Léky bez předpisu


Výsledky hledání na výraz léky bez předpisu
Poslední aktualizace: 2020-09-24


Zyvoxid


Tyto léky se mohou používat k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci. Máte vysoký krevní tlak, nezávisle na tom, zda užíváte léky proti vysokému krevnímu tlaku? V takové situaci neužívejte léky, které zastavují či zpomalují činnost střev, • opakující se pocit na zvracení či zvracení, bolest břicha nebo zrychlené dýchání. Další léčivé přípravky a přípravek ZyvoxidExistuje riziko, že přípravek Zyvoxid může někdy vzájemně reagovat s některými dalšími léky a způsobovat nežádoucí účinky, jako jsou změny krevního tlaku, tělesné teploty nebo srdeční tepové frekvence. Informujte svého lékaře, pokud užíváte nebo jste během posledních 2 týdnů užíval(a) následující léky, protože přípravek Zyvoxid se nesmí používat, pokud již tyto léky užíváte nebo jste je v nedávné době užíval( Rovněž informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky. Lékař se přesto může rozhodnout podávat Vám přípravek Zyvoxid, ale bude muset sledovat Váš zdravotní stav a měřit krevní tlak před zahájením léčby i .....

Tagy: Zyvoxid, léky bez předpisu

Zypsilan


Li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit. pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie), protože takovéto léky jsou spojovány s tvorbou krevních sraženin; - trpíte-li onemocněním jater; - jestliže jste někdy prodělal( li pomalý srdeční puls a/nebo víte, že můžete mít nedostatek solí v organismu v důsledku dlouhotrvajícího průjmu či zvracení nebo užívání diuretik (léky na odvodnění) li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo které ovlivňují srdeční rytmus, jako například: - antiarytmika třídy IA a III, oxid arzenitý, halofantrin, levacetylmethadol, mesoridazin, thioridazin, pimozid, sparfloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, dolasetron-mesylát, meflochin, sertindol nebo cisaprid. Tyto léky ovlivňují srdeční rytmus prodloužením QT intervalu. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) léky k léčbě: - bakteriální infekce; tyto léčivé .....

Tagy: Zypsilan, léky bez předpisu

Zostevir


Neužívejte přípravek Zostevir .. .. ..► jestliže jste alergický(á) na léčivou látku brivudin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) .. ..► jestliže jste těhotná nebo kojíte .. ..► jestliže jste mladší 18 let .. .. .. .. ..NEUŽÍVEJTE Zostevir zejména: .. ..► jestliže používáte léky k léčbě rakoviny ( pokud jste léčen(a): .. .. .. léky proti rakovině ( léky, které potlačují nebo oslabují funkci imunitního systému) .. .. .. ..► jestliže užíváte léky proti plísňovým infekcím obsahující léčivou látku flucytosin .. jestliže používáte léky proti bradavicím obsahující léčivé látky odvozené z 5-fluorpyrimidinu .. Neužívejte přípravek Zostevir společně s léky obsahujícími 5-FU nebo jiné 5-fluorpyrimidiny ( fluorpyrimidiny (viz též červený rámeček nahoře): .. ..Zostevir nesmí být užíván společně s léky určenými k chemoterapii nádorů, která obsahují některou z následujících léčivých látek, protože škodlivé účinky těchto léků by se mohly významně zvýšit a mohly by být i smrtelné: .. fluorpyrimidiny .....

Tagy: Zostevir, léky bez předpisu

Zorem


Přípravek Zorem může ovlivňovat nebo být ovlivňován jinými léky, jako např. ketokonazol, itrakonazol (lék proti plísním) • ritonavir, indinavir, nelfinavir (inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV) • rifampicin, erythromycin, klarithromycin (antibiotika) • třezalka tečkovaná • verapamil, diltiazem (lék na léčbu srdečních onemocnění) • dantrolen (infúze pro léčbu závažných odchylek tělesné teploty) • takrolimus, sirolimus, temsirolimus a everolimus (léky používané k pozměnění způsobu, jakým pracuje Váš imunitní systém) Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Další léčivé přípravky a přípravek Zorem Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Těhotenství a kojení Těhotenství Bezpečnost amlodipinu v těhotenství nebyla stanovena. Přípravek Zorem obsahuje sodík Přípravek obsahuje méně než 1 .....

Tagy: Zorem, léky bez předpisu

Zonisamid sandoz


Neužívejte Zonisamid Sandoz: • jestliže jste alergický(á) na zonisamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) • jestliže jste alergický(á) na jiné sulfonamidové léky. Jsou to např. Zvýšená hladina kyselin v krvi a ledvinové kameny: Snižte tato rizika tím, že zajistíte, aby Vaše dítě pilo dostatečné množství vody a neužívalo jiné léky, které by mohly zapříčinit vznik ledvinových kamenů ( Zonisamid Sandoz se má používat opatrně u dospělých, pokud se užívá s jinými léky, které mohou způsobit vznik ledvinových kamenů, jako je topiramát nebo acetazolamid. Další léky, jako fenytoin, karbamazepin, fenobarbiton nebo rifampicin, mohou snížit hladinu přípravku Zonisamid Sandoz v krvi, takže může být potřeba přizpůsobit dávku přípravku Zonisamid Sandoz. Výzkumy prokázaly zvýšené riziko vrozených vad u dětí narozených ženám užívající antiepileptické léky. Nekojte během užívání přípravku Zonisamid Sandoz a ještě jeden měsíc po jeho vysazení. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se .....

Tagy: Zonisamid sandoz, léky bez předpisu

Zomig


Ergotaminové alkaloidy jako je dihydroergotamin a methysergid nebo jiné léky ze skupiny triptanů, jako je sumatriptan a naratriptan; viz „Vzájemné užívání s dalšími léčivými přípravky“ níže) užíváte některé léky k léčbě deprese ( Jestliže se přípravek ZOMIG užívá současně s léky ze skupiny SSRI nebo SNRI, které se používají k léčbě deprese, existuje riziko rozvoje tzv. Zvláště je důležité, aby byl Váš lékař informován, že už se léčíte některým z níže uvedených léků: Léky k léčbě migrény- Pokud užíváte jiné triptany ( Pokud užíváte léky s obsahem ergotaminu nebo jiné léky námelového typu ( Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ZOMIG nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Další léčivé přípravky a přípravek ZOMIGInformujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, včetně rostlinných léčiv a léků dostupných bez lékařského
Tagy: Zomig, léky bez předpisu

Zolpidem orion


Den po užití přípravku Zolpidem Orion může být zvýšené riziko poruchy psychomotorických funkcí, včetně zhoršení schopnosti řízení, pokud:  přípravek užijete méně než 8 hodin před aktivitami vyžadujícími bdělost  užijete vyšší než doporučenou dávku  užijete zolpidem současně s jinými léky tlumícími centrální nervový systém nebo s léky, které zvyšují hladinu zolpidemu v krvi, anebo přitom konzumujete alkohol nebo nedovolené látky Přípravek užijte jednorázově bezprostředně před spaním. Den po užití přípravku Zolpidem Orion může být zvýšené riziko poruchy psychomotorických funkcí, včetně zhoršení schopnosti řízení, pokud: .. .. .. přípravek užijete méně než 8 hodin před aktivitami vyžadujícími bdělost .. .. .. užijete vyšší než doporučenou dávku .. .. .. užijete zolpidem současně s jinými léky tlumícími centrální nervový systém nebo s léky, které zvyšují hladinu zolpidemu v krvi, anebo přitom konzumujete alkohol nebo nedovolené látky .. Možné nežádoucí účinky .. .. .. ..Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek .....

Tagy: Zolpidem orion, léky bez předpisu

Zoletorv


Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Zoletorv se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: • jste v minulosti měl(a) cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku nebo pokud máte v mozku malé dutinky vyplněné tekutinou po předchozích cévních mozkových příhodách, • máte problémy s ledvinami, • máte málo aktivní štítnou žlázu (hypothyreózu), • jste měl(a) opakovanou nebo nevysvětlitelnou bolest svalů, máte v osobní nebo rodinné anamnéze svalové problémy, • jste v minulosti měl(a) svalové problémy během léčby jinými léky snižujícími hladinu lipidů ( Kombinovanému užívání přípravku Zoletorv a fibrátů (léky na snížení cholesterolu) Existují některé léky, které mohou změnit účinky přípravku Zoletorv nebo jejichž účinky mohou být přípravkem Zoletorv změněny ( Tento typ interakce může vést k tomu, že jeden nebo oba léky budou méně účinné. Případně to může zvýšit riziko nebo závažnost nežádoucích účinků, včetně důležitého stavu poškozujícího svaly známého jako „rabdomyolýza” popsaného v bodě 4: • cyklosporin (lék často používaný u pacientů po transplantaci), • .....

Tagy: Zoletorv, léky bez předpisu

Zofran zydis


Pokud užíváte léčivé přípravky obsahující následující léčivé látky, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi:  karbamazepin nebo fenytoin (užívané k léčbě epilepsie);  rifampicin [užívaný k léčbě infekčních nemocí jako je tuberkulóza (TBC)];  antiarytmika (užívaná k léčbě nepravidelné srdeční činnosti);  betablokátory (užívané k léčbě určitých srdečních nebo očních obtíží, úzkosti nebo předcházení migrény);  tramadol (užívaný k léčbě bolesti);  léky, které ovlivňují činnost srdce ( jako je haloperidol nebo methadon);  léky užívané k léčbě nádorových onemocnění ( Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Toto se týká i léčivých přípravků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, a rostlinných přípravků. ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. Jak užívat Zofran Zydis: Než užijete Zofran Zydis:  Tabletu přípravku Zofran Zydis vyjměte z .....

Tagy: Zofran zydis, léky bez předpisu

Zofran


Pokud užíváte léčivé přípravky obsahující následující léčivé látky, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi:  karbamazepin nebo fenytoin (užívané k léčbě epilepsie);  rifampicin [užívaný k léčbě infekčních nemocí jako je tuberkulóza (TBC)];  antiarytmika (užívaná k léčbě nepravidelné srdeční činnosti);  betablokátory (užívané k léčbě určitých srdečních nebo očních obtíží, úzkosti nebo předcházení migrény);  tramadol (užívaný k léčbě bolesti);  léky, které ovlivňují činnost srdce ( jako je haloperidol nebo methadon);  léky užívané k léčbě nádorových onemocnění ( Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Toto se týká i léčivých přípravků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, a rostlinných přípravků. ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. Nepřestávejte užívat Zofran bez porady s .....

Tagy: Zofran, léky bez předpisu

Přečtěte si o tématu Léky Bez Předpisu. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma léky bez předpisu, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Léky Bez Předpisu. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Léky Bez Předpisu.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 0 min
7,185,915
Celkový Počet Případů
207,540 (2.9%)
Celkem úmrtí
4,438,628 (61.8%)
Celkem Uzdraveno
14,156
Vážný Stav

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: