Nurofen neo femina - Příbalový leták


 
Generikum: ibuprofen
Účinná látka: ibuprofen sodium dihydrate
ATC skupina: M01AE01 - ibuprofen
Obsah účinných látek: 400MG
Balení: Blistr

sp. zn. sukls
Příbalová informace: informace pro pacienta


NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety

ibuprofenum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů v případě horečky a do 5 dnů v případě bolesti nebudete cítit lépe nebo
pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Pokud užívá NUROFEN NEO FEMINA 400 mg
obalené tablety dospívající, musí navštívit lékaře vždy již po 3 dnech léčby

Co naleznete v této v příbalové informaci:
1. Co je NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety
užívat
3. Jak se NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety užívá
4. Možné nežádoucí účinky
Jak NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety a k čemu se používá

Přípravek NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety obsahuje 400 mg ibuprofenu ve formě
dihydrátu sodné soli ibuprofenu.

Léčivou látkou přípravku NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety je ibuprofen, který patří do
skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (nesteroidních antirevmatik). Ibuprofen tiší bolest, má
protizánětlivé účinky a snižuje zvýšenou teplotu. Ibuprofen zabraňuje tvorbě látek (prostaglandinů),
které se v organismu podílejí na vzniku bolesti, zánětu a zvýšené teploty.

NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety je určen pro pacientky, které trpí menstruační bolestí
a neužívají souběžně jiné léky proti bolesti nebo horečce.

NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety se užívá i při mírných až středně silných bolestech,
jako jsou bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zad, bolesti zubů, bolesti svalů a kloubů po poranění
(např. pohmoždění, podvrtnutí, vymknutí) a bolest po operaci.

NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety je dále vhodný ke zmírnění příznaků chřipky a
nachlazení, jako je bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, horečka a jako doplňková léčba
horečnatých stavů při jiných onemocněních.

Po poradě s lékařem se přípravek užívá při neuralgii (bolest pociťovaná v průběhu nervu).

Přípravek je určen dospělým a dospívajícím od 12 let.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NUROFEN NEO FEMINA 400 mg
obalené tablety užívat

Neužívejte NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety:
- jestliže jste alergický(á) na ibuprofen nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6);
- jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné léky proti bolesti;
- jestliže máte nebo jste někdy měl(a) vřed žaludku nebo dvanáctníku, perforaci (proděravění)
nebo krvácení do zažívacího traktu (dvě nebo více epizod);
- jestliže jste někdy měl(a) krvácení nebo perforaci zažívacího ústrojí v souvislosti s léčbou
jakýmkoliv jiným nesteroidním antirevmatikem;
- jestliže trpíte vážným onemocněním jater, ledvin nebo srdce;
- jestliže jste silně dehydratován(a), např. po opakovaném zvracení, průjmu nebo při
nedostatečném příjmu tekutin;
- jestliže trpíte krvácením do mozku nebo jiným aktivním krvácením;
- jestliže máte zvýšený sklon ke krvácení, poruchu krevní srážlivosti nebo poruchu krvetvorby
nejasného původu;
- jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství.

Přípravek nepodávejte dětem do 12 let.

Upozornění a opatření:
Před užitím přípravku NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety se poraďte se svým lékařem
nebo lékarníkem:
- jestliže máte vysoký krevní tlak a/nebo trpíte srdečním selháním, protože léčba přípravkem
NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety může způsobit zadržování tekutin a otoky;
- jestliže jste někdy měl(a) potíže s trávicím traktem, jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové
vředy, krvavá nebo černá stolice (při opakovaném vředovém onemocnění nebo krvácení z
trávicího traktu v minulosti se přípravek užívat nesmí;
- jestliže máte průduškové astma nebo trpíte alergií, protože může dojít ke vzniku dušnosti;
- jestliže trpíte rýmou, záněty nosních dutin, nosními polypy nebo chronickými dýchacími obtížemi,
protože je zde zvýšené riziko alergické reakce; alergická reakce se nejčastěji projeví jako záchvat
astmatu, kopřivka nebo otok různých částí těla;
- jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin;
- při dehydrataci u dospívajícího, protože u dehydrovaných dospívajících existuje riziko poruchy
funkce ledvin;
- jestliže máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo
pokud jste prodělali srdeční infarkt, jste po operaci bypassu, trpíte onemocněním periferních
tepen (špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste prodělali
jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně „mini mozkové mrtvice“ neboli tranzitorní
ischemické ataky „TIA“);
- jestliže máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, máte v rodinné anamnéze srdeční
onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka;
- jestliže máte systémový lupus erythematodes (SLE) nebo smíšenou chorobu pojivové tkáně, což
jsou onemocnění imunitního systému, které způsobují bolest kloubů, kožní změny a zasahují i
další části těla;
- trpíte-li poruchami krvetvorby;
- jestliže trpíte chronickým zánětlivým střevním onemocněním (ulcerózní kolitida nebo Crohnova
choroba), protože jejich stav se může touto léčbou zhoršit.


Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku se svým
lékařem.

Jestliže patříte mezi starší pacienty, je možné, že se u Vás projeví více nežádoucích účinků nebo budou
závažnější, než je tomu u mladších osob.

Protizánětlivá/analgetická léčiva jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo
cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte
doporučenou dávku ani délku léčby.

Během planých neštovic se doporučuje přípravek NUROFEN NEO FEMINA 400 mg neužívat.

Další léčivé přípravky a NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Neužívejte tento přípravek, jestliže již užíváte jiný lék proti bolesti ze skupiny nesteroidních
antirevmatik (včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy 2, jako je celekoxib nebo etorikoxib) nebo
jakýkoliv jiný lék proti bolesti včetně léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou (jsou-li užívány jako
léky proti bolesti).

Při současném užívání přípravku NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety a některých jiných
léků může docházet k vzájemnému ovlivnění jejich účinku; mezi takové léky patří:
- léky proti vysokému krevnímu tlaku (ACE-inhibitory jako je captopril, beta-blokátory jako
atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan);
- močopudné léky (diuretika);
- antikoagulancia/antiagregancia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení, např. kyselina
acetylsalicylová, warfarin, ticlopidin;
- kortikosteroidy jako prednisolon nebo dexamethason;
- kardioglykosidy (léky na léčbu srdečních onemocnění, např. digoxin);
- léky proti depresi (lithium SSRI, např. citalopram);
- léky užívané na potlačení funkce imunitního systému (léky s obsahem cyklosporinu nebo
takrolimu);
- léky na léčbu epilepsie (např. fenytoin, fenobarbital);
- léky obsahující methotrexát (léčivá látka obsažená v přípravcích k léčbě revmatoidní artritidy
nebo rakoviny);
- léky obsahující mifepriston (proti otěhotnění);
- léky na léčbu AIDS s obsahem zidovudinu;
- léky obsahující probenecid nebo sulfinpyrazon (léčivé látky obsažené v přípravcích k léčbě dny);
- chinolonové antibiotika.

Čeho byste se měl(a) vyvarovat, užíváte-li tento přípravek:
Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem NUROFEN NEO
FEMINA 400 mg obalené tablety. Proto byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem,
než začnete přípravek NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety užívat s jinými léčivy.

NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety s jídlem a pitím:
Tablety se mohou užívat nezávisle na době jídla. Objeví-li se trávicí obtíže, doporučuje se lék užívat
během jídla.

Během léčby nekonzumujte alkoholické nápoje, protože se mohou prohloubit nežádoucí účinky
přípravku, a to zejména účinky na žaludek, střeva nebo mozek.

Těhotenství, kojení a plodnost:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte tento přípravek, jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství. Jestliže jste v prvních šesti
měsících těhotenství, můžete užívat přípravek jen na výslovné doporučení lékaře.

Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou ovlivňovat plodnost žen. Po
přerušení užívání dojde k úpravě.

Ibuprofen prostupuje ve velmi malém množství do mateřského mléka. Při krátkodobé léčbě obvykle
není nutné kojení přerušit. Jestliže však máte předepsanou dlouhodobou léčbu, je třeba zvážit včasné
odstavení dítěte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Ibuprofen neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. U některých pacientů se však zejména při
užívání vysokých dávek mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako je únava, spavost, závratě a poruchy
zraku. Schopnost řídit a obsluhovat stroje pak může být zhoršena. Tento účinek je potencován
současným požitím alkoholu.

NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety obsahuje sacharosu a sodík:
Tento přípravek obsahuje v jedné tabletě 186,2 mg sacharosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte
některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento přípravek obsahuje v jedné tabletě 44,6 mg (tj. přibližně 1,94 mmol) sodíku. Nutno vzít v úvahu
u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.


3. Jak se NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s touto příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety je určen dospělým a dospívajícím starším
12 let.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí a dospívající starší 12 let s hmotností vyšší než 40 kg:
První dávka obvykle činí 1 tabletu (tj. 400 mg ibuprofenu), dále podle potřeby užívejte 1 tabletu (tj.
400 mg ibuprofenu) v intervalu 4 – 6 hodin; maximální dávka jsou 3 tablety (1 200 mg ibuprofenu)
v průběhu 24 hodin.

Tablety zapijte sklenicí vody (200 ml).

Neužívejte více než 3 tablety v průběhu 24 hodin.

Přípravek NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety je určen pouze ke
krátkodobému užití.

Užívejte co nejnižší možné dávky po co nejkratší dobu, která je nutná k potlačení příznaků
onemocnění. Tím snížíte pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Jestliže se Vaše příznaky nezlepší nebo se dokonce zhorší, případně jestliže se objeví některé další
obtíže, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Pokud je u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se zhorší
příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.

Dospělí: Neužívejte přípravek NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety déle než 7 dní bez
konzultace s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety, než
jste měl(a):
Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem vyhledejte okamžitě lékaře, lékárníka nebo
nejbližší nemocnici ve svém okolí.

Mohou se objevit následující příznaky předávkování: pocit na zvracení, zvracení bolest břicha nebo
méně často průjem. Může se objevit také: bolest hlavy, krvácení v trávicím ústrojí, závrať, ospalost,
nízký krevní tlak, zvonění v uších, ojediněle vzrušení/podráždění, dezorientace (ztráta orientace),
hluboké bezvědomí či křeče.
Při težkém předávkování se může objevit metabolická acidóza (překyselení organizmu), prodloužení
srážlivosti krve, akutní selhání ledvin a vzplanutí astmatu u astmatiků.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek NUROFEN NEO 200 MG obalené tablety:
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. U starších lidí je pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků vyšší.

Nežádoucí účinky, které se mohou během užívání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle
následujících četností:

Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 1 000):
 alergické reakce spojené s kopřivkou a svěděním a různé kožní vyrážky;
 bolest hlavy;
 bolest břicha, pocit na zvracení, poruchy trávení.

Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 až10 osob z 10 000):
 průjem, nadýmání, zácpa, zvracení.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10 000):
 poruchy tvorby krevních buněk (anemie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie,
agranulocytóza);
 závažná alergická reakce projevující se otokem obličeje, jazyka, krku (angioedém), nebo rychle
se rozvíjející celková alergická reakce s dušností, zrychlenou činností srdce, poklesem krevního
tlaku až šokem (anafylaktická reakce);
 aseptická meningitida (nehnisavý zánět mozkových blan) s příznaky: ztuhlost krku, bolesti hlavy,
nevolnost, zvracení, horečka nebo dezorientace;
 peptický vřed, krvácení nebo proděravění trávicího traktu, černá stolice (krev ve stolici) či
zvracení krve, tvorba vřídků v ústech, zánět žaludku, zhoršení zánětlivých střevních onemocnění
(ulcerózní kolitida, Crohnova choroba);
 porucha funkce jater;
 srdeční selhání, tvorba otoků, zvýšený krevní tlak;
 astma, dušnost, zhoršení astmatu, bronchospasmus (zúžení průdušek);
 akutní selhání ledvin, snížení vylučování moči, zvýšená koncentrace močoviny v plazmě,
papilární nekróza (závažné poškození ledvinové tkáně);
 závažné formy kožních reakcí s puchýři a olupováním kůže.

Jestliže se objeví závažnější reakce jako puchýře, olupování kůže, náhle vzniklý otok
kolem očí, pocit tísně na hrudi nebo obtíže s dechem, vysoký krevní tlak; dále bolest
v nadbřišku či černě zbarvená stolice nebo poruchy vidění, přestaňte přípravek užívat a
okamžitě vyhledejte lékaře.

Výskyt nežádoucích účinků je nejnižší, pokud se užívají co nejmenší dávky po co nejkratší možnou
dobu.

Léky, jako je NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety, mohou působit mírné zvýšení rizika
srdečních nebo mozkových cévních příhod.

Hlášení nežádoucích účinků:
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí


6. Obsah balení a další informace

Co NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety obsahuje:
- Léčivou látkou je ibuprofenum 400 mg (jako ibuprofenum natricum dihydricum 512 mg).
- Pomocnými látkami jsou v jádře tablety: sodná sůl kroskarmelosy, xylitol, mikrokrystalická
celulosa, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, v obalové vrstvě: sodná sůl
karmelosy, mastek, arabská klovatina usušená rozprášením, sacharosa, oxid titaničitý (E 171),
makrogol 6000, potisk: červený inkoust (obsahuje šelak, červený oxid železitý (E 172),
propylenglykol, roztok amoniaku 30 %, simetikon).

Jak NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety vypadá a co obsahuje toto balení:
NUROFEN NEO FEMINA 400 mg obalené tablety jsou bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní obalené
tablety s červeným logem na jedné straně

Velikosti balení: 6, 10, 12, 24 obalených tablet v neprůhledném bílém PVC/PVdC/Al blistru a krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
103-105 Bath Road,
Berkshire, SL1 3UH Slough
Velká Británie

Výrobce:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham, Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí
o registraci:
Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Atrium Flora
Vinohradská 130 00 Praha 3

Tel: +420 227 110 141

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

4. 1. 2017
Ostatní nejvíce nakupují
  Akční nabídka
-92%
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
  Akční nabídka
-92%
Skladem | Doprava od 79 Kč
209 Kč
  Akční nabídka
-91%
Skladem | Doprava od 79 Kč
249 Kč
  Akční nabídka
-91%
Skladem | Doprava od 79 Kč
249 Kč
  Akční nabídka
-84%
Skladem | Doprava od 79 Kč
6 Kč
  Akční nabídka
-84%
Skladem | Doprava od 79 Kč
43 Kč
  Akční nabídka
-81%

COVID-19: Česko

Poslední změna dat před 0 min
8,932
Celkový Počet Případů
315 (3.5%)
Celkem úmrtí
6,063 (67.9%)
Celkem Uzdraveno
29
Vážný Stav

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: