Elicea - Příbalový leták


 
Generikum: escitalopram
Účinná látka: escitalopram oxalate
Alternativy: Anxila, Cipralex, Cipralex orotab, Depresinal, Elicea oro tab, Escirdec distab, Escirdec neo, Escitalopram +pharma, Escitalopram accord, Escitalopram farmax, Escitalopram mylan, Escitalopram stada, Escitalopram teva, Escitil, Esoprex, Esoprex orotab, Estan, Itakem, Lenuxin, Miraklide
ATC skupina: N06AB10 - escitalopram
Obsah účinných látek: 10MG, 20MG, 5MG
Formy: Potahovaná tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 10
Způsob podání: prodej na lékařský předpis
Sp.zn.sukls
Příbalová informace: informace pro pacienta

Elicea 5 mg
Elicea 10 mg
Elicea 20 mg

potahované tablety

escitalopramum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Elicea a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Elicea užívat
3. Jak se přípravek Elicea užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Elicea uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Elicea a k čemu se používá

Přípravek Elicea obsahuje escitalopram a používá se k léčbě deprese (depresivní epizody) a
úzkostných poruch (panická porucha s nebo bez agorafobie, sociální úzkostná porucha, generalizovaná
úzkostná porucha a obsedantně kompulzivní porucha).

Escitalopram patří do skupiny antidepresiv nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání
serotoninu (SSRI). Přípravky patřící do této skupiny ovlivňují serotoninový systém tím, že zvyšují
hladinu serotoninu v mozku. Poruchy serotoninového systému jsou klíčovým faktorem v rozvoji
deprese a souvisejících onemocnění.

Může trvat několik týdnů, než se začnete cítit lépe. Pokračujte v užívání přípravku Elicea, i když
potrvá nějakou dobu, než pocítíte zlepšení Vašeho zdravotního stavu.
Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Elicea užívat

Neužívejte přípravek Elicea
 jestliže jste alergický(á) na escitalopram nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6),
 jestliže současně užíváte jiné přípravky, které patří do skupiny MAO inhibitorů, včetně
selegilinu (přípravek užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby), moklobemidu (přípravek užívaný
k léčbě deprese) a linezolidu (antibiotikum),
 jestliže máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo jestliže jste někdy v minulosti měl(a)
poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření


vyhodnotí, jak srdce funguje),
 jestliže užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus
ovlivnit (viz bod 2 „Další léčivé přípravky a přípravek Elicea“).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Elicea se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Oznamte, prosím, svému
lékaři, pokud máte jakékoli další zdravotní problémy nebo onemocnění, o kterých by Váš lékař měl
vědět. Obzvláště sdělte svému lékaři:
 jestliže máte epilepsii. Jestliže se při léčbě přípravkem Elicea poprvé objeví záchvaty nebo
vzroste jejich četnost, měla by být léčba přerušena (viz také bod 4 „Možné nežádoucí účinky“);
 jestliže máte poruchu funkce jater nebo ledvin. Váš lékař Vám může upravit dávkování
přípravku;
 jestliže máte cukrovku (diabetes). Léčba přípravkem Elicea může narušit kontrolu glykemie
(hladina cukru v krvi). Může být potřeba upravit dávkování inzulinu a/nebo perorálních
antidiabetik;
 jestliže máte sníženou hladinu sodíku v krvi;
 jestliže máte zvýšený sklon ke krvácení nebo k tvorbě modřin;
 jestliže podstupujete elektrokonvulzivní terapii (léčba elektrošoky);
 jestliže máte ischemickou chorobu srdeční;
 jestliže máte nebo jste někdy v minulosti měl(a) problémy se srdcem, nebo pokud jste
v nedávné době prodělal(a) srdeční záchvat;
 jestliže máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako
důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik
(močopudné přípravky);
 jestliže budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při
vstávání, které můžou naznačovat poruchu srdečního rytmu;
 jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) problémy s očima jako je určitý typ glaukomu
(zvýšený nitrooční tlak).

Věnujte, prosím, pozornost tomuto sdělení
Někteří pacienti s bipolární afektivní poruchou mohou přejít do manické fáze charakterizované
neobvyklým a rychlým sledem myšlenek, nepřiměřeně veselou náladou a nadměrnou tělesnou
aktivitou. Pokud se takové příznaky u Vás objeví, vyhledejte svého lékaře.

Během prvních týdnů léčby se u Vás mohou vyskytnout příznaky, jako je neklid nebo obtíže zůstat
sedět či stát v klidu. Informujte neprodleně svého lékaře, pokud se u Vás takové příznaky objeví.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě.
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
- jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
li znepokojeni změnami ve Vašem chování.

Děti a dospívající
Přípravek Elicea není běžně určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let. Měli byste také vědět, že


u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu
nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání
(převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může přípravek Elicea pacientům
do 18 let předepsat, pokud usoudí, že je to v jejich nejlepším zájmu. Pokud Váš lékař předepsal
přípravek Elicea pacientovi mladšímu 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého
lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Elicea, rozvine nebo zhorší
některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá
bezpečnost přípravku Elicea ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování nebyly
dosud v této věkové skupině zkoumány.

Další léčivé přípravky a přípravek Elicea
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte kterýkoli z následujících přípravků:
 Neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (užívané k léčbě deprese) obsahující
léčivou látku fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid a tranylcypromin. Pokud jste
užíval(a) kterýkoli z těchto přípravků, je potřeba vyčkat 14 dní, než zahájíte léčbu přípravkem
Elicea. Po ukončení léčby přípravkem Elicea je nutno vyčkat 7 dní, než je možno zahájit léčbu
kterýmkoli z těchto přípravků.
 Reverzibilní selektivní inhibitory MAO-A obsahující moklobemid (užívaný k léčbě deprese).
 Ireverzibilní inhibitory MAO-B obsahující selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby).
Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků.
 Antibiotikum linezolid.
 Lithium (užívané k léčbě bipolární afektivní poruchy) a tryptofan (užívaný k léčbě deprese).
 Imipramin a desipramin (užívané k léčbě deprese).
 Sumatriptan a podobné přípravky (užívané k léčbě migrény) a tramadol (užívaný k potlačení
silné bolesti). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků.
 Cimetidin, lansoprazol a omeprazol (užívané k léčbě žaludečních vředů), fluvoxamin
(antidepresivum) a tiklopidin (užívaný ke snížení rizika výskytu mozkové mrtvice). Tyto
přípravky mohou zvýšit hladinu escitalopramu v krvi.
 Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) – rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese.
 Kyselina acetylsalicylová a nesteroidní protizánětlivé přípravky (přípravky užívané k tlumení
bolesti nebo ředění krve, tzv. antikoagulancia). Tyto přípravky mohou zvýšit sklon ke krvácení.
 Warfarin, dipyridamol a fenprokumon (léky užívané k ředění krve, tzv. antikoagulancia). Váš
lékař pravděpodobně provede při zahájení a ukončení léčby přípravkem Elicea kontrolu
srážlivosti krve, aby se ujistil, že stále užíváte přiměřenou dávku přípravku proti srážení krve.
 Meflochin (užívaný k léčbě malárie), bupropion (užívaný k léčbě deprese) a tramadol (užívaný
k potlačení silné bolesti) kvůli možnému riziku snížení prahu pro vznik záchvatů.
 Neuroleptika (přípravky k léčbě schizofrenie, psychózy) a antidepresiva (tricyklická
antidepresiva a SSRI) kvůli možnému riziku snížení prahu pro vznik záchvatů.
 Flekainid, propafenon a metoprolol (užívané k léčbě kardiovaskulárních chorob), klomipramin
a nortriptylin (antidepresiva) a risperidon, thioridazin a haloperidol (antipsychotika). Může být
potřeba upravit dávku přípravku Elicea.
 Přípravky, které snižují hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi, za těchto podmínek zvyšují riziko
život ohrožujících poruch srdečního rytmu.

NEUŽÍVEJTE přípravek Elicea, pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které
mohou srdeční rytmus ovlivnit, např. antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové
deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např.
sparfloxacin, moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin),
některá antihistaminika (astemizol, mizolastin). Máte-li jakékoli další otázky, měl(a) byste se poradit
se svým lékařem.

Přípravek Elicea s jídlem a alkoholem


Přípravek Elicea může být užíván společně s jídlem nebo bez jídla (viz bod 3 „Jak se přípravek Elicea
užívá“).

Stejně jako při užívání jiných přípravků, nedoporučuje se požívat alkohol během léčby přípravkem
Elicea, i když se nepředpokládá jejich vzájemné ovlivňování (interakce).

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud jste těhotná, neužívejte přípravek Elicea, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos
léčby se svým lékařem.

Pokud jste užívala přípravek Elicea během posledního trimestru těhotenství, měla byste vědět, že se
u Vašeho novorozence mohou vyskytnout následující příznaky: obtížné dýchání, namodralé zabarvení
kůže, záchvaty, změny tělesné teploty, obtíže s příjmem potravy, zvracení, nízká hladina cukru v krvi,
svalová ztuhlost nebo ochablost, zesílení reflexů, třes, nervozita, podrážděnost, letargie, neutišitelný
pláč, spavost a obtíže se spánkem. Pokud se u Vašeho novorozence vyskytne kterýkoli z těchto
příznaků, neprodleně vyhledejte svého lékaře.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. porodní asistentka) ví, že užíváte přípravek Elicea. Užívání
látek podobných přípravku Elicea během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí
zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců
(PPHN), který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví
během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě
kontaktujte dětského lékaře.

Pokud je přípravek Elicea užíván během těhotenství, nesmí být nikdy náhle vysazen.

Předpokládá se, že se přípravek Elicea vylučuje do mateřského mléka.
Pokud kojíte, neužívejte přípravek Elicea, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se
svým lékařem.

Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram, lék podobný escitalopramu, snižuje kvalitu
spermií. Teoreticky by to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Dokud nebudete vědět, jak na Vás přípravek Elicea působí, nedoporučuje se řídit dopravní prostředky
a obsluhovat stroje.

Přípravek Elicea obsahuje laktosu
Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než
začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Elicea užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí
Deprese

Obvyklá doporučená dávka přípravku Elicea je 10 mg v jedné denní dávce. Váš lékař může tuto dávku
zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Panická porucha


Úvodní dávka přípravku Elicea je 5 mg v jedné denní dávce během prvního týdne léčby. Následně se
dávka zvyšuje na 10 mg denně. Váš lékař může dávku dále zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Sociální úzkostná porucha
Obvyklá doporučená dávka přípravku Elicea je 10 mg v jedné denní dávce. Váš lékař může v
závislosti na Vaší odpovědi na léčbu dávku snížit na 5 mg denně nebo zvýšit na maximálně 20 mg
denně.

Generalizovaná úzkostná porucha
Obvyklá doporučená dávka přípravku Elicea je 10 mg v jedné denní dávce. Váš lékař Vám může
dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Obsedantně-kompulzivní porucha
Obvyklá doporučená dávka přípravku Elicea je 10 mg v jedné denní dávce. Váš lékař může dávku
zvýšit na maximálně 20 mg denně.

Starší pacienti (nad 65 let)
Doporučená úvodní dávka přípravku Elicea je 5 mg v jedné denní dávce. Váš lékař může dávku zvýšit
až na 10 mg denně.

Použití u dětí a dospívajících
Přípravek Elicea by neměl být běžně užíván k léčbě dětí a dospívajících. Více informací viz bod 2
„Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Elicea užívat“.

Způsob a cesta podání
Přípravek Elicea můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Tabletu polkněte a zapijte vodou. Tablety
nežvýkejte, protože chutnají hořce.
Tablety 10 mg a 20 mg: Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Délka léčby
Může trvat několik týdnů, než se začnete cítit lépe. Pokračujte v užívání přípravku Elicea, i když
potrvá nějakou dobu, než se Váš zdravotní stav zlepší.
Nikdy neměňte dávku bez vědomí svého lékaře.

Pokračujte v užívání přípravku Elicea přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud byste léčbu ukončil(a)
příliš brzy, může dojít k návratu příznaků Vašeho onemocnění. Léčba by měla trvat nejméně 6 měsíců
poté, kdy se již cítíte dobře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Elicea, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) více přípravku Elicea než jste měl(a), vyhledejte okamžitě svého lékaře nebo
navštivte nejbližší pohotovost. Učiňte tak i v případě, když nebudete pociťovat žádné příznaky nebo
potíže. Příznaky předávkování mohou být: závratě, třes, agitovanost (neklid), křeče, kóma
(bezvědomí), nevolnost, zvracení, změna srdečního rytmu, pokles krevního tlaku a změna rovnováhy
tělních tekutin/solí. Krabičku/obal přípravku Elicea vezměte do nemocnice nebo k lékaři s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Elicea
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste zapomněl(a)
užít předepsanou dávku a vzpomenete si ještě ten samý den, ihned dávku užijte. Další den užijte dávku
v obvyklou dobu. Pokud si vzpomenete v noci nebo během dalšího dne, vynechanou dávku
nenahrazujte a další dávku užijte v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Elicea
Neukončujte léčbu přípravkem Elicea, aniž by Vám to řekl Váš lékař. Pokud ukončíte léčebnou kúru,
doporučuje se vysazovat přípravek Elicea postupným snižováním dávky v období několika týdnů.

Pokud přestanete přípravek Elicea užívat, obzvláště pokud je přerušení léčby náhlé, mohou se u Vás


vyskytnout příznaky z vysazení. Tyto příznaky jsou při ukončení léčby přípravkem Elicea časté.
Riziko je vyšší, pokud léčba přípravkem Elicea byla dlouhodobá, užívaná dávka vysoká nebo vysazení
proběhlo příliš rychle. U většiny pacientů jsou tyto příznaky mírné a spontánně odezní během dvou
týdnů. U některých pacientů však mohou být těžké nebo trvat delší dobu (2-3 měsíce nebo déle).
Pokud se u Vás vyskytnou těžké příznaky z vysazení po ukončení léčby přípravkem Elicea, informujte
svého lékaře. Váš lékař Vám může doporučit začít tablety opět užívat a poté je vysazovat mnohem
pomaleji.

Příznaky z vysazení jsou: závrať (nestabilita nebo neschopnost udržet rovnováhu), pocity brnění
(mravenčení), pocity pálení a pocity elektrických výbojů (méně často), které se mohou objevit
i v hlavě, poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost usnout), pocity úzkosti, bolest hlavy,
pocit na zvracení (nevolnost), pocení (včetně nočního pocení), pocity neklidu nebo agitovanosti, třes
(chvění), pocity zmatenosti nebo dezorientovanosti, emoční nestabilita nebo podrážděnost, průjem
(řídká stolice), zrakové poruchy, bušení srdce (palpitace).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou obecně mírné a zpravidla odezní během několika týdnů léčby.
Mnohé nežádoucí účinky mohou být také projevem nemoci samotné a v takovém případě postupně
vymizí, jakmile se začnete cítit lépe.

Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků, vyhledejte ihned svého lékaře nebo
navštivte nemocnici:

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):
 Neobvyklé krvácení, včetně krvácení do trávicího traktu.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):
 Otok kůže, jazyka, rtů nebo otok kdekoliv v obličeji, obtížné dýchání nebo polykání (alergická
reakce).
 Vysoká horečka, pohybový neklid (agitovanost), zmatenost, třes a náhlé svalové záškuby, může
se jednat o příznaky vzácného serotoninového syndromu.

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):
 Obtížné močení.
 Záchvaty (křeče), viz také bod „Upozornění a opatření“.
 Žluté zabarvení kůže a bělma očí, které může být známkou poruchy funkce jater/hepatitidy
(zánět jater).
 Rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu
známého jako torsade de pointes.
 Myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, viz také bod „Upozornění a opatření“.

Kromě těchto nežádoucích účinků byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):
 Nevolnost (nauzea)
 Bolest hlavyČasté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):
 Pocit ucpaného nosu nebo vodnatá rýma (sinusitida)
 Snížená nebo zvýšená chuť k jídlu
 Úzkost, neklid, abnormální sny, obtížné usínání, pocity ospalosti, závratě, zívání, třes, píchavé
pocity v kůži
 Průjem, zácpa, zvracení, sucho v ústech
 Zvýšené pocení
 Bolest svalů a kloubů (artralgie a myalgie)
 Sexuální poruchy (opožděná ejakulace, poruchy erekce, pokles libida a u žen obtížné
dosahování orgasmu)
 Únava, horečka
 Zvýšení tělesné hmotnosti

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):
 Kopřivka, vyrážka, svědění (pruritus)
 Skřípání zubů, pohybový neklid (agitovanost), nervozita, záchvaty paniky, stavy zmatenosti
 Poruchy spánku, poruchy chuti, mdloba (synkopa)
 Rozšíření zornic (mydriáza), zrakové poruchy, zvonění v uších (tinitus)
 Vypadávání vlasů
 Nadměrné menstruační krvácení
 Nepravidelný menstruační cyklus
 Pokles tělesné hmotnosti
 Rychlý srdeční tep
 Otoky rukou a nohou
 Krvácení z nosu

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):
 Agresivita, depersonalizace (pocit neskutečnosti sebe či okolí, odcizení od svých prožitků a
emocí), halucinace
 Pomalý srdeční tep

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):
 Snížená hladina sodíku v krvi (příznaky jsou pocity nevolnosti a nemoci, svalová slabost nebo
zmatenost)
 Závratě při rychlém vstávání v důsledku poklesu krevního tlaku (ortostatická hypotenze)
 Odchylky v jaterních testech (zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi)
 Poruchy hybnosti (mimovolní pohyby svalů)
 Bolestivá erekce (priapismus)
 Známky zvýšeného krvácení, např. krvácení do kůže a sliznic (ekchymóza)
 Náhlý otok kůže nebo sliznic (angioedém)
 Zvýšené množství vylučované moči (nepřiměřená sekrece ADH)
 Tvorba mléka u mužů a u žen, které nekojí
 Mánie
 Změna srdečního rytmu (nazývaná „prodloužení QT intervalu“ pozorovaná na EKG,
elektrickém záznamu srdeční činnosti)

Některé další nežádoucí účinky byly pozorovány při léčbě přípravky, které působí podobně jako
escitalopram. Jsou to:
 Motorický neklid (neschopnost vydržet v klidu (akatizie))
 Ztráta chuti k jídlu (anorexie)

U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.

Hlášení nežádoucích účinků


Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Elicea uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Elicea obsahuje
- Léčivou látkou je escitalopramum (escitalopram). Jedna potahovaná tableta obsahuje
escitalopramum 5 mg, 10 mg nebo 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas 6,39 mg, 12,78 mg
nebo 25,56 mg).
- Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, krospovidon, povidon K30, mikrokrystalická
celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob a magnesium-stearát v jádru tablety a hypromelosa,
oxid titaničitý (E171), monohydrát laktosy, makrogol 3000 a triacetin v potahu tablety (viz bod
2).

Jak přípravek Elicea vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety 5 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami.
Tablety 10 mg a 20 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Potahované tablety přípravku Elicea jsou dostupné v krabičkách po 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98,
100 a 200 tabletách balených v blistrech a 250 tabletách v lahvičce (HDPE).
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Název členského státu Název léčivého přípravku
Bulharsko: Elicea
Česká republika: Elicea
Estonsko: Elicea
Litva: Elicea
Lotyšsko: Elicea
Maďarsko Elicea
Polsko: Elicea
Rakousko: Escitalopram Krka
Slovenská republika: Elicea
Slovinsko: Elicea

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.2.2016.


Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop