte přípravek používat, dokud se kůže nezahojí.
• Pokud se během léčby tímto přípravkem objeví akutní zánět kůže, poraďte se se svým lékařem.
• Přípravek Acnatac nemá být aplikován současně s jinými přípravky používanými na kůži včetně
kosmetických (viz také bod „Další léčivé přípravky a přípravek Acnatac").

Další léčivé přípravky a přípravek Acnatac
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Týká se to i léků, které si koupíte bez lékařského
předpisu nebo rostlinných přípravků. Přípravek Acnatac totiž může ovlivnit účinek jiných léčivých
přípravků. Stejně tak některé léčivé přípravky mohou ovlivnit účinek přípravku Acnatac.

Jestliže používáte jakékoli přípravky obsahující síru, kyselinu salicylovou, benzoyl-peroxid nebo
rescinol či chemická abraziva, před zahájením léčby tímto přípravkem budete muset počkat, dokud
účinek těchto přípravků nevymizí. Váš lékař Vám řekne, kdy můžete začít používat přípravek
Acnatac.

Během léčby přípravkem Acnatac nepoužívejte medicinální mýdla, čistící přípravky nebo exfoliační
roztoky se silným vysoušecím účinkem. Při používání následujících přípravků je třeba opatrnosti,
3
neboť mohou vysoušet kůži: abrazivní mýdla, mýdla a kosmetické přípravky s vysokým obsahem
alkoholu, adstringenty, koření nebo citrusy.

Před použitím tohoto léku spolu s jinými léčivými přípravky obsahujícími erythromycin nebo
metronidazol, aminoglykosidy, jiná antibiotika nebo kortikosteroidy, nebo pokud užíváte
neuromuskulární blokátory (blokátory nervosvalového přenosu), např. myorelaxancia používaná při
anestezii, se poraďte se svým lékařem.

Warfarin nebo podobné přípravky - používané k ředění krve. S větší pravděpodobností u Vás může
dojít ke krvácení. Váš lékař Vám bude pravidelně provádět krevní testy ke kontrole srážlivosti krve,

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Nepoužívejte tento přípravek, jestliže jste těhotná, zejména během prvních třech měsíců těhotenství,
nebo jestliže kojíte. Není známo, jestli přípravek Acnatac může poškodit Vaše nenarozené dítě nebo
se dostat do mateřského mléka a poškodit kojené dítě.

Jestliže jste žena ve fertilním (plodném) věku, během léčby tímto přípravkem a ještě po dobu jednoho
měsíce po ukončení léčby používejte antikoncepci.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Je nepravděpodobné, že by přípravek Acnatac ovlivnil Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Acnatac obsahuje methylparaben, propylparaben a butylhydroxytoluen
Pomocné látky methylparaben (E218) a propylparaben (E216) mohou způsobit alergické reakce
(pravděpodobně zpožděné).
Pomocná látka butylhydroxytoluen (E321) může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní
dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznic.


3. Jak se přípravek Acnatac používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka:
Jednou denně před spaním se má aplikovat množství přípravku Acnatac velikosti hrášku.

Způsob podání
Obličej si omyjte jemným mýdlem a teplou vodou a opatrně jej osušte ručníkem. Na špičku prstu
vymáčkněte množství gelu velikosti hrášku. Poklepáváním gel rozneste na čelo, bradu, nos a obě
tváře, a poté jej jemně rozetřete po celém obličeji.

Nepoužívejte větší množství přípravku, než Vám doporučil Váš lékař, a nenanášejte přípravek častěji,
než jste byli poučeni. Nadměrné množství přípravku může podráždit kůži a nebude působit rychleji,
ani nebude mít lepší výsledky.

4
Délka léčby
Aby Vám přípravek Acnatac přinesl nejlepší výsledky, je nutné používat jej správně a nepřestávat s
používáním, jakmile se akné začne zlepšovat. Obvykle může trvat až několik týdnů, než bude
dosaženo optimálního účinku. V některých případech to může trvat až 12 týdnů. Prosím, kontaktujte
lékaře, jestliže příznaky přetrvávají déle než 12 týdnů, neboť lékař bude muset léčbu přehodnotit.

Jestliže jste použila více přípravku Acnatac, než jste měl(a)
Pokud budete používat více přípravku Acnatac, než je doporučeno, nebude působit rychleji ani
nedosáhne lepších výsledků. Při použití nadměrného množství se může vyskytnout výrazné
zčervenání, olupování kůže nebo nepříjemné pocity na kůži. V takovém případě obličej jemně omyjte
jemným mýdlem a vlažnou vodou. Používání tohoto přípravku je třeba přerušit, dokud tyto příznaky
nevymizí.

Předávkování může též mít za následek nežádoucí účinky v oblasti žaludku a střeva; zahrnující bolest
břicha, nevolnost, zvracení a průjem. V takovém případě je třeba přestat tento přípravek používat a
kontaktovat lékaře.

Přípravek Acnatac je určen pouze k použití na kůži. V případě náhodného požití ihned kontaktujte
lékaře nebo vyhledejte oddělení pohotovosti nejbližší nemocnice.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Acnatac
Jestliže zapomenete použít přípravek Acnatac před spaním, použijte následující dávku v obvyklém
čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Acnatac nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 lidí):
• Akné, suchá kůže, zčervenání kůže, zvýšená tvorba mazu, fotosenzitivní reakce, svědění,
vyrážka, vyrážka s tvorbou šupin, olupování kůže, spálení sluncem
• Reakce v místě aplikace jako pálení, zanícená kůže, suchost kůže, zčervenání kůže

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 lidí):

• Přecitlivělost
• Snížená činnost štítné žlázy (příznaky mohou zahrnovat únavu, slabost, zvýšení hmotnosti,
suché vlasy, drsnou bledou kůži, vypadávání vlasů, zvýšenou citlivost na chlad). Bolest hlavy
• Podráždění oka
• Gastroenteritida (zánět některé části trávicího traktu), nevolnost
• Zánět kůže, herpes simplex (opar), makulární vyrážka (malé, ploché, červené skvrny), krvácení
do kůže, pocit pálení kůže, ztráta pigmentace kůže, podráždění kůže
5
• Příznaky v místě aplikace jako podráždění, otok, povrchové poškození kůže, změna zbarvení
kůže, svědění, olupování
• Pocit horka, bolest

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Acnatac uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.
Uchovávejte tubu pevně uzavřenou.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na tubě. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření: 3 měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Acnatac obsahuje
• Léčivými látkami jsou clindamycinum a tretinoinum.
Jeden gram gelu obsahuje clindamycinum 10 mg (1%) (ve formě clindamycini
dihydrogenophosphas) a tretinoinum 0,25 mg (0,025%).
• Pomocnými látkami jsou: čištěná voda, glycerol, karbomer 941, methylparaben (E 218),
propylparaben (E 216), polysorbát 80, dinatrium-edetát, kyselina citronová,
butylhydroxytoluen (E 321), trometamol.

Jak přípravek Acnatac vypadá a co obsahuje toto balení

Tento léčivý přípravek je průhledný žlutý gel.

Tento léčivý přípravek je dodáván v hliníkové tubě obsahující 30 g gelu nebo 60 g gelu.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
6

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
MEDA Pharma s.r.o
Kodaňská 1441/46
100 00 Praha 10
Česká republika

Výrobce
MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Benzstrasse 1
61352 Bad Homburg
Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g Gel
Belgie Treclinax 10 mg/g + 0,25 mg/g gel+
Bulharsko Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g gel
Kypr Acnatac, 10 mg/g + 0,25 mg/g γέλη
Česká republika Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g gel
Německo Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g Gel
Dánsko Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g gel
Estonsko Treclinac 10 mg/g + 0,25 mg/g gel
Řecko Acnatac, 10 mg/g + 0,25 mg/g γέλη
Španělsko Treclinac 10 mg/g + 0.25 mg/g Gel
Finsko Acnatac 10mg/g + 0,25mg/g geeli
Francie Zanea 10mg/0,25mg par g, gel
Maďarsko Acnex 10 mg/g + 0,25 mg/g gél
Irsko Treclin 1 % / 0.025 % w/w gel
Island Acnatac10 mg/g + 0,25 mg/g hlaup
Itálie Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g gel
Litva Treclinac 10 mg/g + 0,25 mg/g gel
Lucembursko Treclinax 10 mg/g + 0,25 mg/g gel
Lotyšsko Treclinac 10mg/0,25mg/g gels
Malta Treclin 1%/0,025% w/w gel
Nizozemsko Treclinac 0,25 mg/g + 10 mg/g
Norsko Zalna 10 mg/g + 0,25 mg/g gel
Polsko Acnatac (10 mg/g + 0,25 mg)/g, zel
Portugalsko Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g gel
Rumunsko Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g gel
Švédsko Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g gel
Slovinsko Zalna 10 mg/0,25 mg v 1 g gel
Slovenská republika Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g gél
Velká Británie Treclin 1%/0,025% w/w gel
7
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25. 4. 2018
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
179 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
49 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
219 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
295 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
389 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
129 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
319 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
149 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
32 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop