3,86%

Poslední aktualizace: 2020-02-20

Výsledky hledání na výraz 3,86%:


Velaxin


Neužívejte Velaxin• jestliže jste alergický( na venlafaxin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) užíváte-li nebo jste v posledních 14 dnech užíval( a) léky nazývané ireverzibilní inhibitory monoaminooxidázy ( IMAO), které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby. Užívání ireverzibilních IMAO s přípravkem Velaxin může vyvolat závažné nebo dokonce život ohrožující nežádoucí účinky. Rovněž musíte vyčkat nejméně 7 dní po ukončení užívání přípravku Velaxin, než začnete užívat nějaký IMAO ( viz také „Serotoninový syndrom“ a „Další léčivé přípravky a přípravek Velaxin“) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Velaxin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Strana 2 ( celkem 9)• užíváte-li další léky, které při současném užívání s přípravkem Velaxin mohou zvýšit riziko rozvoje serotoninového syndromu nebo reakcí podobných neuroleptickému malignímu syndromu ( NMS), ( viz bod „Další léčivé přípravky a Velaxin“) máte-li oční problémy, jako např. určitý druh glaukomu ( zvýšený nitrooční tlak) pokud jste někdy měl( a) vysoký krevní tlak. pokud jste někdy měl( a) srdeční onemocnění. jestliže Vám bylo sděleno, že máte .....

Tagy: Velaxin, 3,86%

Sumamed


Neužívejte přípravek SUMAMEDroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatřeníZvláštní opatrnosti při použití přípravku SUMAMED je zapotřebí, jestliže: - máte těžkou poruchu funkce jater nebo ledvin, tervalu ( prokázaný na elektrokardiogramu – EKG) máte velmi nízké hladiny draslíku nebo hořčíku v krvi, - se u Vás rozvinou příznaky další infekce, - užíváte námelové alkaloidy, jako je ergotamin ( k léčbě migrény) protože tyto léky se nemají užívat současně s azithromycinem ( viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek SUMAMED “) máte určitý druh svalové slabosti nazývaný myasthenia gravis, pravku novorozencům. Další léčivé přípravky a přípravek SUMAMEDInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době uží-val( a) nebo které možná budete užívat. Přípravek SUMAMED může reagovat s některými jinými léky. Informujte svého lékaře nebo lékární-ka, pokud užíváte některý z následujících léků: - antacida – používána při pálení žáhy a poruchách trávení. lesti hlavy, křeče, bolesti břicha nebo bolest na hrudi) warfarin nebo podobné léky k ředění krve. Přípravek SUMAMED může naředění krve ještě .....

Tagy: Sumamed, 3,86%

Smofkabiven electrolyte free


Pravek přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý( poraďte se se svým lékařem. Váš lékař stanoví dávku individuálně pro Vás v závislosti na Vaší tělesné hmotnosti a stavu. SmofKabiven Electrolyte Free Vám bude podán zdravotnickým pracovníkem. Jestliže jste použil( a) více přípravku SmofKabiven Electrolyte Free, než jste měl( a) Je nepravděpodobné, že Vám bude podáno příliš velké množství tohoto přípravku, jelikož SmofKabiven Electrolyte Free je podáván zdravotnickým pracovníkem. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. asté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob) mírně zvýšená tělesná teplota. Méně časté ( mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob) vysoké hladiny jaterních enzymů v krvi ( v plazmě), nechutenství, nevolnost, zvracení, zimnice, závratě a bolesti hlavy. Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 osob) nízký nebo vysoký krevní tlak, potíže s dýcháním, zrychlený srdeční tep ( tachykardie). Reakce z přecitlivělosti ( s možnými příznaky jako jsou otoky, horečka, pokles krevního tlaku, kožní vyrážka, pupeny ( vystouplá rudá místa na pokožce) zrudnutí, bolest hlavy) Pocity horka a .....

Tagy: Smofkabiven electrolyte free, 3,86%

Smofkabiven


Nepoužívejte přípravek SmofKabiven- jestliže jste alergický( přecitlivělý(á)) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na ryby nebo vejce - jestliže jste alergický( na burské oříšky nebo sóju, nesmíte tento přípravek používat. SmofKabiven obsahuje sójový olej. jestliže máte příliš mnoho lipidů v krvi ( hyperlipidemie) - jestliže máte těžké jaterní onemocnění - jestliže máte poruchu srážlivosti krve ( koagulační poruchy) jestliže má Vaše tělo problémy s využitím aminokyselin - jestliže máte závažné onemocnění ledvin a nepodstupujete dialýzu - jestliže máte akutní šok - jestliže máte příliš vysokou hladinu cukru v krvi ( hyperglykémii), která je nekontrolovaná - jestliže máte vysoké hladiny solí ( elektrolytů) v krvi ( v séru), a to těch, které jsou obsažené v přípravku SmofKabiven - jestliže máte vodu na plicích ( akutní plicní edém) jestliže máte nadbytek tělních tekutin ( hyperhydrataci) - jestliže máte neléčené srdeční selhání - jestliže máte poruchu krevní srážlivosti ( hemofagocytární syndrom) jestliže jste v nestabilizovaném zdravotním stavu, jako je stav po těžkém traumatu, nekontrolovaná cukrovka, akutní srdeční .....

Tagy: Smofkabiven, 3,86%

Robitussin antitussicum na suchÝ drÁŽdivÝ kaŠel


Neužívejte přípravek Robitussin Antitussicum jestliže jste alergický( na dextromethorfan nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže užíváte léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy ( IMAO), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu ( SSRI) či jiné léky na depresi, duševní poruchy nebo Parkinsonovu chorobu, nebo jste léčbu těmito léky ukončil/a během uplynulých 2 týdnů. Pokud si nejste jistý/á, jestli Váš lék na předpis obsahuje některý z těchto léků, před použitím tohoto přípravku se poraďte s lékařem. jestliže trpíte kašlem s nadměrnou tvorbou hlenu,  nepoužívejte u dětí do 6 let. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Robitussin Antitussicum se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže  máte chronický kašel, který se vyskytuje při kouření, nebo chronické onemocnění plic, jako je astma či emfyzém. trpíte dechovou nedostatečností nebo onemocněním jater. Jestliže kašel přetrvává déle než 7 dní ( u dětí 3 dny) vrátí se nebo je doprovázen horečkou, vyrážkou či neustupující bolestí hlavy, přestaňte přípravek Robitussin Antitussicum užívat a poraďte se s lékařem. Může se jednat o projevy závažného stavu. Další léčivé .....

Tagy: Robitussin antitussicum na, na suchÝ drÁŽdivÝ kaŠel, 3,86%

Re-186-mm-1


...

Tagy: Re-186-mm-1, 3,86%

Pk-merz infusion


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout .. Následující nežádoucí účinky jsou seřazeny podle četnosti jejich výskytu následovně: .. Velmi časté ( mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů) asté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů) Méně časté ( mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů) Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů) Velmi vzácné ( mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 pacientů) Není známo ( z dostupných údajů nelze určit) asté .. .. poruchy spánku, .. pohybový a duševní neklid, .. zadržování moči v souvislosti se zvětšením prostaty ( hypertrofie prostaty) poruchy vnímání a chování se zrakovými halucinacemi. Tento nežádoucí účinek je častější při .. podávání přípravku PK-Merz Infusion v kombinaci s dalšími léky k léčbě Parkinsonovy nemoci .. např. levodopa, bromokriptin) nebo s memantinem. livedo reticularis ( mramorová kůže) což je kožní reakce na podání amantadinu, která se objevuje .. příležitostně a je doprovázena otoky kotníku a dolní končetiny .. pocit na zvracení, .. závratě, .. suchost v ústech, .. oběhové poruchy při změně polohy těla ( ortostatická dysregulace) Vzácné .. .. rozmazané vidění. Velmi .....

Tagy: Pk-merz infusion, 3,86%

Physioneal 40 glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml


Při prvním použití přípravku musíte být pod dozorem Vašeho lékaře. Nepoužívejte přípravek Physioneal 40 • Jestliže jste alergický( a na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Jestliže máte chirurgicky neodstranitelný problém postihující břišní stěnu nebo dutinu anebo neodstranitelný problém zvyšující riziko břišní infekce. Jestliže máte prokázanou ztrátu funkce pobřišnice způsobenou jeho závažným zjizvením. Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Physioneal 40 se poraďte se svým lékařem. Zvláštní opatrnosti je zapotřebí: • Jestliže máte závažné problémy v oblasti břišní stěny nebo břišní dutiny. Např. jestliže máte kýlu nebo chronickou infekci nebo zánětlivé stavy postihující střeva. Jestliže Vám byla transplantována břišní aorta. Jestliže máte dýchací obtíže. Jestliže jste zaznamenal( a) bolest břicha, zvýšení teploty nebo zákal či částice ve vypouštěném roztoku. Může se jednat o příznak peritonitidy ( zánět pobřišnice) i infekce. Je nutné, abyste o tom ihned informoval( a) ošetřující personál. Poznamenejte si číslo šarže použitého vaku roztoku pro peritoneální dialýzu a předejte je ošetřujícímu personálu spolu s vakem s .....

Tagy: Physioneal 40 glucose, glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml, 3,86%

Nurofen neo femina


Užívat Neužívejte NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety: - jestliže jste alergický( na ibuprofen nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné léky proti bolesti; - jestliže máte nebo jste někdy měl( a) vřed žaludku nebo dvanáctníku, perforaci ( proděravění) nebo krvácení do zažívacího traktu ( dvě nebo více epizod) jestliže jste někdy měl( a) krvácení nebo perforaci zažívacího ústrojí v souvislosti s léčbou jakýmkoliv jiným nesteroidním antirevmatikem; - jestliže trpíte vážným onemocněním jater, ledvin nebo srdce; - jestliže jste silně dehydratován( a), např. po opakovaném zvracení, průjmu nebo při nedostatečném příjmu tekutin; - jestliže trpíte krvácením do mozku nebo jiným aktivním krvácením; - jestliže máte zvýšený sklon ke krvácení, poruchu krevní srážlivosti nebo poruchu krvetvorby nejasného původu; - jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství. Přípravek nepodávejte dětem do 12 let. Upozornění a opatření: Před užitím přípravku NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem: - jestliže máte vysoký krevní tlak a/nebo trpíte .....

Tagy: Nurofen neo femina, 3,86%

Kemadrin


Neužívejte přípravek Kemadrin Jestliže jste-li alergický( na procyklidin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření 2Před užitím přípravku Kemadrin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:  pokud máte „glaukom úzkého úhlu“, který se projevuje zvýšeným tlakem v oku, nebo pokud máte zvýšené riziko onemocnění glaukomem  pokud máte překážku v průsvitu střeva  pokud máte problémy s močením způsobené zvětšenou prostatu  pokud máte problémy s ledvinami nebo játry Pokud si nejste jistý( zda se na Vás některý z výše uvedených bodů vztahuje, poraďte se před zahájením léčby se svým lékařem, nebo lékárníkem. Pokud máte duševní onemocnění a užíváte přípravek Kemadrin ke kontrole nežádoucích účinků Vašich léků, mohou se u Vás objevit samovolné opakované pohyby těla. Pokud se Vám to stane, poraďte se s lékařem, protože možná bude třeba upravit Vaši léčbu. Starší pacienti ( pacientky) jsou náchylnější k výskytu nežádoucích účinků. Pokud jste dosáhl( a) vyššího věku, bude Vás lékař pečlivě kontrolovat. Děti a dospívající Přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících. Další léčivé přípravky a přípravek .....

Tagy: Kemadrin, 3,86%

Přečtěte si o tématu 3,86%. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma 3,86%, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem 3,86%. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu 3,86%.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: