Smofkabiven - Příbalový leták


 
Generikum: combinations
Účinná látka: alanine, arginine, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine acetate, methionine, phenylalanine, proline, serine, taurine, threonine, tryptophan
ATC skupina: B05BA10 - combinations
Obsah účinných látek:
Balení: Vak
sp.zn.sukls

Příbalová informace: informace pro uživatele

SmofKabiven infuzní emulze

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek SmofKabiven a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SmofKabiven používat
3. Jak se přípravek SmofKabiven používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek SmofKabiven uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek SmofKabiven a k čemu se používá

SmofKabiven je infuzní emulze, která se podává do krve kapací infuzí (intravenózní infuze). Přípravek
obsahuje aminokyseliny (složky potřebné k výstavbě bílkovin), glukózu (uhlohydráty), lipidy (tuky)
a soli (elektrolyty) v plastovém vaku a může být podán dospělým a dětem starším 2 let.

Zdravotnický pracovník Vám podá přípravek SmofKabiven, jestliže jiné formy výživy nejsou
dostatečně vyhovující nebo byly neúčinné.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SmofKabiven používat

Nepoužívejte přípravek SmofKabiven
- jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6)
- jestliže jste alergický(á) na ryby nebo vejce
- jestliže jste alergický(á) na burské oříšky nebo sóju, nesmíte tento přípravek používat. SmofKabiven
obsahuje sójový olej.
- jestliže máte příliš mnoho lipidů v krvi (hyperlipidemie)
- jestliže máte těžké jaterní onemocnění
- jestliže máte poruchu srážlivosti krve (koagulační poruchy)
- jestliže má Vaše tělo problémy s využitím aminokyselin
- jestliže máte závažné onemocnění ledvin a nepodstupujete dialýzu
- jestliže máte akutní šok
- jestliže máte příliš vysokou hladinu cukru v krvi (hyperglykémii), která je nekontrolovaná
- jestliže máte vysoké hladiny solí (elektrolytů) v krvi (v séru), a to těch, které jsou obsažené
v přípravku SmofKabiven
- jestliže máte vodu na plicích (akutní plicní edém)
- jestliže máte nadbytek tělních tekutin (hyperhydrataci)
- jestliže máte neléčené srdeční selhání
- jestliže máte poruchu krevní srážlivosti (hemofagocytární syndrom)
- jestliže jste v nestabilizovaném zdravotním stavu, jako je stav po těžkém traumatu, nekontrolovaná
cukrovka, akutní srdeční záchvat, mozková mrtvice, přítomnost krevní sraženiny, metabolická
acidóza (porucha, při níž je příliš velké množství kyselin v krvi), závažná infekce (těžká sepse),
kóma a jestliže nemáte dostatek tělesných tekutin (hypotonická dehydratace)
- děti mladší 2 let.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku SmofKabiven sdělte svému lékaři, jestliže máte:
- problémy s ledvinami
- cukrovku
- pankreatitidu (zánět slinivky břišní)
- problémy s játry
- hypotyreózu (problémy se štítnou žlázou)
- sepsi (závažnou infekci)

Jestliže se u Vás během infuze vyskytne horečka, vyrážka, otoky, obtíže s dýcháním, zimnice, pocení,
nevolnost nebo zvracení, okamžitě o tom informujte zdravotnického pracovníka, jelikož tyto příznaky
mohou být způsobeny alergickou reakcí nebo tím, že Vám bylo podáno příliš velké množství tohoto
přípravku.

Je možné, že Váš lékař bude potřebovat pravidelně kontrolovat Vaši krev, aby provedl jaterní funkční
testy a stanovil další hodnoty.

Děti a dospívající
SmofKabiven není určen pro novorozence nebo děti mladší 2 let. SmofKabiven může být podán dětem
od 2 do 16/18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek SmofKabiven
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které
možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Údaje o použití přípravku SmofKabiven během těhotenství a kojení nejsou dostupné. SmofKabiven
proto smí být podán těhotným nebo kojícím ženám, pouze pokud lékař určí, že je to bezpodmínečně
nutné. Váš lékař rozhodne o používání přípravku SmofKabiven během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neuvádí se, neboť přípravek se podává pouze v nemocnici.

3. Jak se přípravek SmofKabiven používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se
se svým lékařem.
Váš lékař stanoví dávku individuálně pro Vás v závislosti na Vaší tělesné hmotnosti a stavu.
SmofKabiven Vám bude podán zdravotnickým pracovníkem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku SmofKabiven, než jste měl(a)
Je nepravděpodobné, že Vám bude podáno příliš velké množství tohoto přípravku, jelikož SmofKabiven
je podáván zdravotnickým pracovníkem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob): mírně zvýšená tělesná teplota.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob): vysoké hladiny jaterních enzymů v krvi
(v plazmě), nechutenství, nevolnost, zvracení, zimnice, závratě a bolesti hlavy.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 osob): nízký nebo vysoký krevní tlak, potíže s dýcháním,
zrychlený srdeční tep (tachykardie). Reakce z přecitlivělosti (s možnými příznaky jako jsou otoky,
horečka, pokles krevního tlaku, kožní vyrážka, pupeny (vystouplá rudá místa na pokožce), zrudnutí,
bolest hlavy). Pocity horka a chladu. Bledost. Lehké zmodrání rtů a kůže (z důvodu příliš malého
množství kyslíku v krvi). Bolest v krku, v zádech, bolest kostí, bolest na prsou a bolest v podbřišku.


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41, Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

. Jak přípravek SmofKabiven uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v přebalu. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek SmofKabiven obsahuje

Léčivými látkami jsou g v 1000 ml

Alaninum

7,1

Argininum 6,1
Glycinum 5,6
Histidinum 1,5

Isoleucine 2,5
Leucinum 3,8

Lysinum (jako Lysini acetas) 3,4
Methioninum 2,2

Phenylalaninum 2,6
Prolinum 5,7
Serinum 3,3

Taurinum 0,5
Threoninum 2,2
Tryptophanum 1,0

Tyrosinum 0,20
Valinum 3,1

Calcii chloridum (jako dihydricum) 0,28
Natrii glycerophosphas (jako hydricus) 2,1
Magnesii sulfas (jako heptahydricus) 0,61
Kalii chloridum 2,3
Natrii acetas (jako trihydricus) 1,7

Zincii sulfas (jako heptahydricus)
Glucosum (jako monohydricum)
Sojae oleum raffinatum

Triglicerida saturata media
Olivae oleum rafinatum

Piscis oleum omega-3 acidis abundans
0,0066
127
11,4

11,4
9,5
5,7

Pomocnými látkami jsou: glycerol, vaječné fosfolipidy přečištěné frakcionací, tokoferol-alfa, hydroxid
sodný (k úpravě pH), natrium-oleát, kyselina octová ledová (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková
(k úpravě pH) a voda na injekci.

Jak přípravek SmofKabiven vypadá a co obsahuje toto balení

Roztoky glukózy a aminokyselin jsou čiré, bezbarvé nebo slabě nažloutlé a bez přítomnosti částic.
Tuková emulze je bílá a homogenní.

Velikosti balení: 1 x 986 ml, 4 x 986 ml
x 1477 ml, 4 x 1477 ml
x 1970 ml, 2 x 1970 ml
x 2463 ml, 2 x 2463 ml


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce:
Fresenius Kabi AB, SE-751 74 Uppsala, Švédsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14. 8. 2017


Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Upozornění a opatření pro použití
Aby se zabránilo riziku spojenému s příliš vysokou rychlostí infuze, doporučuje se podání kontinuální
a dobře kontrolovanou infuzí, pokud možno za použití volumetrické pumpy.

Vzhledem k vyššímu riziku infekce spojenému s podáním do centrální žíly, je nutné dodržovat přísné
aseptické podmínky a zamezit kontaminaci, a to zejména při zavádění katétru a manipulaci.

Je nutné sledovat sérovou hladinu glukózy, hladinu elektrolytů a osmolaritu, stejně jako vodní bilanci,
acidobazickou rovnováhu a jaterní enzymy.

Objeví-li se jakákoli známka nebo příznak anafylaktické reakce (jako je horečka, třes, vyrážka, dušnost
(dyspnoe)) musí být infuze okamžitě přerušena.

SmofKabiven nesmí být podán současně s krví stejným infuzním setem z důvodu rizika
pseudoaglutinace.

Způsob podání
Intravenózní podání, infuze do centrální žíly.

K zajištění celkové parenterální výživy je nutné k přípravku SmofKabiven přidat stopové prvky,
vitaminy a případně elektrolyty (je nutno vzít v úvahu elektrolyty již obsažené v přípravku
SmofKabiven), a to v závislosti na potřebách pacienta.

Dávkování

Dospělí

Dávkování v rozmezí 13 – 31 ml přípravku SmofKabiven/kg těl.hm./den dodá 0,6 – 1,6 g
aminokyselin/kg těl.hm./den (což odpovídá 0,10 – 0,25 g dusíku/kg těl.hm./den) a celkové energii 14 -
35 kcal/kg těl.hm./den (12 – 27 kcal/kg těl.hm./den nebílkovinné energie).

Rychlost infuze
Maximální infuzní rychlost pro glukózu je 0,25 g/kg těl.hm./hod, pro aminokyseliny 0,1 g/kg
těl.hm./hod a pro lipidy 0,15 g/kg těl.hm./hod.

Rychlost infuze nesmí překročit 2,0 ml/kg těl.hm./hod. (odp. 0,25 g glukózy, 0,10 g aminokyselin a 0,08
g lipidů/kg těl.hm/hod.) Doporučená doba infuze je 14 - 24 hodin.

Maximální denní dávka
Maximální denní dávka se liší v závislosti na klinickém stavu pacienta a může se dokonce měnit ze
dne na den. Doporučená maximální denní dávka je 35 ml/kg těl.hm./den.

Pediatrická populace

Děti (2-11 let)

Dávkování:
Dávka až do 35 ml/kg těl.hm./ den se má pravidelně přizpůsobovat požadavkům pediatrického pacienta,
přičemž požadavky u pediatrických pacientů se liší více než u dospělých pacientů.

Rychlost infúze:
Doporučená maximální rychlost infuze je 2,4 ml/kg těl.hm./hod. (což odpovídá 0,12 g aminokyselin/kg
těl.hm./hod., 0,30 g glukózy/kg těl.hm/hod. a 0,09 g lipidů/kg těl.hm/hod.). Při doporučené maximální
rychlosti infuze, nepoužívejte dobu infuze delší než 14 hodin 30 minut, s výjimkou zvláštních případů
a za pečlivého sledování.

Doporučená doba infuze je 12-24 hodin.

Maximální denní dávka:
Maximální denní dávka se liší v závislosti na klinickém stavu pacienta a může se měnit ze dne na den.
Doporučená maximální denní dávka je 35 ml/kg těl.hm./den.

Dospívající (12-16/18 let)
U dospívajících se může SmofKabiven používat stejně jako u dospělých.

Opatření pro likvidaci přípravku
Nepoužívejte, je-li obal poškozen.

Používejte pouze tehdy, jsou-li roztoky aminokyselin a glukózy čiré, bezbarvé nebo slabě nažloutlé
a tuková emulze bílá a homogenní.
Obsah všech 3 komor musí být smíchán těsně před použitím a před přidáním aditiv, která se přidávají
portem pro aditiva.
Po rozvolnění rozpojovacích spojů mezi komorami musí být vak několikrát obrácen, aby vznikla
homogenní směs bez známek separace fází.

Pouze k jednorázovému použití. Jakékoliv zbylé množství roztoku po infuzi musí být odborně
znehodnoceno.

Kompatibilita
Pouze léčivé přípravky nebo roztoky pro výživu, jejichž kompatibilita byla prokázána, mohou být
přidány k přípravku SmofKabiven. Kompatibility pro různá aditiva a doby uchovávání různých směsí
jsou k dispozici na vyžádání.

Přidání musí být provedeno asepticky.

Doba použitelnosti po smíchání komor
Chemická a fyzikální stabilita po smíchání komor byla prokázána na 36 hodin při 25 °C.
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Pokud není použit okamžitě, jsou doba
a podmínky uchovávání před použitím na odpovědnosti uživatele a nesmí být normálně delší než 24
hodin při teplotě 2 - 8 °C.

Doba použitelnosti po přidání aditiv
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě po přidání aditiv. Pokud není použit
okamžitě, jsou doba a podmínky uchovávání před použitím na odpovědnosti uživatele a nesmí být
normálně delší než 24 hodin při teplotě 2 - 8 °C.

Návod k použití přípravku SmofKabiven - vak Excel

1. Držte vak ve svislé poloze a odstraňte přebal tím, že roztrhnete vroubkování podél horního okraje,
čímž jednoduše otevřete dlouhou stranu. Sejměte plastový obal a odstraňte ho spolu s absorbérem
kyslíku.
2. Pro smíchání obsahu vaku uchopte horní komoru vaku v místě spojů konečky prstů tak, jak ukazuje
obrázek.

3. Konečky prstů a palci uchopte ze strany horní komoru a zlehka rolujte klouby prstů směrem dovnitř,
až spoje povolí.

Alternativní technika (3): Položte vak na rovný povrch. Rolujte vak, až spoje povolí. Smíchejte důkladně
obsah vaku jeho převracením.

4. Nerozdělené části spoje zlehka od sebe oddělte.

5. Pro otevření dolního spoje použijte stejnou techniku, která je popsána výše. Smíchejte důkladně obsah
vaku, tím že jej budete jemně několikrát převracet z jedné strany na druhou.

6. Před přidáním aditiv otřete port pro aditiva desinfekcí.

7. Podepřete port pro aditiva. Zasuňte celou jehlu a vstříkněte aditiva s ověřenou kompatibilitou středem
portu pro přidání aditiv. Důkladně promíchejte několikerým převrácením vaku po každém přidání
aditiva.
8. Používejte neventilovaný infuzní set nebo uzavřete přívod vzduchu na ventilovaném setu. Kryt portu
sejměte tažením kroužku směrem nahoru. Podepřete infuzní port, zasuňte bodec (spike) přímo do
infuzního portu. Otáčivým pohybem zatlačte bodec do portu. Bodec musí být zcela zasunut, aby se
zajistilo jeho bezpečné umístění.
sp.zn.sukls
Příbalová informace: informace pro uživatele

SmofKabiven infuzní emulze

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek SmofKabiven a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SmofKabiven používat
3. Jak se přípravek SmofKabiven používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek SmofKabiven uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je SmofKabiven a k čemu se používá

SmofKabiven je infuzní emulze, která se podává do krve kapací infuzí (intravenózní infuze). Přípravek
obsahuje aminokyseliny (složky potřebné k výstavbě bílkovin), glukózu (uhlohydráty), lipidy (tuky)
a soli (elektrolyty) v plastovém vaku a může být podán dospělým a dětem starším 2 let.

Zdravotnický pracovník Vám podá přípravek SmofKabiven, jestliže jiné formy výživy nejsou
dostatečně vyhovující nebo byly neúčinné.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SmofKabiven používat

Nepoužívejte přípravek SmofKabiven
- jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6)
- jestliže jste alergický(á) na ryby nebo vejce
- jestliže jste alergický(á) na burské oříšky nebo sóju, nesmíte tento přípravek používat. SmofKabiven
obsahuje sójový olej.
- jestliže máte příliš mnoho lipidů v krvi (hyperlipemie)
- jestliže máte těžké jaterní onemocnění
- jestliže máte poruchu srážlivosti krve (koagulační poruchy)
- jestliže má Vaše tělo problémy s využitím aminokyselin
- jestliže máte závažné onemocnění ledvin a nepodstupujete dialýzu
- jestliže máte akutní šok
- jestliže máte příliš vysokou hladinu cukru v krvi (hyperglykémii), která je nekontrolovaná
- jestliže máte vysoké hladiny solí (elektrolytů) v krvi (v séru), a to těch, které jsou obsažené
v přípravku SmofKabiven
- jestliže máte vodu na plicích (akutní plicní edém)
- jestliže máte nadbytek tělních tekutin (hyperhydrataci)
- jestliže máte neléčené srdeční selhání
- jestliže máte poruchu krevní srážlivosti (hemofagocytární syndrom)
- jestliže jste v nestabilizovaném zdravotním stavu, jako je stav po těžkém traumatu, nekontrolovaná
cukrovka, akutní srdeční záchvat, mozková mrtvice, přítomnost krevní sraženiny, metabolická
acidóza (porucha, při níž je příliš vysoký obsah kyselin v krvi), závažná infekce (těžká sepse), kóma
a jestliže nemáte dostatek tělesných tekutin (hypotonická dehydratace)
10

- děti mladší 2 let.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku SmofKabiven sdělte svému lékaři, jestliže máte:
- problémy s ledvinami
- cukrovku
- pankreatitidu (zánět slinivky břišní)
- problémy s játry
- hypotyreózu (problémy se štítnou žlázou)
- sepsi (závažnou infekci)

Jestliže se u Vás během infuze vyskytne horečka, vyrážka, otoky, obtíže s dýcháním, zimnice, pocení,
nevolnost nebo zvracení, okamžitě o tom informujte zdravotnického pracovníka, jelikož tyto příznaky
mohou být způsobeny alergickou reakcí nebo tím, že Vám bylo podáno příliš velké množství tohoto
přípravku.

Je možné, že Váš lékař bude potřebovat pravidelně kontrolovat Vaši krev, aby provedl jaterní funkční
testy a stanovil další hodnoty.

Děti a dospívající
SmofKabiven není určen pro novorozence nebo děti mladší 2 let. SmofKabiven může být podán dětem
od 2 do 16/18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek SmofKabiven
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které
možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Údaje o použití přípravku SmofKabiven během těhotenství a kojení nejsou dostupné. SmofKabiven
proto smí být podán těhotným nebo kojícím ženám, pouze pokud lékař určí, že je to bezpodmínečně
nutné. Váš lékař rozhodne o používání přípravku SmofKabiven během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neuvádí se, neboť přípravek se podává pouze v nemocnici.

3. Jak se přípravek SmofKabiven používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se
se svým lékařem.
Váš lékař stanoví dávku individuálně pro Vás v závislosti na Vaší tělesné hmotnosti a stavu.
SmofKabiven Vám bude podán odborně vyškoleným zdravotnickým pracovníkem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku SmofKabiven, než jste měl(a)
Je nepravděpodobné, že Vám bude podáno příliš velké množství tohoto přípravku, jelikož SmofKabiven
je podáván zdravotnickým pracovníkem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob): mírně zvýšená tělesná teplota.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob): vysoké hladiny jaterních enzymů v krvi
(v plazmě), nechutenství, nevolnost, zvracení, zimnice, závratě a bolesti hlavy.
11


Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 osob): nízký nebo vysoký krevní tlak, potíže s dýcháním,
zrychlený srdeční tep (tachykardie). Reakce z přecitlivělosti (s možnými příznaky jako jsou otoky,
horečka, pokles krevního tlaku, kožní vyrážka, pupeny (vystouplá rudá místa na pokožce), zrudnutí,
bolest hlavy). Pocity horka a chladu. Bledost. Lehké zmodrání rtů a kůže (z důvodu příliš malého
množství kyslíku v krvi). Bolest v krku, v zádech, bolest kostí, bolest na prsou, bolest v podbřišku.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41, Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek SmofKabiven uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v přebalu. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. Obsah balení a další informace

Co SmofKabiven obsahuje

Léčivými látkami jsou g v1000 ml

Alaninum

7,1

Argininum 6,1
Glycinum 5,6
Histidinum 1,5

Isoleucine 2,5
Leucinum 3,8

Lysinum (jako Lysini acetas) 3,4
Methioninum 2,2

Phenylalaninum 2,6
Prolinum 5,7
Serinum 3,3

Taurinum 0,5
Threoninum 2,2
Tryptophanum 1,0

Tyrosinum 0,20
Valinum 3,1

Calcii chloridum (jako dihydricum) 0,28
Natrii glycerophosphas (jako hydricus) 2,1
Magnesii sulfas (jako heptahydricus) 0,61
Kalii chloridum 2,3
12

Natrii acetas (jako trihydricus) 1,7
Zincii sulfas (jako heptahydricus)
Glucosum (jako monohydricum)
Sojae oleum raffinatum

Triglicerida saturata media
Olivae oleum raffinatum

Piscis oleum omega-3 acidis abundans
0,0066
127
11,4

11,4
9,5
5,7

Pomocnými látkami jsou: glycerol, vaječné fosfolipidy přečištěné frakcionací, tokoferol-alfa, hydroxid
sodný (k úpravě pH), natrium-oleát, kyselina octová ledová (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková
(k úpravě pH) a voda na injekci.

Jak přípravek SmofKabiven vypadá a co obsahuje toto balení

Roztoky glukózy a aminokyselin jsou čiré, bezbarvé nebo slabě nažloutlé a bez přítomnosti částic.
Tuková emulze je bílá a homogenní.

Velikosti balení:
x 493 ml, 6 x 493 ml
x 986 ml, 4 x 986 ml
x 1477 ml, 4 x 1477 ml
x 1970 ml, 4 x 1970 ml
x 2463 ml, 3 x 2463 ml

Držitel rozhodnutí o registraci:
Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika
Výrobce:
Fresenius Kabi AB, SE-751 74 Uppsala, Švédsko
Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14. 8. 2017


Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Upozornění a opatření pro použití
Aby se zabránilo riziku spojenému s příliš vysokou rychlostí infuze, doporučuje se podání kontinuální
a dobře kontrolovanou infuzí, pokud možno za použití volumetrické pumpy.

Vzhledem k vyššímu riziku infekce spojenému s podáním do centrální žíly, je nutné dodržovat přísné
aseptické podmínky a zamezit kontaminaci, a to zejména při zavádění katétru a manipulaci.

Je nutné sledovat sérovou hladinu glukózy, hladinu elektrolytů a osmolaritu, stejně jako vodní bilanci,
acidobazickou rovnováhu a jaterní enzymy.

Objeví-li se jakákoli známka nebo příznak anafylaktické reakce (jako je horečka, třes, vyrážka, dušnost
(dyspnoe)), musí být infuze okamžitě přerušena.

SmofKabiven nesmí být podán současně s krví stejným infuzním setem z důvodu rizika
pseudoaglutinace.

Způsob podání
Intravenózní podání, infuze do centrální žíly.

13

K zajištění celkové parenterální výživy je nutné k přípravku SmofKabiven přidat stopové prvky,
vitaminy a případně elektrolyty (je nutno vzít v úvahu elektrolyty již obsažené v přípravku
SmofKabiven), a to v závislosti na potřebách pacienta.

Dávkování

Dospělí

Dávkování v rozmezí 13 – 31 ml přípravku SmofKabiven/kg těl. hm./den dodá 0,6 – 1,6 g
aminokyselin/kg těl.hm./den (což odpovídá 0,10 – 0,25 g dusíku/kg těl.hm./den) a celkové energii 14 -
35 kcal/kg těl. hm/den (12 – 27 kcal/kg těl. hm./den nebílkovinné energie).

Rychlost infuze
Maximální infuzní pro glukózu je 0,25 g/kg těl.hm./hod, pro aminokyseliny 0,1 g/kg těl.hm./hod a pro
lipidy 0,15 g/kg těl.hm./hod.

Rychlost infuze nesmí překročit 2,0 ml/kg těl.hm./hod. (odp. 0,25 g glukózy, 0,10 g aminokyselin a 0,08
g lipidů/kg těl.hm/hod.) Doporučená doba infuze je 14 - 24 hodin.

Maximální denní dávka
Maximální denní dávka se liší v závislosti na klinickém stavu pacienta a může se dokonce měnit ze dne
na den. Doporučená maximální denní dávka je 35 ml/kg těl.hm./den.

Pediatrická populace

Děti (2-11 let)

Dávkování:
Dávka až do 35 ml/kg těl.hm./ den se má pravidelně přizpůsobovat požadavkům pediatrického pacienta,
přičemž požadavky u pediatrických pacientů se liší více než u dospělých pacientů.

Rychlost infuze:
Doporučená maximální rychlost infuze je 2,4 ml/kg těl.hm./hod. (což odpovídá 0,12 g aminokyselin/kg
těl.hm./hod., 0,30 g glukózy/kg těl.hm/hod. a 0,09 g lipidů/kg těl.hm/hod.). Při doporučené maximální
rychlosti infuze, nepoužívejte dobu infuze delší než 14 hodin 30 minut, s výjimkou zvláštních případů
a za pečlivého sledování.

Doporučená doba infuze je 12-24 hodin.

Maximální denní dávka:
Maximální denní dávka se liší v závislosti na klinickém stavu pacienta a může se měnit ze dne na den.
Doporučená maximální denní dávka je 35 ml/kg těl.hm./den.

Dospívající (12-16/18 let)
U dospívajících se může SmofKabiven používat stejně jako u dospělých.

Opatření pro likvidaci přípravku
Nepoužívejte, je-li obal poškozen.

Používejte pouze tehdy, jsou-li roztoky aminokyselin a glukózy čiré, bezbarvé nebo slabě nažloutlé
a tuková emulze bílá a homogenní. Obsah všech 3 komor musí být smíchán těsně před použitím a před
přidáním aditiv, která se přidávají portem pro aditiva.
Po rozvolnění rozpojovacích spojů mezi komorami musí být vak několikrát obrácen, aby vznikla
homogenní směs bez známek separace fází.

Pouze k jednorázovému použití. Jakékoliv zbylé množství roztoku po infuzi musí být odborně
znehodnoceno.
14


Kompatibilita
Pouze léčivé přípravky nebo roztoky pro výživu, jejichž kompatibilita byla prokázána, mohou být
přidány k přípravku SmofKabiven. Kompatibility pro různá aditiva a doby uchovávání různých směsí
jsou k dispozici na vyžádání.

Přidání musí být provedeno asepticky.

Doba použitelnosti po smíchání komor
Chemická a fyzikální stabilita po smíchání komor byla prokázána na 36 hodin při 25 °C.
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Pokud není použit okamžitě, jsou doba
a podmínky uchovávání před použitím na odpovědnosti uživatele a nesmí být normálně delší než 24
hodin při teplotě 2 - 8 °C.

Doba použitelnosti po přidání aditiv
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě po přidání aditiv. Pokud není použit
okamžitě, jsou doba a podmínky uchovávání před použitím na odpovědnosti uživatele a nesmí být
normálně delší než 24 hodin při teplotě 2 - 8 °C.

Návod k použití přípravku SmofKabiven - vak Biofine


Vak
493 ml 986 ml, 1477 ml, 1970 ml, 2463 ml1. zářezy v přebalu
2. držadlo
3. otvor pro zavěšení vaku
4. rozpojovací spoje mezi komorami
5. slepý port (používaný pouze při výrobě)
6. port pro aditiva
7. infuzní port
8. absorbér kyslíku15

1. Odstranění přebalu• K odstranění přebalu držte vak vodorovně a odtrhávejte přebal od zářezu v blízkosti portů podél
horního okraje (A)
• Dále jednoduše roztrhněte přebal podél delší strany vaku. Stáhněte přebal a vyhoďte jej spolu
s absorbérem kyslíku (B).

2. Smíchání komor• Položte vak na rovný povrch.
16

• Rolujte vak od konce pro zavěšení směrem k portům, nejprve pravou rukou a pak i levou rukou
vyvíjejte konstantní tlak, dokud se vertikální spoje komor nerozpojí. Vertikální spoje se rozpojí
tlakem tekutiny. Spoje mohou být také rozpojeny před odstraněním přebalu.
Upozornění: Tekutiny se lehce promíchají, i když horizontální spoje zůstanou uzavřené.


493 ml, 986 ml, 1477 ml, 1970 ml, 2463 ml• Převracením vaku smíchejte obsah všech tří komor, až se všechny komponenty dokonale
promíchají.

3. Dokončení přípravy• Položte opět vak na rovný povrch. Těsně před přidáním aditiv, odlomte ochranný ukazatel na bílém
portu pro aditiva (A).
Upozornění: Vnitřní část portu pro aditiva je sterilní.
• Přidržte port pro aditiva, propíchněte jehlou a vstříkněte aditiva (se známou kompatibilitou) přes
střed injekčního místa (B).
• Důkladně promíchejte (několikerým převracením vaku) mezi každým přidáním aditiva. Používejte
injekční stříkačky s jehlou o průsvitu 18 - 23 G a s max. délkou 40 mm.


17• Těsně před napojením infuzního setu, odlomte ochranný ukazatel na modrém infuzním portu (A).
Upozornění: Vnitřní část infuzního portu je sterilní.
• Použijte infuzní set bez ventilace nebo uzavřete přístup vzduchu na setu s ventilací.
• Přidržte infuzní port.
• Zatlačte bodec (spike) skrz infuzní port. Bodec musí být zcela zasunut, aby se zajistilo jeho bezpečné
umístění
Upozornění: Vnitřní část infuzního portu je sterilní.


4. Zavěšení vaku• Vak zavěste na stojan pomocí otvoru pod držadlem.

Ostatní nejvíce nakupují
  Akční nabídka
-85%
Skladem | Doprava od 79 Kč
154 Kč
  Akční nabídka
-78%
  Akční nabídka
-73%
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
  Akční nabídka
-71%
Za 2 dny | Doprava od 79 Kč
29 Kč
  Akční nabídka
-71%
  Akční nabídka
-63%
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
  Akční nabídka
-60%
  Akční nabídka
-58%

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: