Trigelan - Interakce


 

Interakce léku: Trigelan Potahovaná tableta


Generikum: levodopa, decarboxylase inhibitor and comt inhibitor
Účinná látka: levodopa, entacapone
ATC skupina: N04BA03 - levodopa, decarboxylase inhibitor and comt inhibitor
Obsah účinných látek: 100MG/25MG/200MG, 150MG/37,5MG/200MG, 200MG/50MG/200MG, 50MG/12,5MG/200MG
Balení: Obal na tablety
Neužívejte přípravek Trigelan, jestliže
- jste alergický(á) na levodopu, karbidopu nebo entakapon nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6)
- máte glaukom s úzkým úhlem (oční onemocnění)
- máte nádorové onemocnění nadledvin
- užíváte určité léčivé přípravky k léčbě deprese (kombinace selektivních inhibitorů MAO-A a MAO-B
nebo neselektivní inhibitory MAO)
- jste v minulosti prodělal(a) neuroleptický maligní syndrom (NMS – vzácná reakce na léčivé přípravky
používané k léčbě těžkých duševních onemocnění)
- jste v minulosti prodělal(a) netraumatickou rhabdomyolýzu (vzácné onemocnění svalů)
- máte těžké onemocnění jater.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Trigelan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte nebo jste
někdy v minulosti prodělal(a):
- srdeční příhodu (infarkt) nebo jiné onemocnění srdce včetně srdečních arytmií (poruchy srdečního rytmu)
nebo onemocnění cév
- astma nebo jakékoliv jiné onemocnění plic
- jaterní onemocnění, neboť může být zapotřebí dávku upravit
- onemocnění ledvin nebo hormonální poruchu
- žaludeční vředy nebo křeče
- jestliže máte dlouhotrvající průjem, sdělte to svému lékaři, protože to může být příznak zánětu tlustého
střeva
- některou formu závažného duševního onemocnění, jako je například psychóza
- chronický glaukom s otevřeným úhlem, neboť může být nutné upravit dávku a kontrolovat nitrooční tlak.

Obraťte se na svého lékaře, jestliže v současné době užíváte:
- antipsychotika (léčivé přípravky používané k léčbě psychózy)
- lék, který může způsobit snížení krevního tlaku, když vstáváte ze židle nebo z postele. Měl(a) byste si být
vědom(a) toho, že přípravek Trigelan může tyto účinky zhoršovat.

Obraťte se na svého lékaře, jestliže během léčby přípravkem Trigelan:
- se objeví výrazná svalová ztuhlost nebo prudké záškuby svalů nebo pocítíte-li třesy, neklid, zmatenost,
horečku, zrychlení pulsu nebo výrazné výkyvy krevního tlaku. V takovém případě ihned vyhledejte
lékaře.
- jste depresivní, máte sebevražedné myšlenky nebo si povšimnete ve svém chování neobvyklých změn
- náhle usnete nebo cítíte silnou ospalost. Pokud k tomu dojde, nesmíte řídit ani používat žádné nástroje či
stroje (viz rovněž bod „Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů“).
- se objeví nebo zhorší nekontrolované pohyby poté, co začnete užívat přípravek Trigelan. Pokud k tomu
dojde, Váš lékař možná bude muset upravit dávky antiparkinsonika.
- se objeví průjem: doporučuje se sledovat tělesnou hmotnost, aby nedošlo k možnému nadměrnému
poklesu tělesné hmotnosti
- se objeví progresivní anorexie (nechutenství), astenie (slabost, vyčerpání) a pokles tělesné hmotnosti
během relativně krátké doby. V takovém případě je zapotřebí zvážit celkové lékařské vyšetření včetně
vyšetření funkce jater.
- chcete ukončit užívání přípravku Trigelan – viz bod „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Trigelan“.

Informujte svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci, či ošetřovatelé zaznamenáte, že se u Vás
objevuje nutkání nebo touha chovat se neobvyklým způsobem, či nemůžete odolat nutkání, popudu či
pokušení provádět některé činnosti, kterými byste mohl(a) poškodit sebe či své okolí. Tyto projevy jsou
nazývány impulzivními poruchami a může mezi ně patřit návykové hráčství, nadměrná konzumace jídla
nebo nadměrné utrácení, abnormálně vysoký zájem o sex nebo nárůst sexuálních myšlenek a pocitů.
Lékař možná bude muset přehodnotit Vaši léčbu.
Během dlouhodobé léčby přípravkem Trigelan Váš lékař může provádět některé obvyklé laboratorní testy.

Jestliže budete muset podstoupit chirurgický výkon, oznamte prosím svému lékaři, že užíváte přípravek
Trigelan.

Používání přípravku Trigelan k léčbě extrapyramidových příznaků (např. mimovolních pohybů, třesu,
svalové ztuhlosti a svalových stahů) způsobených jinými léčivými přípravky se nedoporučuje.

Děti a dospívající
Zkušenosti s použitím přípravku Trigelan u pacientů do 18 let jsou omezené. Proto se užívání přípravku
Trigelan u dětí nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Trigelan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a rostlinných
přípravků.

Neužívejte přípravek Trigelan, pokud užíváte určitá léčiva k léčbě deprese (kombinace selektivních
inhibitorů MAO-A a MAO-B nebo neselektivní inhibitory MAO).

Přípravek Trigelan může zesilovat působení a nežádoucí účinky určitých léčivých přípravků. Mezi ně patří:
- přípravky používané k léčbě deprese, jako moklobemid, amitryptilin, desipramin, maprotilin, venlafaxin a
paroxetin
- rimiterol a isoprenalin, používané k léčbě onemocnění dýchacích cest
- adrenalin, používaný k léčbě závažných alergických reakcí
- noradrenalin, dopamin a dobutamin, používané k léčbě srdečního onemocnění a nízkého krevního tlaku
- alfa-methyldopa, používaná k léčbě vysokého krevního tlaku
- apomorfin, který se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci.

Účinky přípravku Trigelan mohou být sníženy některými dalšími léky. Mezi ně patří:
- antagonisté dopaminu používaní k léčbě duševních onemocnění, pocitu na zvracení a zvracení
- fenytoin, používaný k prevenci (předcházení) křečí
- papaverin, používaný k uvolnění křečí svalstva.

Přípravek Trigelan může ztížit vstřebávání železa. Proto neužívejte přípravek Trigelan společně s
přípravky obsahujícími železo. Po užití jednoho z nich vyčkejte nejméně 2 až 3 hodiny do užití druhého
přípravku.

Přípravek Trigelan s jídlem a pitím
Přípravek Trigelan se může užívat s jídlem nebo bez jídla. U některých pacientů se přípravek Trigelan
nevstřebává tak dobře, pokud se užívá spolu nebo krátce po požití potravy bohaté na bílkoviny (například
maso, ryby, mléčné výrobky, semena a ořechy). Zeptejte se svého lékaře, pokud si myslíte, že se Vás toto
týká.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během léčby přípravkem Trigelan byste neměla kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Trigelan může způsobit pokles krevního tlaku, a tím vyvolat pocity ospalosti nebo závratí. Buďte
proto mimořádně opatrný(á) během řízení nebo při obsluze jakýchkoliv nástrojů či strojů.
Jestliže máte pocit silné ospalosti nebo někdy náhle usnete, počkejte, dokud se nebudete cítit zcela
bdělý(á), než budete řídit nebo dělat cokoliv, co vyžaduje Vaši plnou bdělost. Jinak můžete sebe a ostatní
vystavit riziku těžkého úrazu nebo úmrtí.
Přípravek Trigelan obsahuje laktosu.
Trigelan obsahuje mléčný cukr (laktosu). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se
se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop