Trusopt - Příbalový leták


 
Generikum: dorzolamide
Účinná látka: dorzolamide hydrochloride
ATC skupina: S01EC03 - dorzolamide
Obsah účinných látek: 20MG/ML
Balení: Kapací lahvička
1/7
sp.zn.sukls
Příbalová informace: Informace pro pacienta
TRUSOPT
20 mg/ml, oční kapky, roztok

dorzolamidi hydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Trusopt a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Trusopt používat
3. Jak se přípravek Trusopt používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Trusopt uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Trusopt a k čemu se používá

Přípravek Trusopt obsahuje dorzolamid, který patří do skupiny léčiv zvaných "inhibitory
karboanhydrázy".

Tento léčivý přípravek je předepisován ke snížení zvýšeného nitroočního tlaku a k léčbě glaukomu
(zeleného zákalu). Tento léčivý přípravek lze používat samotný nebo ho přidávat k dalším lékům
snižujícím nitrooční tlak (takzvaným betablokátorům).


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Trusopt používat

Nepoužívejte přípravek Trusopt:
- jestliže jste alergický(á) na dorzolamid-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).

- jestliže máte závažné onemocnění nebo potíže s ledvinami nebo ledvinové kameny v anamnéze

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Trusopt se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o jakýchkoli zdravotních potížích, které máte v současnosti
nebo jste měl(a) v minulosti, včetně očních potíží nebo operací oka, a o všech alergiích na kterékoli
léky.

Jestliže se u vás objeví jakékoli podráždění oka nebo jakékoli nové postižení oka jako zarudnutí oka
nebo otok očních víček, kontaktujte ihned svého lékaře.

2/7
Pokud máte podezření, žepřípravek Trusopt vyvolává alergickou reakci (například kožní vyrážku,
závažnou kožní reakci nebo svědění), přestaňte tento přípravek používat a kontaktujte ihned svého
lékaře.

Použití u dětí

Přípravek Trusopt byl studován u kojenců a dětí mladších 6 let, kteří měli zvýšený nitrooční tlak nebo
měli diagnózu glaukom. Pro více informací se obraťte na svého lékaře.

Použití u starších osob

Ve studiích s přípravkem Trusopt byly účinky tohoto přípravku u starších i mladších pacientů
podobné.

Použití u osob s poruchou funkce jater

Informujte svého lékaře o všech případných onemocněních jater, které máte v současnosti nebo jste
měl(a) v minulosti.

Další léčivé přípravky a přípravek Trusopt

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích (včetně očních kapek), které užíváte, které jste
v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To je obzvláště důležité, jestliže užíváte
jiné inhibitory karboanhydrázy jako je acetazolamid nebo léky obsahující sulfoskupinu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Použití v těhotenství

Tento léčivý přípravek nesmíte používat v těhotenství. Informujte svého lékaře o tom, že jste těhotná
nebo se chystáte otěhotnět.

Použití při kojení

Pokud je léčba tímto přípravkem nezbytná, kojení se nedoporučuje. Informujte svého lékaře o tom, že
kojíte nebo se chystáte kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny žádné studie týkající se vlivu na schopnost řídit nebo používat stroje. Možné
nežádoucí účinky přípravku Trusopt, jako jsou závratě a rozmazané vidění, mohou ovlivnit Vaši
schopnost řídit vozidla nebo obsluhovat stroje. Neřiďte a neobsluhujte stroje, dokud se nebudete cítit
dobře nebo budete vidět jasně.

Přípravek Trusopt obsahuje benzalkonium-chlorid
Přípravek Trusopt obsahuje benzalkonium-chlorid. Tato konzervační látka může způsobit dráždění očí
Vyvarujte se kontaktu přípravku s měkkými kontaktními čočkami. Odstraňte kontaktní čočky před
aplikací a počkejte nejméně 15 minut před opětovným nasazením. Obarvuje měkké kontaktní čočky.


3. Jak se přípravek Trusopt používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem. Správné dávkování a délku léčby určí Váš lékař.

3/7
Pokud se Trusopt používá samostatně, doporučená dávka je jedna kapka do postiženého oka (očí)
ráno, odpoledne a večer.

Jestliže Vám lékař doporučí používání tohoto přípravku spolu s očními kapkami obsahujícími
betablokátory, aby došlo ke snížení nitroočního tlaku, potom je doporučené dávkování jedna kapka
přípravku Trusopt do postiženého oka (očí) ráno a večer.

Jestliže používáte přípravek Trusopt spolu s jinými očními kapkami, je nutno tyto kapky aplikovat
s odstupem nejméně 10 minut.

Dbejte na to, aby se špička lahvičky nedotkla oka ani jeho okolí. Mohlo by dojít ke kontaminaci
bakteriemi, které vyvolávají oční infekce, což by mohlo vést k těžkému poškození oka a případně i
ke ztrátě zraku.

Aby se zamezilo možné kontaminaci, umyjte si ruce před použitím tohoto přípravku a vyhýbejte se
kontaktu špičky lahvičky s jakýmkoli povrchem. Pokud si myslíte, že by Váš lék mohl být
kontaminován, nebo pokud se u Vás rozvine oční infekce, kontaktujte okamžitě svého lékáře ohledně
pokračování v používání této lahvičky.

Pokyny k použití

1. Před prvním použitím přípravku zkontrolujte, zda je bezpečnostní páska na přední straně
lahvičky neporušená. U dosud neotevřené lahvičky je mezi lahvičkou a víčkem mezera.
2. Nejprve si umyjte ruce a poté odtrhněte bezpečnostní pásku, čímž dojde k přerušení nálepky.


3. Otevřete lahvičku otáčením víčka ve směru, jak je naznačeno šipkami na vrchu víčka.
Nestrhávejte kryt přímým pohybem nahoru směrem od lahvičky. Strhnutí víčka přímým
pohybem zabrání správnému fungování dávkovače.


Šipky ukazující směr otvírání ►

Bezpečnostní páska ►

Mezera ►

Místo, kde se lahvička stlačuje
prsty ►
4/7
4. Zakloňte hlavu a mírně si stáhněte dolní víčko tak, aby mezi víčkem a okem vznikla mezera.5. Lahvičku otočte dnem vzhůru a palcem nebo ukazovákem lehce tlačte na místo, kde se lahvička
stlačuje prsty (jak je ukázáno na obrázku), dokud do oka nekápne jedna kapka dle pokynu
lékaře.

NEDOTÝKEJTE SE OKA ANI OČNÍHO VÍČKA KAPACÍ KONCOVKOU.

6. Jestliže je dávkování po prvním otevření těžké, nasaďte víčko zpět na lahvičku a utáhněte
(nepřetáhněte), poté sejměte víčko otáčením v opačném směru, jak je znázorněno šipkami
na vrchu víčka.

7. Opakujte kroky 4 a 5 u druhého oka, pokud Vám tak nařídil Váš lékař.

8. Lahvičku uzavírejte otáčením víčka tak dlouho, až se víčko pevně dotýká lahvičky.
Při správném uzavření musí být šipka na levé straně víčka proti šipce na levé straně štítku
lahvičky. Víčko neutahujte příliš silně, protože by mohlo dojít k poškození víčka a lahvičky.
Místo, kde se lahvička
stlačuje prsty

Místo, kde se lahvička stlačuje prsty ►
5/7

9. Dávkovací uzávěr je zkonstruován tak, aby odměřil jednu kapku, proto otvor v něm
NEZVĚTŠUJTE.

10. Po vypotřebování všech dávek zůstane v lahvičce ještě malé množství přípravku Trusopt. Tímto
se neznepokojujte, protože malé množství tohoto přípravku bylo přidáno navíc a Vy dostanete
celé množství přípravku Trusopt, které Vám lékař předepsal. Nesnažte se z lahvičky zbytek
očních kapek získat.

Jesliže jste použil(a) více přípravku Trusopt, než jste měl(a)

Pokud jste do oka nakapal(a) příliš mnoho kapek nebo spolkl(a) část obsahu nádobky, ihned
kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Trusopt

Je důležité, abyste tento přípravek používal(a) tak, jak Vám předepsal Váš lékař. Pokud dávku
vynecháte, vezměte si ji co nejdříve. Pokud je však už téměř čas na další dávku, vynechanou dávku
vypusťte a vraťte se k pravidelnému dávkovacímu režimu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Trusopt

Pokud chcete ukončit léčbu tímto přípravkem, nejprve se poraďte se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás projeví alergická reakce zahrnující kopřivku, otok tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což
může způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním, přestaňte používat tento přípravek a neprodleně
vyhledejte lékařskou pomoc.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v souvislosti s přípravkem Trusopt buď během klinických
hodnocení nebo po uvedení přípravku na trh:

Velmi časté nežádoucí účinky: (postihují více než 1 pacienta z 10)
Pálení a píchání v očích.

Časté nežádoucí účinky: (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)
Onemocnění rohovky s bolestí očí a rozmazaným viděním (keratitis punctata superficialis), výtok
se svěděním očí (konjunktivitida), podráždění/zánět očního víčka, rozmazané vidění, bolest hlavy,
pocit na zvracení, hořká chuť a únava.

Méně časté nežádoucí účinky: (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000)
Zánět duhovky.

Vzácné nežádoucí účinky: (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000)
Brnění nebo necitlivost rukou nebo nohou, dočasná krátkozrakost, která se může po ukončení léčby
vyřešit, nahromadění tekutiny pod sítnicí (odchlípení cévnatky následující po filtrační operaci), bolest
oka, šupinatění víček, nízký nitrooční tlak, otok rohovky (s příznaky poruch vidění), podráždění oka
včetně zarudnutí, ledvinové kameny, závrať, krvácení z nosu, podráždění hrdla, sucho v ústech,
lokalizovaná kožní vyrážka (kontaktní dermatitida), závažné kožní reakce, reakce alergického typu
6/7
jako je vyrážka, kopřivka, svědění, ve vzácných případech je možný otok rtů, očí a úst, dušnost a
vzácněji sípot.

Není známo: (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)
Dušnost, pocit cizího tělesa v oku

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Trusopt uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené šesti číslicemi za EXP na
lahvičce a krabičce. První dvě čísla znamenají měsíc a poslední dvě čísla rok. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek Trusopt můžete používat po dobu 28 dní po prvním otevření lahvičky.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Trusopt obsahuje

- Léčivou látkou je dorzolamidum.
- Jeden ml obsahuje dorzolamidum 20 mg (ve formě dorzolamidi hydrochloridum 22,26 mg).
- Pomocnými látkami jsou hyetelosa, mannitol, dihydrát natrium-citrátu, roztok hydroxidu
sodného a voda na injekci. Jako konzervační látka je přidán benzalkonium-chlorid.

Jak přípravek Trusopt vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Trusopt čirý, bezbarvý nebo téměř bezbarvý, mírně viskózní roztok. Dávkovač očních kapek
Ocumeter Plus sestává z průsvitné lahvičky z vysokohustotního polyethylenu s kapací koncovkou se
zatavenou špičkou a pružnou drážkovanou plochou sloužící k aplikaci kapek a dvojdílného víčka
sloužícího k perforaci kapátka při prvním použití (vnitřní část HDPE, vnější část bílá šroubovací). Obě
části víčka do sebe zapadají a vytvářejí při následných použitích jediný kryt. Lahvička obsahuje 5 ml
roztoku. Zárukou, že lahvička ještě nebyla otevřena, je přítomnost bezpečnostní pásky na štítku
lahvičky.

7/7
Velikost balení:

x 5 ml (jedna 5ml lahvička)

Držitel rozhodnutí o registraci
Santen Oy

Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Finsko

Výrobce

Merck Sharp & Dohme – Chibret
Mirabel Plant

Route de Marsat, Riom
63963 Clermont-Ferrand Cedex 9

Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.2.2017
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
265 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop