Algifen neo - Příbalový leták


 
Generikum: pitofenone and analgesics
Účinná látka: (Metamizolum natricum monohydricum, pitofenoni hydrochloridum)
Alternativy: Algifen, Analgin
ATC skupina: A03DA02 - pitofenone and analgesics
Obsah účinných látek: 500MG/ML+5MG/ML
Formy: Perorální kapky, roztok
Balení: Kapací lahvička
Obsah balení: 1X50ML
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


sp.zn. sukls
Příbalová informace: informace pro uživatele

Algifen Neo 500 mg/ml + 5 mg/ml perorální kapky, roztok

Metamizolum natricum monohydricum, pitofenoni hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Algifen Neo a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Algifen Neo užívat
3. Jak se přípravek Algifen Neo užívá
4. Možné nežádoucí účinky
Jak přípravek Algifen Neo uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Algifen Neo a k čemu se používá

Algifen Neo je kombinovaný přípravek obsahující metamizol s bolest tlumícím účinkem a pitofenon,
který ovlivňuje křeče hladkého svalstva. Účinek nastupuje obvykle během 15 minut a trvá minimálně
hodiny.

Algifen Neo se užívá při křečovitých bolestech v oblasti břišní – žaludku, střeva, žlučových a
močových cest, při bolestivé menstruaci, migréně a bolestech zubů, k předcházení bolesti při
instrumentálním vyšetření a tlumení bolesti po malých operačních výkonech nebo při instrumentálním
vyšetření.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Algifen Neo užívat

Neužívejte přípravek Algifen Neo
- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6)
- jestliže trpíte závažnou poruchou krvetvorby
- jestliže jste těhotná nebo kojíte
- nepodávejte dětem mladším 10 let

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Algifen Neo je zapotřebí
- jestliže jste přecitlivělý(á) na acetylsalicylovou kyselinu nebo jiné léky užívané při bolestech,
zvýšené teplotě a zánětlivých onemocněních např. paracetamol, ostatní salicyláty, ibuprofen,
fenylbutazon (může se projevovat jako dušnost, kopřivka, otoky v obličeji)
- jestliže trpíte chudokrevností
- jestliže trpíte intermitentní porfyrií (onemocnění charakterizované poruchou metabolismu
porfyrinů a projevující se břišními kolikami a nervovými poruchami)
- jestliže trpíte závažným onemocněním jater, ledvin nebo srdce
- jestliže trpíte vysokým nebo nízkým krevním tlakem
- jestliže máte aktivní vředovou chorobu žaludku nebo dvanáctníku
- jestliže trpíte zeleným zákalem (glaukomem)

Pokud se uvedená onemocnění u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku Algifen Neo,
oznamte tuto skutečnost svému ošetřujícímu lékaři.

Další léčivé přípravky a přípravek Algifen Neo
Přípravek Algifen Neo může zvyšovat účinek jiných léků proti bolesti, protizánětlivých léků, léků
snižujících srážení krve, léků užívaných při cukrovce, některých léků snižujících krevní tlak (např.
diltiazemu, nifedipinu, verapamilu), alkoholu a léků s obsahem těchto látek: lithium, chlorpromazin,
methotrexát, cyklosporin a takrolimus. Rovněž může snižovat účinek steroidních antikoncepčních
látek a sulfonamidů.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Algifen Neo s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek Algifen Neo lze užívat v jakémkoli vztahu k jídlu.
Během léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek Algifen Neo nesmí užívat těhotné ani kojící ženy.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, protože přípravek může
nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé
rozhodování. Tyto činnosti je možno vykonávat pouze na základě vysloveného souhlasu lékaře.

Přípravek Algifen Neo obsahuje barvivo oranžovou žluť (E110), které může vyvolat alergickou
reakci.
Přípravek Algifen Neo obsahuje sodík. Tento léčivý přípravek obsahuje 34,5 mg sodíku (hlavní
složka kuchyňské soli) v 1 ml. To odpovídá 1,7 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku
potravou pro dospělého.
Přípravek Algifen Neo obsahuje propylenglykol. Tento léčivý přípravek obsahuje 150 mg
propylenglykolu v l ml.


3. Jak se přípravek Algifen Neo užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku pro dospělé je 20-54 kapek. Tuto dávku je možno po 6-8 hodinách
opakovat. Maximální dávka je 54 kapek 4krát denně.

Použití u dětí od 10 do 12 let
Dětem od 10 let do 12 let se při bolestech obvykle podává 15-20 kapek, maximálně může být podáno
20 kapek 4krát denně.
Použití u děti od 12 let a mladistvých
Doporučená dávka přípravku je 20-54 kapek. Tuto dávku je možno po 6-8 hodinách opakovat.
Maximální dávka je 54 kapek 4krát denně.


Před instrumentálním vyšetřením se užívají stejné dávky jako při bolestech, a to jednorázově obvykle
45 minut před vlastním vyšetřením.

Přípravek se nakape na lžičku nebo do malého množství tekutiny. Přípravek Algifen Neo je možno
užívat v jakémkoli vztahu k jídlu.

Přípravek Algifen Neo není vhodný pro dlouhodobou léčbu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Algifen Neo, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném užití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Algifen Neo
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Přípravek Algifen Neo je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout následující nežádoucí
účinky:

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10):
vyrážka

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100):
kopřivka

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10 000):
poruchy krvetvorby projevující se sníženým množstvím kostní dřeně, červených krvinek, bílých
krvinek, krevních destiček; anafylaktický šok (závažná náhlá reakce z přecitlivělosti s příznaky jako
otok obličeje, jazyka a krku, bušení srdce, problémy s dýcháním, modré zbarvení pokožky, závrať a
ztráta vědomí), toxická epidermální nekrolýza (závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem
puchýřů a olupováním kůže s následnou infekcí, vředovatěním a celkovými příznaky)

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů stanovit):
ospalost; bolesti hlavy; závratě; bušení srdce; snížení krevního tlaku; poruchy trávení (nevolnost,
zvracení, zácpa); nadměrné pocení; únava

Při případném výskytu nežádoucích účinků se o dalším užívání přípravku ALGIFEN NEO poraďte
s lékařem. Pokud se však objeví kožní vyrážka nebo jiné reakce z přecitlivělosti, léčbu přípravkem
přerušte a ihned vyhledejte lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Algifen Neo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl chráněn před
světlem. Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Algifen Neo obsahuje
- Léčivé látky jsou metamizolum natricum monohydricum 500 mg (odpovídá 443,1 metamizolu)
a pitofenoni hydrochloridum 5 mg (odpovídá 4,55 mg pitofenonu) v 1 ml (1 ml = 27 kapek).
- Pomocné látky jsou dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát sodné soli
sacharinu, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, aroma curacao, propylenglykol, dihydrát
dinatrium-edetátu, oranžová žluť (E110) a čištěná voda.

Jak přípravek Algifen Neo vypadá a co obsahuje toto balení
Čirý, žlutooranžový roztok v lahvičce z hnědého skla s kapátkem a šroubovacím pojistným uzávěrem.
Velikost balení: 10 ml, 25 ml, 50 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava-Komárov, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16. 5. 2018
Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop