Adacel - Příbalový leták


 
Generikum: pertussis, purified antigen, combinations with toxoid
Účinná látka: diphtheria toxoid, tetanus toxoid, pertussis toxoid, pertussis filamentous haemagglutinin, pertactin, fimbriae type 2 and 3, aluminium phosphate
Alternativy: Boostrix inj. stříkačka, Infanrix
ATC skupina: J07AJ52 - pertussis, purified antigen, combinations with toxoid
Obsah účinných látek:
Formy: Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce
Balení: Předplněná injekční stříkačka
Obsah balení: 1X0,5ML
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


sp. zn. sukls
Příbalová informace: informace pro uživatele

ADACEL injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce
vakcína proti difterii, tetanu a pertusi (acelulární),
(adsorbovaná se sníženým obsahem antigenů)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než necháte sebe nebo své dítě
očkovat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tato vakcína byla předepsána výhradně Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte ji žádné
další osobě.
- Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to
svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je ADACEL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než bude ADACEL podán Vám nebo Vašemu dítěti
3. Jak a kdy se ADACEL používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak ADACEL uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je ADACEL a k čemu se používá

ADACEL je vakcína. Vakcíny jsou používány k ochraně proti infekčním onemocněním.
Působí tak, že tělo začne vytvářet vlastní ochranu proti bakteriím, které jsou příčinou těchto
onemocnění.

Tato vakcína je používána k posílení ochrany proti difterii (záškrtu), tetanu a pertusi (černému
kašli) u dětí od 4 let, dospívajících a dospělých po dokončení úplného základního očkování.
Omezení v poskytované ochraně
ADACEL Vás ochrání pouze proti onemocněním způsobeným bakteriemi, proti kterým je
vakcína určena. Vy nebo Vaše dítě můžete stále onemocnět podobnými onemocněními, která
jsou způsobená jinými bakteriemi nebo viry.

ADACEL neobsahuje žádné živé bakterie nebo viry a nemůže tedy způsobit žádné z
infekčních onemocnění, proti kterým chrání.
Pamatujte, že žádná vakcína neposkytuje úplnou, celoživotní ochranu u všech očkovaných
osob.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než bude ADACEL podán Vám nebo Vašemu
dítěti

K posouzení toho, zda je ADACEL vhodný pro Vás nebo Vaše dítě, je důležité, abyste svého lékaře
nebo zdravotní sestru informovali, pokud se některý z níže uvedených bodů vztahuje na Vás nebo
Vaše dítě. Pokud něčemu nerozumíte, požádejte svého lékaře nebo zdravotní sestru o vysvětlení.

Nepoužívejte ADACEL, jestliže jste Vy nebo Vaše dítě

• měli alergickou reakci na:
- vakcínu proti záškrtu, tetanu nebo pertusi,
- na kteroukoli další složku vakcíny (uvedenou v bodě 6),
- na jakoukoli residuální (zbytkovou) látku pocházející z výrobního procesu
(formaldehyd, glutaraldehyd), která může být přítomná ve stopovém množství.
• někdy prodělali závažnou reakci, která postihla mozek, a objevila se do jednoho týdne po
předchozí dávce vakcíny proti černému kašli.
• máte akutní onemocnění s horečkou nebo i bez ní. Očkování má být odloženo, dokud se
Vy nebo Vaše dítě neuzdravíte. Mírné onemocnění bez horečky zpravidla není důvodem
pro odklad očkování. Váš lékař určí, zda Vám nebo Vašemu dítěti bude podána vakcína
ADACEL.

Upozornění a opatření
Informujte před očkováním svého lékaře nebo zdravotní sestru, jestliže jste Vy nebo Vaše dítě
• dostali posilovací dávku vakcíny proti záškrtu a tetanu během posledních 4 týdnů.
V takovém případě nemá být ADACEL Vám nebo Vašemu dítěti podán a Váš lékař na
základě oficiálních doporučení rozhodne, zda Vy nebo Vaše dítě můžete/může dostat
další dávku.
• v minulosti měli Guillain-Barré syndrom (dočasná ztráta pohyblivosti a citlivosti v celém
těle nebo jeho části) nebo brachiální neuritidu (ztráta pohyblivosti, bolest a ztráta citlivosti
v paži a rameni) po předchozí dávce vakcíny proti tetanu. Váš lékař rozhodne, zda Vy
nebo Vaše dítě máte dostat ADACEL.
• Máte progresivní (postupně se zhoršující) onemocnění postihující mozek/nervy nebo
záchvaty, které nejsou kontrolované léčbou. Váš lékař zahájí nejprve léčbu a bude
očkovat, až se zdravotní stav upraví.
• Máte špatnou nebo sníženou funkci imunitního systému z důvodu:
- používání léků (např. steroidy, chemoterapie nebo radioterapie),
- infekce HIV nebo AIDS,
- jiného onemocnění.

Vakcína Vás nebo Vaše dítě nemusí chránit tak dobře, jako chrání osoby, jejichž imunitní
systém je zdravý. Pokud je to možné, očkování má být odloženo, dokud takové onemocnění
neustoupí nebo léčba není ukončena.
• Máte jakýkoli problém s krví, který vede ke snadné tvorbě modřin nebo krvácení po delší
dobu po malých zraněních (např. z důvodu poruchy krvácivosti, jako je hemofilie nebo
trombocytopenie nebo léčba léky snižujícími srážlivost krve).


Další léčivé přípravky nebo vakcíny a ADACEL
Informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka, pokud Vy nebo Vaše dítě užíváte,
v nedávné době jste užívali nebo můžete užívat nějaké léky.

Vzhledem k tomu, že vakcína ADACEL neobsahuje živé bakterie, může být obecně podána
současně s jinými vakcínami nebo imunoglobuliny, ale do odlišného místa vpichu. Studie
prokázaly, že vakcína ADACEL může být podávána současně s kteroukoliv z následujících
vakcín: vakcína proti hepatitidě B, vakcína proti poliomyelitidě (injekční nebo perorální),
inaktivovaná vakcína proti chřipce a rekombinantní vakcína proti lidskému papilomaviru.
Pokud je podána více než jedna vakcína injekčně ve stejnou dobu, vakcíny mají být podány
do odlišných končetin.
Jestliže Vy nebo Vaše dítě používáte léky ovlivňující krev nebo imunitní systém (jako
například přípravky na snížení srážlivosti krve, steroidy nebo chemoterapie), věnujte prosím
pozornost části „Upozornění a opatření“ uvedené výše.

Těhotenství, kojení a plodnost
Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se,
že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět.
Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám poradí, zda má být očkování odloženo.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Vakcína
nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.


3. Jak a kdy se ADACEL používá

Kdy Vám nebo Vašemu dítěti bude podána vakcína

Předchozí očkování
Váš lékař určí, zda je vakcína ADACEL pro Vás nebo Vaše dítě vhodná, v závislosti na tom:
- jaké vakcíny byly Vám nebo Vašemu dítěti v minulosti podány,
- kolik dávek podobných vakcín bylo Vám nebo Vašemu dítěti v minulosti podáno,
- kdy byla Vám nebo Vašemu dítěti podána poslední dávka podobné vakcíny.

Před podáním vakcíny ADACEL byste Vy nebo Vaše dítě měli mít ukončeno základní
očkování proti záškrtu a tetanu.

Podání vakcíny ADACEL je bezpečné, pokud Vy nebo Vaše dítě nemáte/nemá ukončeno
základní očkování vakcínou proti černému kašli, ale ochrana nemusí být tak dobrá jako u
osob, které byly již očkovány vakcínou proti černému kašli.

Váš lékař rozhodne, jak dlouho máte čekat mezi jednotlivými dávkami očkování.

Dávkování a způsob podání

Kdo Vám podá ADACEL?

ADACEL má být podán zdravotnickým pracovníkem, který byl vyškolen k očkování a ve
zdravotnickém zařízení nebo v ordinaci, které jsou vybaveny pro zvládnutí jakékoli vzácné
závažné alergické reakce po podání vakcíny.

Dávkování
Všechny věkové skupiny, pro které je ADACEL určen, dostanou jednu injekci (0,5 ml).
Jestliže Vy nebo Vaše dítě máte poranění, které vyžaduje preventivní opatření proti tetanu,
Váš lékař rozhodne, zda Vám podá ADACEL samostatně nebo společně s imunoglobulinem
proti tetanu.
ADACEL může být použit k opakovanému očkování. Ohledně opakovaného očkování Vám poradí
Váš lékař.

Použití u dětí a dospívajících
ADACEL se nemá používat u dětí mladších 4 let.
U dětí od 4 let věku a u dospívajících se použije stejné dávkování jako u dospělých.

Způsob podání
Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám aplikuje vakcínu do svalu v horní části paže (deltový
sval).
Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám nebude vakcínu aplikovat do krevní cévy, hýžďového
svalu nebo pod kůži. V případě poruchy krevní srážlivosti se mohou rozhodnout, že Vám
bude vakcína podána pod kůži, i přesto, že to může vyvolat více místních nežádoucích účinků,
včetně vytvoření malé bulky pod kůží.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se podání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka
nebo zdravotní sestry.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i ADACEL nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Závažné alergické reakce
Pokud se tyto příznaky objeví až poté, co opustíte místo, kde jste Vy nebo Vaše dítě byli
očkováni, musíte OKAMŽITĚ kontaktovat lékaře:
- dýchací obtíže,
- namodralé zbarvení jazyka a rtů,
- vyrážka,
- otok obličeje nebo hrdla,
- nízký krevní tlak způsobující závrať nebo mdloby.

Pokud se tyto příznaky či projevy objeví, nastanou obvykle velice rychle po podání vakcíny,
kdy jste stále ještě ve zdravotnickém zařízení nebo ordinaci lékaře. Závažné alergické reakce
se mohou vyskytnout velmi vzácně (mohou ovlivnit až 1 osobu z 10 000) po podání jakékoli
vakcíny.

Jiné nežádoucí účinky
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány během klinických studií prováděných ve
zvláštních věkových skupinách.

U dětí ve věku 4 - 6 let
Velmi časté (mohou ovlivnit více než 1 osobu z 10):
• snížená chuť k jídlu
• bolest hlavy
• průjem
• únava
• bolest
• zarudnutí
• otok v místě vpichu

Časté (mohou ovlivnit až 1 osobu z 10):
• pocit na zvracení
• zvracení
• vyrážka
• bolest (celého těla) nebo svalová slabost
• bolest nebo otok kloubů
• horečka
• zimnice
• zvětšení mízních uzlin v podpaží

U dospívajících ve věku 11 - 17 let
Velmi časté (mohou ovlivnit více než 1 osobu z 10):
• bolest hlavy
• průjem
• pocit na zvracení
• bolestivost (celého těla) nebo svalová slabost
• bolest nebo otok kloubů
• únava/slabost
• pocit nevolnosti
• zimnice
• bolest
• zarudnutí a otok v místě vpichu

Časté (mohou ovlivnit až 1 osobu z 10):
• zvracení
• vyrážka
• horečka
• zvětšení mízních uzlin v podpaží

U dospělých osob ve věku 18 - 64 let
Velmi časté (mohou ovlivnit více než 1 osobu z 10):
• bolest hlavy
• průjem
• bolest (celého těla) nebo svalová slabost
• únava/slabost
• pocit nevolnosti
• bolest
• zarudnutí a otok v místě vpichu

Časté (mohou ovlivnit až 1 osobu z 10):
• pocit na zvracení
• zvracení
• vyrážka
• bolest nebo otok kloubů
• horečka
• zimnice
• zvětšení mízních uzlin v podpaží

Následující další nežádoucí účinky byly hlášeny u různých indikovaných věkových skupin po
uvedení přípravku ADACEL na trh.
Četnost těchto nežádoucích účinků nemůže být přesně spočítána, protože se jedná o údaje z
dobrovolných hlášení v rámci odhadnutého počtu očkovaných osob.
- Alergické/závažné alergické reakce (jak můžete takovou reakci rozpoznat, najdete na
začátku bodu 4), mravenčení a brnění nebo ztráta citlivosti, paralýza/ochrnutí části nebo
celého těla (syndrom Guillain-Barré), zánět nervů paže (brachiální neuritida), ztráta
funkce nervu, který ovládá obličejové svaly (obrna lícního nervu), záchvaty (křeče),
mdloby, zánět míchy (myelitida), zánět srdečního svalu (myokarditida), svědění,
kopřivka, zánět svalu (myozitida), rozsáhlý otok končetin se zarudnutím, zvýšení teploty
daného místa, zvýšená citlivost nebo bolestivost v místě vpichu, modřina nebo absces
(dutina vyplněná hnisem) v místě vpichu.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému
lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také
přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak ADACEL uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
ADACEL nesmí být podán po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za zkratkou
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Pokud vakcína zmrzla,
zlikvidujte ji.
Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem.

Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace

Co ADACEL obsahuje
Jedna dávka (0,5 ml) vakcíny obsahuje tyto léčivé látky:
Diphtheriae anatoxinum Minimálně 2 mezinárodní jednotky (2 Lf)
Tetani anatoxinum Minimálně 20 mezinárodních jednotek (5 Lf)
Pertusové antigeny
Pertussis anatoxinum 2,5 mikrogramu

Haemagglutinum filamentosum 5 mikrogramů
Pertactinum 3 mikrogramy
Fimbriae, typi 2 et 3 5 mikrogramů

Adsorbováno na fosforečnan hlinitý 1,5 mg (0,33 mg hliníku)

Pomocnými látkami jsou: fenoxyethanol, voda na injekci.

Jak ADACEL vypadá a co obsahuje toto balení
ADACEL je injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce (0,5 ml):
• bez jehly - balení po 1 nebo 10,
• s 1 nebo 2 samostatnými jehlami - balení po 1 nebo 10.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Vakcína má vzhled zakalené bílé suspenze, která může během skladování sedimentovat. Po
pečlivém protřepání vznikne homogenní bílá tekutina.

Držitel rozhodnutí o registraci
Sanofi Pasteur

14 Espace Henry Vallée
69007 Lyon
Francie

Výrobce odpovědný za propouštění šarží:
Sanofi Pasteur
14 Espace Henry Vallée
69007 Lyon

Francie

Sanofi-Aventis Zrt., Budapest
Logistic and Distribution Platform
H-1225 Budapešť

Budova DC5, Campona utca. 1
(Harbor Park)
Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Německo: Covaxis

Rakousko, Belgie, Finsko, Francie, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Norsko, Portugalsko,
Španělsko, Švédsko: Triaxis

Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta,
Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Velká Británie: Adacel


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20. 1. 2018


Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití
Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen
s žádnými dalšími léčivými přípravky.
Biologické přípravky pro parenterální podání je nutno před podáním vizuálně zkontrolovat na
přítomnost cizorodých částic a/nebo změnu zbarvení. Pokud některý z těchto stavů nastane,
nesmí být přípravek podán.
Přitlačte jehlu pevně ke konci předplněné injekční stříkačky a pootočte ji o 90 stupňů.
Jehly se nesmí znovu použít.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 189 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 245 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 789 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 89 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop