Tussical - Příbalový leták


 
Generikum: butamirate
Účinná látka: butamirate citrate
ATC skupina: R05DB13 - butamirate
Obsah účinných látek: 7,5MG/5ML
Balení: Lahev (Lahvička)
Sp.zn.sukls

Příbalová informace: informace pro uživatele

Tussical 7,5 mg/5 ml
1,5 mg/ml, sirup
butamirati citrasPřečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.
- Pokud se 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Tussical a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tussical užívat
3. Jak se Tussical užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Tussical uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Tussical a k čemu se používá

Tussical obsahuje léčivou látku butamirát-citrát, která patří do skupiny léků nazývaných antitusika –
léky tlumící kašel.

Tussical se používá k léčbě příznaků suchého, dráždivého kašle různého původu.

Bez porady s lékařem se tento léčivý přípravek užívá pouze ke krátkodobé léčbě akutního kašle, např.
při akutních infekcích horních a dolních cest dýchacích, průdušnice a průdušek. U chronického kašle se
tento léčivý přípravek užívá pouze na doporučení lékaře.

Pokud se 5 dnů (u dětí mladších 12 let do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte
se poradit s lékařem.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tussical užívat

Neužívejte Tussical
- jestliže jste alergický(á) na butamirát-citrát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).

Děti
Tussical nesmí být podáván dětem mladším 3 let.

Další léčivé přípravky a Tussical
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.

Neužívejte současně jiné léky na léčbu kašle– tzv. expektorancia (léčivé přípravky podporující
vykašlávání hlenu), neboť kombinace těchto léků může vést k hromadění hlenu v dýchacích cestách.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Tussical nesmí být užíván během prvních tří měsíců těhotenství.

Od čtvrtého měsíce těhotenství smíte Tussical užívat pouze na výslovné doporučení lékaře.

Pokud kojíte, užívejte Tussical jen po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tussical může ve vzácných případech způsobit u někteřých lidí ospalost. Při řízení nebo obsluze strojů
je nutná opatrnost.

Tussical obsahuje sorbitol
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat. Může mít mírný projímavý účinek.


3. Jak se Tussical užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku:
Děti 3-6 let: 5 ml 3xt denně.
Děti 6-12 let: 10 ml 3x denně.
Dospívající starší 12 let: 15 ml 3xt denně.
Dospělí: 15 ml 4x denně.

Pro správné dávkování použijte přiloženou odměrku. Po každém použití vymyjte a vysušte odměrku.

Pokud se u Vás příznaky zhorší či se nezlepší do 5 dnů (u dětí mladších 12 let do 3 dnů), poraďte se
s lékařem.

Pokud se v průběhu léčby vyskytne horečka nebo jakékoliv jiné příznaky, poraďte se s lékařem.

Bez doporučení lékaře nepoužívejte Tussical po dobu delší než 7 dnů.

U chronických onemocnění provázených kašlem se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře, který
Vám sdělí, jakou dávku a jak dlouho máte přípravek užívat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tussical, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Tussical, než jste měl(a), oznamte to okamžitě svému lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tussical
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku, vezměte si ji, co nejdříve si vzpomenete.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Následující nežádoucí účinky se mohou vyskytnout ve vzácných případech (mohou postihnout až 1
z 1 000 osob):
 ospalost
 nevolnost
 průjem
 kožní vyrážka

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak Tussical uchovávat

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Chraňte před chladem nebo mrazem.

Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co Tussical 7,5 mg/5 ml obsahuje
- Léčivou látkou je butamirati citras. Jeden ml sirupu obsahuje butamirati citras 1,5 mg.
- Pomocnými látkami jsou: sorbitol (E 420), glycerol (E 422), sukralosa (E 95), natrium-benzoát
(E 211), monohydrát kyseliny citronové, karamelové aroma 12788 (obsahuje také propylenglykol
(E 1520)), čokoládové aroma F 2428 (obsahuje také propylenglykol (E 1520)), čištěná voda.

Jak Tussical vypadá a co obsahuje toto balení
Tussical sirup je bezbarvá nebo světle žlutá tekutina.

Tussical sirup je dodáván v 100 ml nebo 200 ml skleněných nebo plastových lahvičkách s plastovým
šroubovacím uzávěrem. Každé balení obsahuje odměrku se stupnicí 5, 10, 15, 20, 25 a 30 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Dr. Max Pharma s.r.o.
Na Florenci 110 00 Praha 1 - Nové Město
Česká republika

Výrobce
Balkanpharma Troyan AD, Troyan, Bulharsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Česká republika Tussical 7,5 mg/5 ml
Polsko Tussicalin

Slovenská republika Tussical

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
6. 2. 2017
Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
149 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop