Ezetimibe accord - Příbalový leták


 
Generikum: ezetimibe
Účinná látka: ezetimibe
Alternativy: Adezop, Coltowan, Egitim, Ezen, Ezetimib actavis, Ezetimib apotex, Ezetimib mylan, Ezetimib stada, Ezetimib teva, Ezetimib teva cr, Ezetimibe astron, Ezetimibe glenmark, Ezetrol, Ezoleta, Noveze, Tezzimi
ATC skupina: C10AX09 - ezetimibe
Obsah účinných látek: 10MG
Formy: Tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 7 I
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


sp.zn. sukls

Příbalová informace: informace pro uživatele
Ezetimibe Accord 10 mg tablety
ezetimibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
• Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
• Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
• Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Ezetimibe Accord a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ezetimibe Accord užívat
3. Jak se přípravek Ezetimibe Accord užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ezetimibe Accord uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Ezetimibe Accord a k čemu se používá
Přípravek Ezetimibe Accord je léčivý přípravek užívaný ke snižování zvýšených hladin cholesterolu.
Přípravek Ezetimibe Accord snižuje hladiny celkového cholesterolu, "špatného" cholesterolu (LDL
cholesterolu) a tukových látek nazývaných triacylglyceroly v krvi. Přípravek Ezetimibe Accord navíc
zvyšuje hladiny "dobrého" cholesterolu (HDL cholesterolu).
Ezetimib, léčivá látka přípravku Ezetimibe Accord, snižuje množství cholesterolu vstřebávaného v
trávicím traktu.
Přípravek Ezetimibe Accord zesiluje cholesterol-snižující účinek statinů, skupiny léků, které snižují
cholesterol vytvářený Vaším tělem.
Cholesterol je jedna z mnoha tukových látek vyskytujících se v krevním řečišti. Váš celkový
cholesterol se skládá zejména z LDL a HDL cholesterolu.
LDL cholesterol se často nazývá "špatný" cholesterol, protože se může usazovat ve stěnách Vašich
tepen a tvořit tam pláty. Časem může nahromadění těchto plátů vést k zúžení tepen. Toto zúžení může
poté zpomalit nebo zastavit průtok krve do životně důležitých orgánů, jako je srdce a mozek. Zástava
průtoku krve může způsobit srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici.
HDL cholesterol se často nazývá "dobrý" cholesterol, protože pomáhá zabraňovat špatnému
cholesterolu v usazování v tepnách a chrání tak před srdečními onemocněními.
Triacylglyceroly jsou další formou tuků ve Vaší krvi, která může zvyšovat riziko srdečních
onemocnění.
Přípravek Ezetimibe Accord se používá u pacientů, u kterých samotná cholesterol snižující dieta
nestačí ke kontrole hladin cholesterolu. Během užívání tohoto léku musíte dál dodržovat cholesterol
snižující dietu.
Přípravek Ezetimibe Accord se používá navíc k dietě snižující cholesterol, pokud trpíte:
• zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolemií [heterozygotní familiární
a nefamiliární]).
• spolu se statinem, pokud samotný statin nedokáže dostatečně snížit hladinu
cholesterolu.
• samostatně, pokud léčba statinem není vhodná nebo není snášena.
• dědičnou chorobou (homozygotní familiární hypercholesterolemií), která zvyšuje hladinu
cholesterolu v krvi. Může Vám být také předepsán statin a můžete být také léčeni jiným
způsobem.
Pokud máte srdeční onemocnění, přípravek Ezetimibe Accord v kombinaci se statiny, které se používají
ke snížení hladiny cholesterolu, snižuje riziko srdečního infarktu, cévní mozkové příhody, nutnosti
operace zvyšující průtok krve srdcem nebo hospitalizace kvůli bolesti na hrudi.
Přípravek Ezetimibe Accord Vám nepomůže zhubnout.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ezetimibe Accord užívat
Jestliže užíváte přípravek Ezetimibe Accord spolu se statinem, přečtěte si prosím příbalovou informaci
konkrétního statinu.
Neužívejte přípravek Ezetimibe Accord
• jestliže jste alergický(á) na ezetimib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6: Obsah balení a další informace).
Neužívejte přípravek Ezetimibe Accord spolu se statinem, jestliže:
• máte v současné době potíže s játry.
• jste těhotná nebo kojíte.
Upozornění a opatření
• Informujte svého lékaře o všech svých onemocněních včetně alergií.
• Váš lékař Vám musí udělat krevní testy předtím, než začnete užívat přípravek Ezetimibe Accord
se statinem. To proto, aby se zkontrolovalo, jak dobře pracují Vaše játra.
• Váš lékař může také chtít udělat krevní testy, aby zkontroloval, jak Vám pracují játra poté, co jste
začali užívat přípravek Ezetimibe Accord se statinem.
Jestliže trpíte středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater, nedoporučuje se přípravek Ezetimibe
Accord užívat.
Bezpečnost a účinnost společného užívání přípravku Ezetimibe Accord a fibrátů (léčivých přípravků
snižujících cholesterol) nebyla stanovena, proto je třeba se vyhnout současnému podání.
Děti a dospívající
Nepodávejte tento lék dětem a dospívajícím od 6 do 17 let, pokud to není předepsáno odborníkem,
protože jsou omezené údaje o bezpečnosti a účinnosti.
Nepodávejte tento lék dětem méně než 6 let, protože neexistuje žádná informace v této věkové
skupině.
Další léčivé přípravky a přípravek Ezetimibe Accord
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a), nebo které možná budete užívat.
Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte léčivé přípravky s jakoukoliv z následujících léčivých
látek:
• cyklosporin (používaný často u pacientů po transplantaci orgánů),
• léky s léčivou látkou, která brání tvorbě krevních sraženin, jako jsou warfarin, fenprokumon,
acenokumarol nebo fluindion (antikoagulancia),
• kolestyramin (užívané také ke snižování cholesterolu), protože ovlivňují způsob účinku
ezetimibu
• fibráty (užívané také ke snižování cholesterolu)
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Neužívejte přípravek Ezetimibe Accord se statinem, jestliže jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo si
myslíte, že můžete být těhotná. Pokud byste v průběhu léčby přípravkem Ezetimibe Accord se
statinem otěhotněla, přestaňte okamžitě užívat oba léčivé přípravky a vyhledejte svého lékaře.
Neexistují žádné zkušenosti s používáním přípravku Ezetimibe Accord bez statinů během těhotenství.
Neužívejte přípravek Ezetimibe Accord se statinem, pokud kojíte, protože není známo, jestli se léčivé
látky vylučují do mateřského mléka.
Neužívejte přípravek Ezetimibe Accord bez statinu, pokud kojíte. Poraďte se se svým lékařem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U přípravku Ezetimibe Accord se neočekává, že by měl vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Nicméně je třeba vzít v úvahu, že někteří lidé mají po užití přípravku Ezetimibe Accord závrať. Pokud
máte pocit závratě, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než budete řídit nebo
obsluhovat stroje.
Ezetimibe Accord obsahuje laktózu
Ezetimibe Accord tablety obsahuje cukr zvaný laktóza. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. Jak se přípravek Ezetimibe Accord užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Přitom dál užívejte další léky
snižující cholesterol, dokud Vám lékař neřekne, abyste je přestali užívat. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
• Dříve, než začnete používat tento přípravek, musíte již držet dietu na snížení hladiny cholesterolu.
• V této cholesterol snižující dietě musíte pokračovat při užívání přípravku Ezetimibe Accord.
Dospělí, dospívající a děti (10 až 17 let)
Doporučená dávka je jedna tableta přípravku Ezetimibe Accord užívaná ústy jednou denně.
Přípravek Ezetimibe Accord užívejte v kteroukoli denní dobu. Můžete ho užívat s jídlem nebo bez
jídla.
Pokud Vám lékař předepsal přípravek Ezetimibe Accord spolu se statinem, lze oba léky užívat ve
stejnou dobu. V takovém případě si, prosím, přečtěte pokyny pro dávkování v příbalové informaci
daného statinu.
Pokud Vám lékař předepsal přípravek Ezetimibe Accord spolu s kolestyraminem nebo jiným
sekvestrantem žlučových kyselin (léky snižující cholesterol), musí být přípravek Ezetimibe Accord
užíván alespoň 2 hodiny před nebo 4 hodiny po užití sekvestrantu žlučových kyselin.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ezetimibe Accord, než jste měl(a)
Vyhledejte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ezetimibe Accord
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradili zapomenutou dávku, jen si vezměte předepsané
množství přípravku Ezetimibe Accord v obvyklou dobu následující den.
Jestliže jste přestal(a) užívat Ezetimibe Accord
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, protože váš cholesterol může opět růst.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Následující termíny se používají k popisu, jak často byly nežádoucí účinky hlášeny:
• Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)
• Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)
• Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)
• Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)
• Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů, včetně izolovaných případů).
Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud pocítíte nevysvětlitelnou bolest, citlivost nebo slabost
svalů. To proto, že svalové potíže včetně rozpadu svalu vedoucího k postižení ledvin, mohou být
ve vzácných případech závažné a mohou vést k potenciálně život ohrožujícímu stavu.
Při obecném použití byly hlášeny alergické reakce zahrnující otok tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které
mohou způsobit potíže při dýchání nebo polykání (což vyžaduje okamžitou léčbu).
Pokud se ezetimib užíval samostatně, byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Časté: bolest břicha, průjem, nadýmání, pocit únavy.
Méně časté: zvýšení hodnot některých laboratorních krevních testů jaterních funkcí
(aminotransferázy) a svalových funkcí (kreatinkinázy), kašel, poruchy trávení, pálení žáhy, pocit na
zvracení, bolest kloubů, svalová křeč, bolest krku, snížená chuť k jídlu, bolest, bolest na hrudi, návaly
horka, vysoký krevní tlak.
Pokud se ezetimib užíval spolu se statinem, byly navíc hlášeny následující nežádoucí účinky:
Časté: zvýšení hodnot některých laboratorních krevních testů jaterních funkcí (aminotransferázy),
bolest hlavy, bolest svalů, citlivost nebo slabost.
Méně časté: pocit brnění, sucho v ústech, svědění, vyrážka, kopřivka, bolest zad, svalová slabost,
bolest rukou a nohou, neobvyklá únava nebo slabost, otoky, zejména rukou a nohou.
Pokud se ezetimib užíval spolu s fenofibrátem, byl hlášen následující častý nežádoucí účinek:
Časté: bolest břicha.
Při obecném používání byly dodatečně hlášeny následující nežádoucí účinky: závrať; bolest svalů;
jaterní potíže; alergické reakce včetně vyrážky a kopřivky; červená vyrážka projevující se někdy
lézemi terčovitého tvaru (erythema multiforme); bolest, citlivost nebo slabost svalů; rozpad svalů;
žlučové kameny nebo zánět žlučníku (což může způsobit bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení);
zánět slinivky břišní často se silnou bolestí břicha; zácpa; snížení počtu krevních buněk, které může
způsobit podlitiny / krvácení (trombocytopenie); pocit brnění; deprese; neobvyklá únava nebo slabost;
dušnost.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
5. Jak přípravek Ezetimibe Accord uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru, krabičce a lahvičce za
"EXP"/“Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Blistry: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Lahvičky: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Ezetimibe Accord obsahuje
• Léčivou látkou je ezetimibum. Jedna tableta obsahuje ezetimibum 10 mg.
• Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy (E468), povidon K30
(E1201), natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát (E470b), polysorbát 80 (E433)
Jak přípravek Ezetimibe Accord vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé až téměř bílé, ploché tablety ve tvaru tobolek, se zkosenými hranami, s vyraženým "10" na jedné
straně, hladké na druhé straně.
Velikost balení:
7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100 nebo 300 tablet v Al/Al nebo Al-PVC/Aclar blistrech.
30 a 100 tablet v HDPE lahvičkách s polypropylenovým uzávěrem.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,
HA1 4HF North Harrow, Middlesex
Velká Británie

Výrobce

Accord Healthcare Limited
Sage House, 319 Pinner Road,

HA1 4HF North Harrow, Middlesex
Velká Británie

Wessling Hungary Kft.
Fóti út 56
1047 Budapešť
Maďarsko

Pharmacare Premium Ltd.
HHF003, Hal Far Industrial Estate
BBG3000 Birzebbugia

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Název členského státu Název produktu
Rakousko Ezetimib Accord 10 mg Tabletten
Česká republika Ezetimibe Accord 10 mg
Německo Ezetimibe Accord 10 mg Tabletten
Dánsko Ezetimibe Accord 10 mg tabletter
Estonsko Ezetimibe Accord
Finsko Ezetimibe Accord 10 mg tabletti
Francie Ezetimibe Accord 10 mg comprimé
Island Ezetimibe Accord 10 mg töflur
Irsko Ezetimibe 10 mg tablets
Lotyšsko Ezetimibe Accord 10 mg tabletes
Nizozemsko Ezetimibe Accord 10 mg tabletten
Norsko Ezetimibe Accord
Polsko Exebir

Portugalsko Ezetimibe Accord 10 mg Comprimidos
Slovenská republika Ezetimibe Accord 10 mg tablety
Švédsko Ezetimibe Accord 10 mg tabletter
Španělsko Ezetimiba Accord 10 mg comprimidos
Velká Británie Ezetimibe 10 mg tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 11. 2017

Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop