Acc long - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Acc long Šumivá tableta


Generikum: acetylcysteine
Účinná látka: acetylcysteine
ATC skupina: R05CB01 - acetylcysteine
Obsah účinných látek: 600MG
Balení: Obal na tablety
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů 
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů 
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů 
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů 
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů 
Není známo: z dostupných údajů nelze určit 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):
• Reakce přecitlivělosti
• Bolesti hlavy
• Hučení v uších
• Zrychlený tep
• Pokles krevního tlaku
• Zánět ústní sliznice
• Bolesti břicha, průjem, zvracení, pálení žáhy a nevolnost
• Kopřivka, vyrážka, otok, svědění
• Horečka

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):
• Dušnost, stažení průdušek (bronchospazmus) – převážně u pacientů s hyperreaktivním dýchacím
systémem ve spojitosti s průduškovým astmatem

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů):
• Anafylaktické (závažné alergické) reakce až šok
• Krvácení

Při podávání acetylcysteinu bylo v různých studiích prokázáno snížené shlukování krevních destiček; klinický
význam tohoto účinku však není jasný.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http//: www.sukl.cz/nahlasit-
nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
150 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
189 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
219 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop