Acyclostad - Příbalový leták


 
Generikum: aciclovir
Účinná látka: aciclovir
Alternativy: Aciclovir al, Acyclostad galmed, Herpesin, Zovirax
ATC skupina: D06BB03 - aciclovir
Obsah účinných látek: 50MG/G
Formy: Krém
Balení: Tuba
Obsah balení: 20G
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Strana 1 (celkem 4)
sp.zn. sukls
Příbalová informace: informace pro pacienta

Acyclostad 50 mg/g krém

aciclovirum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Acyclostad a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Acyclostad používat
3. Jak se Acyclostad používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Acyclostad uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Acyclostad a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Acyclostad je aciklovir. Přípravek Acyclostad se používá k léčbě oparů
na rtech a obličeji ve stadiu svědění, pálení nebo puchýřků. Klinické studie ukázaly, že včasná léčba
tímto přípravkem zastaví tvorbu oparu. Jestliže se opar již objevil, léčba tímto přípravkem urychlí
jeho hojení.

Přípravek mohou používat dospělí, dospívající i děti.

Opar je infekční onemocnění vyvolané virem Herpes simplex (HSV), který je normálně uložen v
nervových zakončeních ve rtech a v okolních tkáních. Nejedná se však o stejný virus, který
vyvolává herpetické infekce v oblasti zevních pohlavních orgánů.

K první infekci dojde obvykle v dětském věku, pravděpodobně polibkem s infikovaným člověkem.
Virus přejde kůží po nervových drahách do jejich zakončení. Spouštěcím mechanismem mohou být
rozličné podněty: nachlazení, chřipka, menstruace, psychická zátěž, stres, fyzická zátěž, nadměrné
opalování nebo stav, kdy se necítíte dobře. Po zátěžovém podnětu putuje virus zpět po nervových
drahách ke kůži do okolí rtů a vyvolá tvorbu oparu.

Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Acyclostad používat

Nepoužívejte Acyclostad:
 jestliže jste alergický(á) na aciklovir, valaciklovir nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).

Strana 2 (celkem 4)
Upozornění a opatření

 aby byl zaručen rychlý ústup příznaků, musí léčba oparu trvat alespoň 4 dny
 přípravek Acyclostad nepolykejte
 krém nanášejte pouze na opary v oblasti rtů a tváře. Vyvarujte se jeho nanášení na sliznici
úst. Přípravek Acyclostad se rovněž nemá používat k léčbě vředů v ústech. Máte-li
jakékoliv pochybnosti o tom, zda jde u Vás opravdu o opar, poraďte se s lékařem.
 přípravek nesmíte použít k léčbě herpetické infekce na sliznici očí nebo genitálu (zevní
pohlavní ústrojí)
 máte-li těžkou formu oparu nebo se jeho těžká forma rozvíjí, poraďte se před použitím
přípravku s lékařem
 jestliže máte oslabený imunitní systém (např. jste HIV pozitivní, máte AIDS nebo Vám
byla transplantována kostní dřeň) a jste proto v péči odborného lékaře, nesmíte bez porady
s tímto lékařem přípravek Acyclostad používat, protože Vaše schopnost bojovat s infekcí je
oslabená.

Opar je infekční onemocnění. Virus může infikovat i jiné části Vašeho těla. Abyste snížili riziko
přenosu infekce, nedotýkejte se oparu (ručníkem apod.). Vyvarujte se líbání a orálního sexu. Před
každým dotekem oparu i po něm si umyjte ruce, používejte vlastní ručník.
 Nesahejte si do očí. Herpetická infekce v oku může vést ke vzniku vředu rohovky.
 V období, kdy máte opar, se vyvarujte líbání, zvláště dětí.
 Vyvarujte se protržení puchýřků a odstraňování strupů. Můžete se tak infikovat jinými
zárodky nebo přenést virus na svých prstech.
 Zajistěte, aby nikdo nepoužíval neumyté nádobí, z něhož jste pil(a) nebo jedl(a), aby se
zabránilo přenosu infekce.

Před použitím přípravku Acyclostad se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a Acyclostad
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Dosud nejsou známé žádné klinicky významné lékové interakce.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V období těhotenství a kojení je třeba používání přípravku vždy konzultovat s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Acyclostad obsahuje cetylalkohol a propylenglykol
Cetylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).
Propylenglykol může způsobit podráždění kůže.

3. Jak se Acyclostad používá?

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.

Množství krému v tubě je dostatečné pro jednu léčebnou kúru při onemocnění oparem.

Při onemocnění oparem je důležité začít s léčbou už při prvních příznacích, jako je pálení či
svědění.
Strana 3 (celkem 4)
Použijete-li krém Acyclostad ve stadiu pálení, můžete předejít vzniku oparu.

Jestliže se již objevil puchýřek, včasným použitím tohoto přípravku urychlíte proces hojení.

Použití u dětí, dospívajících a dospělých

 Před nanášením krému i po něm si pečlivě umyjte ruce; vyhnete se tak možnému zhoršení nebo
přenosu infekce na jiné místo.
 Jemně naneste krém na celou postiženou plochu s půlcentimetrovým přesahem do okolní zdravé
pokožky.
 Krém nanášejte na postižené místo pětkrát denně ve čtyřhodinových intervalech (s výjimkou
noci).
 Léčba trvá obvykle čtyři dny. Jestliže se Vám za tuto dobu opar nezahojí, můžete v léčbě
pokračovat dalších šest dní. Nedojde-li k zahojení oparu ani po deseti dnech nebo dojde-li ke
zhoršení příznaků, poraďte se o dalším postupu s lékařem.
 Nepřekračujte doporučenou dávku.
 Současně s tímto přípravkem nenanášejte na postižené místo jiný přípravek pro místní použití.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Acyclostad, než jste měl(a)
Jestliže jste použil(a) více přípravku, nebo jestliže jej dítě spolklo, není pravděpodobné, že by se
objevily nějaké nežádoucí účinky. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Acyclostad
Zapomenete-li si nanést krém, učiňte tak ihned, jakmile si vzpomenete. Dále pokračujte v
původním dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.Bezprostředně po nanesení krému se mohou objevit tyto nežádoucí účinky:

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):
- přechodné pálení nebo píchání
- mírný pocit suchosti nebo olupování kůže
- svědění
Tyto příznaky jsou však přechodné a rychle ustupují.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)
- zarudnutí

- alergická kožní reakce (kontaktní dermatitida)

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):
Okamžitá (náhlá) závažná alergická reakce včetně angioedému (otok kůže a sliznic, např. otok
tváře, rtů, jazyka s obtížným polykáním a dýcháním)

V případě závažné alergické reakce ihned vyhledejte lékaře.

Strana 4 (celkem 4)
Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak Acyclostad uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Acyclostad obsahuje

Léčivou látkou je aciclovirum.
Jeden gram krému obsahuje aciclovirum 50 mg.

Pomocnými látkami jsou dimetikon, glyceromakrogol-stearát, cetylalkohol, tekutý parafín,
propylenglykol, bílá vazelína, čištěná voda

Jak Acyclostad vypadá a co obsahuje toto balení
Acyclostad je bílý homogenní krém.
Velikost balení: 5 g krému

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6. 3. 2017


Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop