Trigelan - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Trigelan Potahovaná tableta


Generikum: levodopa, decarboxylase inhibitor and comt inhibitor
Účinná látka: levodopa, entacapone
ATC skupina: N04BA03 - levodopa, decarboxylase inhibitor and comt inhibitor
Obsah účinných látek: 100MG/25MG/200MG, 150MG/37,5MG/200MG, 200MG/50MG/200MG, 50MG/12,5MG/200MG
Balení: Obal na tablety
, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Trigelan, než jste měl(a)

V případě, že jste náhodně užil(a) více tablet přípravku Trigelan, než jste měl(a), neprodleně to sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi. V případě předávkování můžete pociťovat zmatenost nebo vzrušení, může se Vám zpomalit nebo zrychlit srdeční tep nebo se Vám může změnit barva pokožky, jazyka, očí nebo moči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Trigelan

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Pokud do užití Vaší další dávky zbývá více než 1 hodina:

Vezměte si jednu tabletu, jakmile si na to vzpomenete, a další tabletu již v obvyklém čase.

Pokud do užití Vaší další dávky zbývá méně než 1 hodina:

Vezměte jednu tabletu, jakmile si na to vzpomenete, počkejte 1 hodinu a poté si vezměte další tabletu. Poté pokračujte jako obvykle.

Mezi užitím tablet přípravku Trigelan vždy ponechte nejméně 1 hodinu, aby se zabránilo případným nežádoucím účinkům.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Trigelan

Neukončujte léčbu přípravkem Trigelan, pokud Vám to neřekne Váš lékař.

V takovém případě Vám lékař možná bude muset upravit dávkování jiných antiparkinsonik, zejména levodopy, aby byly Vaše příznaky dostatečně kontrolovány. Jestliže náhle přestanete užívat přípravek Trigelan a jiná antiparkinsonika, může to vést k nežádoucím účinkům.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to neprodleně svému lékaři. Mnoho nežádoucích účinků je možné zmírnit úpravou dávkování.

Jestliže se během léčby přípravkem Trigelan objeví některý z následujících příznaků, neprodleně vyhledejte svého lékaře:

- Výrazná svalová ztuhlost nebo prudké záškuby svalů nebo pocítíte-li třesy, neklid, zmatenost, horečku, zrychlení pulsu nebo výrazné výkyvy krevního tlaku. Může se jednat o příznaky neuroleptického maligního syndromu (NMS, což je vzácná závažná reakce na léčiva používaná k léčbě poruch centrálního nervového systému) nebo rhabdomyolýzy (vzácná těžká svalová porucha).

- Alergická reakce, jejíž příznaky mohou zahrnovat kopřivku, svědění, vyrážku, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla. Může způsobovat obtíže při dýchání či polykání.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)

- nekontrolované pohyby (dyskineze)

- nevolnost (pocit na zvracení)

- neškodné zbarvení moči do hnědočervena

- bolest svalů

- průjem

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

- točení hlavy nebo mdloby z důvodu nízkého krevního tlaku, vysoký krevní tlak

- zhoršení příznaků parkinsonismu, závratě, ospalost

- zvracení, bolest břicha a nepříjemný pocit v oblasti břicha, pálení žáhy, sucho v ústech, zácpa

- nespavost, halucinace, zmatenost, abnormální sny (včetně nočních můr), únava

- duševní změny – včetně poruch paměti, úzkostí a deprese (případně se sebevražednými myšlenkami)

- případy onemocnění srdce nebo tepen (např. bolest na hrudi), nepravidelný srdeční rytmus

- častější pády

- dušnost

- zvýšené pocení, vyrážky

- křeče ve svalech, otoky dolních končetin

- rozmazané vidění

- anémie (snížený počet červených krvinek)

- snížení chuti k jídlu, pokles tělesné hmotnosti

- bolest hlavy, bolest kloubů

- infekce močových cest

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)

- srdeční příhoda (infarkt)

- krvácení do střev

- změny počtu krvinek, které mohou vést ke krvácení, abnormální výsledky jaterních testů

- křeče

- pocit neklidu

- psychotické příznaky (bludy, halucinace)

- kolitida (zánět tlustého střeva)

- zbarvení jiných tkání a tekutin než je moč (např. kůže, nehtů, vlasů, potu)

- potíže s polykáním

- neschopnost se vymočit

Rovněž byly hlášeny také následující nežádoucí účinky:

- hepatitida (zánět jater)

- svědění

Můžete zaznamenat následující nežádoucí účinky:

- Neschopnost odolat nutkání provádět činnost, která by Vás mohla poškodit. Mezi tyto činnosti mohou patřit:

- Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo osobních následků.

- Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem okolí budí zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit.

- Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení.

- Záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) nebo nutkavé přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro zahnání hladu).

Informujte, prosím, svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků. Váš lékař s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je omezit.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
235 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop