Warfarin orion - Příbalový leták


 
Generikum: warfarin
Účinná látka: warfarin sodium
Alternativy: Warfarin pmcs
ATC skupina: B01AA03 - warfarin
Obsah účinných látek: 3MG, 5MG
Formy: Tableta
Balení: Obal na tablety
Obsah balení: 100
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


sp.zn. sukls

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Warfarin Orion 3 mg
Warfarin Orion 5 mg
tablety

warfarinum natricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Warfarin Orion a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Warfarin Orion užívat
3. Jak se Warfarin Orion užívá
4. Možné nežádoucí účinky
Jak Warfarin Orion uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Warfarin Orion a k čemu se používá

Tablety Warfarin Orion se používají k prevenci a léčbě tromboembolismu a komplikací s ním
spojených. Tablety Warfarin Orion snižují náchylnost krve k tvorbě sraženin.

Váš lékař vám vysvětlí, která onemocnění se léčí nebo kterým onemocněním lze předejít díky tomuto
přípravku. Nejčastěji se tento lék používá k:
• prevenci a léčbě hluboké žilní trombózy dolních končetin (sraženiny v žilách dolních končetin) a
plicní embolie (krevní sraženiny v plicních tepnách),
• prevenci vzniku krevních sraženin během fibrilace síní (srdeční arytmie),
• prevenci vzniku nebo opětovného výskytu krevních sraženin po infarktu myokardu
• prevenci vzniku krevních sraženin po transplantaci srdeční chlopně.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Warfarin Orion užívat

Neužívejte Warfarin Orion
• jestliže jste alergický(á) na warfarin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v
bodě 6).
• jestliže trpíte krvácivými stavy (hemofilií, von Willebrandovou nemocí, nedostatkem krevních
destiček (trombocytopenií) nebo poruchou funkce krevních destiček),
• jestliže trpíte závažnou nedostatečností jater nebo jaterní cirhózou,
• jestliže trpíte neléčenou hypertenzí,
• jestliže jste měl(a) nedávné nitrolební krvácení
• jestliže máte sklon k častému omdlévání z důvodu neurologických nebo jiných zdravotních stavů
• jestliže jste v nedávné době prodělal(a) operaci centrálního nervového systému nebo očí nebo
máte-li takovou operaci prodělat v blízké době
• jestliže trpíte endokarditidou nebo perikarditidou nebo máte-li krvácení do osrdečníku
• jestliže jste dříve trpěl(a) gastrointestinálním krvácením (např. perforace vředu, krvavá nebo černá
stolice, zvracení krve) nebo krvácením močových cest (neobjasněná krev v moči).
• jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na warfarin sodný nebo na kteroukoli další složku
přípravku.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Warfarin Orion se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem
• jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství
• jestliže trpíte hyper- nebo hypothyreózou
• jestliže trpíte srdeční nedostatečností spojenou s náhlými exacerbacemi (epizody zvyšující edém a
zkrácení dechu)
• jestliže trpíte jinou formou jaterní nedostatečnosti, než jsou uvedená výše nebo hepatitidou
• jestliže trpíte nedostatečností ledvin,
• jestliže máte v blízké době podstoupit chirurgický zákrok.

Další léčivé přípravky a Warfarin Orion
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu,
rostlinných léčivých přípravcích a přírodních produktech.

Léky
Mnoho léků může ovlivnit účinnost tablet Warfarin Orion, a to buď jejím zvýšením nebo snížením.
Bez předchozí konzultace s lékařem se nesmí zahajovat užívání nových léků ani vysazovat dříve
předepsaný lék. Všechny změny v souběžném užívání léků mohou změnit rovnováhu perorálních
antikoagulancií a může být nutné častější stanovení INR (laboratorní vyšetření krve).

V případě potřeby užití analgetik kontaktujte svého lékaře. Většina analgetik dostupných bez
lékařského předpisu se nesmí užívat současně s přípravkem Warfarin Orion. Avšak pro dočasnou
úlevu od bolesti nebo horečky lze použít přípravky obsahující jako léčivou látku pouze paracetamol.

Rostlinné léčivé přípravky a přírodních produkty
Jestliže již užíváte některý z následujících rostlinných léčivých přípravků, musíte se před ukončením
jejich užívání poradit s lékařem. Ginko (Ginkgo biloba), česnek (Allium sativum), andělika čínská
(Angelica sinensis), papája (Carica papaya) nebo šalvěj (Salvia miltiorrhiza) mohou zvýšit účinek
přípravku Warfarin Orion. Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) a ženšen (Panax spp.) mohou
naopak jeho účinek snižovat. Proto během léčby přípravkem Warfarin Orion nesmíte užívání těchto
rostlinných léčivých přípravků zahájit nebo ukončit bez konzultace se svým lékařem.

Warfarin Orion s jídlem, pitím a alkoholem
Příjem vitaminu K rovněž ovlivňuje léčbu přípravkem Warfarin Orion. Z tohoto důvodu by měl být
Váš příjem potravy s obsahem vitaminu K během léčby warfarinem co nejvíce vyrovnaný. Je třeba se
vyvarovat náhlých změn životosprávy. Nejbohatším zdrojem vitaminu K je zelená zelenina, listová
zelenina a byliny.

Některé z nich jsou uvedeny níže. Není nutné se těmto potravinám vyhýbat, ale jejich množství v
denní stravě má byt co nejvíce vyvážené: amarantové listy, avokádo, brokolice, růžičková kapusta,
zelí, řepkový olej, lístky čajotu, pažitka, koriandr, slupky okurek (avšak nikoliv loupané okurky),
čekanka, kapusta, kiwi, hlávkový salát, mátové listy, nať hořčice, olivový olej, petržel, hrášek,
pistácie, červené mořské řasy, špenát, sójové boby, sójový olej, čajové lístky (nikoliv však čaj), lístky
vodnice (tuřín) nebo řeřicha.
Brusinkový džus a jiné produkty s obsahem brusinek mohou potencovat účinek warfarinu a proto je
třeba se vyhnout souběžnému použití.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Váš lékař rozhodne o užívání přípravku Warfarin Orion během těhotenství. Plánujete-li těhotenství
nebo otěhotníte-li během léčby přípravkem Warfarin Orion, musíte kontaktovat svého lékaře, jelikož
užívání přípravku Warfarin Orion během těhotenství může být pro plod škodlivé.

Warfarin sodný se nevylučuje do mateřského mléka, tudíž se během léčby přípravkem Warfarin Orion
může pokračovat v kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádné účinky.

Přípravek Warfarin Orion obsahuje monohydrát laktosy. Pokud víte, že trpíte nesnášenlivostí
některých cukrů, informujte o tom lékaře ještě před zahájením užívání přípravku Warfarin Orion.


3. Jak se Warfarin Orion užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Od svého lékaře, v nemocnici nebo ve zdravotním středisku obdržíte podrobné instrukce o Vaší léčbě
přípravkem Warfarin Orion..

Je nezbytné pravidelné laboratorní vyšetření. Dávkování je individuální, upravené pro Vás, a dávky se
mohou den ode dne lišit. Pokyny ohledně dávkování jsou popsány ve Vaší průkazce o sledování léčby
perorálními antikoagulancii. V této průkazce naleznete účel Vaší antikoagulační léčby, cílový
antikoagulační účinek (např. INR 2,0 až 3,0 nebo INR 2,5 až 3,5) a termín následující laboratorní
kontroly. Je naprosto nezbytné dodržovat instrukce pro dávkování a docházet pravidelně na
laboratorní kontroly.

Důležité!
Vyskytne-li se u Vás během léčby přípravkem Warfarin Orion, zvýšená náchylnost nebo přecitlivělost
k tvoření podlitin, krvácení z nosu nebo dásní, krev v moči, černá nebo krvavá stolice, zvracení krve
nebo silnější a delší menstruační krvácení, kontaktujte svého lékaře. Tyto příznaky mohou být projevy
nadměrného účinku warfarinu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Warfarin Orion, než jste měl(a)
Pokud užijete Vy, nebo někdo jiný nadměrnou dávku přípravku Warfarin Orion, musíte se poradit se
svým lékařem, který Vám sdělí další instrukce. Byla-li užita velmi velká dávka, lze jako první pomoc
podat živočišné uhlí, ale přesto musí postižený co nejdříve kontaktovat svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Warfarin Orion
Jestliže jste zapomněl(a) užít jednu dávku a uvědomíte si to během 12 hodin, můžete si vzít
zapomenutou dávku ihned. Další dávku užijte jak jste zvyklý/á. Pokud od doby kdy jste měl(a) užít lék
uběhla delší doba než 12 hodin, neberte si zapomenutou dávku. Nezapomeňte si poznamenat
zapomenutou dávku do své průkazky o sledování léčby.
Zapomenete-li více než jednu dávku, musíte kontaktovat svého lékaře, který Vám určí další
dávkování. Nikdy neužívejte zdvojenou dávku nebo dvě dávky krátce po sobě.

Doporučuje se zapisovat si užité dávky do Vaší průkazky o sledování léčby.

Jestliže jste přestal(a) užívat Warfarin Orion
Jestliže je léčba přípravkem Warfarin Orion ukončena, může antikoagulační účinek přetrvávat po dobu
2-5 dnů.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z následujících nežádoucích účinků, ihned o tom informujte svého
lékaře:

Bolestivá kožní vyrážka. Ve vzácných případech může warfarin způsobit závažná kožní onemocnění,
včetně onemocnění zvaného kalcifylaxe, které může začít bolestivou kožní vyrážkou, ale může vést i k
dalším vážným komplikacím. Tento nežádoucí účinek se častěji vyskytuje u pacientů s chronickým
onemocněním ledvin.

až 10% pacientů se může v průběhu léčby přípravkem Warfarin Orion setkat s krvácením. Slabé
krvácení (z nosu nebo z dásní, nebo tvoření podlitin) jsou nejobvyklejšími formami krvácení. Méně
časté jsou krev v moči, černá nebo krvavá stolice, silnější nebo delší menstruační krvácení, nebo jiné
krvácení. Objeví-li se neobvyklé krvácení, je třeba sdělit to lékaři nebo se poradit s lékařem.

Velmi vzácnými nežádoucími účinky (mohou postihovat až 1 z 10 000 uživatelů) jsou reakce z
přecitlivělosti, projevující se obvykle kožní vyrážkou, reverzibilním zvýšením hladin jaterního
enzymu, bolest žlučníku, vznik vaskulitidy, reverzibilní ztráta vlasů, priapismus (obvykle na začátku
léčby), syndrom purpurových prstů (načervenalé bolestivé kožní léze na prstech nohou a chodidlech).
Jestliže se vyskytne některý z těchto nebo jakékoliv jiné neobvyklé příznaky, kontaktujte svého lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Warfarin Orion uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce a v krabičce, aby byl
přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.

Lahvička obsahuje vysoušedlo, které chrání tablety proti vlhkosti. Vysoušecí kapsle by neměla být
vyjmuta z lahvičky. Vysoušecí kapsle nepolykejte.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za "Použitelné do"
nebo "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co Warfarin Orion obsahuje
- Léčivou látkou je warfarinum natricum 3 mg nebo 5 mg.
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, magnesium-stearát,
indigokarmín (E 132) v 3 mg tabletách a erythrosin (E 127) v 5 mg tabletách.

Jak Warfarin Orion vypadá a co obsahuje toto balení
Warfarin Orion 3 mg - světle modré ploché tablety s půlicí rýhou a symbolem ORN 17, které mohou
být skvrnité.
Warfarin Orion 5 mg - světle růžové ploché tablety s půlicí rýhou a symbolem ORN 18, které mohou
být skvrnité.

Bílá plastová lahvička (HDPE) s kapslí s vysoušedlem a šroubovacím uzávěrem (HDPE) garantujícím
neporušenost obalu, krabička.

Velikost balení: 100 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Orion Corporation

Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13. 12. 2017
Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop