Adele - Příbalový leták


 
Generikum: desogestrel and estrogen
Účinná látka: desogestrel, ethinylestradiol
Alternativy: Arnette, Bellvalyn, Gaia, Marvelon, Mercilon, Natalya, Novynette, Regisha, Regulon, Sinela, Strelicia
ATC skupina: G03AA09 - desogestrel and estrogen
Obsah účinných látek: 0,15MG/0,03MG
Formy: Tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 3X21
Způsob podání: prodej na lékařský předpissp.zn. sukls
Příbalová informace: informace pro uživatele

Adele
0,15 mg/0,03 mg tablety

Desogestrelum /Ethinylestradiolum

Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).
Jedná se o nejspolehlivější reverzibilní metody antikoncepce, pokud jsou používány správně.
Mírně zvyšují riziko krevní sraženiny v žilách a tepnách, zvláště v prvním roce nebo při
znovuzahájení kombinované hormonální antikoncepce po pauze trvající 4 týdny nebo déle.
Buďte prosím opatrná a navštivte svého lékaře, pokud si myslíte, že máte příznaky krevní
sraženiny (viz bod 2 „Krevní sraženiny“).

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Adele a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adele užívat
3. Jak se přípravek Adele užívá
4. Možné nežádoucí účinky
Jak přípravek Adele uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Adele a k čemu se používá

Adele je kombinovaný perorální antikoncepční přípravek, zvaný v angličtině také „pill“ („pilulka“).
Obsahuje malé množství dvou ženských hormonů: desogestrelu (progestogenu) a ethinylestradiolu
(estrogenu). Ty brání tomu, abyste nepřišla do jiného stavu, stejným způsobem jako vaše přirozené
hormony, když byste byla již těhotná, protože
1. Zastaví vývoj a každoměsíční uvolnění vajíčka (ovulaci).
2. Zahustí hlen v hrdle dělohy, takže je pro spermie obtížnější dostat se k vajíčku.
3. Pozmění výstelku dělohy, takže je méně pravděpodobné, že přijme oplodněné vajíčko.

Všeobecné informace
Perorální antikoncepční přípravky jsou velmi účinnou metodou kontroly početí. Užívají-li se správně
(bez vynechání tablet), je možnost otěhotnění velmi nízká. V této příbalové informaci je však popsáno
několik situací, při nichž může být účinnost přípravku snížena. Proto si prosím přečtěte pozorně část
„Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adele užívat“ a „Jak se přípravek Adele
užívá“.
V takových situacích byste neměla mít sex nebo byste měla používat ještě další, nehormonální
antikoncepční metodu (jako třeba kondom nebo spermicidní přípravky).
Nepoužívejte metodu neplodných dnů nebo metodu měření bazální teploty. Tyto metody jsou
nespolehlivé, protože přípravek Adele pozmění obvyklé změny tělesné teploty a cervikálního hlenu, k
nimž dochází v průběhu menstruačního cyklu.
Pamatujte, že kombinované antikoncepční přípravky jako Adele vás nechrání před pohlavně
přenášenými chorobami (např. AIDS). Jedinou pomoc zde představují kondomy.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adele užívat

Obecné poznámky
Předtím, než začnete užívat přípravek Adele, měla byste si přečíst informace o krevních sraženinách v
bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin - viz bod 2 „Krevní
sraženiny“.

Než začnete užívat Adele, položí vám váš lékař několik otázek ohledně vaší osobní zdravotní anamnézy
a anamnézy vašich blízkých příbuzných. Lékař vám také změří krevní tlak a podle vaší osobní situace
také může provést několik dalších testů.

Neužívejte přípravek Adele
Neměla byste užívat přípravek Adele, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte níže
uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, jaká jiná antikoncepční
metoda by pro Vás byla vhodná.
pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nohách (hluboká žilní trombóza,
DVT), plících (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech;
pokud víte, že máte poruchu postihující Vaši krevní srážlivost - například deficit proteinu C,
deficit proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky proti fosfolipidu;
pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny“);
pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu;
pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na hrudi a
může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku TIA – dočasné
příznaky cévní mozkové příhody);
pokud máte některá z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách, jako je:
– těžký diabetes s poškozením krevních cév;
– velmi vysoký krevní tlak;
– velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy);
– onemocnění označované jako hyperhomocysteinémie;
pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“
pokud máte nebo jste v minulosti měla:
- zánět slinivky (pankreatitidu),
- chorobu jater a vaše funkce jater ještě není v normě,
- nádor jater,
- nádor prsu nebo pohlavních orgánů,
- nevysvětlitelné poševní krvácení,
jestliže jste alergická na ethinylestradiol nebo desogestrel nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
V některých situacích je třeba při užívání přípravku Adele anebo jiného kombinovaného hormonálního
antikoncepčního přípravku postupovat velice opatrně a může být nezbytná pravidelná kontrola vašeho
lékaře.

Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?
Vyhledejte naléhavou lékařskou pomoc
- pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, která může znamenat, že máte krevní
sraženinu v noze (tj. hluboká žilní trombóza), krevní sraženinu v plících (tj. plicní embolie),
srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz bod "Krevní sraženiny“ níže).

Pro popis příznaků těchto závažných nežádoucích účinků si prosím přečtěte „Jak rozpoznat krevní
sraženinu


Informujte svého lékaře, pokud se vás týká některý z následujících stavů
Pokud se stav vyvine nebo se zhorší během užívání přípravku Adele měla byste také informovat svého
lékaře.
pokud máte nádor prsu přímo u vás nebo u blízkého příbuzného,
pokud máte onemocnění jater nebo žlučníku,
pokud máte cukrovku,
pokud máte deprese,
pokud máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé střevní
onemocnění);
pokud máte systémový lupus erytematodes (SLE - onemocnění, které postihuje Váš přirozený
obranný systém);
pokud máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS - porucha srážení krve, která vede k
selhání ledvin);
pokud máte srpkovitou anémii (dědičné onemocnění červených krvinek);
pokud máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridémie) nebo pozitivní rodinnou
anamnézu tohoto onemocnění. Hypertriglyceridémie souvisí se zvýšeným rizikem rozvoje
pankreatitidy (zánět slinivky břišní);
pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod 2 „Krevní sraženiny “);
pokud jste právě porodila, máte zvýšené riziko krevních sraženin. Měla byste se zeptat svého
lékaře, jak brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Adele;
pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida);
pokud máte křečové žíly;
pokud trpíte epilepsií (viz „Další léčivé přípravky a přípravek Adele“),
pokud máte chorobu, která se poprvé objevila v těhotenství nebo při dřívějším užívání
pohlavních hormonů, jako například:
- ztráta sluchu,
- porfyrie (krevní onemocnění),
- těhotenský herpes (kožní vyrážka s vřídky v průběhu těhotenství),
- Sydenhamova chorea (nervové onemocnění, při němž dochází k náhlým pohybům těla).

Trpíte-li dědičným angioedémem (otoky) a objevily se u vás některé z následujících příznaků
angioedému, musíte se ihned spojit se svým lékařem:
otok obličeje,
otok jazyka,
otok hltanu,
obtíže při polykání,
kopřivka spolu s dechovými obtížemi.

Jestliže máte nebo jste někdy měla chloasma (zlaté, hnědé pigmentové skvrny, takzvané těhotenské
skvrny, především na tváři), vyhněte se přímému slunečnímu světlu nebo ultrafialovému záření.

KREVNÍ SRAŽENINY

Užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Adele zvyšuje Vaše riziko rozvoje
krevní sraženiny v porovnání s jejím neužíváním. Ve vzácných případech může krevní sraženina
zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy.
Krevní sraženiny se mohou vyvinout
v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE);
v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ nebo ATE).
Zotavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mohou vyskytnout závažné, trvalé
následky nebo velmi vzácně mohou být fatální.
Je důležité si pamatovat, že celkové riziko škodlivé krevní sraženiny v důsledku přípravku Adele
je malé.

JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU

Vyhledejte rychlou lékařskou pomoc, pokud si všimnete některé/ho z následujících známek nebo
příznaků.

Máte některé z těchto známek? Čím pravděpodobně trpíte?
otok jedné nohy nebo podél žíly na noze nebo Hluboká žilní trombóza
chodidle, zvláště doprovázený:
bolestí nebo citlivostí v noze, která může být
pociťována pouze vstoje nebo při chůzi
zvýšenou teplotou postižené nohy
změnou barvy kůže na noze, např. zblednutí
zčervenání nebo zmodrání
náhlý nástup nevysvětlitelné dušnosti nebo rychlého Plicní embolie
dýchání
náhlý kašel bez zřejmé příčiny, který může způsobit
vykašlávání krve
ostrá bolest na hrudi, která se může zvyšovat při hlubokém
dýchání
těžké točení hlavy nebo závrať způsobené světlem
rychlý nebo nepravidelný srdeční tep
těžká bolest žaludku
Pokud si nejste jistá, informujte svého lékaře, protože některé z
těchto příznaků, jako je kašel nebo dušnost, mohou být
zaměněny za mírnější onemocnění, jako je infekce dýchacího
traktu (např. „nachlazení“).
Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku: Trombóza retinální žíly
okamžitá ztráta zraku nebo (krevní sraženina v oku)
bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do ztráty
zraku
bolest na hrudi, nepohodlí, tlak, tíže Srdeční záchvat
pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži nebo pod hrudní
kostí
plnost, porucha trávení nebo pocit dušení
nepříjemné pocity v horní části těla vyzařující do zad,
čelisti, hrdla, paže a břicha
pocení, nevolnost, zvracení nebo závratě
extrémní slabost, úzkost nebo dušnost
rychlý nebo nepravidelný srdeční tep
náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo nohy, Cévní mozková příhoda
zvláště na jedné straně těla
náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním
náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích
náhlé potíže s chůzí, závratě, ztráta rovnováhy nebo
koordinace
náhlá, závažná nebo prodloužená bolest hlavy neznámé
příčiny
ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu
Někdy mohou být příznaky cévní mozkové příhody krátké s
téměř okamžitým a plným zotavením, ale měla byste vyhledat
okamžitou lékařskou pomoc, protože můžete mít riziko další
cévní mozkové příhody.
otok a lehké zmodrání končetiny Krevní sraženiny blokující
těžká bolest žaludku (akutní břicho) jiné cévy


KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE

Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina?
Používání kombinované hormonální antikoncepce souviselo se zvýšeným rizikem krevních
sraženin v žíle (žilní tromboembolismus). Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné. Nejčastěji
se objevují v prvním roce používání kombinované hormonální antikoncepce.
Pokud se vytvoří krevní sraženina v žíle v noze nebo chodidle, může způsobit hlubokou
žilní trombózu (DVT).
Pokud krevní sraženina vycestuje z nohy a usadí se v plících, může způsobit plicní embolii.
Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle v jiném orgánu, jako je oko
(trombóza retinální žíly).

Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší?
Riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle je nejvyšší v prvním roce užívání kombinované
hormonální antikoncepce. Riziko může být také vyšší, pokud znovu zahájíte užívání
kombinované hormonální antikoncepce (stejný nebo odlišný přípravek) po pauze trvající 4 týdny
nebo déle.
Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy mírně vyšší, než kdybyste neužívala
kombinovanou hormonální antikoncepci.
Když ukončíte užívání přípravku Adele, vrátí se Vaše riziko krevní sraženiny k normální
úrovni během několika týdnů.

Jaké je riziko rozvoje krevní sraženiny?
Riziko závisí na Vašem přirozeném riziku VTE a na typu kombinované hormonální
antikoncepce, jakou používáte.
Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku Adele je malé.
- Z 10 000 žen, které nepoužívají kombinovanou hormonální antikoncepci, a nejsou těhotné,
se u dvou z nich vyvine krevní sraženina během jednoho roku.
- Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující
levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina
během jednoho roku.
- Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující desogestrel,
jako je přípravek Adele se asi u 9 až 12 žen vyvine krevní sraženina během jednoho roku.
- Riziko, že se u vás vyvine krevní sraženina, se liší podle vaší lékařské anamnézy (viz
níže „Faktory, které zvyšují vaše riziko krevní sraženiny“).

Riziko rozvoje krevní
sraženiny za rok
Ženy, které neužívají/nepoužívají kombinovanou Asi 2 z 10 000 žen
hormonální pilulku/náplast/kroužek a nejsou těhotné
Ženy, které užívají kombinovanou antikoncepční pilulku Asi 5-7 z 10 000 žen
obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo
norgestimát
Ženy, které užívají přípravek Adele Asi 9-12 z 10 000 žen


Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíle
Riziko krevní sraženiny u přípravku Adele je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují. Vaše riziko
je vyšší, pokud:

 máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti nebo BMI nad 30 kg/m2);
 někdo z Vašich přímých příbuzných měl krevní sraženinu v noze, plicích nebo jiném
orgánu v mladém věku (např. do 50 let věku). V tomto případě byste mohla mít dědičnou
poruchu srážení krve;
 potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte z důvodu úrazu nebo onemocnění nebo
pokud máte nohu v sádře. Může být nutné užívání přípravku Adele přerušit na několik týdnů
před operací nebo když máte omezenou pohyblivost. Pokud musíte přerušit užívání přípravku
Adele, zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu užívat;
 jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let);
 jste porodila před méně než několika týdny.
Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s více onemocněními, která máte.
Cestování letadlem (> 4 hodiny) může dočasně zvýšit Vaše riziko krevní sraženiny, zvláště
pokud máte některé z dalších uvedených faktorů.
Je důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud se Vás některé z těchto stavů týkají, i když
si nejste jistá. Váš lékař se může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku Adele ukončit.
Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Adele, například se
u přímého příbuzného vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná
hmotnost, poraďte se s lékařem.

KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ
Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina?
Podobně jako krevní sraženina v žíle, může sraženina v tepně způsobit závažné problémy.
Může například způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu.

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v tepně
Je důležité si pamatovat, že riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody při
užívání přípravku Adele je velmi malé, ale může se zvyšovat:
se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku);
pokud kouříte. Při užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Adele
je doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je Vám více než
35 let, může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce;
pokud máte nadváhu;
pokud máte vysoký krevní tlak;
pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu v mladém
věku (do 50 let věku). V tomto případě máte také vyšší riziko srdečního záchvatu nebo cévní
mozkové příhody;
pokud Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných má vysokou hladinu tuku v krvi
(cholesterol nebo triglyceridy);
pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou;
pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako
fibrilace síní);
pokud máte diabetes.
Pokud máte více než jeden z těchto stavů nebo pokud je některý z nich zvláště závažný, může
být riziko rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno.
Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Adele, například
začnete kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se
zvýší Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.


Antikoncepční pilulky a rakovina
U žen, užívajících kombinované antikoncepční přípravky, byly pozorovány mírně častěji nádory prsu
než u žen stejného věku, které kombinované antikoncepční přípravky neužívají. Není známo, zda je
tento rozdíl způsoben antikoncepčními přípravky. Může to být dáno tím, že ženy jsou vzhledem k
užívání přípravku podrobovány častějším prohlídkám, takže jsou nádory prsu zaznamenány dříve.
Výskyt nádorů prsu postupně mizí v průběhu deseti let po ukončení podávání kombinovaných
hormonálních antikoncepčních přípravků.

Je důležité, abyste své prsy pravidelně prohlížela a abyste se spojila se svým lékařem, najdete-li
nějakou bulku.

Ve vzácných případech byly u uživatelek antikoncepčních přípravků hlášeny nezhoubné nádory jater a
v ještě vzácnějších případech zhoubné nádory jater.

Krvácení mezi jednotlivými periodami
V průběhu několika prvních měsíců, kdy budete užívat desogestrel + ethinylestradiol, možná dojde k
nečekanému krvácení, např. krvácení v jiné době než během týdne, kdy nebudete přípravek užívat (viz
také „Jak se přípravek Adele užívá“). Trvá-li toto krvácení déle než několik měsíců nebo když začne
po několika měsících, musí lékař zjistit příčinu.

Co je třeba udělat, když se v týdnu, kdy se přípravek neužívá, nedostaví krvácení
Pokud jste užívala všechny tablety správně, nezvracela jste nebo jste neměla těžký průjem a neužíváte
jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla v jiném stavu.
Když se očekávané krvácení nedostaví dvakrát za sebou, můžete být těhotná. Spojte se okamžitě se
svým lékařem. Nenačínejte nové balení, dokud si nejste jistá, že nejste v jiném stavu.

Další léčivé přípravky a přípravek Adele
Prosím, informujte svého lékaře, který předepisuje Adele, o všech lécích nebo rostlinných přípravcích,
které užíváte. Informujte také jiného lékaře včetně zubaře, kteří předepisují jiný přípravek, že užíváte
Adele. Mohou vám sdělit, jestli je třeba, abyste používala ještě další antikoncepci (např. kondomy), a
pokud ano, jak dlouho.

Některé léky mohou způsobit, že je Adele při prevenci otěhotnění méně účinná, nebo mohou vyvolat
neočekávané krvácení, například:
- primidon, fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, oxkarbamazepin, topiramát a felbamát (léky
používané na léčbu epilepsie),
- rifampicin (lék používaný na léčbu tuberkulózy),
- ritonavir, nevirapin (léky používané na léčbu infekcí HIV),
- griseofulvin, ampicilin, tetracykliny (léky používané na léčbu jiných infekčních onemocnění),
- třezalka (rostlinný přípravek). Chcete-li používat rostlinné přípravky s obsahem třezalky
během užívání přípravku Adele, je třeba, abyste se nejprve poradila se svým lékařem.

Adele může snižovat účinnost jiných léků, například:
- cyklosporinu (léku používaného při transplantacích)
- lamotriginu (antiepileptika), což by mohlo vést ke zvýšené četnosti záchvatů.

Léky, které obsahují léčivé látky, uvedené níže, mohou vést ve spojení s užíváním Adele k
následujícím nežádoucím účinkům
- flunarizin: může způsobovat spontánní sekreci mléka z prsou bez souvislosti s kojením
(galaktorea)
- troleandomycin: může zvýšit riziko jaterního poškození, které brání správné funkci Vašeho
žlučníku ( intrahepatická cholestaza)

Těhotenství a kojení
Přípravek Adele neužívejte, jste-li v jiném stavu. Otěhotníte-li nebo se budete domnívat, že můžete
být v jiném stavu, přestaňte Adele užívat a co nejdříve se poraďte se svým lékařem.
Adele se nesmí užívat během kojení. Chcete-li užívat Adele i v období kojení, poraďte se se svým
lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při užívání Adele můžete řídit i obsluhovat stroje.

Před provedením krevních testů
Informujte svého lékaře nebo personál laboratoře, že užíváte antikoncepční přípravky, protože ty
mohou ovlivnit výsledky některých testů.

Přípravek Adele obsahuje laktózu. Pokud vám Váš lékař oznámil, že trpíte nesnášenlivostí
některých cukrů, poraďte se před užíváním tohoto léčivého přípravku se svým lékařem.


3. Jak se přípravek Adele užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se
svým lékařem. Každé balení Adele obsahuje jeden kalendářní strip se 21 tabletami nebo 3 či 6
kalendářních stripů se 21 tabletami. Kalendářní strip byl navržen tak, aby to pomáhalo připomenout,
že se má tableta užít.

Strip je označen dny v týdnu, ve kterých se má tableta podat.
Měly byste užívat denně jednu tabletu ve směru šipky, vytištěné na stripu, po dobu 21 dnů,
dokud nebude strip prázdný.

Poté bude následovat sedm dnů (týden přestávky), kdy nebudete přípravek užívat. V průběhu
těchto sedmi dnů, kdy se přípravek neužívá, v den 2 nebo 3, dojde kvůli vysazení přípravku ke
krvácení, připomínajícím menstruaci, tj. vaši „měsíční periodu“.

S dalším stripem začněte 8. den (po sedmi dnech bez užívání tablet) – a to, i když krvácení dosud
neskončilo. Pokud budete užívat Adele správně, začnete s každým novým stripem ve stejném dni
týdne a k vaší měsíční periodě dojde každý měsíc ve stejném dni týdne (každých 28 dní).

Měla byste se snažit užívat tabletu ve stejnou denní dobu. Možná zjistíte, že nejsnazší je vzít si
tabletu jako poslední věc večer nebo jako první úkon ráno.

Každou tabletu polkněte vcelku a zapijte vodou.

Počátek podávání, první balení

Pokud se v předchozím cyklu nepoužívala žádná hormonální antikoncepce
První tabletu si vezměte v první den své periody. Je to první den vašeho cyklu – den, kdy začíná
krvácení. Vezměte si tabletu, označenou pro tento den týdne (například je-li prvním dnem, kdy začíná
vaše perioda, úterý, vezměte si tabletu, označenou na zadní straně pro úterý – Út). Pokračujte ve
směru šipky a i nadále užívejte jednu tabletu denně, dokud není strip prázdný.
Začnete-li ve dnech 2-5 své periody, měli byste použít po prvních sedm dnů užívání tablet také jinou
metodu antikoncepce, jako třeba kondom, pouze však při prvním balení.

Pokud přecházíte z jiného kombinovaného hormonálního antikoncepčního přípravku k přípravku
Adele
Můžete začít užívat Adele v den následující po dni, kdy užijete poslední tabletu z balení současného
antikoncepčního přípravku, což znamená, že nedojde k přestávce v užívání. Pokud balení současného
antikoncepčního přípravku obsahuje také neúčinné tablety, můžete začít užívat Adele den poté, co si
vezmete poslední účinnou tabletu; můžete také začít později, v žádném případě však ne později než v
den následující po období, kdy se současný antikoncepční přípravek neužíval (po přestávce v užívání).

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Pokud přecházíte z kombinovaného antikoncepčního vaginálního kroužku nebo náplasti k
desogestrelu +ethinylestradiolu
V případě, že se používal vaginální kroužek nebo transdermální náplast, měli byste začít užívat Adele
přednostně v den vyjmutí nebo sejmutí, nejpozději však v okamžiku, kdy by se byla použila další aplikace.
Pokud přecházíte z progestogenového přípravku (perorální přípravky, injekce, implantát nebo
nitroděložní tělísko, uvolňující pouze progestogen) k Adele
Adele začněte užívat, když má být aplikována další injekce nebo v den, kdy se vyjme váš implantát
nebo nitroděložní tělísko. Určitě však také používejte po dobu prvních 7 dnů užívání tablet v případě
sexuálního styku další antikoncepční metodu (například kondom).

Po potratu
Řiďte se pokyny svého lékaře.


Po porodu, pokud nekojíte
Jste-li krátce po porodu, může Vám Váš lékař sdělit, že máte vyčkat s užíváním Adele, dokud se
nedostaví normální perioda. Někdy je to možné dříve. Radu vám poskytne váš lékař.

Po porodu, pokud kojíte
Přečtěte si část „Těhotenství a kojení“.

Jestliže jste užila více přípravku Adele, než jste měla
Neexistují žádné zprávy o vážných škodlivých účincích v případě současného požití příliš mnoha
tablet Adele. Jestliže požijete současně několik tablet, můžete pociťovat nevolnost, můžete zvracet
nebo krvácet z vaginy.
Pokud jste užila příliš mnoho tablet Adele nebo zjistíte, že nějaké spolklo dítě, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Adele
Jestliže jste se při užití tablety opozdila o méně než o 12 hodin, není tím ochrana před
otěhotněním snížena. Tabletu si vezměte, jakmile si vzpomenete, a další tablety pak opět užívejte
v obvyklou dobu.
Jestliže jste se s užitím tablety opozdila o více než 12 hodin, může být ochrana před otěhotněním
snížena. Čím více tablet jste zapomněla, tím je vyšší riziko, že je ochrana před otěhotněním snížena.

Riziko neúplné ochrany proti těhotenství je největší, když zapomenete tabletu na počátku nebo na
konci stripu. Proto byste měli dodržovat následující pravidla (viz též níže uvedený diagram):
Jestliže jste zapomněla užít více než jednu tabletu v tomto stripu – kontaktujte svého lékaře.
Jedna zapomenutá tableta v týdnu 1 – Zapomenutou tabletu si vezměte, jakmile si vzpomenete,
i když to může znamenat, že si musíte vzít dvě tablety současně. Tablety dále užívejte v obvyklou
dobu a po dalších 7 dnů používejte další opatření proti otěhotnění, například kondom. Pokud jste
měla pohlavní styk v týdnu před opomenutím nebo jste zapomněla po období přestávky v užívání
načnout nový strip, musíte si uvědomit, že určité riziko otěhotnění existuje. V tom případě
kontaktujte svého lékaře.
Jedna zapomenutá tableta v týdnu 2 – Zapomenutou tabletu si vezměte, jakmile si vzpomenete,
i když to může znamenat, že si musíte vzít dvě tablety současně. Tablety opět užívejte v obvyklou
dobu. Ochrana před otěhotněním není snížena a nemusíte podnikat žádná mimořádná opatření.
Jedna zapomenutá tableta v týdnu 3 – Můžete si vybrat jednu z následujících možností, v
každém případě však budete i nadále chráněna před otěhotněním:
1. Zapomenutou tabletu si vezměte, jakmile si vzpomenete, i když to může znamenat, že si
vezmete dvě tablety současně. Tablety opět užívejte v obvyklou dobu. Místo období bez
užívání tablet přejděte rovnou k dalšímu stripu. Velmi pravděpodobně dojde k periodě
(krvácení po vysazení přípravku) na konci druhého stripu, během druhého stripu však může
dojít také ke špinění nebo intermenstruačnímu krvácení.
nebo
2. Přerušíte užívání stávajícího stripu a přejdete přímo k sedmidennímu období bez užívání
tablet (zaznamenejte den, ve kterém jste tabletu zapomněla, ten odpovídá prvnímu dnu
týdne přestávky v užívání).

Chcete-li začít nový strip v určitý konkrétní den, zkraťte původně sedmidenní období
bez užívání tablet.

Několik zapomenutých
tablet v 1 stripu

 Vezměte si zapomenutou tabletu a
 doberte strip 
 Místo týdne bez podávání tablet
přejděte rovnou k dalšímu stripu


 Přerušte užívání stripu okamžitě
 Zahajte týden bez užívání
přípravku (ne delší než 7 dnů
včetně zapomenutých tablet)
 Pak přejděte k dalšímu stripu


Pokud jste zapomněla nějakou tabletu ve stripu a nedojde ke krvácení v prvním období bez
užívání tablet, může to znamenat, že jste těhotná. Než přejdete k dalšímu stripu, musíte
kontaktovat svého lékaře.

Co dělat v případě zvracení nebo těžkého průjmu
Zvracíte-li do 3 až 4 hodin po podání tablet nebo máte-li těžký průjem, existuje riziko, že
léčivé látky v tabletě nejsou plně vstřebány do organismu. Situace se podobá tomu, když
zapomenete užít tabletu. Po zvracení nebo průjmu si musíte co nejdříve vzít další tabletu z
rezervního stripu. Je-li to možné, užijte ji do 12 hodin od okamžiku, kdy tabletu běžně užíváte.
Není-li to možné nebo uplynulo-li více než 12 hodin, je třeba, abyste se řídila pokyny v části
„Jestliže jste zapomněla užít přípravek Adele “.

Zpoždění menstruace: co je třeba vědět
I když se to nedoporučuje, je možné odložit menstruaci (krvácení v době přestávky v užívání)
tím, že se místo dodržení období bez podávání tablety přejde rovnou k novému stripu Adele a
využívá se až do konce. Během užívání druhého stripu může dojít ke špinění (kapky nebo
skvrny od krve) nebo intermenstruačnímu krvácení. Po obvyklém sedmidenním období, kdy se
tablety neužívají, pokračujte pak s dalším stripem.
Před rozhodnutím o odložení menstruace můžete požádat o radu svého lékaře.
Požádejte o radu svého lékaře
ano

Měla jste sex v předchozím týdnu před
zapomenutím?

v týdnu 1
ne
 Vezměte si zapomenutou tabletu
 Používejte po dalších 7 dnů
bariérovou metodu (kondom) a 
 doberte strip 
 Vezměte si vynechanou tabletu a
 doberte strip 
v týdnu 2 Pouze jedna zapomenutá
tableta (užitá více než
s 12 hodinovým
zpožděním)
nebo v týdnu 3
Změna prvního dne menstruace: co je třeba vědět
Když užíváte tablety v souladu s pokyny, začne vaše období menstruace/krvácení po vysazení tablet v
týdnu, kdy nebudete tablety užívat. Musíte-li tento den změnit, proveďte to zkrácením (ale nikdy
prodloužením!) doby, kdy se tablety neužívají. Například když vaše období, kdy tablety neužíváte,
začíná pátkem a vy chcete tento den změnit na úterý (o tři dny dříve), musíte načít nový strip o tři dny
dříve než obvykle. Když toto období bez užívání tablet hodně zkrátíte (například na 3 dny nebo i
méně), může se stát, že v tomto období, kdy tablety neužíváte, nedojde ke krvácení.
Můžete pak zaznamenat špinění (kapky nebo skvrny od krve) nebo intermenstruační krvácení.
Nejste-li si jista, jak pokračovat, poraďte se se svým lékařem.

Chcete-li přestat užívat přípravek Adele
Přípravek Adele můžete přestat užívat, kdykoli chcete. Nechcete-li otěhotnět, požádejte svého lékaře o
radu ohledně jiných spolehlivých metod kontroly početí.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je
závažný a trvalý, nebo pokud se vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si
myslíte, že je v důsledku užívání přípravku Adele, informujte prosím svého lékaře.
Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus (VTE)) nebo krevní sraženiny v
tepnách (arteriální tromboembolismus (ATE)) je přítomné u všech žen, které používají kombinovanou
hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v důsledku používání
kombinované hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než
začnete přípravek Adele užívat“.

Jakmile zaznamenáte nějaký z následujících příznaků, přestaňte Adele užívat a spojte se co
nejdříve se svým lékařem, protože se může jednat o příznaky trombózy:
krutou bolest a/nebo otok některé nohy,
 náhlou krutou bolest na hrudi, jež může zasahovat až do levé ruky,
 náhlou dušnost,
 náhlý kašel bez zjevné příčiny,
jakoukoli neobvyklou, krutou nebo dlouhotrvající bolest hlavy nebo zhoršení migrény,
částečnou nebo úplnou slepotu nebo dvojité vidění,
obtíže při mluvení nebo neschopnost mluvit,
závrať nebo mdlobu,
slabost, divné pocity nebo znecitlivění nějaké části těla.

Se svým lékařem se musíte spojit, pokud:
 máte neobvyklé kruté bolesti břicha,
 máte nažloutlou pokožku,
 najdete jakoukoli bulku v prsu.

U žen, užívajících perorální antikoncepční přípravky, byly hlášeny následující závažné nežádoucí
účinky:
 Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida (chronická zánětlivá onemocnění střev),
systémový lupus erytematodes (onemocnění pojivové tkáně),
epilepsie,
 vyrážka známá jako herpes gestationis,
chorea (onemocnění, projevující se poruchami pohybů),
 porucha krve, zvaná hemolyticko-uremický syndrom (porucha, při níž krevní sraženiny
způsobují selhání ledvin),
hnědé skvrny na tváři a na těle (chloasma),
porucha pohybu, zvaná Sydenhamova chorea,
poruchy reprodukčního systému a prsu (endometrióza, myom dělohy).

Jiné možné nežádoucí účinky
U žen užívajících perorální antikoncepční přípravky byly hlášeny následující nežádoucí účinky, které
se mohou objevit v několika prvních měsících po zahájení užívání přípravku Adele, které však
obvykle zmizí, když si vaše tělo na přípravek zvykne.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 ženy z 10)
 nepravidelné krvácení,

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ženy z 10):
 deprese nebo změny nálady,
 bolest hlavy,
závratě,
nervozita,
nevolnost,
akné,
žádné nebo nepravidelné vaginální krvácení,
citlivost prsů,
bolest prsů,
zvýšení tělesné hmotnosti.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ženy ze 100):
 zhoršení sluchu (otoskleróza),
 zvětšení prsů,
snížená sexuální touha (libido),
migréna,
zvracení,
vyrážka (kožní projevy se svěděním),
kopřivka,
zadržování tekutin,
vysoký krevní tlak.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ženy z 1000):
vaginální kandidóza (plísňová infekce),
přecitlivělost (kterou lze poznat podle svědění, vyrážky nebo otoku),
zvýšená sexuální touha (libido),
podráždění očí kontaktními čočkami,
ztráta vlasů (alopecie),
svědění,
poruchy kůže (erythema nodosum, erythema multiforme)
vaginální výtok,
výtok z prsů,
škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například:
o v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza);
o v plících (tj. plicní embolie);
o srdeční záchvat;
o cévní mozková příhoda;
o příznaky malé cévní mozkové příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody známé jako
tranzitorní ischemická ataka (TIA);
o krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku.


Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která
zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o příznacích
krevní sraženiny viz bod 2).


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu
léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti
tohoto přípravku.5. Jak přípravek Adele uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo blistru za
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Adele obsahuje
Léčivými látkami jsou desogestrelum a ethinylestradiolum.
Jedna tableta obsahuje ethinylestradiolum 30 mikrogramů a desogestrelum 150 mikrogramů.

Dalšími složkami jsou:
Bramborový škrob, kyselina stearová, alfa-tocoferol (E307), monohydrát laktózy, povidon 25.

Jak přípravek Adele vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, bikonvexní kulaté tablety.

Upozornění:
Na blistru je uveden název Ethinylestradiol/desogestrel 0,03 mg/0,15 mg WEC tabletten. Pod tímto
názvem je přípravek Adele registrován v členské zemi EHP (Nizozemsko), ze které je dovážen.

Text na blistru je v nizozemštině.

Návod na správné nalepení kalendáře s dny v týdnu na blistr

1. V krabičce s Vaší antikoncepcí naleznete tut kartičku s nálepkou.

2. Nálepku odlepte a přilepte dle obrázku na blistr

3. Nálepka Vám nyní ukazuje, jak správně Vaše tablety užívat.

4. Překlad zkratek dnů v týdnu uvedených na blistru v cizím jazyce:
MA – pondělí
DI – úterý
WO – středa
DO – čtvrtek

VR – pátek
ZA – sobota
ZO - neděle

Každá krabička obsahuje 3 blistry. Každý blistr obsahuje 21 tablet a je zabalen v hliníkovém sáčku.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
WeCare
Lagedijk 1-3
1541 KA Koog aan de Zaan
Nizozemsko


Souběžný dovozce:
VMT Union s.r.o.
Zlešická 148 00 Praha 4
Česká republika

Výrobce:
Pharbil Waltrop GmbH
Im Wirrigen 25
D-45731 Waltrop

Německo

Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.
Ul. Marszalka J. Pilsudskiego 5
95.200 Pabianice
Polsko

Přebaleno:
Alliance Healthcare s.r.o., Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10 – Malešice
DITA výrobní družstvo invalidů, Stránského 2510, 390 34 Tábor
Galmed, a.s., Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava – Radvanice
MEDIAP, spol. s r.o., Loretánské náměstí 109/3, Hradčany, 118 00 Praha 1
SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové
Wake spol. s r.o., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Portugalsko: Desogestrel+Etinilestradiol Generis 0,15 mg+0,03 mg comprimidos
Česká republika: Adele
Dánsko: Daisynelle
Finsko: Daisynelle 150 mikrog/30 mikrog tabletti
Německo: Cedia 30, 30 μg/150 μg tabletten
Maďarsko: Controvul 150 mikrogramm/30 mikrogramm tabletta
Itálie: Antela 0,03 mg/0,15 mg compresse
Nizozemsko: Ethinylestradiol/desogestrel 0,030 mg/0,150 mg tabletten
Polsko: Ovulastan forte
Slovenská republika: Adele


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 2. 2017

Podobné nebo alternativní produkty
 
Směs sušeného ovoce, ořechů a pražených arašídů. 179 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop