ACIFEIN - Příbalový leták


 
Generikum: paracetamol, combinations excl. psycholeptics
Účinná látka: kyselina acetylsalicylovÁ
Alternativy: Ataralgin, Cetalgen, Coldrex, Coldrex horký nápoj citron, Coldrex horký nápoj citron s medem, Coldrex horký nápoj mentol, Coldrex junior citron, Coldrex maxgrip citron, Coldrex maxgrip lesní ovoce, Coldrex na vlhký kašel, Coldrex noční léčba, Combogesic, Dehorsan, Excedrinil, Grippostad, Humex cold, Lekador, Lekador forte, Migralgin, Migränerton, Nogrip, Panadol extra, Panadol extra novum, Panadol extra rapide, Panadol plus grip, Paracetamol/caffeine pharmaclan, Paracetamol/fenylefrin hydrochlorid sandoz, Paracetamol/guaifenesin/phenylephrine hcl wrafton, Paracetamol/ibuprofen zentiva, Paracetamol/kofein dr. müller pharma, Paracetamol/kofein dr.max, Paracetamol/kofein saneca, Paracetamol/kofein xantis, Paralen extra proti bolesti, Paralen grip chřipka a bolest, Paralen grip chřipka a kašel, Paralen grip horký nápoj citrón, Paralen grip horký nápoj echinacea a šípky, Paralen grip horký nápoj neo, Paralen grip horký nápoj pomeranč a zázvor, Paralen grip horký nápoj třešeň, Paralen plus, Paramax combi, Parapyrex combi, Saridon, Tangrip citrón, Tangrip citrón a med, Tangrip pomeranč, Tantogrip citrón, Tantogrip citrón a med, Tantogrip pomeranč, Theraflu, Theraflu forte, Theraflu forte horký nápoj, Theraflu forte s vitaminem c lesní ovoce, Thomapyrin, Valetol, Vicks symptomed classic citrón, Vicks symptomed forte citrón
ATC skupina: N02BE51 - paracetamol, combinations excl. psycholeptics
Obsah účinných látek: 250MG/200MG/50MG
Formy: Tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 10
Způsob podání: prodej bez receptu (volný prodej)


sp. zn. sukls
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ACIFEIN
250 mg/200 mg/50 mg tablety

acidum acetylsalicylicum/paracetamolum/coffeinum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy užívejtetento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 5 dnů (při bolesti) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se
poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je ACIFEIN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACIFEIN užívat
3. Jak se ACIFEIN užívá
4. Možné nežádoucí účinky
Jak ACIFEIN uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. CO JE ACIFEIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

ACIFEIN patří do skupiny léků tlumících bolest, které nazýváme analgetika. Bolest tlumící
účinek kyseliny acetylsalicylové je zvýrazňován kofeinem a paracetamolem.

Přípravek se používá k léčbě mírné a středně silné bolesti, především bolesti hlavy, zad, zubů,
při neuralgii (bolest pociťovaná v průběhu nervu) a při bolestech kloubů a svalů spojených
s akutními virovými onemocněními chřipkového charakteru.

Při neuralgii je nezbytné se před zahájením léčby o její vhodnosti poradit s lékařem.
Přípravek mohou užívat pouze dospělí a dospívající od 16 let.

Pokud se do 5 dnů (při bolesti) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se
poradit s lékařem.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ACIFEIN UŽÍVAT

Neužívejte ACIFEIN
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu acetylsalicylovou, paracetamol nebo
kofein nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
- při vředové chorobě žaludku nebo dvanáctníku
- při závažném onemocnění ledvin nebo jater
- při akutním zánětu jater ( žloutenka - hepatitida)
- při hemolytické anemii (chudokrevnost v důsledku zvýšeného rozpadu červených krvinek)
- při krvácivých stavech a poruchách krevní srážlivosti
- při závažném srdečním selhání
- před plánovaným chirurgickým zákrokem spojeným s větším krvácením
- ve třetí třetině těhotenství
- u dětí a dospívajících do 16 let s horečnatým onemocněním

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Acifein se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- pokud jste těhotná nebo kojíte (přípravek se může podávat v první a druhé třetině
těhotenství a během kojení pouze na doporučení lékaře).
- při průduškovém astmatu
- pokud trpíte alergickou rýmou, máte nosní polypy nebo závažnější plicní onemocnění
- při onemocnění jater nebo ledvin
- pokud trpíte nedostatkem enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy
- pokud máte dnu
- pokud užíváte jiné léky, které mohou poškozovat játra
- při srdečním onemocnění
Během užívání Acifeinu je vhodné omezit příjem přípravků obsahujících kofein.
Nadměrný příjem kofeinu může způsobit nervozitu, podrážděnost, nespavost a někdy také
zrychlené bušení srdce.

Děti a dospívající
U dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné
infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny
acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující
stav, který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během
nemoci nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků
onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné,
zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebo
naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u
dítěte nebo dospívajícího vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba neprodleně
vyhledat lékaře.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním
alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užívate jakákoliv jiná léčiva obsahující
paracetamol.

Další léčivé přípravky a ACIFEIN
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste
v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.
Účinek léčby může být ovlivněn, pokud se ACIFEIN užívá současně s některými jinými
přípravky podávanými při léčbě:
- nepřijetí orgánů po transplantaci (cyklosporin, takrolimus)
- vysokého krevního tlaku (např. diuretika a ACE inhibitory)
- bolesti a zánětu (např. kortikosteroidy nebo nesteroidní protizánětlivé léky)
- dny (probenecid)
- nádorů nebo některých zánětlivých onemocnění kloubů (metotrexát)
- epilepsie (fenytoin, kyselina valproová)
Kyselina acetylsalicylová zesiluje účinek látek snižujících srážlivost krve (např. warfarin), při
současné hormonální léčbě zvyšuje riziko krvácení ze zažívacího traktu. Dále zesiluje účinek
léků používaných při léčbě cukrovky a zesiluje nežádoucí účinky sulfonamidů. Kyselina
acetylsalicylová snižuje účinek léků působících na močový systém.

Přípravek ACIFEIN s jídlem, pitím a alkoholem
Tablety se užívají během jídla nebo po jídle a zapijí se vodou nebo čajem.
Po dobu léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje, alkohol zvyšuje toxicitu kyseliny
acetylsalicylové a paracetamolu.
Během užívání Acifeinu je vhodné omezit příjem kávy. Nadměrný příjem kofeinu může
způsobit nervozitu, podrážděnost, nespavost a někdy také zrychlené bušení srdce.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
ACIFEIN se nesmí užívat ve třetí třetině těhotenství. V první a druhé třetině těhotenství může
být přípravek užíván jen na doporučení lékaře, který zváží poměr přínosu a rizika léčby.
ACIFEIN se výjimečně může užít během kojení, při pravidelném užívání vyšších dávek se
však kojení musí přerušit, protože kyselina acetylsalicylová, paracetamol i kofein přechází do
mateřského mléka.
Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost
u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje.


3. JAK SE ACIFEIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte ACIFEIN přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek je určen pro dospělé pacienty a dospívající od 16 let. Dávkování je individuální. Při
bolesti se užívají 1 - 2 tablety. Podle potřeby se může přípravek použít několikrát denně
(každých 4 - 6 hodin). Denní dávka by neměla překročit 6 tablet.
Kyselina acetylsalicylová a paracetamol mohou být současně podávány pouze krátkodobě (do
10 dnů). Bez porady s lékařem neužívejte ACIFEIN déle než 10 dní.

Použití u dětí a dospívajících
Přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících mladších 16 let.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou, není
určena k dělení dávky.

Jestliže jste užil(a) více ACIFEINU, než jste měl(a)
nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.
Předávkování se může projevit hučením v uších, bolestí hlavy, závratěmi a zmateností.
Závažnější předávkování se projevuje prohloubeným dýcháním, nevolností, zvracením,
křečemi až bezvědomím.

Jestliže jste zapomněl(a) užít ACIFEIN
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i ACIFEIN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:
Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob.
Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob.
Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1000 léčených osob.
Vzácné: méně než 1 z 1000, avšak více než 1 z 10000 léčených osob.
Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 léčených osob, včetně ojedinělých případů.

Zejména po dlouhodobém a častém užívání přípravku Acifein se mohou objevit žaludeční potíže,
obtíže v oblasti nadbřišku, bolesti břicha, nevolnost, pocit na zvracení, zvracení, dvanáctníkové vředy,
vřed a zánět v oblasti žaludku, což může vést ke krvácení do zažívacího ústrojí. Při dlouhodobém
užívání může dojít ke vzniku chudokrevnosti z nedostatku železa.
Často se může objevit nervozita, závratě, nevolnost, bolest v nadbřišku, pálení žáhy.
Méně často se může objevit bušení srdce, zvracení.
Vzácně se může vyskytnout zarudnutí pokožky a reakce přecitlivělosti jako kožní reakce, Quinckeho
edém (otok některých měkkých tkání obličeje, hrtanu, a jazyka), dušnost, pocení, pokles krevního
tlaku a anafylaktický šok. Může se objevit průjem, zánět jícnu, nadměrné pocení, únava, závratě, třes,
zrychlená akce srdeční, vzrušenost, těžké kožní poruchy (včetně erythema multiforme).
Velmi vzácně může dojít k poklesu počtu krevních destiček, snížení počtu granulocytů a leukocytů
(bílé krvinky), případně snížení počtu všech řad krevních elementů (pancytopenie), což se projevuje
krvácením z dásní a sliznic a zvýšenou náchylností k infekcím. Zvýšené riziko krvácení (např. z nosu
nebo z dásní) způsobné protisrážlivým účinkem kyseliny acetylsalicylové může přetrvávat několik dní
po skončení léčby. Velmi vzácně se může vyskytnout bronchospasmus (křečovité stažení průdušek),
zvláště u pacientů s dispozicí k astmatu či alergii na protizánětlivé léky ze skupiny NSA. Velmi
vzácně může dojít ke snížení hladiny cukru v krvi (hypoglykemie), k poruše funkce ledvin, poruše
jaterních funkcí, zvýšení hladin jaterních enzymů (transamináz). Velmi vzácně byly hlášeny závažné
kožní reakce.
Také se mohou objevit bolest hlavy, spavost, zmatenost, poruchy vidění, zhoršené slyšení, hučení
v uších.
Obsah kofeinu může vést ke stavům neklidu, nespavosti; třesu, trávicím obtížím a tachykardii
(zrychlená činnost srdce).
Zvýšené riziko je zejména u pacientů s anamnézou vředového onemocnění, alkoholiků a
starších pacientů. Někdy dojde ke krvácení a perforaci vředu bez předcházejících příznaků.
U přecitlivělých osob může přípravek vyvolávat různé alergické projevy (astmatický záchvat,
kožní vyrážky). U pacientů s poruchou činnosti ledvin může vzácně dojít k jejich poškození.

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících do 16 let
U dětí a dospívajících do 16 let s virovým onemocněním existuje možnost vzniku tzv. Reyova
syndromu (poruchy vědomí, křeče, vysoké teploty).


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41, Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informaci o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. JAK ACIFEIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn
před vlhkostí.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ACIFEIN obsahuje

- Léčivými látkami jsou: acidum acetylsalicylicum, paracetamolum, coffeinum. Jedna tableta
obsahuje acidum acetylsalicylicum 250 mg, paracetamolum 200 mg, coffeinum 50 mg.
- Pomocnými látkami jsou glycin, kukuřičný škrob, mastek, hyprolosa.

Jak přípravek ACIFEIN vypadá a co obsahuje toto balení
ACIFEIN jsou bílé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, z jedné strany s půlicí rýhou.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.

Balení obsahuje 10 tablet v jednodávkovém blistru(průhledný bezbarvý PVC/Al) a krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika
Výrobce
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika s místem
propouštění šarží na adrese Herbacos Recordati s.r.o., Generála Svobody 335, 533 51
Pardubice-Rosice nad Labem, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10.4.2015
Podobné nebo alternativní produkty

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop