Kemadrin - Příbalový leták


 
Generikum: procyclidine
Účinná látka: procyclidine hydrochloride
ATC skupina: N04AA04 - procyclidine
Obsah účinných látek: 5MG
Balení: Obal na tablety
1
sp.zn. sukls152191/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Kemadrin
mg, tablety
procyclidini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Kemadrin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kemadrin užívat
3. Jak se přípravek Kemadrin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
Jak přípravek Kemadrin uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Kemadrin a k čemu se používá

Přípravek Kemadrin obsahuje léčivou látku procyklidin. Patří do skupiny látek nazývaných
anticholinergika, která zabraňují funkci látky zvané acetylcholin ve Vašem těle.

Přípravek Kemadrin se užívá
 k léčbě všech příznaků Parkinsonovy nemoci různého původu jako jsou:
- svalová ztuhlost, obtížnost pohybů a třes
- poruchy řeči, psaní i chůze,
- nadměrná tvorba slin a slinění
- pocení
- deprese

 k zastavení „extrapyramidových nežádoucích účinků“, které jsou způsobené užíváním
některých léků. Mohou zahrnovat příznaky podobné Parkinsonově nemoci, nebo
neklid a neobvyklé pohyby hlavy a trupu.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kemadrin užívat

Neužívejte přípravek Kemadrin
 Jestliže jste-li alergický(á) na procyklidin nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
2

Před užitím přípravku Kemadrin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
 pokud máte „glaukom úzkého úhlu“, který se projevuje zvýšeným tlakem v oku, nebo
pokud máte zvýšené riziko onemocnění glaukomem
 pokud máte překážku v průsvitu střeva
 pokud máte problémy s močením způsobené zvětšenou prostatu
 pokud máte problémy s ledvinami nebo játry

Pokud si nejste jistý(á), zda se na Vás některý z výše uvedených bodů vztahuje, poraďte se
před zahájením léčby se svým lékařem, nebo lékárníkem.

Pokud máte duševní onemocnění a užíváte přípravek Kemadrin ke kontrole nežádoucích
účinků Vašich léků, mohou se u Vás objevit samovolné opakované pohyby těla. Pokud se
Vám to stane, poraďte se s lékařem, protože možná bude třeba upravit Vaši léčbu.

Starší pacienti (pacientky) jsou náchylnější k výskytu nežádoucích účinků. Pokud jste
dosáhl(a) vyššího věku, bude Vás lékař pečlivě kontrolovat.

Děti a dospívající
Přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek Kemadrin
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Je to důležité především pro následující léky;
 léky užívané k léčbě duševních onemocnění (včetně Alzheimerovy choroby a
demence)
 levodopa a amantadin, užívané k léčbě Parkinsonovy nemoci
 chinidin a nitrátové tablety (včetně tablet, které se rozpadají pod jazykem) užívané
k léčbě onemocnění srdce
 cisaprid, domperidon a metoklopramid, užívané k léčbě pocitu na zvracení a zvracení
 antihistaminika, užívaná k léčbě senné rýmy a alergií
 ketokonazol, užívaný k léčbě plísňových onemocnění
 paroxetin užívaný k léčbě deprese.

Pokud si nejste jistý(á), zda se na Vás některý z výše uvedených bodů vztahuje, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Kemadrin s jídlem, pitím a alkoholem
 Můžete užívat přípravek Kemadrin v jakoukoli denní dobu, s jídlem nebo nalačno.
Někteří lidé se cítí menší nevolnost, pokud užívají přípravek s jídlem.
 Jako centrálně působící léčivo, procyklidin může zvýšit účinek alkoholu.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek
užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během užívání přípravku Kemadrin se u Vás může objevit neostré vidění, závratě, zmatenost
nebo dezorientace. Pokud se Vám to stane, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte
stroje.

Přípravek Kemadrin obsahuje laktózu
3

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než
začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Kemadrin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba Parkinsonovy nemoci:
 Doporučená zahajovací dávka je polovina tablety podávaná třikrát denně.
 Dávka může být každé dva až tři dny zvýšena o polovinu tablety nebo celou tabletu,
dokud se účinky neprojeví. Tato dávka se nazývá ‘udržovací dávka’. Denní udržovací
dávka je obvykle tři až šest tablet.
 Maximální dávka je nejvýše 12 tablet.
 Ačkoli jsou dávky užívané obvykle třikrát denně, může Vám lékař doporučit, abyste
užíval(a) před spaním čtvrtou dávku.

Léčba nekontrolovatelných pohybů těla (extrapyramidové příznaků) způsobených užíváním
jiných léků:
 Doporučená zahajovací dávka je polovina tablety podávaná třikrát denně.
 Dávka může být zvýšena o polovinu tablety každý den, dokud se účinky neprojeví.
 Denní udržovací dávka je obvykle dvě až čtyři tablety.
 Lékař může po třech až čtyřech měsících rozhodnout o zastavení Vaši léčby
přípravkem Kemadrin, aby zjistil, zda se znovu objeví extrapyramidové příznaky.
Pokud přetrvávají, budet pokračovat dále v léčbě.

Starší pacienti
Pokud jste starší, bude Vás lékař pečlivě sledovat, aby se předešlo výskytu nežádoucích
účinků.

Použití u dětí a dospívajících
Přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících.

Způsob podání
 Spolkněte tabletu a zapijte ji sklenicí vody.
 Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Kemadrin, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více léku, než jste měl(a), vyhledejte svého lékaře nebo okamžitě
navštivte zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou krabičku i zbylý přípravek.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kemadrin
Zapomenete-li si vzít dávku, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete a dále pokračujte
v původním sledu užívání. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)
vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Kemadrin
Nepřestávejte užívat přípravek Kemadrin, dokud se neporadíte se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Pokud užíváte léky určené k léčbě duševních onemocnění (neuroleptika) společně
s přípravkem Kemadrin:
 mohou se u Vás objevit nekontrolovatelné pohyby obličeje a jazyka (tardivní
dyskineze). Může být nezbytné upravit dávku některého z Vašich léků.
 mohou se u Vás objevit nebo zhoršit neobvyklé pohyby těla, především rukou, horních
a dolních končetin.
Pokud k tomu dojde, okamžitě informujte svého lékaře.

Časté (postihují méně než 1 z 10 pacientů)
 neostré vidění

 sucho v ústech
 zácpa
 zadržení moči v močovém měchýři

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů)
 pohybový neklid, úzkost, nervozita, zmatenost, dezorientace, halucinace, závratě,
zhoršení koncentrace nebo paměti
 pocit na zvracení nebo zvracení
 zánět dásní
 vyrážka.

Vzácné (postihují méně než 1 z 1000 pacientů)
 psychotické poruchy, které zahrnují společně se vyskytující příznaky, jako je
zmatenost, poruchy koncentrace nebo paměti, dezorientace, neobvykle sluchové nebo
zrakové vjemy (halucinace), úzkost, pohybový neklid.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
 nadměrné užívání tohoto přípravku.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na
adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Kemadrin uchovávat

 Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
 Uchovávejte při teplotě do 25°C.
5
 Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato
opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Kemadrin obsahuje
 Léčivou látkou je procyclidini hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje procyclidini
hydrochloridum 5 mg.
 Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu,
povidon, magnesium-stearát.

Jak přípravek Kemadrin vypadá a co obsahuje toto balení
Kemadrin 5 mg tablety jsou bílé, kulaté, bikonvexní tablety, opatřené na jedné straně půlicí
rýhou a označením KT nad půlicí rýhou a 05 pod půlicí rýhou, a půlicí rýhou na druhé straně.
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Přípravek je dodáván v lahvičkách z hnědého skla, uzavřených LDPE pojistným uzávěrem.
Velikost balení: 25 nebo 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Aspen Pharma Trading Limited
3016 Lake Drive,

Citywest Business Campus,
Dublin 24, Irsko

Výrobce

Aspen Bad Oldesloe GmBH, Bad Oldesloe, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.2.2016

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o
registraci: Aspen Europe GmbH, Na Pankráci 43, 140 00 Praha 4, tel: +420 228880774.

Ostatní nejvíce nakupují
  Akční nabídka
-85%
Skladem | Doprava od 79 Kč
154 Kč
  Akční nabídka
-78%
  Akční nabídka
-73%
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
  Akční nabídka
-71%
Za 2 dny | Doprava od 79 Kč
29 Kč
  Akční nabídka
-71%
  Akční nabídka
-63%
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
  Akční nabídka
-60%
  Akční nabídka
-58%

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: