ACLASTA - Nežádoucí a vedlejší účinky


 
Břišní distenze (méně časté)
Bolest břicha (velmi časté)
Reakce v akutní fázi (časté)
Anafylaxe (méně časté)
Anémie (velmi časté)
Angioedém (vzácné)
Anorexie (méně časté)
Úzkost (velmi časté)
Arytmie (velmi vzácné)
Artralgie (velmi časté)
Artritida (časté)
Asténie (méně časté)
Fibrilace síní (časté)
Bolesti zad (časté)
Rakovina prsu (časté)
Rakovina (velmi časté)
Kandidóza (časté)
Bolest krku (časté)
Bolest na hrudi (časté)
Zmatek (velmi časté)
Zánět spojivek (časté)
Zácpa (velmi časté)
Kašel (časté)
Dehydratace (méně časté)
Průjem (velmi časté)
Závrať (časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti (méně časté)
Dyspepsie (časté)
Dušnost (méně časté)
Episcleritis (velmi vzácné)
Ezofagitida (časté)
Vyrážka (časté)
Únava (velmi časté)
Horečka (méně časté)
Bolest v boku (méně časté)
Proplachování (časté)
Bolest hlavy (časté)
Hematuria (méně časté)
Hyperesthesia (méně časté)
Hyperhidróza (časté)
Hyperkalemie (vzácné)
Hypernatrémie (vzácné)
Alergické reakce (méně časté)
Hypertenze (velmi časté)
Hypestéza (časté)
Hypokalcémie (méně časté)
Hypokalémie (časté)
Hypotenze (velmi časté)
Zánět (méně časté)
Příznaky chřipky (časté)
Akutní renální selhání (méně časté)
Letargie (méně časté)
Leukopenie (méně časté)
Mnohočetný myelom (časté)
Křeče (méně časté)
Muskuloskeletální bolest (méně časté)
Nazofaryngitida (časté)
Nevolnost (velmi časté)
Novotvary (časté)
Necitlivost (velmi vzácné)
Osteoartróza (časté)
Bolest (časté)
Bolest v končetinách (velmi časté)
Palpitace (časté)
Pancytopenie (vzácné)
Parestézie (časté)
Proteinurie (méně časté)
Svědění (méně časté)
Skleritída (méně časté)
Záchvat (velmi vzácné)
Šokovat (méně časté)
Bolest ramene (časté)
Poruchy spánku (méně časté)
Křeč (časté)
Stomatitida (méně časté)
Otok (méně časté)
Synkopa (méně časté)
Tachykardie (časté)
Tetany (velmi vzácné)
Žízeň (časté)
Trombocytopenie (méně časté)
Tremor (méně časté)
Infekce močových cest (velmi časté)
Kopřivka (méně časté)
Uveitis (méně časté)
Závrať (časté)
Zvracení (velmi časté)
Přibývání na váze (méně časté)
Suchá ústa (méně časté)
Bronchokonstrikce (méně časté)
Zimnice (časté)
Agitovanost (velmi časté)
Periferní edém (méně časté)
Hypofosfatémie (méně časté)
BUN se zvýšil (časté)
Clearance kreatininu se snížila (časté)
Hypermagnezémie (méně časté)
Hypomagnezémie (méně časté)
Reakce v místě vpichu (méně časté)
Bolest kostí (časté)
Bolesti očí (časté)
Otok kloubů (méně časté)
Tuhost spár (časté)
Intersticiální onemocnění plic (vzácné)
Makulární vyrážka (méně časté)
Nevolnost (méně časté)
Myalgie (velmi časté)
Břišní nepohodlí (časté)
Bolest břicha v horní části (méně časté)
Zvýšený kreatinin v krvi (méně časté)
Bolest čelistí (časté)
Zhoubný novotvar se zhoršil (velmi časté)
Induration (méně časté)
Zarudnutí (méně časté)
Rozmazané vidění (méně časté)
Rakovina prostaty (časté)
Příznaky influenzy (časté)
Riziky (méně časté)
Ztuhlost (časté)
Bradykardie (vzácné)
Muskuloskeletální bolesti na hrudi (časté)
Příznaky chřipkového onemocnění (méně časté)
Pocení zvýšené (méně časté)
Nespavost (časté)
Muskuloskeletální ztuhlost (méně časté)
Renální nedostatečnost (časté)
Spavost (méně časté)


Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop