Calcii carbonici 0,5 tbl. medicamenta - Příbalový leták


 
Generikum: calcium carbonate
Účinná látka: calcium carbonate
ATC skupina: A12AA04 - calcium carbonate
Obsah účinných látek: 0,5G
Balení: Blistr

sp.zn. sukls

Příbalová informace: informace pro uživatele

Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta
tablety
calcii carbonas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta užívat
3. Jak se Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta užívá
4. Možné nežádoucí účinky
Jak Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta a k čemu se používá

Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta je kalciový přípravek, který doplňuje hladinu vápníku
v organismu. Používá se k prevenci i léčbě nedostatku vápníku (hypokalcémie) při jeho
nedostatečném příjmu ve stravě nebo při zvýšené potřebě vápníku a dále při těchto stavech a
poruchách: těhotenství a kojení, hojení zlomenin a u starších osob prevence zlomenin (podávat
současně s vitamínem D), zmírnění traumatických stavů (po úrazu) při nedostatečném přívodu
vápníku, dlouhodobá léčba kortikoidy, poruchy vápníkového metabolismu, alergická onemocnění
vzniklá zejména v důsledku vrozené dispozice, jako např. atopický ekzém, tetanie – tj. zvýšená
nervosvalová dráždivost (křeče), křivice (rachitis), měknutí kostí (osteomalácie), řídnutí kostí
(osteoporóza), alergický zánět nosohltanu, různé kožní choroby (dermatózy).
Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta
užívat

Neužívejte Calcii carbonici 0,5 tbl Medicamenta
- jestliže jste alergický/á na uhličitan vápenatý nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6),
- jestliže máte zvýšenou hladinu vápníku v krvi (hyperkalcémii),
- jestliže trpíte ledvinovou nedostatečností,
- jestliže máte ledvinové nebo žlučové kameny,
- jestliže trpíte onemocněním příštítných tělísek (hyperparathyreózou) doprovázeným vysokými
hladinami vápníku v krvi a moči.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta se poraďte se svým lékařem nebo
lékárníkem.

Pacienti s achlorhydrií (nepřítomnost kyseliny chlorovodíkové v žaludeční šťávě, která bývá spojena
s vleklým zánětem žaludku) by měli přípravek užívat mezi jídlem.
Při dlouhodobém užívání přípravku jsou nutné laboratorní kontroly hladiny vápníku v krvi a v moči,
zejména pokud současně užíváte přípravky obsahující vitamin D.
Bez porady s lékařem neužívejte žádné přípravky obsahující vápník nebo vitamin D.
Podávání solí vápníku může vést ke vzniku zácpy a nadýmání.

Další léčivé přípravky a Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Perorální podávání vápníku (podání ústy) snižuje vstřebávání některých antibiotik, zejména
tetracyklinu a vitaminů rozpustných v tucích (např. vitamín A a D). Při současném podávání těchto
přípravků musíte zachovat tříhodinový odstup mezi jejich užitím.
Vápník zesiluje účinek srdečních glykosidů (léků užívaných k léčbě srdečních onemocnění, např.
digoxin).
Přípravek neužívejte společně s přípravky , které obsahují fluor, zejména fluorid sodný.
Vstřebávání vápníku z trávicí soustavy snižuje kyselina šťavelová, kyselina fytová a soli draslíku a
sodíku.

Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta s jídlem a pitím
Tablety se polykají celé nebo rozdělené, zapijte je dostatečným množstvím tekutiny.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat na základě doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta obsahuje monohydrát laktosy.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.3. Jak se Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku pro dospělé je 2 – 4 tablety denně při preventivním podávání, při
léčebném podávání lze dávkování zvýšit podle doporučení lékaře.
Dětem se podává 1/2 – 1 tableta denně.
Bez porady s lékařem neužívejte (nepodávejte dětem) současně další přípravky obsahující vápník nebo
vitamin D.
Tablety se polykají celé nebo rozdělené a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta, než jste měl(a)
Předávkování přípravkem může způsobit příznaky, jako jsou pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha
nebo zácpa. Pokud máte podezření na předávkování, vyhledejte ihned svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, někdy se však mohou vyskytnout potíže jako zácpa, při
dlouhodobém podávání vysokých dávek existuje možnost poškození ledvin. Při nadměrných
dlouhodobých dávkách podávaných během těhotenství hrozí zvápenatění plodu. Užití vysokých dávek
vápníku může vyvolat tzv. milk alkali syndrom (příznaky jsou časté nucení k močení, bolest hlavy,
ztráta chuti k jídlu, nevolnost nebo zvracení, neobvyklá únava nebo slabost, zvýšení hladiny vápníku v
krvi a porucha funkce ledvin).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení
nežádoucích účinků na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
5. Jak Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.6. Obsah balení a další informace

Co Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta obsahuje
- Léčivou látkou je calcii carbonas. Jedna tableta obsahuje calcii carbonas 0,5 g .
stearát

Jak Calcii carbonici 0,5 tbl. Medicamenta vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, o průměru asi 13 mm.
Balení obsahuje 1000 tablet v PE sáčku a plastové lékovce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

Výrobce:
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 s místem propouštění Fibichova 143,
566 17 Vysoké Mýto, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.5.2016

Podobné nebo alternativní produkty

COVID-19: Česko

Poslední změna dat před 2 min
58,374
Celkový Počet Případů
567 (1%)
Celkem úmrtí
27,382 (46.9%)
Celkem Uzdraveno
131
Vážný Stav

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: