Robitussin antitussicum na suchý dráždivý kašel - Příbalový leták


 
Generikum: dextromethorphan
Účinná látka: dextromethorphan hydrobromide monohydrate
ATC skupina: R05DA09 - dextromethorphan
Obsah účinných látek: 7,5MG/5ML
Balení: Lahev (Lahvička)

sp.zn.sukls
Příbalová informace: Informace pro uživatele

ROBITUSSIN ANTITUSSICUM NA SUCHÝ DRÁŽDIVÝ KAŠEL
7,5 mg/5 ml, sirup

Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se
poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Robitussin Antitussicum a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Robitussin Antitussicum užívat
3. Jak se přípravek Robitussin Antitussicum užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Robitussin Antitussicum uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Robitussin Antitussicum a k čemu se používá

Přípravek Robitussin Antitussicum obsahuje léčivou látku dextromethorfan.
Je to lék proti kašli, který zmírňuje a tlumí suchý, dráždivý kašel. Přípravek je určen k použití u
dospělých a dětí od 6 let.

Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Robitussin Antitussicum užívat

Neužívejte přípravek Robitussin Antitussicum
- jestliže jste alergický(á) na dextromethorfan nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6),
- jestliže užíváte léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), selektivní inhibitory
zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) či jiné léky na depresi, duševní poruchy nebo
Parkinsonovu chorobu, nebo jste léčbu těmito léky ukončil/a během uplynulých 2 týdnů. Pokud si
nejste jistý/á, jestli Váš lék na předpis obsahuje některý z těchto léků, před použitím tohoto
přípravku se poraďte s lékařem.
- jestliže trpíte kašlem s nadměrnou tvorbou hlenu,
- nepoužívejte u dětí do 6 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Robitussin Antitussicum se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,
jestliže
- máte chronický kašel, který se vyskytuje při kouření, nebo chronické onemocnění plic, jako je
astma či emfyzém.
- trpíte dechovou nedostatečností nebo onemocněním jater.

Jestliže kašel přetrvává déle než 7 dní (u dětí 3 dny), vrátí se nebo je doprovázen horečkou, vyrážkou
či neustupující bolestí hlavy, přestaňte přípravek Robitussin Antitussicum užívat a poraďte se s
lékařem. Může se jednat o projevy závažného stavu.

Další léčivé přípravky a přípravek Robitussin Antitussicum
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Jak je uvedeno v bodě „Neužívejte přípravek Robitussin Antitussicum“, neužívejte tento přípravek,
pokud v současné době užíváte léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), selektivní
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) či jiné léky na depresi, duševní poruchy nebo
Parkinsonovu chorobu, nebo jste léčbu těmito léky ukončil/a během uplynulých 2 týdnů. Pokud si
nejste jistý(á), jestli Váš lék na předpis obsahuje některý z těchto léků, před použitím tohoto přípravku
se poraďte s lékařem.
Při souběžném podávání sedativ (zklidňujících léků) je možné zvýšení jejich účinku.
Přípravek Robitussin Antitussicum se nesmí užívat současně s léky usnadňujícími vykašlávání
(expektorancia).

Přípravek Robitussin Antitussicum s jídlem, pitím a alkoholem
Během léčby přípravkem Robitussin Antitussicum nesmíte pít alkoholické nápoje a užívat léky
obsahující alkohol.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. V takovém případě
musí lékař pečlivě posoudit potenciální přínos léčby a možná rizika.

Je třeba mít na paměti, že tento přípravek obsahuje 2,5 % (v/v) alkoholu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Robitussin Antitussicum může ovlivnit řízení či obsluhu strojů, neboť vyvolává
ospalost a závratě.
Řidiči a osoby obsluhující stroje by měli mít na paměti, že tento přípravek obsahuje alkohol.

Přípravek Robitussin Antitussicum obsahuje
 sorbitol a maltitol, pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým
lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
 2,5 v/v % ethanolu (alkoholu), tj. až 154,5 mg v jedné dávce (7,5 ml), což odpovídá 3,86 ml
piva, 1,61 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících
žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo
epilepsií.
 amarant, který může způsobit alergické reakce.

Informace pro diabetiky: není pravděpodobné, že by sladidla obsažená v přípravku ovlivnila Váš
diabetes.

Tento léčivý přípravek neobsahuje cukr.


3. Jak se přípravek Robitussin Antitussicum užívá


Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování přípravku je:

Dospělí a dospívající od 12 let: 7,5 ml každé 4 hodiny.
Použití u dětí 6 - 12 let: 5 ml každé 4 hodiny.

Přípravek Robitussin Antitussicum nesmí být podáván dětem do 6 let (viz bod ,,Neužívejte přípravek
Robitussin Antitussicum“).

K odměření dávky použijte přiloženou odměrku.
Nepřekračujte doporučené dávkování.
Přípravek se užívá ústy (perorální podání). Po odměření jednotlivé dávky sirup vypijte.

Jestliže kašel přetrvává déle než 7 dní (3 dny u dětí), vrátí se nebo je doprovázen horečkou, vyrážkou
či neustupující bolestí hlavy, přestaňte přípravek Robitussin Antitussicum užívat a poraďte se
s lékařem. Může se jednat o projevy závažného stavu.

Jestliže jste užil/a více přípravku Robitussin Antitussicum, než jste měl/a
V případě předávkování nebo náhodného požití dítětem přestaňte přípravek užívat a vyhledejte lékaře.
Předávkování dextromethorfanem může vyvolat psychiatrické poruchy, jako jsou neklid, zmatenost,
psychotická porucha, poruchy nervového systému jako jsou poruchy vědomí, závratě, porucha řeči,
svalové záškuby, kmitavý pohyb očních bulbů, ospalost a třes, dýchací obtíže jako dušnost, a poruchy
trávicího traktu, jako je nevolnost a zvracení.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Robitussin Antitussicum
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Robitussin Antitussicum se mohou objevit následující nežádoucí účinky:
přecitlivělost, ospalost, závratě, nevolnost či zvracení. Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků je
vzácná (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 lidí).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.5. Jak přípravek Robitussin Antitussicum uchovávat


Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Po prvním otevření tento přípravek spotřebujte do 6 měsíců.

Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud byl porušen kroužek originality.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Robitussin Antitussicum obsahuje

- Léčivá látka je: Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum. 5 ml sirupu obsahuje
dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 7,5 mg.

- Pomocné látky jsou: glycerol, sodná sůl karmelosy, natrium-benzoát, dinatrium-edetát, roztok
maltitolu (E965), ethanol 96% (V/V), kyselina citrónová, amarant (E123), karamel,
levomenthol, višňové aroma, krystalizující sorbitol 70% (E420), natrium-cyklamát, draselná
sůl acesulfamu, čištěná voda.

Jak přípravek Robitussin Antitussicum vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Robitussin Antitussicum je čirá červená tekutina s charakteristickou vůní a chutí višní.

Přípravek Robitussin Antitussicum je dodáván v lahvičce z hnědého skla, bílý dětský bezpečnostní
uzávěr (PP/PE) s těsnící vložkou (PE) a kroužkem originality, odměrka 10 ml (PP), krabička.
Velikost balení: 50 nebo 100 ml sirupu.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer Corporation Austria GmbH
Floridsdorfer Hauptstrasse 1
1210 Vídeň
Rakousko

Pro získání jakýchkoli informací o tomto přípravku se, prosím, obraťte na místní zastoupení
držitele rozhodnutí o registraci:
Tel: +420 283 004 111

Výrobce
Doppel Farmaceutici S.r.l.
Via Martiri delle Foibe 1
29016 Cortemaggiore (Piacenza)

Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4.11.2015

Podobné nebo alternativní produkty

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: