Xanax sr - Příbalový leták


 
Generikum: alprazolam
Účinná látka: alprazolam
ATC skupina: N05BA12 - alprazolam
Obsah účinných látek: 0,5MG, 1MG, 2MG
Balení: Strip

sp.zn. sukls
Příbalová informace: informace pro pacienta

XANAX SR 0,5 mg
XANAX SR 1 mg
XANAX SR 2 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním
alprazolamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek XANAX SR a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XANAX SR užívat
3. Jak se přípravek XANAX SR užívá
4. Možné nežádoucí účinky
Jak přípravek XANAX SR uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek XANAX SR a k čemu se používá

Přípravek XANAX SR obsahuje léčivou látku alprazolam, sloučeninu patřící do skupiny
benzodiazepinů. Alprazolam účinkuje jako anxiolytikum (lék působící proti stavům úzkosti,
navozující pocity uvolnění a uklidnění).

Přípravek XANAX SR je indikován k léčbě příznaků:
- úzkosti
- panických poruch s agorafobií (strach z otevřených prostranství, davů apod.) nebo bez ní.

Přípravek XANAX SR Vám lékař předepíše pouze v případech, kdy jsou příznaky závažné, omezující
nebo Vám způsobují nesnesitelné utrpení.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XANAX SR užívat

Neužívejte přípravek XANAX SR
 trpíte-li onemocněním myasthenia gravis (onemocnění charakterizované výraznou svalovou
slabostí)
 jestliže jste alergický(á) na benzodiazepiny, léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6)
 trpíte-li těžkou dechovou nedostatečností
 trpíte-li syndromem spánkové apnoe (zástava dechu ve spánku)
 máte-li těžkou poruchu funkce jater.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku XANAX SR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zvláště týka-li se
Vás některá z uvedených skutečností:
 pokud náhle vysadíte nebo rychle snížíte dávku, protože může dojít ke vzniku abstinenčního
syndromu
 máte-li onemocnění jater nebo ledvin
 trpíte-li těžkými depresemi nebo sebevražednými sklony
 máte-li sklon k nadměrnému užívání alkoholu či zneužívání léků
 trpíte-li panickými poruchami nebo podobnými stavy
 užíváte-li přípravek XANAX SR dlouhodobě. Váš lékař bude pravidelně přehodnocovat potřebu
další léčby, protože dlouhodobá léčba může vést k fyzické i psychické závislosti.
 jste-li starší pacient(ka) nebo jste oslaben(a). Lékař Vám předepíše nejnižší účinnou dávku.

Vznik závislosti
Používání léků ze skupiny benzodiazepinů může vést ke vzniku návyku a emocionální/fyzické
závislosti k těmto přípravkům. Riziko závislosti se zvyšuje s dávkou a délkou léčby; může být vyšší u
pacientů se sklonem k zneužívání alkoholu či léků. Závislost na lécích se může vyskytnout i při
doporučených dávkách. Zvýšené riziko závislosti na lécích se projevuje i při kombinované léčbě více
benzodiazepiny.

 Příznaky z vysazení: při rozvoji závislosti by náhlé vysazení léku mohlo vyvolat abstinenční
příznaky. Ty mohou zahrnovat bolest hlavy, svalů, nadměrnou úzkost, napětí, neklid,
zmatenost, podrážděnost a nespavost. V závažných případech se mohou vyskytnout i: pocit
nereálnosti, pocit odcizení a nepřirozenosti ve vztahu k okolí či sobě samému, citlivost na zvuk,
znecitlivění a brnění končetin, přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický kontakt, halucinace, nebo
epileptický záchvat.
 Během ukončování léčby přípravkem XANAX SR Vám bude dávka snižována pomalu, nejvýše
o 0,5 mg každé 3 dny. Někteří pacienti mohou vyžadovat i pomalejší snižování dávky.

Další léčivé přípravky a přípravek XANAX SR
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Benzodiazepiny včetně alprazolamu prohlubují dále útlum funkcí centrálního nervového systému
(CNS), jsou-li podávány současně s antipsychotiky (léky ovlivňující duševní činnost), hypnotiky (léky
k léčbě poruch spánku), sedativy (léky na zklidnění), antidepresivy (léky k léčbě deprese), opioidními
analgetiky (silné léky proti bolesti), antiepileptiky (léky k léčbě epilepsie a proti křečím), anestetiky
(léky proti bolesti), antihistaminiky (léky proti alergiím), alkoholem a s dalšími látkami s účinkem na
CNS.

Sdělte svému lékaři, pokud užíváte některý z následujících léků; může být nezbytné upravit dávku,
nebo vysadit tento lék nebo přípravek XANAX SR:
 ketokonazol, itrakonazol nebo jiná azolová antimykotika,
 nefazodon, fluvoxamin a cimetidin,
 fluoxetin, propoxyfen, perorální kontraceptiva (antikoncepce), diltiazem nebo makrolidová
antibiotika jako erythromycin, telithromycin, klarithromycin a troleandomycin,
 digoxin,
 ritonavir (nebo jiné léky k léčbě HIV).

Během léčby přípravkem XANAX SR nepožívejte alkoholické nápoje ani bez porady s lékařem
neužívejte jiné léky s tlumivým účinkem na centrální nervový systém.

Děti a dospívající
Přípravek XANAX SR není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Starší pacienti (pacientky)
Benzodiazepiny a podobné přípravky se mají u starších osob užívat s opatrností z důvodu rizika
utlumení a/nebo svalové slabosti, která se může projevit pády, což má pro tuto populaci často závažné
důsledky.


Užívání přípravku XANAX SR s jídlem a pitím
Přípravek může být užíván s jídlem i bez jídla.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během léčby přípravkem XANAX SR se nedoporučuje kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte složité stroje, dokud si neověříte, že lék na Vás nemá
tlumivý účinek (nezpůsobuje Vám ospalost, poruchu koncentrace, únavu).

Tablety přípravku XANAX SR obsahují laktosu
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek XANAX SR užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Nejvhodnější dávkování přípravku XANAX SR Vám lékař stanoví na základě závažnosti Vašich
příznaků a snášenlivosti. V případě závažných nežádoucích účinků po prvním užití přípravku je nutné
snížení dávky. Uvolňování léčivé látky z tablet je opožděné. Tablety nežvýkejte, ale polykejte vcelku.
Při dávkování 1x denně se doporučuje užívat tabletu ráno.

LÉČBA ÚZKOSTI
Doporučená zahajovací dávka: užívejte 1 mg denně, rozdělené během dne do 1-2 dávek
Doporučená dávka: podle potřeby Vám lékař dávku zvýší až na maximální denní dávku 4 mg,
rozdělenou během dne do 1-2 dávek

LÉČBA PANICKÝCH PORUCH
Doporučená zahajovací dávka: 0,5-1 mg denně před spaním
Doporučená dávka: podle potřeby Vám lékař dávku upraví. Dávka má být rozdělena během dne do 1-2
dávek.

Léčba starších a oslabených pacientů
Léčba je zahájena nižší dávkou a postupně je upravována v závislosti na Vaší snášenlivosti léku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku XANAX SR, než jste měl(a)
Užijete-li více tablet, než je předepsáno (nebo užije-li Vaše tablety někdo jiný), vyhledejte lékařskou
pomoc nebo jděte do nejbližší nemocnice. Vezměte s sebou krabičku od přípravku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek XANAX SR
Je nezbytné užívat tablety pravidelně, přibližně ve stejnou dobu každý den. Zapomenete-li užít jednu
dávku, užijte až následující dávku v obvyklou dobu. Neužívejte dvojitou dávku, abyste doplnil(a)
zapomenutou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek XANAX SR
Nikdy sami léčbu neukončujte. Dbejte přesně pokynů lékaře, co se týče velikosti dávky a délky
užívání. Po náhlém vysazení nebo rychlém snížení dávky přípravku XANAX SR se mohou opět
objevit původní příznaky nebo abstinenční příznaky. Váš lékař bude dávku snižovat postupně, nejvýše
o 0,5 mg každé 3 dny.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud se během léčby přípravkem XANAX SR vyskytnou nežádoucí účinky, vznikají zejména na
počátku léčby; po delším podávání nebo při snižování dávky obvykle vymizí.

Velmi často hlášenými nežádoucími účinky jsou deprese, ospalost, útlum, porucha hybnosti, porucha
paměti, nezřetelná řeč, závrať, bolest hlavy, zácpa, sucho v ústech, únava, podrážděnost.

Často se vyskytují: snížení chuti k jídlu, zmatenost, ztráta orientace, snížení sexuální touhy, úzkost,
nespavost, nervozita, zvýšení sexuální touhy, porucha koordinace a rovnováhy, porucha soustředění,
točení hlavy, zvýšená spavost, otupělost, třes, rozmazané vidění, pocit na zvracení, zánět kůže,
poruchy sexuální výkonnosti, snížení tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti.

Méně často se vyskytují: mánie, halucinace, zuřivost, pohybový neklid, ztráta paměti, zvracení,
svalová slabost, pomočování, nepravidelná menstruace.

S neznámou četností byly hlášeny nežádoucí účinky: zvýšená hladina hormonu prolaktinu v krvi,
zvýšená nálada, agresívní a nepřátelské chování, změny myšlení, zvýšená duševní a pohybová aktivita,
nerovnováha nervového systému, porucha svalového napětí, zánět jater, porucha funkce jater,
žloutenka, dobře ohraničený otok hlubších vrstev kůže a podkoží, zvýšená citlivost kůže na sluneční
záření, neschopnost močit, otok končetin, zvýšení nitroočního tlaku.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek XANAX SR uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek XANAX SR obsahuje

- Léčivou látkou je alprazolamum 0,5 mg, 1 mg nebo 2 mg v jedné tabletě s prodlouženým
uvolňováním léčivé látky.
- Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, hypromelosa 2208/4000 a 2208/100, koloidní
bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát. Tablety 0,5 mg a 2 mg dále obsahují barvivo hlinitý
lak indigokarmínu (E132).

Jak přípravek XANAX SR vypadá a co obsahuje toto balení

XANAX SR 0,5 mg: modré bikonvexní kulaté tablety, na jedné straně označené „PU 57“
XANAX SR 1 mg: bílé kulaté bikonvexní tablety, na jedné straně označené „PU 59“
XANAX SR 2 mg: modré tablety ve tvaru pětiúhelníku, na jedné straně označené „PU 66“

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika
e-mail: medicalInfo.cz@pfizer.com

Výrobce
Pfizer Italia S.r.l., Ascoli Piceno, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5.4.2016
Ostatní nejvíce nakupují
  Akční nabídka
-87%
Skladem | Doprava od 29 Kč
194 Kč
  Akční nabídka
-79%
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 499 Kč
  Akční nabídka
-78%
Skladem | Doprava od 29 Kč
126 Kč
  Akční nabídka
-78%
Skladem | Doprava od 79 Kč
439 Kč
  Akční nabídka
-77%
Skladem | Doprava od 79 Kč
439 Kč
  Akční nabídka
-75%
Skladem | Doprava od 79 Kč
49 Kč
  Akční nabídka
-75%
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 499 Kč
  Akční nabídka
-75%
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 499 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: