Isoprinosine - Příbalový leták


 
Generikum: inosine pranobex
Účinná látka: inosine pranobex
Alternativy:
ATC skupina: J05AX05 - inosine pranobex
Obsah účinných látek: 500MG
Formy: Tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 100
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. suklsPŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
ISOPRINOSINE
tablety
(inosinum pranobexum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
-Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
-Pokud se kterýkoli znežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
Vpříbalové informaci naleznete:
1.Co je Isoprinosine a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Isoprinosine užívat
3.Jak se Isoprinosine užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak uchovávat Isoprinosine
6.Další informace
1.CO JE ISOPRINOSINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Isoprinosine je přípravek zvyšující přirozenou obranyschopnost organismu a posilující jeho imunitní
odpověď vůči virovým infekcím. Působí zejména na složky buněčné imunity. Má rovněž protivirový
účinek.
Indikace
-léčba stavů spojených se snížením imunity, zejména poruch buněčné imunity provázených
vleklými (protrahovanými) nebo opakovanými virovými infekcemi
-opakované (recidivující) opary na rtech nebo zevních pohlavních orgánech (herpes labialis a
progenitalis)
-pásový opar (herpes zoster), plané neštovice
-spalničky
-subakutní sklerotizující panencefalitida (zánět mozku)
-virová onemocnění vyvolaná cytomegalovirem nebo virem Epstein-Barrové
-výrůstky podobné bradavicím virového původu na kůži kolem genitálu a řitě (condylomata
acuminata), infekce vyvolané human papilloma virem (HPV) postihující zevní rodidla, pochvu
nebo děložní hrdlo
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti od 1 roku.
2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ISOPRINOSINE
UŽÍVAT
Neužívejte Isoprinosine

-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na inosin pranobex nebo na jakoukoli pomocnou látku
přípravku Isoprinosine (viz seznam pomocných látek vbodu 6)
-pokud trpíte dnou nebo Vám bylo řečeno, že máte zvýšenou hladinu kyseliny močové vkrvi
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Isoprinosine je zapotřebí
Isoprinosine může přechodně zvyšovat hladinu kyseliny močové v séru a její vylučování močí,
zejména u mužů a starších osob obojího pohlaví. Hodnoty však obvykle nepřesahují meze normálních
hodnot. Jejich zvýšení je výsledkem odbourávání jedné ze složek přípravku, nikoliv zásahem do
enzymatického systému nebo do činnosti ledvin.
Přípravek je třeba užívat se zvýšenou opatrností při dně (při akutních příznacích dny se užívat nesmí!),
zvýšených hodnotách močové kyseliny vkrvi, ledvinových kamenech a závažných onemocněních
ledvin. Ve všech těchto případech se doporučuje pravidelné sledování sérových hladin kyseliny
močové.
Při dlouhodobém nepřerušovaném podávání (3 měsíce nebo déle) by měla být pravidelně kontrolována
kyselina močová vkrvi a moči, funkce ledvin, jaterní testy a krevní obraz.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vpřípadě léčby léky potlačujícími imunitní reakce může být podávání Isoprinosinu zahájeno až po
jejím ukončení. Přípravek se nikdy nepodává současně s těmito léky, aby se předešlo vzájemnému
působení a snížení požadovaného léčebného účinku.
Pravidelné sledování hladin kyseliny močové vkrvi a moči je nutné při užívání vkombinaci sjinými
léky, které mohou rovněž ovlivnit tento ukazatel, nebo sléky, které mohou mít negativní vliv na
funkci ledvin.
Opatrnosti je třeba při současné léčbě léky obsahujícími enzym xantinoxidázu a při současné léčbě
močopudnými přípravky.
Vhodnost současné jiné léčby musí vždy posoudit ošetřující lékař. Informujte jej proto o všech lécích,
které užíváte nebo máte začít užívat, ať se jedná o lék na lékařský předpis nebo volně prodejný lék.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Léčba přípravkem v těhotenství nebo v období kojení je možná pouze na výslovné doporučení lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by Isoprinosine narušoval Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Isoprinosine
Jednou zpomocných látek vpřípravku je pšeničný škrob, který může být škodlivý pro pacienty
sceliakií (zánětlivé onemocnění tenkého střeva vyvolané nesnášenlivostí lepku). Pacienti salergií na
pšeničný škrob by tento přípravek neměli užívat.
3.JAK SE ISOPRINOSINE UŽÍVÁ
Přípravek Isoprinosine užívejte vždy přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem.
Dávkování a způsob podání
Dávkování přípravku vždy určí lékař.
Pokud není určeno jinak, obvyklé dávkové schéma je následující:
Dospělí: 3–4 x denně (přes den) 2 tablety (50 mg/kg tělesné hmotnosti, nejvíce 4 g/den).
Děti od 1 roku: 50 mg/kg tělesné hmotnosti (1 tableta/10 kg do 20 kg tělesné hmotnosti, dále
dávkování jako u dospělých pacientů).
Doba léčby
Akutní onemocnění:
Pro virová onemocnění skrátkodobým průběhem platí doporučení pokračovat ještě nejméně 1–2 dny
po odeznění příznaků nebo déle podle doporučení lékaře.
Obvyklá doba léčby je 5–10 dní.
U virových infekcí vyžadujících dlouhodobější léčbu se vléčbě pokračuje ještě 1–2 týdny po vymizení
příznaků, eventuálně déle podle doporučení lékaře.
Opakující se onemocnění:
Pro úvodní fázi léčby platí stejná doporučení jako pro léčbu akutních onemocnění. Vudržovací léčbě
lze dávku snížit na 1–2 tablety denně (500–1000 mg). Projeví-li se první známky opakujícího se
onemocnění, je nutno se vrátit k dávkování užívanému u akutních stavů a pokračovat v něm nejméně
1–2 dny po ústupu klinických příznaků. Výše uvedený postup je možno na základě posouzení
klinického stavu ošetřujícím lékařem a jeho doporučení podle potřeby opakovat.
Zevní genitální kondylomy, infekce HPV:
Přípravek se podává v dávce 3x denně 2 tablety (3 g) po dobu 14–28 dnů buď samostatně, nebo spolu
s jinými běžně užívanými léky nebo chirurgickým zákrokem.
U pacientů svysokým rizikem recidiv se Isoprinosine užívá vždy 5 dní vtýdnu ve dvou po sobě
následujících týdnech vměsíci po dobu tří měsíců, aby bylo dosaženo žádaného léčebného účinku.
Faktory „vysokého rizika“ recidiv kondylomů nebo změn na děložním hrdle zahrnují:
-problém s genitálními HPV infekcemi trvající déle než 2 roky, neúspěch předchozí léčby
-snížená obranyschopnost organismu jako důsledek opakovaných nebo chronických infekcí,
pohlavně přenosných chorob, chemoterapie nádorového onemocnění, nadměrného požívání
alkoholu
-nedostatečně léčená cukrovka
-ekzémy
-dlouhodobé užívání antikoncepčních léků
-střídání více sexuálních partnerů nebo změna dlouhodobého partnera
-častý sex
-kouření
-vyšší věk
-snížení hodnot kyseliny listové včervených krvinkách.
Subakutní sklerotizující panencefalitida:
100 mg/kg tělesné hmotnosti/den do nejvyšší dávky 3–4g/den, bez přerušování, spravidelným
sledováním klinického stavu lékařem a jeho zhodnocením potřeby pokračovat vléčbě.
Při potížích spolykáním je možno tablety rozdrtit a rozpustit vmalém množství ochucené tekutiny
těsně před užitím.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Isoprinosine nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Nejčastěji se vyskytujícím nežádoucím účinkem je přechodný vzestup hladin kyseliny močové v moči
a v krvi, které se obvykle vracejí kvýchozím hodnotám za několik dní po ukončení léčby. Zřídka se
mohou vyskytnout nevolnost, zvracení, nepříjemné pocity vnadbřišku, zvýšení hodnot jaterních
enzymů, zvýšení dusíku močoviny vkrvi (BUN), svědění kůže, vyrážka, bolest hlavy, závratě, únava,
vyčerpání, bolesti kloubů, ojediněle průjem, zácpa, nervozita, poruchy spánku, únava, častější močení.
Předávkování
Žádné příznaky předávkování nebyly dosud popsány.
Závažné nežádoucí účinky svýjimkou přechodného zvýšení kyseliny močové se zdají
nepravděpodobné vzhledem kvýsledkům toxikologických studií u experimentálních zvířat.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Pokud se kterýkoli znežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5.JAK UCHOVÁVAT ISOPRINOSINE
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C vpůvodním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
kposlednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6.DALŠÍ INFORMACE
Co Isoprinosine obsahuje
Léčivá látka:inosinum pranobexum 500 mg v jedné tabletě
Pomocné látky:mannitol, pšeničný škrob, povidon, magnesium-stearát
Jak Isoprinosine vypadá a co obsahuje toto balení
Balení: 50 nebo 100 tablet (5 blistrů po 10 nebo 20 tabletách)
Držitel rozhodnutí o registraci
Ewopharma International,s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
Výrobce
Lusomedicamenta – Sociedade Técnica Farmaceutica, S.A., Barcarena, Portugalsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
17.5.2010
Překlad údajů uvedených na blistru
LOT: číslo šaržeEXP: použitelné do
Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop