5% b braun


Výsledky hledání na výraz 5% b braun
Poslední aktualizace: 2020-05-19


Rocuronium b. braun


Používat Nepoužívejte přípravek Rocuronium B. Braun 10 mg/ml - jestliže jste alergický( na rokuronium, bromid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před použitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou - jestliže jste alergický( na jakékoli svalové relaxans - když máte onemocnění ledvin, jater nebo žlučových cest - když máte onemocnění srdce nebo onemocnění ovlivňující Váš krevní oběh - jestliže Vám otéká některá část těla kvůli hromadění vody ( otoky např. kolem kotníků) když máte onemocnění postihující nervy a svaly ( neuromuskulární onemocnění např. obrnu (poliomyelitis) myastenii gravis, Eaton-Lambertův syndrom) jestliže u Vás během anestézie někdy došlo ke značnému snížení tělesné teploty ( hypotermii) - když máte v krvi nízké hladiny vápníku ( hypokalcémie), ( vyvoláné např. masivními transfuzemi krve) když máte v krvi nízké hladiny draslíku ( hypokalémie), ( vyvolané např. těžkým zvracením, průjmy nebo diuretickou ( odvodňovací) léčbou) když máte v krvi vysoké hladiny hořčíku ( hypermagnezinémie) - když máte v krvi nízkou hladinu bílkovin ( .....

Tagy: Rocuronium b braun, 5% b braun

Ringeruv roztok braun


Nepoužívejte přípravek Ringerův roztok Braun: .. Upozornění a opatření .. ..Před použitím přípravku Ringerův roztok Braun se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Další léčivé přípravky a přípravek Ringerův roztok Braun .. je možné Vám pří-pravek Ringerův roztok Braun bezpečně podat. Lékař může přípravek Ringerův roztok Braun bez-pečně podat. používat Nepoužívejte přípravek Rocuronium B. Braun 10 mg/ml - jestliže jste alergický( na rokuronium, bromid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření Před použitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou - jestliže jste alergický( na jakékoli svalové relaxans - když máte onemocnění ledvin, jater nebo žlučových cest - když máte onemocnění srdce nebo onemocnění ovlivňující Váš krevní oběh - jestliže Vám otéká některá část těla kvůli hromadění vody ( otoky např. kolem kotníků) když máte onemocnění postihující nervy a svaly ( neuromuskulární onemocnění např. obrnu (poliomyelitis) myastenii gravis, .....

Tagy: Ringeruv roztok braun, 5% b braun

Ringerfundin b.braun


Přípravek Ringerfundin B. Braun Vám nesmí být podán jestliže máte - příliš mnoho tekutiny v oběhu, - závažné onemocnění srdce provázené dušností a otoky nohou nebo dolních končetin, - závažné onemocnění ledvin provázené úplnou zástavou močení nebo jeho výrazným omezením, - otoky tělesných tkání vyvolané hromaděním tekutiny, - vysoké hladiny draslíku nebo vápníku v krvi, - příliš alkalickou krev Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Ringerfundin B. Braun se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ringerfundin B. Braun je zapotřebí, jestliže máte - jakékoli onemocnění, které vyžaduje snížený příjem soli jako je lehké nebo středně závažné postižení srdeční funkce, otoky tkání nebo hromadění tekutiny v plicích - sarkoidózu ( chronické onemocnění imunitního systému postihující lymfatické uzliny a pojivové tkáně) lehce nebo středně zvýšený krevní tlak - akutní nedostatek vody, např. při poškození funkce nadledvin nebo po rozsáhlé destrukci tkáně, objevující se při těžkých popáleninách - vysokou hladinu sodíku nebo chloridů v krvi - eklampsii ( komplikace .....

Tagy: Ringerfundin bbraun, 5% b braun

Remifentanil b. braun


Přípravek Remifentanil B. Braun Vám nesmí být podán - jestliže jste alergický/á na remifentanil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) nebo látky odvozené od fentanylu ( jako alfentanil, fentanyl, sufentanil) Alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, svědění, dechové potíže nebo otok tváří, rtů, hrdla a jazyka. S těmito stavy můžete mít zkušenost z předchozího výskytu v minulosti. injekčně do páteřního kanálu - jako jediný použitý lék při úvodu do narkózy Upozornění a opatření: Předtím, než Vám bude přípravek Remifentanil B. Braun podán řekněte svému lékaři jestliže: - se u Vás někdy v minulosti objevily během operace nežádoucí účinky - se u Vás někdy v minulosti objevila alergická reakce nebo Vám bylo řečeno, že jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na o některé léky užívané v průběhu operace o opioidní léky ( např. morfin, fentanyl, pethidin, kodein) viz také oddíl „Přípravek Remifentanil B. Braun Vám nesmí být podán“ výše - trpíte postižením funkce plic a/nebo funkce jater ( můžete být citlivější na dýchací potíže) Starší pacientiPokud je používán pro operaci v celkové anestézii, .....

Tagy: Remifentanil b braun, 5% b braun

Paracetamol b. braun


Nepoužívejte přípravek Paracetamol B. Braun ● jestliže jste alergický( na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( přecitlivělý(á)) na propacetamol ( další analgetikum, které se ve Vašem organismu přemění na paracetamol) jestliže trpíte závažným onemocněním jater. Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Paracetamol B. Braun se poraďte se svým lékařem. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Paracetamol B. Braun je zapotřebí ● jestliže trpíte onemocněním jater nebo závažným onemocněním ledvin, nebo dlouhodobě nadměrně užíváte alkohol ● jestliže užíváte další léčivé přípravky obsahujících paracetamol. V tomto případě Vám lékař upraví dávku ● v případech problémů s výživou ( stavy podvýživy, malnutrice) nebo dehydratace ● pokud trpíte geneticky podmíněnou poruchou enzymu glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy ( favizmus) 2 Před léčbou informujte svého lékaře, jestliže se na Vás vztahuje některý z výše uvedených stavů. Dlouhodobé nebo časté užívání paracetamolu se nedoporučuje. Tento přípravek by měl být používán pouze do doby, dokud .....

Tagy: Paracetamol b braun, 5% b braun

Ondansetron b. braun


Po předávkování byly pozorovány následující účinky: zrakové poruchy, těžká zácpa, nízký krevní tlak a bezvědomí. Ve všech případech příznaky zcela odezněly. Tento přípravek může ovlivnit Váš srdeční tep a to obzvláště v případě předávkování. V takovém případě bude lékař dále monitorovat Váš srdeční rytmus. Ondansetron nemá specifické antidotum; z těchto důvodů se při podezření na předávkování mají léčit pouze jeho příznaky. Pokud se nějaký z těchto příznaků u Vás projeví, informujte o tom svého lékaře. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Možné nežádoucí účinky .. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Následující nežádoucí účinky mohou být závažné. Jestliže se u Vás objeví kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, okamžitě informujte svého lékaře, protože může být nutné, aby Vám přípravek přestal podávat: .. Méně časté ( mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) Bolesti na hrudi, nepravidelný srdeční rytmus ( arytmie, která může být v jednotlivých případech smrtelná) a pomalý srdeční rytmus ( .....

Tagy: Ondansetron b braun, 5% b braun

Midazolam b. braun


Nepoužívejte Midazolam B. Braun,  jestliže jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na midazolam, benzodiazepiny nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) k sedaci před výkony pro rozpoznání nebo léčení onemocnění u pacientů se závažně zhoršenou dýchací funkcí. Upozornění a opatřeníProtože vysoké dávky nebo rychlé injekční podání midazolamu může vést k případnému závažnému poškození oběhových a dýchacích funkcí, budete při podávání léčiva velmi pečlivě sledováni. Bude k dispozici jakékoliv nezbytné vybavení a léčiva pro léčbu závažných komplikací. Pokud Vám bude více než 60 let, lékař dávku upraví speciálně pro Vás. Jestliže trpíte chronickým onemocněním ledvin, jater nebo srdce, oznamte to, prosím, svému lékaři. I v tomto případě lékař nastaví Vaši dávku midazolamu zvláště opatrně a Vaše srdeční a dechové funkce budou pod pečlivým dohledem. U kojenců mladších 6 měsíců bude midazolam dávkován velmi opatrně tak, aby bylo dosaženo právě dostatečné úrovně. Dechové funkce budou velmi pečlivě sledovány. Nedonošení kojenci a novorozenci Tito pacienti jsou zvláště ohrožení nežádoucími reakcemi, například zástavou dechu nebo .....

Tagy: Midazolam b braun, 5% b braun

Metronidazol b. braun


Používat Nepoužívejte přípravek Metronidazol B. Braun 5 mg/ml  jestliže jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na metronidazol, jiné podobné látky nebo na kteroukoli další složku léčivého přípravku Metronidazol B. Braun 5 mg/ml. Těžké alergické reakce jsou však velmi vzácné. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Metronidazol B. Braun 5 mg/ml je zapotřebí když máte:  těžce poškozená játra  poruchu složení krve  onemocnění mozku, míchy nebo nervů Váš lékař bude velmi pečlivě zvažovat, zda budete přípravkem Metronidazol B. Braun 5 mg/ml léčen( a). Pokud se během léčby objeví záchvaty křečí nebo jiné postižení nervů ( např. brnění končetin) je třeba okamžitě Vaši léčbu upravit. Léčba přípravkem Metronidazol B. Braun 5 mg/ml by neměla trvat déle než 10 dnů; prodloužit léčbu lze jen za výjimečných okolností a pokud je to nezbytně nutné. Opakovaná léčba metronidazolem musí být omezena jen na jednoznačně nezbytné případy. V takových případech budete obzvlášť pečlivě sledováni. U přípravků obsahujících metronidazol byly u pacientů s Cockayneovým syndromem .....

Tagy: Metronidazol b braun, 5% b braun

Kaliumchlorid/natriumchlorid 0,3% + 0,9% b. braun


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků, ihned informujte svého lékaře nebo se odeberte na oddělení pohotovosti v nejbližší nemocnici: .. dýchací potíže, .. náhlá prudká bolest v hrudi, .. zpomalování nebo zrychlování srdečního tepu, .. vysoký nebo nízký tlak krve ( hypertenze nebo hypotenze) silné záchvaty mdlob nebo kolaps, .. slabost, poruchy svalových pohybů, .. velmi výrazná necitlivost, otoky nebo těžkost končetin, .. studená pokožka nebo šedá bledost, .. zmatenost. .. Informujte svého lékaře, jestliže se u Vás objeví kterékoliv z níže uvedených nežádoucích účinků: .. bolesti hlavy, závratě, .. neklid, .. nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení, .. průjem nebo bolest břicha, .. bolest nebo citlivost v místě vpichu, .. sucho v ústech nebo pocit žízně, .. pocení nebo horečnaté stavy. Informujte svého lékaře, jestliže budete v místě vpichu cítit bolest nebo bude toto místo citlivé. Hlášení nežádoucích účinků .. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli .....

Tagy: Kaliumchlorid/natriumchlorid 0,3% +, + 0,9% b braun, 5% b braun

Kaliumchlorid/natriumchlorid 0,15% + 0,9% b. braun


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků, ihned informujte svého lékaře nebo se odeberte na oddělení pohotovosti v nejbližší nemocnici: .. dýchací potíže, .. náhlá prudká bolest v hrudi, .. zpomalování nebo zrychlování srdečního tepu, .. vysoký nebo nízký tlak krve ( hypertenze nebo hypotenze) silné záchvaty mdlob nebo kolaps, .. slabost, poruchy svalových pohybů, .. velmi výrazná necitlivost, otoky nebo těžkost končetin, .. studená pokožka nebo šedá bledost, .. zmatenost. .. Informujte svého lékaře, jestliže se u Vás objeví kterékoliv z níže uvedených nežádoucích účinků: .. bolesti hlavy, závratě, .. neklid, .. nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení, .. průjem nebo bolest břicha, .. bolest nebo citlivost v místě vpichu, .. sucho v ústech nebo pocit žízně, .. pocení nebo horečnaté stavy. Informujte svého lékaře, jestliže budete v místě vpichu cítit bolest nebo bude toto místo citlivé. Hlášení nežádoucích účinků .. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli .....

Tagy: Kaliumchlorid/natriumchlorid 0,15% +, + 0,9% b braun, 5% b braun

Přečtěte si o tématu 5% B Braun. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma 5% b braun, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem 5% B Braun. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu 5% B Braun.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 1 min
1,745,803
Celkový Počet Případů
102,107 (5.8%)
Celkem úmrtí
490,130 (28.1%)
Celkem Uzdraveno
17,166
Vážný Stav

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: