Zypsilan - Příbalový leták


 
Generikum: ziprasidone
Účinná látka: ziprasidone hydrogen sulfate dihydrate
Alternativy: Zeldox, Ziprasidon mylan, Zipsi
ATC skupina: N05AE04 - ziprasidone
Obsah účinných látek: 20MG, 40MG, 60MG, 80MG
Formy: Tvrdá tobolka
Balení: Blistr
Obsah balení: 20
Způsob podání: prodej na lékařský předpissp.zn. sukls
Příbalová informace: informace pro pacienta

Zypsilan 20 mg tvrdé tobolky
Zypsilan 40 mg tvrdé tobolky

Zypsilan 60 mg tvrdé tobolky
Zypsilan 80 mg tvrdé tobolky

ziprasidonum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Zypsilan a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zypsilan užívat
3. Jak se přípravek Zypsilan užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Zypsilan uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Zypsilan a k čemu se používá

Přípravek Zypsilan patří do skupiny léků zvaných antipsychotika.

Přípravek Zypsilan se u dospělých používá k léčbě schizofrenie – duševní poruchy charakterizované
následujícími příznaky: slyšení zvuků a vidění nebo vnímání věcí, které nejsou skutečné, mylné
představy, neobvyklá podezření, uzavírání se do sebe a obtíže s navazováním společenských vztahů,
nervozita, deprese nebo úzkostné stavy.

Přípravek Zypsilan se také používá u dospělých a dětí a dospívajících ve věku 10-17 let k léčbě
manických nebo smíšených epizod středně závažné bipolární poruchy – duševní poruchy
charakterizované střídajícími se stavy euforie (mánie) a deprese. Charakteristickými příznaky
manických epizod jsou: povznesená nálada, přehnané sebevědomí, přebytek energie, snížená potřeba
spánku, nedostatek koncentrace nebo hyperaktivita a opakované rizikové chování.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zypsilan užívat

Neužívejte přípravek Zypsilan
- jestliže jste alergický(á) na ziprasidon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6). Alergická reakce se může projevovat vyrážkou, svěděním, otokem
obličeje nebo rtů nebo obtížným dýcháním.
- jestliže trpíte nebo jste někdy v minulosti trpěl(a) onemocněním srdce nebo jste v nedávné době
prodělal(a) srdeční infarkt.

- užíváte-li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které mohou srdeční rytmus
ovlivnit. Viz bod níže „Další léčivé přípravky a přípravek Zypsilan“.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Zypsilan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami
(ucpání cév, embolie), protože takovéto léky jsou spojovány s tvorbou krevních sraženin;
- trpíte-li onemocněním jater;
- jestliže jste někdy prodělal(a) křečový nebo epileptický záchvat;
- jste-li starší (ve věku nad 65 let) a trpíte demencí a existuje u Vás riziko vzniku cévní mozkové
příhody;
- máte-li pomalý srdeční puls a/nebo víte, že můžete mít nedostatek solí v organismu v důsledku
dlouhotrvajícího průjmu či zvracení nebo užívání diuretik (léky na odvodnění);
- zaznamenáte-li zrychlený nebo nepravidelný srdeční puls, mdloby, kolaps nebo točení hlavy při
vstávání, což může být příznakem poruchy srdečního rytmu.

Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících příznaků:
Johnsonova syndromu. Tyto kožní reakce mohou být potenciálně život ohrožující.

Předtím, než podstoupíte laboratorní vyšetření (kontrola krve, moči, funkce jater, srdce apod.),
informujte lékaře o tom, že užíváte přípravek Zypsilan, protože jeho užívání může ovlivnit
výsledky těchto testů.

Další léčivé přípravky a přípravek Zypsilan
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

NEUŽÍVEJTE PŘÍPRAVEK Zypsilan užíváte-li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo které
ovlivňují srdeční rytmus, jako například:
- antiarytmika třídy IA a III, oxid arzenitý, halofantrin, levacetylmethadol, mesoridazin,
thioridazin, pimozid, sparfloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, dolasetron-mesylát, meflochin,
sertindol nebo cisaprid. Tyto léky ovlivňují srdeční rytmus prodloužením QT intervalu. Máte-li
další otázky, informujte se u svého lékaře.

Před užitím přípravku Zypsilan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a)
léky k léčbě:
- bakteriální infekce; tyto léčivé přípravky jsou známy jako antibiotika; např. makrolidová
antibiotika nebo rifampicin;
- změn nálady (od deprese po euforii), pohybového neklidu (agitovanosti) a podrážděnosti; tyto
přípravky jsou známy jako stabilizátory nálady např. lithium, karbamazepin a valproát;
- deprese, včetně serotoninergních léčivých přípravků SSRI např. fluoxetin, paroxetin a sertralin;
nebo rostlinné léčivé přípravky nebo přírodní léčivé přípravky s obsahem třezalky tečkované;
- epilepsie např. fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, ethosuximid;
- Parkinsonovy choroby např. levodopa, bromokriptin, ropinirol, pramipexol;
- nebo jestliže užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) následující léčivé látky: verapamil,
chinidin, itrakonazol nebo ritonavir.

Viz také bod výše „Neužívejte přípravek Zypsilan“.

Přípravek Zypsilan s jídlem a pitím
Přípravek Zypsilan MUSÍTE UŽÍVAT BĚHEM HLAVNÍHO JÍDLA.

Během užívání přípravku Zypsilan nesmíte požívat alkohol, protože to může zvýšit riziko nežádoucích
účinků.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství:
Neurčí-li lékař jinak, nesmí se přípravek Zypsilan užívat během těhotenství, protože tento léčivý
přípravek může poškodit Vaše dítě. Vždy používejte účinnou antikoncepci. Vyhledejte svého lékaře
okamžitě, pokud během léčby přípravkem Zypsilan otěhotníte nebo plánujete těhotenství.
U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Zypsilan v posledním trimestru (poslední tři měsíce
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid,
problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto
příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Kojení:
Při užívání přípravku Zypsilan nekojte. Malé množství přípravku může přecházet do mateřského
mléka. Jestliže plánujete kojit, řekněte to svému lékaři předtím, než začnete užívat tento léčivý
přípravek.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Zypsilan může způsobovat ospalost. Pokud se u Vás tento příznak objeví, neřiďte ani
neobsluhujte stroje, dokud ospalost neodezní.

Přípravek Zypsilan obsahuje laktosu.
Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře
dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Zypsilan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Spolkněte tobolky celé, nežvýkejte je a užívejte během jídla. Je důležité tobolky nežvýkat, protože to
může ovlivnit dobu, po kterou je léčivý přípravek vstřebáván ve střevě.

Přípravek Zypsilan se užívá dvakrát denně, jedna tobolka ráno během snídaně a druhá večer během
večeře. Přípravek musíte užívat každý den ve stejnou dobu.

Dospělí
Doporučená dávka přípravku je 40-80 mg dvakrát denně s jídlem.

Při dlouhodobé léčbě může lékař dávku upravit. Maximální dávka 160 mg denně nemá být
překročena.

Děti a dospívající s bipolární mánií
Obvyklá počáteční dávka je 20 mg během jídla, poté Vám lékař doporučí optimální dávku pro Vás.
Maximální dávka 80 mg denně u dětí s hmotností 45 kg nebo méně, nebo 160 mg denně u dětí
s hmotností nad 45 kg nemá být překročena.
Účinnost a bezpečnost ziprasidonu při léčbě schizofrenie u dětí a dospívajících nebyla stanovena.

Starší pacienti (nad 65 let)
Jestliže jste starší pacient, lékař rozhodne o vhodné dávce pro Vás. Dávky pro pacienty nad 65 let
mohou být nižší než ty, které se používají u mladších pacientů. Lékař Vám určí správnou dávku pro
Vás.

Pacienti s jaterními problémy
Trpíte-li onemocněním jater, můžete užívat nižší dávku přípravku Zypsilan. Lékař Vám určí správnou
dávku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zypsilan, než jste měl(a)
Vyhledejte okamžitě svého lékaře nebo nejbližší pohotovostní službu. Vezměte s sebou krabičku
přípravku Zypsilan.

Pokud jste užil(a) příliš mnoho tobolek, můžete zaznamenat ospalost, třes, křeče a nekontrolovatelné
pohyby hlavy a krku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zypsilan
Je nezbytné užívat přípravek Zypsilan pravidelně ve stejnou dobu každý den. Zapomenete-li užít
dávku, užijte ji, co nejdříve si vzpomenete, pokud již není čas si vzít další dávku. V tom případě užijte
až následující dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zypsilan
Váš lékař určí nezbytnou délku léčby přípravkem Zypsilan. Neukončujte užívání přípravku Zypsilan,
dokud Vám to nedoporučí Váš lékař.

Nepřestávejte přípravek užívat, i pokud se cítíte lépe. Při předčasném ukončení léčby se příznaky
mohou vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Většina nežádoucích účinků je přechodná. Často může být obtížné odlišit příznaky Vaší nemoci od
nežádoucích účinků.

PŘESTAŇTE užívat přípravek Zypsilan a ihned kontaktujte svého lékaře, zaznamenáte-li
některý z následujících závažných nežádoucích účinků:

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):
• Mimovolní/neobvyklé pohyby, nejčastěji obličeje nebo jazyka.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100):
• Rychlý nebo nepravidelný srdeční rytmus a závrať při vstávání, které mohou být projevem
poruchy srdce. Může se jednat o příznaky tzv. posturální hypotenze.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000):
• Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, porucha polykání nebo potíže s dýcháním, kopřivka. Výše
uvedené jsou příznaky závažné alergické reakce nazývané angioedém.
• Horečka, zrychlený dech, pocení, svalová ztuhlost, třes, obtížné polykání a snížené vědomí.
Výše uvedené jsou příznaky neuroleptického maligního syndromu.
• Kožní reakce, zvláště vyrážka, horečka a otok mízních uzlin, což mohou být příznaky
onemocnění nazývaného „léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky“ (DRESS). Tyto
reakce mohou být potenciálně život ohrožující.
• Zmatenost, pohybový neklid (agitovanost), horečka, pocení, nedostatek koordinace svalů,
svalové záškuby. Výše uvedené jsou příznaky tzv. serotoninového syndromu.

• Rychlý, nepravidelný srdeční rytmus a mdloby, které mohou být projevem život ohrožujícího
stavu nazývaného torsade de pointes.
• Přetrvávající neobvyklá a bolestivá erekce penisu.

Můžete zaznamenat níže uvedené nežádoucí účinky. Jsou obecně mírné až střední závažnosti
a v průběhu léčby mohou odeznít. Jsou-li však nežádoucí účinky závažné nebo přetrvávají,
kontaktujte svého lékaře.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10):
• Potíže se spánkem
• Ospalost nebo nadměrná denní ospalost
• Bolest hlavy

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):
• Rýma
• Povznesená nálada, neobvyklé myšlení a hyperaktivita, pocit rozrušení nebo úzkost
• Neklid
• Porucha hybnosti zahrnující neobvyklé/nedobrovolné pohyby, svalová ztuhlost, pomalé pohyby
• Závrať
• Útlum
• Rozmazané vidění nebo porucha vidění
• Vysoký krevní tlak
• Zácpa, průjem, pocit na zvracení, zvracení, porucha trávení, sucho v ústech, zvýšená tvorba slin
• Vyrážka
• Sexuální problémy u mužů
• Horečka
• Bolest
• Nárůst nebo pokles tělesné hmotnosti
• Vyčerpání
• Celkový pocit nemoci

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100):
• Vysoké hladiny hormonu prolaktinu v krvi
• Zvýšená chuť k jídlu
• Záchvat paniky
• Nervozita nebo deprese
• Snížení pohlavní touhy
• Ztráta vědomí
• Nekontrolovatelné pohyby/mimovolní pohyby
• Neklidné nohy
• Stažení hrdla, noční můry
• Epileptické záchvaty, mimovolní pohyby očí do fixní pozice, nemotornost, poruchy řeči,
snížená citlivost, pocit brnění, snížená schopnost koncentrace, slintání
• Bušení srdce, dušnost
• Přecitlivělost na světlo, suché oko, zvonění v uších, bolest ucha
• Bolest hrdla, plynatost, nepříjemný pocit v břiše
• Svědivá kožní vyrážka, akné
• Svalové křeče, ztuhlé nebo oteklé klouby
• Žízeň, nepříjemný pocit na hrudi, abnormální chůze
• Pronikání kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu projevující se pálením žáhy, bolest břicha
• Vypadávání vlasů
• Neobvyklá poloha hlavy
• Únik moči, bolestivé nebo obtížné močení
• Abnormální tvorba mléka

• Zvětšení prsů u mužů
• Vynechání menstruace
• Neobvyklé výsledky krevních testů nebo testu funkce srdce
• Neobvyklé výsledky funkčních jaterních testů
• Závrať
• Celková slabost a únava

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000):
• Pokles hladiny vápníku v krvi
• Zpomalené myšlení, nedostatek emocí
• Pokles obličejových svalů
• Ochrnutí
• Částečná nebo úplná ztráta zraku jednoho oka, svědění očí
• Porucha řeči, škytavka
• Řídká stolice
• Podráždění kůže
• Neschopnost otevřít ústa
• Potíže s vyprázdněním močového měchýře
• Příznaky z vysazení léku u novorozenců
• Snížený orgasmus
• Pocit horka
• Snížení nebo zvýšení počtu bílých krvinek (ve výsledcích krevních testů)
• Lupénka (vyvýšené a zanícené červené skvrny na kůži potažené bílými šupinkami)

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):
• U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet
úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.
• Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí
dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi
a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou
pomoc.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Zypsilan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Zypsilan obsahuje
- Léčivou látkou je ziprasidonum (ziprasidon). Jedna tvrdá tobolka přípravku Zypsilan obsahuje
ziprasidonum 20 mg, 40 mg, 60 mg nebo 80 mg ve formě ziprasidon-hydrogensulfátu.
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, předbobtnalý škrob (kukuřičný), povidon K-25
a magnesium-stearát v jádru tobolky a oxid titaničitý (E171), želatina, indigokarmín (E132)
a žlutý oxid železitý (E172) v pouzdru tobolky.

Jak přípravek Zypsilan vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdé tobolky 20 mg:
Vrchní část tobolky je pastelově zelená, spodní část tobolky je bílá. Tobolka obsahuje narůžovělý až
nahnědlý prášek.
Tvrdé tobolky 40 mg:
Vrchní část tobolky je tmavě zelená, spodní část tobolky je pastelově zelená. Tobolka obsahuje
narůžovělý až nahnědlý prášek.
Tvrdé tobolky 60 mg:
Vrchní část tobolky je tmavě zelená, spodní část tobolky je bílá. Tobolka obsahuje narůžovělý až
nahnědlý prášek.
Tvrdé tobolky 80 mg:
Vrchní část tobolky je pastelově zelená, spodní část tobolky je bílá. Tobolka obsahuje narůžovělý až
nahnědlý prášek.

Pro všechny síly se dodávají krabičky po 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 a 100 tvrdých tobolkách
balených v blistru (10 nebo 14 tobolek v jednom blistru).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko Ziprasidon Krka
Bulharsko Zypsila 20 (40/60/80)

Česká republika Zypsilan 20 (40/60/80) mg
Dánsko Ziprasidon Krka
Estonsko Ypsila

Finsko Ziprasidon Krka
Německo Zipsilan 20 (40/60/80) mg Hartkapseln
Maďarsko Ypsila 20 (40/60/80)
Litva Zypsilan 20 (40/60/80)

Lotyšsko Ypsila 20 (40/60/80) mg cietās kapsulas
Polsko Zypsila
Slovinsko Zypsila 20 (40/60/80)

Slovenská republika Zypsilan
Španělsko Zypsilan

Švédsko Ziprasidon Krka
Rumunsko Zypsila 20 (40/60/80) mg


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26. 10. 2017
Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop