Zeota hct - Příbalový leták


 
Generikum: olmesartan medoxomil and diuretics
Účinná látka: olmesartan medoxomil, hydrochlorothiazide
ATC skupina: C09DA08 - olmesartan medoxomil and diuretics
Obsah účinných látek: 20MG/12,5MG, 20MG/25MG, 40MG/12,5MG, 40MG/25MG
Balení: Blistr

Sp.zn.sukls
Příbalová informace: informace pro pacienta

Zeota HCT 20 mg / 12,5 mg
Zeota HCT 20 mg / 25 mg

Zeota HCT 40 mg / 12,5 mg
Zeota HCT 40 mg / 25 mg

potahované tablety
olmesartanum medoxomilum / hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Zeota HCT a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zeota HCT užívat
3. Jak se přípravek Zeota HCT užívá
4. Možné nežádoucí účinky
Jak přípravek Zeota HCT uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Zeota HCT a k čemu se používá

Název Vašeho přípravku je Zeota HCT 20 mg / 12,5 mg, 20 mg / 25 mg, 40 mg / 12,5 mg nebo 40 mg
/ 25 mg, v celém textu bude nazýván Zeota HCT.

Přípravek Zeota HCT obsahuje dvě léčivé látky, olmesartan medoxomil a hydrochlorothiazid, které se
užívají k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze):

Olmesartan medoxomil patří do skupiny léků zvaných antagonisté angiotenzinu II. Snižuje krevní tlak,
a to relaxací (uvolněním) cév.

Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků označovaných jako thiazidová diuretika („močopudné
léky“). Krevní tlak snižuje tím, že působí na ledviny, které pak tvoří více moči, a pomáhají tak
organismu zbavovat se přebytečných tekutin.

Přípravek Zeota HCT dostanete pouze v případě, že léčba samotným olmesartan medoxomilem u Vás
nevedla k dostatečné úpravě krevního tlaku. Obě léčivé látky v přípravku Zeota HCT při současném
podání pomáhají snižovat krevní tlak více, než kdyby kterákoliv z nich byla podávána samostatně.

Možná již v současnosti nějaké léky na léčbu vysokého krevního tlaku užíváte, ale Váš lékař Vám
předepsal přípravek Zeota HCT, aby ho snížil ještě více.

Vysoký krevní tlak je možno upravovat léky, jako je přípravek Zeota HCT. Váš lékař Vám nejspíše
také doporučil, abyste napomohli snížení svého krevního tlaku změnou způsobu života (např.
snížením hmotnosti, odvyknutím kouření, pitím méně alkoholických nápojů a snížením množství soli

ve stravě). Lékař Vám také pravděpodobně doporučil, abyste pravidelně cvičili, vhodná je např. chůze
nebo plavání. Je důležité, abyste se radami svého lékaře řídili.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zeota HCT užívat

Neužívejte přípravek Zeota HCT:
 jestliže jste alergický(á) na olmesartan medoxomil nebo hydrochlorothiazid, nebo na
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) nebo na látky podobné
hydrochlorothiazidu (sulfonamidy);
 jestliže jste více než 3 měsíce těhotná (Užívání přípravku Zeota HCT je lépe se vyhnout i na
počátku těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení);
 jestliže máte problémy s ledvinami;
 jestliže máte nízkou hladinu draslíku, sodíku nebo vysokou hladinu vápníku nebo kyseliny
močové v krvi (s příznaky dny nebo ledvinových kamenů) v krvi a tento stav se léčbou
nelepší;
 jestliže máte středně závažnou až závažnou poruchu funkce jater nebo Vám zežloutla kůže a
oči (žloutenka) nebo máte potíže s odtokem žluči ze žlučníku (neprůchodnost žlučových cest,
např. kvůli žlučovým kamenům);
 pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen(a) přípravkem ke
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Jestliže se domníváte, že se Vás týká jakýkoliv z uvedených stavů, nebo si nejste jisti, tablety
neužívejte. Poraďte se nejdříve se svým lékařem a řiďte se jeho radou.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Zeota HCT se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Pokud se Vás týká kterýkoliv z níže uvedených zdravotních problémů, oznamte to svému lékaři, než
začnete tablety užívat:

 transplantovaná ledvina,
 jaterní onemocnění,
 srdeční selhání nebo potíže se srdečními chlopněmi nebo srdečním svalem,
 zvracení (pocit na zvracení) nebo průjem, které jsou silné nebo přetrvávají několik dnů,
 léčba vysokými dávkami diuretik (močopudných léků) nebo dieta s nízkým obsahem soli,
 onemocnění nadledvinek (např. primární aldosteronismus),
 cukrovka (diabetes mellitus),
 lupus erythematodes (autoimunitní onemocnění),
 alergie nebo astma.,
 pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního
tlaku:
- inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte
problémy s ledvinami související s diabetem.
- aliskiren

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství
elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: “Neužívejte přípravek Zeota HCT“.

Pokud se u Vás objeví některý z následujících příznaků, kontaktujte svého lékaře:


- Pokud se objeví průjem, který je silný, nepolevující a působí výrazný úbytek tělesné hmotnosti..
Váš lékař může zhodnotit příznaky a rozhodnout, jak bude pokračovat Vaše léčba krevního tlaku.
- Pokles zrakové ostrosti nebo bolest oka. To mohou být příznaky zvýšeného tlaku uvnitř oka, ke
kterému může dojít během hodin až týdnů při užívání přípravku Zeota HCT. Tento stav může vést
k trvalé ztrátě zraku, pokud není léčen.

Pokud máte některou z těchto obtíží, Váš lékař může vyžadovat častější lékařské kontroly a provedení
některých testů.

Jako u jiných léků na snižování krevního tlaku může nadměrný pokles krevního tlaku u pacientů s
poruchami průtoku krve v srdci nebo mozku způsobit srdeční infarkt nebo cévní mozkovou příhodu.
Proto Vám bude Váš lékař krevní tlak pečlivě kontrolovat.

Jestliže se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), sdělte to svému lékaři. V raných
stadiích těhotenství se přípravek Zeota HCT nedoporučuje, a jste-li těhotná déle než tři měsíce,
přípravek nesmíte užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození dítěte, je-li užíván v tomto
stádiu (viz bod Těhotenství a kojení).

Laboratorní testy
Přípravek Zeota HCT může zvyšovat hladiny tuků a kyseliny močové v krvi (příčina dny –
bolestivého otoku kloubů). Váš lékař bude pravděpodobně vyžadovat občasné provedení krevních
testů ke kontrole těchto parametrů.

Přípravek může také v krvi měnit koncentraci některých chemických látek, tzv. elektrolytů. Váš lékař
bude pravděpodobně vyžadovat občasné provedení krevních testů za účelem jejich kontroly.
Známkami změn koncentrace elektrolytů jsou: žízeň, sucho v ústech, svalové bolesti nebo křeče,
svalová únava, nízký krevní tlak (hypotenze), slabost, zpomalenost, únava, ospalost nebo neklid,
nevolnost, zvracení, snížené močení, zrychlená srdeční frekvence. Pokud tyto příznaky u sebe zjistíte,
sdělte to svému lékaři.

Pokud máte podstoupit testy funkce příštítných tělísek, měli byste před provedením těchto testů
přestat přípravek Zeota HCT užívat.

Důležitá informace pro sportovce
Jestliže jste sportovci, tento lék může změnit výsledky antidopingové zkoušky. Zkouška může být
pozitivní.

Děti a dospívající
U dětí a dospívajících do 18 let se přípravek Zeota HCT nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Zeota HCT
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zejména je třeba, abyste informovali svého lékaře nebo lékárníka o jakémkoli z těchto léků. Možná
bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření.

- Léky, které mohou ovlivňovat hladinu draslíku v krvi, pokud byste je užívali souběžně s
přípravkem Zeota HCT. Mezi tyto léky se řadí:
- doplňky draslíku (stejně jako náhrady solí obsahující draslík),
- močopudné přípravky (diuretika),
- heparin (na ředění krve),
- projímadla,
- steroidy,
- adrenokortikotropní hormon (ACTH),

- karbenoxolon (lék na vředy v ústech a žaludeční vředy),
- sodná sůl penicilinu G (označovaný také jako sodná sůl benzylpenicilinu,
antibiotikum),
- některé léky tlumící bolesti, jako je kyselina acetylsalicylová nebo salicyláty.

- Lithium (lék na léčbu poruch nálady a některých typů deprese). Při souběžném užívání s
přípravkem Zeota HCT se může zvyšovat toxicita lithia. Pokud lithium musíte užívat, bude
Vám lékař kontrolovat jeho hladinu v krvi.
- Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) (léky proti bolestem, otokům a dalším příznakům
zánětu, včetně artritidy); pokud jsou užívány souběžně s přípravkem Zeota HCT, mohou
zvyšovat riziko selhání ledvin a snižovat účinek tohoto přípravku.
- Další léky na snižování krevního tlaku (antihypertenziva), protože mohou zvyšovat účinek
přípravku Zeota HCT.
- Pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě "Neužívejte přípravek
Zeota HCT" a "Upozornění a opatření").
- Léky na spaní, sedativa a antidepresiva, protože jejich užívání souběžně s přípravkem Zeota
HCT může při vstávání (přechodu do vzpřímené polohy) vyvolat náhlý pokles krevního tlaku.
- Některé léky na uvolňování svalstva, jako je baklofen nebo tubokurarin.
- Amifostin a některé další léky na léčbu rakoviny, jako je cyklofosfamid nebo methotrexát.
- Cholestyramin a kolestipol, což jsou léky na snižování hladiny tuku v krvi.
- Kolesevelam hydrochlorid, lék ke snížení hladiny cholesterolu v krvi, protože účinek přípravku
Zeota HCT může být snížen. Lékař Vám může doporučit užívání přípravku Zeota HCT alespoň
hodiny před užitím kolesevelam hydrochloridu.
- Anticholinergní přípravky, jako je atropin a biperiden.
- Léky na některé psychiatrické poruchy, jako je thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin,
trifluoperazin, cyamemazin, sulpirid, amisulprid, pimozid, sultoprid, tiaprid, droperidol nebo
haloperidol.
- Některé léky na srdeční onemocnění, jako je chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron,
sotalol nebo digitalis.
- Léky, které mohou měnit srdeční rytmus, jako je mizolastin, pentamidin, terfenadin, dofetilid,
ibutilid nebo erytromycin v injekcích.
- Perorální léky na cukrovku, jako je metformin nebo inzulin, které snižují hladinu cukru v krvi
- Beta-blokátory a diazoxid, léky užívané při léčbě vysokého krevního tlaku a nízké hladiny
cukru v krvi, protože přípravek Zeota HCT může zvyšovat jejich účinek.
- Léky na zvyšování krevního tlaku a zpomalování tepové frekvence, jako je noradrenalin.
- Methyldopa, lék k léčbě vysokého krevního tlaku.
- Léky na dnu, jako je probenecid, sulfinpyrazon nebo allopurinol.
- Difemanil, používaný k léčbě pomalé tepové frekvence nebo snížení pocení.
- Doplňky vápníku.
- Amantadin, což je protivirový lék.
- Cyklosporin, lék užívaný k zabránění odmítnutí transplantovaných orgánů.
- Některá antibiotika zvaná tetracykliny nebo sparfloxacin.
- Amfotericin, což je lék na plísňové infekce.
- Některá antacida užívaná k léčbě překyselení žaludku, jako je hydroxid hlinitý a hořečnatý,
protože mohou mírně snižovat účinek přípravku Zeota HCT.
- Cisaprid, používaný ke zvýšení pohybu stravy v žaludku a ve střevech.
- Halofantrin, používaný k léčbě malárie.

Přípravek Zeota HCT s jídlem, pitím a alkoholem
Jestliže během užívání přípravku Zeota HCT požíváte alkoholické nápoje, buďte opatrní, protože
někteří jedinci mohou mít pocit na omdlení nebo závratě. Pokud je tomu tak i u vás, nepožívejte žádný
alkohol, a to ani víno, pivo nebo míchané alkoholické nápoje.

Černošští pacienti
Stejně jako u jiných podobných léků je účinek přípravku Zeota HCT na snížení krevního tlaku u
černošských pacientů poněkud nižší.


Těhotenství a kojení

Těhotenství

Je třeba, abyste informovala svého lékaře, pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla
otěhotnět). Lékař Vás obvykle upozorní, že před otěhotněním nebo jakmile své těhotenství zjistíte,
máte přestat přípravek Zeota HCT užívat a doporučí Vám užívat jiný lék místo přípravku Zeota HCT.
Užívání přípravku Zeota HCT se v těhotenství nedoporučuje. Jste-li těhotná déle než tři měsíce,
nesmíte tento přípravek užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození dítěte, pokud by byl
užíván po třetím měsíci těhotenství.

Kojení
Pokud kojíte nebo začínáte kojit, sdělte to svému lékaři. Užívání přípravku Zeota HCT se kojícím
matkám nedoporučuje. Pokud chcete kojit, Váš lékař může zvolit jinou léčbu.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při léčbě vysokého krevního tlaku můžete pociťovat ospalost nebo závratě. V takovém případě neřiďte
ani neobsluhujte stroje, dokud tyto příznaky neodezní. Poraďte se se svým lékařem.

Přípravek Zeota HCT obsahuje laktosu.
Tento přípravek obsahuje laktosu (druh cukru). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Zeota HCT užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Zeota HCT obsahuje dvě léčivé látky, což znamená, že budete užívat pouze 1 tabletu každý
den.
Doporučená dávka je jedna tableta přípravku Zeota HCT 20 / 12,5 mg nebo 40 mg / 12,5 mg jednou
denně. Váš lékař podle Vaší předchozí léčby rozhodne, která síla je pro Vás vhodná.

Pokud se Vám krevní tlak neupraví, může Váš lékař rozhodnout o změně dávkování, a to na 1 tabletu
přípravku Zeota HCT 20 mg / 25 mg nebo 40 mg / 25 mg jednou denně.

Přípravek Zeota HCT lze užívat s jídlem i bez jídla. Dávku užívejte pokud možno každý den ve
stejnou dobu, například při snídani. Je důležité, abyste přípravek Zeota HCT užívali tak dlouho,
dokud lékař nerozhodne jinak.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zeota HCT, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), nebo jestliže došlo k náhodnému požití jedné nebo více
tablet dítětem, okamžitě vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší pohotovost; balení léku vezměte s
sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zeota HCT
Pokud jste zapomněli užít přípravek, užijte jej v běžné dávce následující den jako obvykle.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zeota HCT
Je důležité, abyste přípravek Zeota HCT užívali tak dlouho, dokud lékař nerozhodne jinak.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky však mohou být závažné:

- Vzácně se mohou vyskytnout alergické reakce, které mohou postihnout celé tělo a projevit se
jako otok obličeje, úst a/nebo hrtanu společně se svěděním a vyrážkou.
- Méně často se mohou vyskytnout alergické reakce s rychlým nástupem, které mohou
postihnout celé tělo a mohou způsobit dýchací potíže, spojené s rychlým poklesem krevního
tlaku vedoucí k mdlobám (anafylaktickému šoku).
- Zeota HCT může u citlivých osob vyvolat přílišný pokles krevního tlaku, který může nastat
také důsledkem alergické reakce. Méně časté jsou projevy závratí nebo mdlob.
V takovém případě přestaňte přípravek Zeota HCT užívat, neprodleně kontaktujte lékaře a
lehněte si na vodorovnou plochu.

Přípravek Zeota HCT je kombinací dvou léčivých látek; dále jsou uvedeny nejprve další nežádoucí
účinky zjištěné při užívání tohoto kombinovaného olmesartan medoxomilu nebo hydrochlorothiazidu
(mimo ty, které jsou uvedeny výše) a potom i nežádoucí účinky známé u každé z obou léčivých látek.

Toto jsou ostatní nežádoucí účinky, které jsou v současnosti známé při užívání olmesartan
medoxomilu nebo hydrochlorothiazidu.
Jestliže se tyto nežádoucí účinky projeví, jsou obvykle mírné a není nutné ukončovat léčbu.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10):
 závratě, bolesti hlavy.
 slabost, bolesti na prsou, únava, otoky kotníků, chodidel, nohou, rukou nebo paží.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):
 pocit slabosti nebo závratě při vstávání , únava
 pocit závratě nebo točení hlavy (vertigo),
 pocit bušení srdce (palpitace),
 kašel,
 bolest břicha, průjem, zažívací potíže, nevolnost, zvracení
 ekzém, vyrážka
 bolesti kloubů, bolest zad, svalové bolesti a křeče, bolest paží a nohou,
 krev v moči,
 potíže s erekcí,
 některé změny ve výsledcích krevních testů, patří mezi ně:
 zvýšená hladina tuků nebo cholesterolu v krvi,
 zvýšená hladina močoviny nebo kyseliny močové v krvi,
 zvýšená hladina kreatininu,
 zvýšená nebo snížená hladina draslíku v krvi,
 zvýšená nebo snížená hladina draslíku v krvi,
 zvýšená hladina vápníku v krvi,
 zvýšená hladina cukru v krvi,
 zvýšené hodnoty parametrů jaterních funkcí,
 Váš lékař o nich bude vědět z krevních testů a řekne Vám, zda je nutné nějaké
opatření.


Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):
 poruchy vědomí,
 ,kožní bulky (podlitiny),
 akutní selhání ledvin
 celkový pocit nemoci,
 některé změny ve výsledcích krevních testů, patří mezi ně:
 zvýšení dusíku močoviny v krvi,
 snížení hodnot hemoglobinu a hematokritu.

Váš lékař bude o těchto změnách vědět z krevních testů a sdělí Vám, pokud bude potřeba učinit
nějaké opatření.

Další nežádoucí účinky hlášené po užití samotného olmesartan medoxomilu nebo
hydrochlorothiazidu, ale ne u kombinace olmesartan medoxomilu a hydrochlorothiazidu, nebo s vyšší
četností:

Olmesartan medoxomil

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10):
 zánět průdušek, kašel, bolest v krku, rýma nebo ucpaný nos,
 bolest břicha, průjem, zažívací potíže, gastroenteritida (zánět žaludeční sliznice nebo střev),
nevolnost,
 bolest kloubů, bolest zad, bolest kostí
 krev v moči,
 infekce močového ústrojí,
 příznaky podobné chřipce, bolest
 některé změny ve výsledcích krevních testů, patří mezi ně:
 zvýšená hladina tuků v krvi,
 zvýšená hladina močoviny nebo kyseliny močové v krvi,
 zvýšené hodnoty parametrů jaterních a svalových funkcí.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):
 angina pectoris (bolest nebo nepříjemný pocit na hrudi),
 alergická kožní vyrážka,
 exantém (kožní vyrážka), svědění, kožní bulky (podlitiny),
 otok obličeje,
 celkový pocit nemoci,
Méně často byly zaznamenány některé změny ve výsledcích krevních testů, patří mezi ně:
 snížené množství jistého typu krevních buněk, označovaných jako krevní destičky
(trombocytopenie).

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):
 zhoršená funkce ledvin,
 nedostatek energie,
 vzácně byly zaznamenány některé změny ve výsledcích krevních testů, patří mezi ně:
 zvýšená hladina draslíku v krvi


Hydrochlorothiazid

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10):
 změny v krevních výsledcích zahrnují: zvýšení hladiny tuků, cholesterolu a kyseliny močové
v krvi.


Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10):
 vylučování glukosy do moči,
 pocit zmatenosti,
 bolest břicha, žaludeční nevolnost, pocit plnosti, zácpa, průjem, nevolnost, zvracení,
 některé změny ve výsledcích krevních testů, patří mezi ně:
 zvýšená hladina kreatininu, močoviny, vápníku a cukru v krvi,
 snížená hladina chloridů, draslíku, hořčíku a sodíku v krvi,
 zvýšená hladina sérové amylázy (hyperamylasemie).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):
 snížení nebo ztráta chuti k jídlu,
 zhoršení již existující krátkozrakosti,
 vážné obtíže při dýchání,
 erytém, reakce pokožky na světlo, svědění, nafialovělé tečky nebo skvrny na kůži v důsledku
malého krvácení (purpura), kožní bulky (podlitiny).

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):
 otok a bolestivost slinných žláz,
 pokles červených krvinek, který může mít za následek bledost kůže a způsobit slabost nebo
dušnost, poškození kostní dřeně, snížený počet bílých krvinek, snížený počet krevních
destiček,
 nezájem (apatie), pocit vyčerpání nebo deprese, neklid, spánkové potíže, ,
 záchvaty (křeče),
 brnění a snížená citlivost,
 pocit sucha v očích, rozostřené vidění, předměty se jeví jako žluté,
 nepravidelný srdeční rytmus,
 zánět cév, krevní sraženiny (trombóza nebo embolie),
 obtíže při dýchání, zánět plic, hromadění tekutiny v plicích, otok plic
 zánět slinivky (pankreatitida),
 žloutenka, zánět žlučníku,
 příznaky lupus erythematodes, jako je vyrážka, bolesti kloubů a studené ruce a prsty,
olupování kůže a puchýře na kůži,
 svalová slabost, zhoršená pohyblivost,
 neinfekční zánět ledvin (intersticiální nefritida), špatné fungování ledvin,
 horečka.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000):
 porucha rovnováhy elektrolytů vedoucí k neobvykle snížené hladině chloridů v krvi
(hypochloremická alkalóza).
 neprůchodnost střev (paralytický ileus),

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
 zhoršení zraku nebo bolest očí (možné příznaky akutní myopie nebo akutního glaukomu
s uzavřeným úhlem).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Zeota HCT uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Zeota HCT obsahuje

Léčivými látkami jsou olmesartan-medoxomil a hydrochlorothiazid:
Zeota HCT 20 mg / 12,5 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje olmesartanum medoxomilum 20 mg
a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.
Zeota HCT 20 mg / 25 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje olmesartanum medoxomilum 20 mg a
hydrochlorothiazidum 25 mg.
Zeota HCT 40 mg / 12,5 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje olmesartanum medoxomilum 40 mg
a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.
Zeota HCT 40 mg / 25 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje olmesartanum medoxomilum 40 mg a
hydrochlorothiazidum 25 mg.

Pomocné látky:
Mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, hyprolosa, částečně substituovaná hyprolosa, koloidní
bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, hypromelosa, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid
železitý (E172), černý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Zeota HCT vypadá a co obsahuje toto balení
Zeota HCT 20 mg/12,5 mg: světle hnědé, kulaté potahované tablety.
Zeota HCT 20 mg/25 mg: růžové až skoro růžové, kulaté potahované tablety.
Zeota HCT 40 mg/12,5 mg: světle hnědé, oválné potahované tablety.
Zeota HCT 40 mg/25 mg: růžové až skoro růžové, oválné potahované tablety.

Přípravek Zeota HCT potahované tablety je k dispozici v A1/A1 (OPA/A1/PVC a Al folie) blistrech
po 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 100 a 500 potahovaných tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37, Praha 10, Česká republika

Výrobce
S.C. Zentiva, S.A., Bukurešť, Rumunsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Členský stát Název léčivého přípravku
Česká republika Zeota HCT 20 mg / 12.5 mg,
Zeota HCT 20 mg / 25 mg,
Zeota HCT 40 mg / 12.5 mg,
Zeota HCT 40 mg / 25 mg
Litva Osaver HCT 20 mg / 12.5 mg plėvele dengtos tabletės,
Osaver HCT 20 mg / 25 mg plėvele dengtos tabletės,
Osaver HCT 40 mg / 12.5 mg plėvele dengtos tabletės,
Osaver HCT 40 mg / 25 mg plėvele dengtos tabletės
Lotyšsko Osaver HCT 20 mg / 12.5 mg apvalkotās tabletes,
Osaver HCT 20 mg / 25 mg apvalkotās tabletes,
Osaver HCT 40 mg / 12.5 mg apvalkotās tabletes,
Osaver HCT 40 mg / 25 mg apvalkotās tabletes
Řecko Olmesartan+HCT/Zentiva
Kypr Olmesartan HCT/Zentiva 20 mg / 12.5 mg film-coated tablets
Olmesartan HCT/Zentiva 20 mg / 25 mg film-coated tablets
Olmesartan HCT/Zentiva 40 mg / 12.5 mg film-coated tablets
Olmesartan HCT/Zentiva 40 mg / 25 mg film-coated tablets
Itálie Olmesartan e Idroclorotiazide Zentiva
Španělsko Olmesartan/Hidroclorotiazida Zentiva 20 mg / 12,5 mg comprimidos recubiertos
con película EFG,
Olmesartan/Hidroclorotiazida Zentiva 20 mg / 25 mg comprimidos recubiertos
con película EFG,
Olmesartan/Hidroclorotiazida Zentiva 40 mg / 12,5 mg comprimidos recubiertos
con película EFG,
Olmesartan/Hidroclorotiazida Zentiva 40 mg / 25 mg comprimidos recubiertos
con película EFG
Portugalsko Olmesartan + Hidroclorotiazida Zentiva
Polsko Osaver HCT

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23. 5. 2017

Ostatní nejvíce nakupují
  Akční nabídka
-91%
Skladem | Doprava od 79 Kč
255 Kč
  Akční nabídka
-89%
  Akční nabídka
-89%
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
  Akční nabídka
-77%
Skladem | Doprava od 79 Kč
25 Kč
  Akční nabídka
-76%
Skladem | Doprava od 29 Kč
48 Kč
  Akční nabídka
-74%
Skladem | Doprava od 29 Kč
49 Kč
  Akční nabídka
-73%

COVID-19: Česko

Poslední změna dat před 6 min
18,235
Celkový Počet Případů
389 (2.1%)
Celkem úmrtí
12,764 (70%)
Celkem Uzdraveno
5,082
Vážný Stav

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: