Topimark - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Topimark Potahovaná tableta


Generikum: topiramate
Účinná látka: topiramate
ATC skupina: N03AX11 - topiramate
Obsah účinných látek: 100MG, 25MG, 50MG
Balení: Blistr
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Topimark nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.


Neprodleně oznamte svému lékaři nebo vyhledejte lékařskou pomoc, vyskytnou-li se u Vás následující
nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)
 Deprese (nová nebo zhoršení stávající).

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)
 Záchvaty (křeče);
 Úzkost, podrážděnost, změny nálady, zmatenost, dezorientace;
 Problémy s koncentrací, pomalé myšlení, ztráta paměti, problémy s pamětí (nové, náhlá změna nebo
zhoršení stávajících);
 Ledvinové kameny, časté nebo bolestivé močení.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)
 Zvýšená kyselost krve (může způsobit problémy s dýcháním, včetně dušnosti, ztrátu chuti k jídlu,
nevolnost, zvracení, nadměrnou únavu a rychlý či nepravidelný tlukot srdce);
 Snížené pocení nebo jeho ztráta (zejména u malých dětí, pokud jsou vystaveny vysokým teplotám);
 Myšlenky na vážné sebepoškození se, pokus o vážné sebepoškození;
 Ztráta části zorného pole.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)
 Glaukom (zelený zákal) – blokáda tekutiny v oku způsobující zvýšený nitrooční tlak, bolest nebo zhoršení
zraku

Další následující účinky, které jsou uvedeny níže, oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud se stanou
vážnými:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)
 Ucpaný nos, výtok z nosu, bolest v krku;
 Brnění, bolest a/nebo necitlivost různých částí těla;
 Ospalost, únava;
 Závrať;
 Nevolnost, průjem;
 Úbytek tělesné hmotnosti.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)
 Anemie (chudokrevnost = nízký počet červených krvinek);
 Alergická reakce (jako kožní vyrážka, zčervenání, svědění, otok obličeje, kopřivka);
 Ztráta chuti k jídlu, snížení chuti k jídlu;
 Agrese, pohybový neklid, zlost (s neobvyklým chováním);
 Obtíže s usínáním nebo se spánkem;
 Problémy s řečí nebo porucha řeči, nejasná řeč;
 Nemotornost nebo nedostatek koordinace, pocit nejistoty při chůzi;
 Snížení schopnosti provést běžné úkony;
 Snížení nebo ztráta chuti, žádná chuť;
 Mimovolní třes, rychlé nekontrolovatelné pohyby očí;
 Porucha zraku jako dvojité nebo rozmazané vidění, zhoršení zraku, obtíže se zaostřením;
 Pocit točení hlavy (vertigo), zvonění v uších, bolest ucha;
 Dušnost;
 Krvácení z nosu;
 Horečka, špatný pocit, slabost;
 Zvracení, zácpa, bolest břicha nebo špatný pocit v břiše, špatné zažívání, infekce žaludku nebo střeva;
 Sucho v ústech;
 Vypadávání vlasů;
 Svědění;
 Bolest nebo otok kloubů, svalové stahy nebo záškuby, bolest svalů nebo slabost, bolest na hrudi;
 Přírůstek tělesné hmotnosti;
 Kašel.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)
 Snížení počtu krevních destiček (krevní buňky, které pomáhají zastavit krvácení), snížení počtu bílých
krvinek, které Vás pomáhají chránit proti infekci, snížení hladiny draslíku v krvi;
 Zvýšení hladin jaterních enzymů, zvýšení počtu eozinofilů (typ bílých krvinek) v krvi;
 Otok mízních uzlin na krku, v podpaží nebo rozkroku;
 Zvýšení chuti k jídlu;
 Povznesená nálada;
 Slyšení, vidění nebo cítění věcí, které nejsou přítomny, závažná duševní porucha (psychóza);
 Nevyjadřování a/nebo necítění emocí, neobvyklá podezíravost, návaly paniky;
 Problémy se čtením, porucha řeči, problémy se psaním;
 Neklid, nadměrná aktivita;
 Pomalé myšlení, snížení bdělosti nebo pohotovosti;
 Omezené nebo pomalé pohyby těla, nechtěné nenormální opakující se pohyby svalů;
 Mdloba;
 Nenormální pocit při doteku, poškození hmatu;
 Poškozený, změněný nebo žádný čich;
 Neobvyklé pocity, které mohou předcházet migréně nebo určitému druhu záchvatu;
 Suché oko, citlivost očí na světlo, mrkání, nadměrná tvorba slz;
 Porucha nebo ztráta sluchu, ztráta sluchu v jednom uchu;
 Pomalý nebo nepravidelný tlukot srdce, pocit bušení srdce v hrudi;
 Nízký krevní tlak, nízký krevní tlak po postavení se (v důsledku toho mohou někteří lidé užívající
topiramát omdlévat, mít závratě nebo mohou omdlít při náhlém postavení nebo posazení se);
 Návaly horka, pocit tepla;
 Pankreatitida (zánět slinivky břišní);
 Nadměrná plynatost, pálení žáhy, pocit plného nebo nafouklého břicha;
 Krvácení dásní, zvýšená tvorba slin, slinění, zapáchající dech;
 Nadměrný příjem tekutin, žízeň;
 Změna zbarvení pokožky;
 Svalová ztuhlost, bolest boků;
 Krev v moči, inkontinence (únik) moči, urgentní pocit na močení, bolest ve slabinách nebo bolest ledvin;
 Obtíže s dosažením a udržením erekce, sexuální porucha;
 Příznaky podobné chřipce;
 Studené prsty rukou a nohou;
 Pocit opilosti;
 Problémy s učením.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)
 Neobvykle povznesená nálada;
 Ztráta vědomí;
 Slepota na jedno oko, dočasná slepota, šeroslepost;
 Tupozrakost;
 Otok očí a okolo očí;
 Necitlivost, brnění, změna zbarvení (do běla, modra a poté do červena) prstů rukou a nohou při vystavení
chladu;
 Zánět jater, selhání jater;
 Stevens-Johnsonův syndrom, potenciálně život ohrožující stav, který se může projevit boláky na různých
sliznicích (např. v ústech, nosu a očích), kožní vyrážkou, či puchýři;
 Nenormální zápach kůže;
 Špatný pocit v horních a dolních končetinách;
 Problémy s ledvinami;

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)
 Makulopatie, což je choroba makuly, malé skvrny na sítnici, kde je vidění nejsilnější. Pocítíte-li změnu
nebo zhoršení zraku, vyhledejte lékaře.
 Otok spojivky.
 Toxická epidermální nekrolýza, život ohrožující stav, což je ještě závažnější forma Stevens-Johnsonova
syndromu, charakterizovaná rozšířením puchýřů a olupováním vrchních vrstev kůže (viz vzácné nežádoucí
účinky).

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
Nežádoucí účinky u dětí jsou obecně podobné těm pozorovaným u dospělých. Nicméně, některé nežádoucí účinky
buď vyskytují častěji u dětí a /nebo mohou být u dětí závažnější než u dospělých. Mezi nežádoucí účinky, které
mohou být vážnější, patří snížení nebo ztráta pocení a zvýšení hladiny kyselin v krvi.
Následující nežádoucí účinky se mohou vyskytnout častěji u dětí:

 Problémy s koncentrací;
 Zvýšená hladina kyseliny v krvi (metabolická acidóza);
 Myšlenky na vážné sebepoškození;
 Únava;
 Snížená nebo zvýšená chuť k jídlu;
 Agresivita, neobvyklé chování;
 Obtížné usínání a udržení spánku;
 Pocit nestability při chůzi;
 Celkový pocit nemoci;
 Snížená hladina draslíku v krvi;
 Nevyjadřování a/nebo necítění emocí;
 Slzení očí;
 Pomalý srdeční tep nebo nepravidelný srdeční tep.

Další nežádoucí účinky, které se mohou objevit u dětí:
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)
 Pocit točení hlavy (vertigo);
 Zvracení;
 Horečka.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)
 Zvýšená hladina eosinofilů (druh bílých krvinek) v krvi;
 Hyperaktivita;
 Pocit tepla;
 Problémy s učením.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí
účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
285 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
369 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop