Adenocor - Příbalový leták


 
Generikum: adenosine
Účinná látka: adenosinum
Alternativy:
ATC skupina: C01EB10 - adenosine
Obsah účinných látek: 3MG/ML
Formy: Injekční roztok
Balení: Injekční lahvička
Obsah balení: 6X2ML
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


sp.zn. sukls
Příbalová informace: informace pro uživatele

ADENOCOR
mg/ml
injekční roztok

adenosinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán,
protože obsahuje pro Vás důležité informace.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Adenocor a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Adenocor podán
3. Jak se přípravek Adenocor používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Adenocor uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Adenocor a k čemu se používá

Přípravek Adenocor spadá do skupiny léčivých přípravků nazývaných „antiarytmika“, které se
používají k léčbě poruch srdečního rytmu.

Přípravek Adenocor obsahuje léčivou látku adenosin, který je přítomen v každé tělesné buňce.
U člověka adenosin podaný formou rychlou nitrožilní injekce vede ke zpomalení převodu impulzu
v srdci ze síní na komory a následné obnovení normálního rytmu srdce.

Přípravek Adenocor se používá:
- k úpravě srdečního rytmu na normální v případě, že trpíte poruchou srdečního rytmu nazývanou
„paroxysmální supraventrikulární tachykardie“ (tzv. PSVT),
- při stanovení konkrétního druhu poruchy srdečního rytmu.

U dětí se přípravek Adenocor používá:
- k návratu srdečního rytmu Vašeho dítěte do normálu, pokud má dítě problém se srdečním rytmem
nazvaný „paroxysmální supraventrikulární tachykardie“ (tzv. PSVT).

Přípravek Adenocor je určen k léčbě dospělých, dospívajících a dětí od narození.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Adenocor podán

Nepoužívejte přípravek Adenocor
- jestliže jste alergický(á) na adenosin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6),
- jestliže trpíte poruchou srdečního rytmu nazývanou sick sinus syndrom nebo AV blok II. a III.
stupně (toto se netýká pacientů s funkčním kardiostimulátorem),
- jestliže máte závažné dlouhotrvající onemocnění charakterizované překážkou v dýchacích cestách
(např. astma),
- jestliže trpíte poruchou srdečního rytmu, tzv. prodlouženým QT intervalem,
- jestliže máte výrazně snížený krevní tlak (závažnou hypotenzi),
- jestliže máte zhoršující se stav, kdy srdce není schopno přečerpávat krev (tzv. dekompenzované
srdeční selhání).

Upozornění a opatření
Adenosin je zapotřebí podávat v nemocnicích vybavených monitorovacím a kardiorespiračním
resuscitačním zařízením, které je v případě potřeby k dispozici pro okamžité použití. Během podávání
je nezbytně nutné nepřetržitě monitorovat EKG, protože se může vyskytnout život ohrožující porucha
rytmu srdce (arytmie).

Při výskytu anginy pectoris (projevující se bolestí na hrudi), závažně snížené frekvence srdce
(tzv. bradykardie), závažně sníženého krevního tlaku (tzv. hypotenze), respiračního selhání
(potenciálně smrtelného) nebo poruch rytmu srdce (tzv. asystolie/srdeční zástavy) (potenciálně
smrtelné) je zapotřebí okamžitě přerušit podávání.

Před užitím přípravku Adenocor se poraďte se svým lékařem:
- jestliže trpíte následujícími srdečními poruchami, je nutné Vám podávat adenosin s opatrností,
protože adenosin může způsobit významný pokles krevního tlaku (hypotenzi):
 zúžením tepny zásobující srdeční sval okysličenou krví (tzv. stenóza kmene levé koronární
tepny),
 sníženým objemem krve, který není dostatečně léčen medikací (tzv. nekorigovaná
hypovolemie),
 zúžením srdečních chlopní, které usměrňují proudění krve (tzv. stenózy srdečních chlopní),
způsobující kvůli kterému dochází ke snížení průtoku krve,
 stavem, při němž část okysličené krve z tepenné části velkého oběhu vtéká do žilního oběhu
(tzv. levo-pravým zkratem),
 zánětem osrdečníku (obal, v němž je uloženo srdce) nebo zánětem osrdečníku se vznikem
tekutiny, která může způsobovat útlak orgánů (tzv. perikarditidou nebo perikardiálním
výpotkem),
 poruchou nebo zúžením krční tepny způsobující nedostatek krve v mozku (tzv.
cerebrovaskulární nedostatečnost);
- jestli trpíte následujícími srdečními poruchami a stavy, je nutné Vám podávat adenosin
s opatrností, protože adenosin může tyto poruchy během infuze přechodně zhoršit:
 infarktem myokardu,
 stavem, kdy srdce není schopno přečerpávat krev (tzv. těžkým srdečním selháním),
 poruchami vedení signálu v srdci (tzv. poruchami vedení nižšího stupně, např. AV blok I.
stupně, raménkové blokády);
- jestliže se u Vás objeví závažné snížení srdečního rytmu. Některé případy se objevily u pacientů
časně po transplantaci srdce, v jiných případech bylo přítomno dosud nediagnostikované
onemocnění rytmu srdce. Přítomnost závažně sníženého srdečního rytmu má být brána jako
varování skrytých onemocnění a mohla by potenciálně podporovat vznik zrychlení rytmu srdce
(tzv. komorové tachykardie typu „torsade de pointes“), a to hlavně u pacientů s poruchou rytmu
srdce, tzv. prodlouženým QT intervalem;
- jestliže trpíte poruchami zrychleného rytmu srdce (tzv. fibrilací nebo flutterem síní), adenosin je
dále zapotřebí podávat s opatrností, neboť u Vás může adenosin ještě více zrychlit rytmus srdce;
- jestliže jste po nedávné transplantaci srdce (méně než 1 rok), neboť u těchto pacientů byla
pozorována zvýšená citlivost srdce na adenosin;
- jestliže trpíte poruchami dýchacích cest, může u Vás adenosin vyvolat nebo zhoršit zúžení
průdušek (tzv. bronchospasmus);
- jestliže jste náchylný(á) ke křečím nebo záchvatům, protože adenosin je může spouštět. Pacienti
s těmito sklony mají být v tomto období pečlivě sledováni;

Děti a dospívající
U dětí s problémem se srdečním rytmem nazvaným „Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrom“ může
přípravek Adenocor způsobit náhlou závažnou změnu v srdečním rytmu.

Další léčivé přípravky a přípravek Adenocor
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které
možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, zejména pokud užíváte:
- dipyridamol (užívaný k léčbě nežádoucí srážlivosti krve), protože zvyšuje účinnost adenosinu (až
4násobně). Je-li užití adenosinu posouzeno jako nezbytné, dipyridamol by měl být vysazen
24 hodin předem nebo má být dávka adenosinu významně snížena.
- aminofylin, theofylin a ostatní xantiny, které mají opačný účinek oproti adenosinu. Je zapotřebí se
vyvarovat jejich podání 24 hodin před užitím adenosinu.
- xantiny (čaj, káva, čokoláda, kola). Nejméně 12 hodin před podáním adenosinu je zapotřebí se
vyvarovat konzumaci jídla a nápojů obsahujících xantiny.
- léčiva, která mají tendenci snižovat srdeční vodivost.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Vzhledem k tomu, že dosud nebylo prokázáno, zda vlivem podání adenosinu nedochází k poškození
plodu, nemá být přípravek Adenocor během těhotenství podáván, pokud lékař nerozhodne, že
očekávaný přínos převáží možná rizika.

Kojení
Vzhledem k nedostatku příslušných klinických zkušeností nemá být přípravek Adenocor v období
kojení podáván. Pokud lékař považuje léčbu adenosinem za nezbytnou, má být zvážena jiná forma
výživy dítěte.

Přípravek Adenocor obsahuje sodík
Tento přípravek obsahuje sodík ve formě chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (odpovídá 3,54 mg
sodíku na jeden ml roztoku). Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.


3. Jak se přípravek Adenocor používá

Přípravek Adenocor je určen pro použití ve zdravotnických zařízeních vybavených
elektrokardiografickým monitorovacím a kardio-respiračním resuscitačním zařízením, které je k
dispozici pro okamžité použití.

Dávkování
Přípravek Adenocor má být podáván nitrožilně formou rychlého bolusu podle níže uvedeného rozpisu.

Dospělí (včetně starších osob)
 Počáteční dávka: 3 mg podané formou rychlého nitrožilního bolusu (injekce během 2 sekund).
 Druhá dávka: pokud po první podané dávce nebylo dosaženo úpravy rytmu srdce na normální
hodnotu (přerušení supraventrikulární tachykardie) během 1–2 minut po aplikaci, mělo by být
podáno 6 mg přípravku Adenocor formou dalšího rychlého nitrožilního bolusu.
 Třetí dávka: Pokud ani druhá dávka nevedla k přerušení chorobného rytmu srdce
(supraventrikulární tachykardie) během 1–2 minut po druhé aplikaci, podává se 12 mg opět jako
rychlý nitrožilní bolus.
Podávání dalších nebo vyšších dávek přípravku Adenocor se nedoporučuje.

Pro diagnostické účely se používá výše uvedené dávkovací schéma, dokud se nezíská požadovaná
diagnostická informace.

Děti a dospívající
Přípravek Adenocor je léčivý přípravek pro použití v nemocnicích, kde je k dispozici resuscitační
zařízení. Váš lékař rozhodne, zda je tento léčivý přípravek potřeba, v jakém množství bude podán
v závislosti na tělesné hmotnosti Vašeho dítěte a zda je potřeba podat více injekcí.
 Vaše díte bude pečlivě sledováno a bude zaznamenávána elektrická aktivita jeho srdce za použití
přístroje EKG (elektrokardiogram).
 Přípravek Adenocor bude podán formou injekce do žíly Vašeho dítěte lékařem nebo zdravotní
sestrou.

Způsob podání
Adenocor se podává přímo do žíly nebo do nitrožilní kanyly, aby bylo dosaženo jeho přítomnosti
v systémovém krevním oběhu. Pokud je podáván do kanyly, měl by být aplikován, pokud je to možné,
co nejblíže k srdci a ihned po aplikaci má následovat rychlé propláchnutí fyziologickým roztokem.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Adenocor, než jste měl(a) dostat
Vzhledem ke krátkému poločasu adenosinu (méně než 10 vteřin) mizí nežádoucí účinky spontánně
a zpravidla rychle.
Léčba jakýchkoliv dlouhodobějších nežádoucích účinků by měla být individuální a směrována na
konkrétní příznak. Methylxantiny (například kofein a theofylin) a aminofylin mají opačný účinek
oproti adenosinu. Může být nutné nitrožilní podání aminofylinu nebo theofylinu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky přípravku Adenocor jsou obecně mírné, trvají krátce (obvykle méně než 1 minutu)
a přípravek je dobře tolerován. Mohou se však vyskytnout i závažné reakce.

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů):
 zpomalená srdeční frekvence,
 poruchy rytmu srdce, vynechaný srdeční úder,
 mimořádné stahy srdečních síní (atriální extrasystoly),
 porucha převodu impulzu mezi síněmi a komorami v srdci (atrio-ventrikulární blok),
 porucha převodu impulzu v komorách, jako např. mimořádné stahy srdečních komor
(ventrikulární extrasystoly), neudržující se zrychlená srdeční frekvence (ventrikulární
tachykardie),
 zrudnutí,
 dušnost (dyspnoe) nebo nutkání zhluboka se nadechnout,
 tlak na hrudi/bolest na hrudi, pocit stlačení/tlaku hrudníku.

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů):
 zlá předtucha,
 bolest hlavy,
 závrať, lehká závrať,
 pocit na zvracení (nauzea),
 pocit pálení.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů):
 tlak v hlavě,
 rozmazané vidění,
 zrychlená srdeční frekvence (sinusová tachykardie),
 bušení srdce (palpitace),
 prohloubené dýchání (hyperventilace),
 kovová pachuť,
 pocení,
 pocit všeobecného dyskomfortu/slabosti/bolesti.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů):
 hučení v uších (tinitus).

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů):
 přechodné a spontánně rychle vratné zhoršení nitrolebního vysokého tlaku (intrakraniální
hypertenze),
 velmi rychlé a nepravidelné stahy síní v srdci (fibrilace síní),
 závažný pokles srdeční frekvence (bradykardie), která není korigována atropinem a může
vyžadovat dočasnou stimulaci,
 poruchy rytmu srdce včetně velmi rychlých a nepravidelných stahů komor v srdci a speciálního
typu poruch rytmu („torsade de pointes“),
 zúžení průdušek (bronchospasmus),
 reakce v místě vpichu.

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):
 závažná reakce z přecitlivělosti (anafylaktická reakce) včetně otoku (angioedému) a kožních
reakcí jako kopřivka a vyrážka,
 ztráta vědomí/krátkodobá ztráta vědomí (synkopa),
 křeče, zejména u pacientů, kteří jsou ke křečím náchylní (viz bod „Upozornění a opatření“),
 srdeční zástava (asystolie), někdy fatální, zejména u pacientů s ischemickou chorobou srdeční
nebo jiným srdečním onemocněním,
 infarkt myokardu s nebo bez ST elevace zvláště u pacientů s již existující ischemickou chorobou
srdeční (viz bod „Upozornění a opatření“),
 nízký tlak krve (hypotenze), někdy závažná,
 cévní mozková příhoda, přechodná nedokrevnost tkání nebo orgánů (ischemický záchvat) (viz bod
„Upozornění a opatření“),
 selhání dýchání (respirační selhání),
 apnoe/zástava dechu. Byly hlášeny případy respiračního selhání, bronchospasmu a apnoe/zástavy
dechu s fatálními následky.
 zvracení.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Adenocor uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Chraňte před mrazem.

Roztok, který nebyl spotřebován ihned po otevření, musí být zlikvidován.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Adenocor obsahuje
- Léčivou látkou je adenosinum 6 mg ve 2 ml roztoku pro injekci.
- Pomocnými látkami jsou voda na injekci, chlorid sodný.

Jak přípravek Adenocor vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Adenocor je čirý bezbarvý roztok balený v injekčních lahvičkách z čirého bezbarvého skla,
uzavřených pryžovou zátkou a hliníkovým víčkem s fialovým plastovým odtrhovacím krytem.

Velikost balení: 6 injekčních lahviček po 2 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika

Výrobce
Famar Healthcare services Madrid, S.A.U., Alcorcón (Madrid), Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14.9.2016.

Informace pro zdravotnické pracovníky

Překlad textů z krabičky:

Solution for injection Injekční roztok 
䕡捨 瘀椀愀氀 捯渀琀愀椀渀猀 㘠浧 愀摥湯猀椀湥 椀渠(一)浬 潦 愀 
〬㤥 眀一瘀 獯氀甀琀椀漀渠潦 獯搀椀畭 捨氀漀爀椀搀攀 椀渀 圀愀琀攀爀 
昀漀爀 䤀渀樀攀挀琀椀漀渀献 
Jedna injekční lahvička obsahuje adenosinu洀 㘠
洀最 ve 2 ml 0,9% w/v roztoku chloridu sodného
ve vodě na injekci⸀ 
㘠瘀椀慬猀 6 injekčních lahviček 
䄀氀眀慹猀 爀攀慤 琀桥 氀敡昀氀攀琀 戀攀昀漀爀攀 甀猀椀湧 琀栀椀猀 
洀敤椀挀椀湥⸀ 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
嘀椀慬猀 昀漀爀 猀椀湧氀攀 畳攀 漀渀氀礀⸀ Injekční lahvičk礀 灯畺攀 pro jednorázové použití. 
䬀敥瀠潵琀昀 琀桥 爀敡捨⁡湤⁳椀最桴昀⁣桩氀摲敮⸀ Uchovávejte mimo 摯桬敤 愠摯獡栠dětí. 
䙯爀 爀愀瀀椀搀 䤀湴爀慶攀湯畳 䤀渀樀散琀椀潮 潮氀礀⸀  Pouze pro rychlou intravenózní injekci. 
卥攀 敮挀氀潳攀搀 氀敡昀氀攀琀 昀漀爀 搀椀爀攀挀琀椀漀渀献 倀潫礀渀礀 欀 灯užití viz přiložená příbalová
椀湦漀爀洀慣攀⸀ 
䐀漠湯琀⁲敦爀椀最敲愀琀攮 Chraňte před 洀爀慺敭⸀ 
䄀湹 灯爀琀椀潮 潦 琀桥 瘀椀愀氀 湯琀 畳攀搠慴 漀湣攀 獨漀甀氀搀 戀攀 
搀椀猀挀愀爀搀攀搮 
Roztok, který nebyl spotřebován ihned po
otevření, musí být zlikvidován. 
䉎㨀 Č. šarže: 


Překlad textů ze štítku injekční lahvičky:

Solution for injection Injekční roztok
For rapid IV injection only. Pouze pro rychlou intravenózní injekci.
For single use only. Pouze pro jednorázové použití.
BN: Č. šarže:
Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 189 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 245 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 789 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 89 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop