Nolicin - Příbalový leták


 
Generikum: norfloxacin
Účinná látka: norfloxacin
Alternativy: Gyrablock 400
ATC skupina: J01MA06 - norfloxacin
Obsah účinných látek: 400MG
Formy: Potahovaná tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 20
Způsob podání: prodej na lékařský předpis
sp.zn.sukls
Příbalová informace: informace pro pacienta

NOLICIN

potahované tablety
norfloxacinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Nolicin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nolicin užívat
3. Jak se přípravek Nolicin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Nolicin uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Nolicin a k čemu se používá

Nolicin je chemoterapeutikum patřící mezi chinolony. Je účinný proti bakteriím v zažívacím ústrojí a
v močových cestách. Ničí bakterie a inhibuje jejich růst. Do ostatních částí těla neproniká
v dostatečném množství.
Nolicin je určen k léčbě infekcí močových cest, infekcí prostaty, infekčního průjmu a kapavky.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nolicin užívat

Neužívejte přípravek Nolicin:
- jestliže jste alergický(á) na norfloxacin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
- jestliže jste těhotná nebo kojíte.
- jestliže trpíte poruchou funkce centrálního nervového systému (nemocní s epilepsií
(padoucnicí), s poruchami krevního zásobování CNS, s mentálními poruchami).
- děti a dospívající v období růstu také nesmí přípravek Nolicin užívat.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Nolicin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

- Vzhledem k možnosti zkřížené hypersenzitivity (přecitlivělosti) mají pacienti informovat lékaře
o všech alergických reakcích na léčiva, které se u nich v minulosti vyskytly.

Před zahájením léčby přípravkem Nolicin
Srdeční poruchy


Při užívání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, pokud jste se narodili s prodlouženým
QT intervalem (je vidět na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti) nebo máte tuto poruchu
v rodině, máte nerovnováhu solí v krvi (především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte
velmi pomalou srdeční činnost (bradykardie), máte slabé srdce (srdeční selhávání), v minulosti jste
prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient nebo pokud užíváte jiné
léky, které mohou způsobovat změny na EKG (viz bod Další léčivé přípravky a přípravek Nolicin).

V případě, že trpíte epilepsií nebo jinými poruchami centrálního nervového systému (zvláště
poruchami, které mohou přivodit záchvaty), informujte o tom, prosím, svého lékaře. V takových
případech se mohou častěji objevit nežádoucí účinky.

Během léčby přípravkem Nolicin se může vyvinout přecitlivělost na sluneční záření nebo umělé UV
záření. Proto se doporučuje vyhnout se během léčby nadměrnému působení přímého slunečního záření
nebo umělého UV záření.

Pokud se Vám zhorší zrak nebo změní vidění, obraťte se okamžitě na očního lékaře.

Trpí-li pacient poruchou ledvinných funkcí, lékař sníží obvyklé dávky.
Během léčby přípravkem Nolicin je doporučeno pít hodně tekutin. Zeptejte se svého lékaře, jaké
množství tekutin denně je pro Vás vhodné.

Jestliže se během léčby objeví bolest okolo šlach, konzultujte to prosím se svým lékařem. Vyhněte se
fyzické aktivitě. U některých starších pacientů, kteří užívali kortikosteroidy společně s přípravkem
Nolicin, se objevily záněty nebo dokonce ruptury šlach (nejčastěji Achillovy šlachy).
V průběhu léčby přípravkem Nolicin se prodlužuje doba srážlivosti krve, a proto v případě operačního
zásahu je třeba kontrola krevní srážlivosti.

Další léčivé přípravky a přípravek Nolicin
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Nolicin a účinky jiných léků se mohou
navzájem ovlivňovat.

Musíte svému lékaři říci, pokud užíváte jiné léky, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus:
např. antiarytmika (léky používané na poruchy srdečního rytmu jako např. chinidin, hydrochinidin,
disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricyklická antidepresiva, některé léky proti
infekcím (patřící do skupiny makrolidových antibiotik), některá antipsychotika.

Absorpce norfloxacinu se snižuje, pokud užíváte přípravky na pálení žáhy, jako jsou antacida,
sukralfát, přípravky obsahující železo, hliník, bizmut, hořčík, vápník nebo zinek. Proto se doporučuje
užívat přípravek Nolicin dvě hodiny před těmito přípravky.
Pokud užíváte theofylin nebo cyklosporin během léčby přípravkem Nolicin, mohou se vyskytnout
nežádoucí účinky kvůli možnému zvýšení hladin theofylinu nebo cyklosporinu v krvi. Lékař může
stanovit množství těchto látek v krvi a předepsat Vám nižší dávku.
Současné užívání přípravku Nolicin s léky proti srážlivosti krve může zvýšit aktivitu těchto léků, což
může vést ke krvácení.
Případné současné užívání přípravku Nolicin s kortikosteroidy může zvýšit riziko zánětu nebo ruptury
šlach.
Během léčby přípravkem Nolicin může být zvýšen účinek určitých léků (sulfonylurea) na snížení
glukosy.
Neužívejte přípravek Nolicin současně s nitrofurantoinem, protože to snižuje účinek obou léčiv.

Přípravek Nolicin s jídlem a pitím
Tablety se užívají nalačno nebo během jídla. Neužívejte je s mlékem nebo jogurtem, protože mléčné
tekuté výrobky snižují množství norfloxacinu, které se dostává do krve. Přípravek Nolicin užívejte
hodinu před požitím mléčných výrobků nebo 2 hodiny poté. Během léčby se nedoporučuje požívat
alkohol.Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nelze vyloučit riziko nežádoucích účinků na plod. Pokud jste těhotná, lékař Vám může předepsat
přípravek Nolicin pouze výjimečně, a to za předpokladu, že prospěch pro Vás převyšuje riziko pro
plod.

Během léčby přípravkem Nolicin nekojte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Nolicin může oslabit bdělost, proto musíte být opatrný(á) při řízení vozidla nebo obsluze
strojů, dokud nezjistíte, jak na Vás léčba působí. Současné požívání alkoholu zhoršuje nežádoucí
působení.

Přípravek Nolicin obsahuje azobarvivo oranžovou žluť (E110)
Může vyvolat reakce z přecitlivělosti (alergie), včetně bronchiálního (průduškového) astmatu.
Příznaky alergických reakcí zahrnují náhlý pokles krevního tlaku, bledost, úzkost, slabý či rychlý tep,
vlhkou kůži, závratě a problémy s dýcháním. Dojde-li k alergické reakci, přestaňte přípravek Nolicin
užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře. Reakce z přecitlivělosti jsou častější u pacientů
alergických na kyselinu acetylsalicylovou.


3. Jak se přípravek Nolicin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á) poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař upraví dávkování a dobu léčby podle Vašeho onemocnění. Zapijte každou tabletu sklenicí vody
nebo čaje.
Přípravek Nolicin má být užíván v dávkách 400 mg (1 tableta) dvakrát denně. Léčba může trvat od 3
do 14 dnů, u chronické bakteriální prostatitidy několik týdnů.

Použití u dětí a dospívajících
Děti a dospívající v období růstu nemají užívat přípravek Nolicin.

Pokud trpíte nedostatečnou funkcí ledvin, lékař podle toho upraví dávkování.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku je příliš silný nebo naopak příliš slabý, informujte o tom svého
lékaře či lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nolicin, než jste měl(a)
Příliš velké dávky mohou vyvolat nauzeu (nevolnost), zvracení, průjem, v závažnějších případech také
závratě, únavu, zmatenost a křeče.
Pokud jste požil(a) větší dávku léku, než jste měl(a), vyhledejte ihned svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nolicin
Pokud jste si zapomněl(a) vzít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete, pokud se však již
neblíží čas na další naplánovanou dávku.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nolicin
Lék je třeba užívat po celou dobu doporučenou lékařem, i když se již před uplynutím této doby
začnete cítit lépe. Pokud ukončíte léčbu příliš brzy, onemocnění se může opět zhoršit.Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout během léčby přípravkem Nolicin, jsou tříděny do
následujících skupin dle četnosti:
Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 osob
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 osob
Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit

Frekvence uvedených nežádoucích účinků podle tříd orgánových systémů:

Vyšetření
- méně časté: zvýšení hodnot transamináz, alkalické fosfatázy a laktát dehydrogenázy (LDH)
- vzácné: zvýšení hodnot urey a sérového kreatininu, snížení hodnot hematokritu

Poruchy krve a lymfatického systému
- méně časté: eozinofilie (zvýšení počtu určitého druhu bílých krvinek), leukopenie (snížení počtu
bílých krvinek)

Poruchy nervového systému
- méně časté: bolest hlavy, závratě, deprese
- vzácné: únava
- velmi vzácné: somnolence (spavost), zmatenost, neklid, podrážděnost, strach, halucinace, tinitus
(ušní šelest)

Gastrointestinální poruchy
- časté: pocit na zvracení
- méně časté: anorexie (nechutenství), průjem
- velmi vzácné: pseudomembranózní kolitida (zánět tlustého střeva se vznikem pablán)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
- velmi vzácné: tendinitida (bolestivé onemocnění šlach) nebo ruptura šlach, obvykle
v kombinaci s jinými poškozujícími faktory

Poruchy imunitního systému
- velmi vzácné: alergické reakce (kopřivka, vyrážka, svědění, anafylaxe), závažné kožní reakce

Srdeční poruchy
- frekvence neznámá: abnormálně rychlá srdeční činnost, život ohrožující nepravidelnosti
srdečního rytmu, poruchy srdečního rytmu (nazývané prodloužení QT intervalu, viditelné na
EKG, elektrickém záznamu činnosti srdce).

Pokud se vyskytnou závažné nežádoucí účinky, má být léčba přerušena.

Hlášení nežádoucích účinků


Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Nolicin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem a vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Nolicin obsahuje
- Léčivou látkou je norfloxacinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje norfloxacinum 400 mg.
- Pomocnými látkami jsou: povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická
celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, čištěná voda v jádru tablety
a hypromelosa, mastek, oxid titaničitý (E171), oranžová žluť (E110), propylenglykol
v potahové vrstvě tablety.

Jak přípravek Nolicin vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety jsou oranžové, kulaté, bikonvexní tablety, na jedné straně s půlicí rýhou.
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Jedno balení obsahuje 20 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8

Tel: 221 115 150
info@krka.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7.11.2014

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního
ústavu pro kontrolu léčiv.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop