Trund - Příbalový leták


 
Generikum: levetiracetam
Účinná látka: levetiracetam
ATC skupina: N03AX14 - levetiracetam
Obsah účinných látek: 1000MG, 250MG, 500MG
Balení: Blistr
Sp. zn. sukls
Příbalová informace: Informace pro pacienta

TRUND 250 mg potahované tablety
TRUND 500 mg potahované tablety
TRUND 1000 mg potahované tablety
levetiracetamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je TRUND a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRUND používat
3. Jak se TRUND užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek TRUND uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je TRUND a k čemu se používá

Přípravek TRUND je lék proti epilepsii (lék určený k léčbě záchvatů u nemocných
s epilepsií).

Přípravek TRUND se užívá:
 samostatně u dospělých a dospívajících ve věku od 16 let s nově diagnostikovanou
epilepsií k léčbě určitých forem epilepsie. Epilepsie je nemoc, kdy pacient má
opakované záchvaty (křeče). Levetiracetam se používá k léčbě formy epilepsie, kdy
záchvaty zpočátku ovlivní pouze jednu stranu mozku, ale mohou se poté rozšířit na
větší plochu obou stran mozku (parciální (ohraničené) epileptické záchvaty se
sekundární generalizací nebo bez ní). Levetiracetam Vám předepsal lékař ke snížení
počtu záchvatů.
 jako přídatná léčba společně s jinými léky proti epilepsii k léčbě:
 parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých,
dospívajících, dětí a kojenců od 1 měsíce věku,
 myoklonických záchvatů (krátké záškuby svalu nebo skupiny svalů) u dospělých a
dospívajících od 12 let věku s juvenilní myoklonickou epilepsií,
 primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů (velké záchvaty, včetně
ztráty vědomí) u dospělých a dospívajících od 12 let s idiopatickou generalizovanou
epilepsií (druh epilepsie, o které se předpokládá, že má genetické příčiny).


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRUND užívat

Neužívejte přípravek TRUND
 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na levetiracetam, deriváty pyrrolidonu nebo na
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku TRUND se poraďte se svým lékařem:
 Jestliže máte potíže s ledvinami, dbejte pokynů lékaře. Lékař může rozhodnout o
případné úpravě dávkování.
 Jestliže zpozorujete jakékoli zpomalení růstu nebo neočekávaný rozvoj puberty u
Vašeho dítěte, prosím, kontaktujte svého lékaře.
 Pokud by u Vás došlo ke zhoršení záchvatů (např. zvýšení počtu), prosím,
kontaktujte svého lékaře.
 U několika osob léčených antiepileptiky, jako je TRUND, se vyskytly myšlenky na
sebepoškození či sebevraždu. Pokud se u Vás objeví jakýkoli příznak deprese
a/nebo sebevražedných představ, obraťte se, prosím, na svého lékaře.

Děti a dospívající
Levetiracetam není určen k léčbě dětí a dospívajících do 16 let v monoterapii (samostatně).

Další léčivé přípravky a TRUND

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, nebo které možná budete užívat a to i o lécích, které jsou dostupné
bez lékařského předpisu.

Neužívejte makrogol (lék užívaný jako projímadlo) 1 hodinu před a 1 hodinu po užití
levetiracetamu, protože to může snížit jeho účinek.

TRUND s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek TRUND můžete užívat spolu s jídlem nebo bez něj. Pro maximální bezpečnost
léčby nepožívejte během užívání přípravku TRUND alkohol.

Těhotenství a kojení


Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek TRUND se nesmí užívat během těhotenství, pokud to není naprosto nezbytné. Není
známo možné riziko pro Vaše nenarozené dítě. Riziko vrozených vad pro Vaše nenarozené
dítě nemůže být úplně vyloučeno. Ve studiích na zvířatech měl levetiracetam nežádoucí
reprodukční účinky, avšak ve vyšších dávkách než budete potřebovat ke kontrole svých
záchvatů.
Během léčby se nedoporučuje kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek TRUND může narušit Vaši schopnost řídit vozidlo a obsluhovat stroje a zařízení,
protože může způsobit ospalost. K tomu dochází spíše na začátku léčby nebo po zvýšení
dávky. Neměl(a) byste řídit nebo obsluhovat stroje, dokud se nezjistí, zda Vaše schopnost
vykonávat tyto činnosti není negativně ovlivněna.3. Jak se TRUND užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek TRUND se musí užívat 2x denně, jednou ráno a jednou večer, každý den přibližně
ve stejnou dobu. Vždy užívejte tolik tablet, kolik Vám určí lékař.


Monoterapie
Dávka pro dospělé a dospívající (od 16 let):

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg až 3 000 mg každý den.
Jestliže začínáte poprvé užívat přípravek TRUND 250 mg, lékař Vám předepíše po dobu
prvních 2 týdnů nižší dávku před podáním obvyklé nejnižší dávky.
Příklad: při denní dávce 1 000 mg si vezmete dvě tablety 250 mg ráno a dvě tablety 250 mg
večer.

Přídatná léčba

Dávka pro dospělé a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg:
Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg až 3 000 mg každý den.
Příklad: při denní dávce 1 000 mg si vezmete dvě tablety 250 mg ráno a dvě tablety 250 mg
večer.

Dávka pro kojence (6-23 měsíců), děti (2-11 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností nižší
než 50 kg:
Lékař předepíše nejvhodnější lékovou formu levetiracetamu podle věku, tělesné hmotnosti a
dávky.

Pro kojence a děti do 6 let a pro děti a dospívající (6-17 let) s hmotností pod 50 kg a pokud
tablety neumožňují přesné dávkování je vhodnější léková forma perorální roztok
levetiracetamu 100 mg/ml.

Obvyklá dávka: v rozmezí 20-60 mg/kg tělesné hmotnosti denně.
Příklad: obvyklá dávka 20 mg/kg tělesné hmotnosti každý den; podáte svému dítěti, které váží
25 kg, 1 tabletu 250 mg ráno a 1 tabletu 250 mg večer.

Dávka pro kojence (1 měsíc až do méně než 6 měsíců):
Pro kojence je vhodnější léková forma perorální roztok levetiracetamu 100 mg/ml.

Způsob podání
Tablety TRUND se polykají s dostatečným množstvím tekutiny (např. zapijte sklenicí vody).
Levetiracetam můžete užívat s jídlem i bez jídla.

Délka léčby
 Přípravek TRUND je určen k dlouhodobé léčbě. Je třeba pokračovat v léčbě
přípravkem TRUND tak dlouho, jak Vám doporučil lékař.
 Neukončujte léčbu bez porady se svým lékařem, takové ukončení léčby by mohlo
vést ke zvýšenému výskytu záchvatů. Pokud se Váš lékař rozhodne k ukončení léčby
přípravkem TRUND, doporučí Vám, jak přípravek TRUND postupně vysadit.

Jestliže jste užil(a) více přípravku TRUND než jste měl(a)
Možné nežádoucí účinky při předávkování přípravkem TRUND jsou ospalost, pohybový
neklid, agresivita, snížená bdělost, útlum dýchání a bezvědomí.
Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), vyhledejte svého lékaře.
Váš lékař určí nejlepší možnou léčbu předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TRUND
Pokud si zapomenete vzít jednu nebo více dávek, vyhledejte svého lékaře.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TRUND
Při ukončování léčby je, stejně jako u jiných antiepileptických přípravků, nutno vysazovat
přípravek TRUND postupně, aby se zabránilo zvýšenému výskytu záchvatů.

Pokud se Váš lékař rozhodne k ukončení léčby lecetiracetamem, doporučí Vám, jak
levetiracetam postupně vysadit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Informujte neprodleně svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost, pokud se u Vás
objeví:
• slabost, pocity točení hlavy nebo závratě, nebo potíže s dechem, protože může jít o
příznaky závažné alergické (anafylaktické) reakce
• otok tváře, rtů, jazyka a hrdla (Quinckeho edém)
• příznaky podobné chřipce a vyrážka na tváři, po kterých následuje šíření kožní
vyrážky s vysokou horečkou, v krevních testech je patrné zvýšení jaterních enzymů a
zmnožení určitého druhu bílých krvinek (eozinofilie), může dojít i ke zvětšení
lymfatických uzlin (léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky [DRESS])
• příznaky jako nízký objem moči, únava, pocit na zvracení, zvracení, zmatenost a
otoky dolních končetin v oblasti kotníků nebo chodidel – může jít o příznaky náhlého
poklesu funkce ledvin
• kožní vyrážka, při které mohou vzniknout puchýře připomínající svým vzhledem
malé terče (mají tmavou skvrnu uprostřed, kterou obklopuje světlejší oblast, která je
na svém vnějším obvodu opět ohraničena kruhem kůže tmavší barvy) (multiformní
erytém)
• po celém těle rozšířená kožní vyrážka s puchýři a s olupováním kůže, zejména
kolem úst, nosu, očí a genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom)
• závažnější forma kožní vyrážky, která vede k olupování kůže na více než 30 %
povrchu těla (toxická epidermální nekrolýza)
• příznaky závažných duševních změn nebo stavy, kdy si někdo u Vás všimne
známek zmatenosti, spavosti (ospalosti), ztráty paměti (amnézie), poruchy paměti
(zapomnětlivost), abnormálního chování nebo dalších neurologických příznaků
zahrnujících mimovolní nebo nekontrolované pohyby. Mohou to být příznaky
postižení mozku (encefalopatie).

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou nazofaryngitida (zánět nosohltanu), somnolence
(ospalost), bolest hlavy, únava a závratě. Některé z nežádoucích účinků jako ospalost, únava
nebo závratě se mohou vyskytovat častěji na začátku léčby nebo při zvýšení dávky. Tyto
nežádoucí účinky by ale měly postupně odeznít.


Velmi časté: mohou postihnout více než 1 pacienta z 10
 nazofaryngitida (zánět nosohltanu),
 somnolence (ospalost), bolest hlavy.

Časté: mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100
 anorexie (ztráta chuti k jídlu),
 deprese, nepřátelství nebo agresivita, úzkost, nespavost, nervozita nebo podrážděnost,
 křeče, poruchy rovnováhy, závratě (pocit nestability), letargie (nedostatek energie a
nadšení), třes (mimovolní chvění),
 vertigo (pocit otáčení),
 kašel,
 bolesti břicha, průjem, dyspepsie (zažívací potíže), zvracení, nevolnost,
 vyrážka,
 astenie (tělesná slabost)/únava.

Méně časté: mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1 000
 snížený počet krevních destiček, snížený počet bílých krvinek,
 úbytek tělesné hmotnosti, přibývání na váze,
 pokus o sebevraždu a sebevražedné myšlenky, duševní poruchy, abnormální chování,
halucinace, hněv, zmatenost, projevy náhlé úzkosti, emoční nestabilita/výkyvy
nálady, neklid,
 amnézie (ztráta paměti), poruchy paměti (zapomnětlivost), poruchy koordinace/ataxie
(porucha koordinace pohybů), parestezie (brnění), poruchy soustředění (ztráta
koncentrace),
 diplopie (dvojité vidění), rozostřené vidění,
 zvýšené/abnormální hodnoty testů jaterních funkcí,
 vypadávání vlasů, ekzém, svědění,
 svalová slabost, myalgie (bolest svalů),
 poranění.

Vzácné: mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10 000
 infekce,
 snížený počet všech typů krvinek,
 závažné reakce přecitlivělosti (DRESS, anafylaktické reakce [závažné alergické
reakce], Quinckeho edém [otok tváře, rtů, jazyka a hrdla]),
 snížená koncentrace sodíku v krvi,
 sebevražda, poruchy osobnosti (problémy s chováním), abnormální myšlení (pomalé
myšlení, neschopnost se soustředit),
 nekontrolované svalové křeče postihující hlavu, trup a končetiny, problém
s ovládáním pohybů, hyperkineze (hyperaktivita),
 zánět slinivky břišní,
 jaterní selhání, zánět jater,
 náhlé snížení funkce ledvin,
 kožní vyrážka, která může mít formu puchýřů a vypadat jako malé terče (tmavý střed
skvrny obklopený světlejším okolím, s tmavým okrajem) (multiformní erytém),
rozsáhlá vyrážka s puchýřky a loupající se kůží, zejména kolem úst, nosu, očí a
pohlavních orgánů (Stevens–Johnsonův syndrom) a závažnější forma způsobující
olupování kůže zasahující více než 30 % povrchu těla (toxická epidermální
nekrolýza),
 rabdomyolýza (rozpad svalové tkáně) a s tím spojené zvýšení kreatinfosfokinázy v
krvi. Výskyt je významně vyšší u japonských pacientů ve srovnání s pacienty z jiných
zemí.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek TRUND uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na papírové krabičce
a na blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co TRUND obsahuje:

Léčivou látkou je levetiracetamum.

Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety:
Krospovidon (Typ B), povidon K30, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát

Potah tablety 250 mg:
Hypromelosa, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), purifikovaný mastek, hlinitý lak
indigokarmínu (E132)

Potah tablety 500 mg:
Hypromelosa, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), purifikovaný mastek, žlutý oxid železitý
(E172)

Potah tablety 1000 mg:
Hypromelosa, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), purifikovaný mastek

Jak TRUND vypadá a co obsahuje toto balení

250 mg: Modré, oválné potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně, s rozměry 12.9 x
6.1 mm, balené v PVC/PE/PVDC - Al blistrech vložených do papírové krabičky obsahující
20, 30, 50, 60, 100 a 200 potahovaných tablet.
500 mg: Žluté, oválné potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně, s rozměry 16.5 x 7.7
mm, balené v PVC/PE/PVDC - Al blistrech vložených do papírové krabičky obsahující 10,
20, 30, 50, 60, 100, 120 a 200 potahovaných tablet.
1000 mg: Bílé, oválné potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně, s rozměry 19.2 x
10.2 mm, balené v PVC/PE/PVDC - Al blistrech vložených do papírové krabičky obsahující
10, 20, 30, 50, 60, 100 a 200 potahovaných tablet.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4, Česká republika

Výrobce:
Remedica Ltd
Limassol Industrial Estate, P.O. Box 51706, CY-3508 Limassol,
Kypr

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Vysoké Mýto, Česká republika

Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.
Larisa Industrial Area, Larisa, P.O. Box 3012, GR41004, Řecko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemí: TRUND 250mg/500mg/1000mg, filmomhulde tabletten
Bulharsko: TRUND 250mg/500mg/1000mg филмиранитаблетки
Česká republika: TRUND 250mg/500mg/1000mg potahované tablety
Maďarsko: TRUND 250mg/500mg/1000mg filmtabletta
Polsko: TRUND
Rumunsko: TRUND 250mg/500mg/1000mg comprimate filmate
Slovenská republika: TRUND 250mg/500mg/1000mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 2. 2017


Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
265 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop