METAMIZOL STADA - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Metamizol stada Perorální kapky, roztok


Generikum: metamizole sodium
Účinná látka: monohydrÁt sodnÉ soli metamizolu
Alternativy: Afexil, Algadam, Algominal, Metamizol adamed, Metamizol auxilto, Metamizol krka, Metamizol medreg, Metamizol teva, Metamizole kalceks, Novalgin, Novalgin injekce, Novalgin tablety
ATC skupina: N02BB02 - metamizole sodium
Obsah účinných látek: 500MG, 500MG/ML
Formy: Perorální kapky, roztok, Tableta
Balení: Lahev (Lahvička)
Obsah balení: 1X20ML
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek METAMIZOL STADA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás objeví jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek METAMIZOL STADA užívat. Kontaktujte co nejdříve svého lékaře.

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku METAMIZOL STADA jsou alergické reakce. Nejdůležitějším je šok (náhlé oběhové selhání) a agranulocytóza (výrazné snížení počtu určitého typu bílých krvinek). Tyto reakce se objevují vzácně (mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů) nebo velmi vzácně (mohou se objevit až u 1 z 10000 pacientů), ale jsou život ohrožující. Mohou se objevit i tehdy, když byl již dříve metamizol bez jakýchkoli komplikací používán (viz níže “ Léčebná opatření”).

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů)

 Alergické reakce (reakce přecitlivělosti)

Tyto reakce se objevují vzácně a velmi vzácně (mohou se objevit až u 1 z 10000 pacientů) mají závažný nebo život ohrožující průběh. Mohou se objevit bezprostředně po podání nebo hodiny poté. Nejčastěji se objevují 1 hodinu po podání léku.

Vyhledejte lékařskou pomoc okamžitě při prvních známkách šoku, jako jsou:

 Studený pot
 Závrať
 Točení hlavy
 Změny zabarvení pokožky
 Tíseň na hrudi

Příznaky mírné alergické reakce (reakce přecitlivělosti) jsou:

 Kožní nebo slizniční reakce (jako je svědění, pálení, zarudnutí, kopřivka, otoky)
 Dušnost
 Potíže s trávicím traktem (jako je pocit na zvracení, zažívací potíže, zvracení)

Tyto mírné reakce se mohou zhoršit do závažnější podoby:

 Kopřivka po celém těle
 Výrazné otoky kůže a sliznic (angioedém; včetně otoku laryngu)
 Křeče svalů průdušek
 Srdeční arytmie
 Pokles tlaku krve (někdy předcházený vzestupem krevního tlaku)
 Oběhový šok

Pacienti s astmatem způsobeným analgetiky (syndrom analgetického astmatu) mají obvykle příznaky ve formě záchvatů dušnosti

 Kožní a slizniční reakce

Ve vzácných případech se mohou objevit ojedinělé pupínky nebo jiná vyrážka (přechodná vyrážka). Ve vzácných případech se objevuje Stevens-Johnsonův syndrom (alergické kožní onemocnění) nebo Lyellův syndrom (život ohrožující onemocnění s tvorbou rozsáhlých kožních lézí).

Z tohoto důvodu musíte, pokud se kožní reakce objeví, ihned přestat přípravek METAMIZOL STADA užívat.

 Reakce s poklesem tlaku krve

Vzácně se při užívání nebo po něm objevují reakce doprovázené poklesem tlaku krve. Alergické reakce jen vzácně mají za následek výrazné snížení tlaku krve.

 Reakce krvetvorných orgánů a tkání

Vzácně se objevuje leukopenie (snížení počtu bílých krvinek). Tyto reakce mohou objevit i tehdy, když byl metamizol dříve používán bez problémů.

K uzdravení je nutné ihned přípravek vysadit.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 z 10000 pacientů)

 Reakce krvetvorných orgánů a tkání

Velmi vzácně se může objevit agranulocytóza nebo trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček). Tyto reakce mohou objevit i tehdy, když byl metamizol dříve používán bez problémů.

Riziko agranulocytózy se zvyšuje, pokud je metamizol používán déle než týden. Typickými známkami jsou:

 Zánětlivé změny sliznic (např. úst, nosu, hrdla a okolí genitálií nebo konečníku)
 Bolest v krku
 Potíže s polykáním
 Horečka
 Zimnice

U pacientů užívajících antibiotika (léky k léčbě infekcí) mohou být tyto příznaky ale minimální.

Neočekávané zhoršení zdravotního stavu může značit agranulocytózu.

K uzdravení je nutné ihned přípravek vysadit. Pokud se objeví známky agranulocytózy, přípravek METAMIZOL STADA ihned vysaďte, nečekejte na výsledky laboratorních testů.

 Další reakce

Velmi vzácně, zejména v případě sníženého objemu krve v cévním řečišti, při onemocnění ledvin nebo předávkování se mohou objevit:

 Porucha funkce ledvin s příliš malým nebo žádným objemem moči
 Vylučování krevní bílkoviny močí
 Zánět ledvin

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí (četnost nelze z dostupných údajů určit)

 Reakce krvetvorných orgánů a tkání

Může se objevit pancytopenie (současně anémie, snížení počtu krevních buněk a krevních destiček v krvi), tyto případy mohou vest k úmrtí.

Léčebná opatření

Šok

Varovnými známkami šoku jsou:

Studený pot, závratě, točení hlavy, pocit na zvracení, změny barvy kůže a dušnost. Dalšími příznaky jsou otok obličeje, svědění, tlak na prsou, zrychlený tep, pocti chladu v končetinách (kritický pokles krevního tlaku). Tyto příznaky se mohou objevit i hodinu po užití přípravku METAMIZOL STADA.

PŘI PRVNÍCH ZNÁMKÁCH ŠOKU IHNED VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC!

Do příjezdu lékaře si lehněte do vodorovné polohy s výše uloženými dolními končetinami. K prevenci vzniku zimnice je třeba pacienta držet v teple a přikrýt přikrývkou.

Agranulocytóza

Příznaky agranulocytózy (výrazné snížení počtu určitého druhu bílých krvinek) jsou:

 Vysoká horečka
 Zimnice
 Bolest v krku
 Potíže s polykáním
 Zánět sliznice v ústech, nose nebo hrdle
 Zánět oblasti genitálií nebo konečníku. Lymfatické uzliny jsou zvětšené málo nebo vůbec.

Přípravek METAMIZOL STADA dále neužívejte, pokud se objeví tyto příznaky:

 Neočekávané zhoršení zdravotního stavu
 Horečka, která neodeznívá nebo se navrací
 Bolestivé změny sliznic, zejména v ústech, nose a hrdle

Vyhledejte lékařskou pomoc!

Přípravek METAMIZOL STADA se musí vysadit ještě dříve, než budou k dispozici výsledky laboratorních vyšetření.

Léková vyrážka a Lyellův syndrom

Léková vyrážka je fialová až tmavě červená kožní vyrážka, někdy s puchýřky. Lyellův syndrom je život ohrožující onemocnění s tvorbou rozsáhlých kožních lézí.

Přípravek METAMIZOL STADA již nikdy neužívejte, pokud se tyto kožní reakce objeví.

Vyhledejte lékařskou pomoc!

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop