Trittico prolong - Příbalový leták


 
Generikum: trazodone
Účinná látka: trazodone hydrochloride
ATC skupina: N06AX05 - trazodone
Obsah účinných látek: 150MG, 300MG
Balení: Blistr
sp.zn. sukls
Příbalová informace: informace pro uživatele

Trittico Prolong 150 mg tablety s prodlouženým uvolňováním
Trittico Prolong 300 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

trazodoni hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Trittico Prolong a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Trittico Prolong užívat
3. Jak se přípravek Trittico Prolong užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Trittico Prolong uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Trittico Prolong a k čemu se používá

Přípravek Trittico Prolong obsahuje jako léčivou látku trazodon-hydrochlorid.
Trittico Prolong patří mezi antidepresiva s výrazným působením proti úzkosti, pocitům napětí, neklidu,
poruchám spánku a sexuálních funkcí. Je vhodný i pro starší pacienty.

Léková forma s prodlouženým uvolňováním umožňuje udržování rovnoměrné hladiny léčivé látky v krvi
a dávkování jednou denně. Tablety lze rozdělit na poloviny, což umožní pozvolné nastavení optimální
individuální léčebné dávky.

Neexistují žádné důkazy, že by byl trazodon návykový.

Léčivý přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Trittico Prolong užívat

Neužívejte přípravek Trittico Prolong
- jestliže jste alergický(á) na trazodon nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).
- jestliže se u Vás v současné době projevila otrava alkoholem nebo hypnotiky (léky na spaní).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Trittico Prolong se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při použití u dětí a dospívajících do 18 let věku
Trittico Prolong by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů
do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků,
jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita,
protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může Trittico Prolong pacientům do 18 let předepsat,
pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Trittico Prolong pacientovi do 18
let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří
jsou léčeni přípravkem Trittico Prolong , rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli
byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Trittico Prolong
ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině
prokázány.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě.
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
- Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
- Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko
sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými
onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo
příbuznému, že máte deprese a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je
mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo
budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

Pacienti se schizofrenií a dalšími psychotickými onemocněními
Pokud trpíte schizofrenií nebo jiným psychotickým onemocněním, může při užívání tohoto přípravku
dojít ke zhoršení příznaků Vašeho onemocnění. Paranoidní myšlenky (vztahovačnost, podezřívavost,
bludy) mohou být silnější. Pokud během léčby depresivní fáze maniodepresivní psychózy trazodonem
dojde ke změně depresivní fáze v manickou, ihned vyhledejte svého lékaře.

Při následujících onemocněních a stavech se poraďte s lékařem
- epilepsie (lékař Vám bude dávku přípravku Trittico Prolong pomalu zvyšovat nebo snižovat, abyste
se vyhnul(a) náhlému zvýšení nebo snížení dávky),
- onemocnění jater nebo ledvin (zejména pokud je onemocnění závažné). Projeví-li se u Vás
žloutenka, musíte vyhledat lékaře a léčba trazodonem bude přerušena.
- onemocnění srdce jako je angina pectoris, poruchy převodního systému nebo stav po srdečním
záchvatu (infarktu myokardu),
- zvýšená funkce štítné žlázy,
- poruchy močení, například při zvětšení prostaty (ačkoliv v tomto případě nejsou problémy
předpokládány, upozorněte svého lékaře, pokud se u Vás projeví),
- akutní glaukom s uzavřeným úhlem (typ zeleného zákalu) nebo zvýšený nitrooční tlak (ačkoliv
v tomto případě nejsou problémy předpokládány, upozorněte svého lékaře, pokud se u Vás
projeví).

V případě, že trpíte některým z výše uvedených onemocnění a lékaře jste o tom před předepsáním
přípravku Trittico Prolong neinformoval(a), učiňte tak dodatečně.

Další léčivé přípravky a přípravek Trittico Prolong
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících přípravků:
- Erythromycin (antibiotikum), ketokonazol, itrakonazol (k léčbě plísňových onemocnění), ritonavir,
indinavir (k léčbě HIV), nefazodon, fluoxetin (antidepresiva), karbamazepin, fenytoin (k léčbě
epilepsie), levodopa (k léčbě Parkinsonovy choroby), digoxin (k léčbě srdečních potíží): Pokud je
současné podávání nezbytné, může Váš lékař zvážit úpravu dávkování.
- Tricyklická antidepresiva: při současném užívání je třeba dávat pozor na možný vznik tzv.
serotoninového syndromu (jeho příznaky jsou vysoká teplota, záškuby ve svalech, zmatenost nebo
neklid) a nežádoucích účinků na srdce a cévy.
- Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (k léčbě deprese). Podávání trazodonu souběžně s IMAO,
nebo během dvou týdnů po ukončení léčby těmito přípravky, se nedoporučuje.
- Fenothiaziny: může dojít k závažnému poklesu krevního tlaku při rychlém vzpřímení.
- Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná).
- Anestetika/myorelaxancia: Trazodon může zvýšit účinek inhalačních anestetik (léčiva na
znecitlivění podávaná vdechováním) a léků snižujících napětí svalů.
- Warfarin (ke snížení srážlivosti krve): může dojít ke změnám ve srážlivosti krve.
- Antihypertenziva (léky na snížení krevního tlaku).
- Další léčiva: Souběžné podávání trazodonu a léků prodlužujících QT interval na EKG (což
znamená poruchu srdečního rytmu) může zvýšit riziko vzniku některých srdečních komplikací.
Léky prodlužující QT interval by měly být společně s trazodonem podávány s opatrností.

Interference s vyšetřením moči
Pokud užíváte přípravek Trittico a jste testován(a) na přítomnost drog ve Vaší moči specifickou metodou
zvanou immunoassay, může být výsledek testu falešně pozitivní na amfetamin. Pokud se tak stane,
poraďte se svým lékařem a požádejte o potvrzení výsledků analýzy pomocí jiných technik (hmotnostní
spektrometrie nebo kapalinová chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií).

Děti a dospívající
Vzhledem k nedostatku údajů by tento přípravek neměl být podáván dětem a dospívajícím do 18 let.

Přípravek Trittico Prolong s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek užívejte na lačno a zapijte sklenicí vody.
Trazodon zvyšuje tlumivý účinek alkoholu. Alkohol by neměl být v průběhu léčby trazodonem požíván.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Data získaná ze sledování omezeného počtu těhotných žen vystavených účinkům trazodonu ukazují, že
trazodon nemá žádné nežádoucí účinky na těhotenství nebo na zdraví plodu či novorozence. V současné
době ale není k dispozici dostatek údajů o užívání přípravku v těhotenství. Pokud je trazodon užíván až do
porodu, novorozenec by měl být sledován.
Trazodon v malém množství proniká do mateřského mléka.
Podávání přípravku během těhotenství a v období kojení by mělo být omezeno na vybrané případy a
pouze po důkladném zhodnocení poměru rizik a přínosu lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud se u Vás projeví ospalost, útlum, závratě, stavy zmatenosti nebo rozmazané vidění, neřiďte
dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.


3. Jak se přípravek Trittico Prolong užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je obvykle 75 - 150 mg/den v jedné dávce večer před spaním. Dávka může
být zvýšena až na 300 mg/den.
Při léčbě sexuálních dysfunkcí se podává 150 mg přípravku Trittico Prolong 150 mg denně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
Tablety se užívají jednou denně, večer, na lačno a zapijí se sklenicí vody.
Tablety se nesmí drtit či kousat, protože by došlo k poruše prodlouženého uvolňování.

Délka léčby
Léčivý přípravek se užívá v terapeutických cyklech trvajících nejméně jeden měsíc.

Při ukončování léčby
Při ukončení léčby trazodonem, zejména po dlouhodobější léčbě, je doporučeno postupné snižování
dávky, aby se zredukovaly možné příznaky, jako je nevolnost, bolest hlavy a malátnost.

Starší a oslabení pacienti
Doporučená počáteční dávka pro velmi staré pacienty či pacienty ve špatném zdravotním stavu je 75
mg/den. Při dobré snášenlivosti může být dávka postupně pod dohledem lékaře zvýšena na obvyklou
dávku pro dospělé.

Použití u dětí a dospívajících
Přípravek Trittico Prolong by neměl být podáván dětem a dospívajícím do 18 let věku. Váš lékař však
může pacientům do 18 let přípravek Trittico Prolong předepsat, pokud usoudí, že je to v jejich nejlepším
zájmu.

Pacienti s poruchou funkce jater
Pokud trpíte poruchou funkce jater, zejména těžkou poruchou, informujte o tom svého lékaře, který zváží,
zda bude nutné pravidelně kontrolovat jaterní funkce.

Pacienti s poruchou funkce ledvin
Pokud trpíte poruchou funkce ledvin, není při užívání trazodonu nutná úprava dávky, ale před začátkem
léčby byste o tom měl(a) informovat svého lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Trittico Prolong než jste měl(a)
V případě předávkování ihned kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici nebo
pohotovost. Při požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.
Příznaky předávkování se mohou objevit během 24 hodin, i později.

Nejčastěji zaznamenané příznaky při předávkování byly ospalost, závratě, pocit na zvracení a zvracení.
Ve vážnějších případech bylo hlášeno kóma (ztráta vědomí), zrychlená srdeční činnost, nízký krevní tlak,
nízká hladina sodíku v krvi, křeče a selhání dýchacího systému.
Předávkování trazodonem v kombinaci s dalšími antidepresivy může vyvolat serotoninový syndrom (jeho
příznaky jsou vysoká teplota, záškuby ve svalech, zmatenost nebo neklid).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Trittico Prolong
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Trittico Prolong
Je třeba se vyhnout náhlému vysazení léčby. Při ukončování léčby by se měla dávka postupně snižovat.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Během léčby přípravkem nebo krátce po jejím skončení byly hlášeny případy sebevražedných myšlenek
nebo chování.

Trittico Prolong je antidepresivum s tlumivými účinky. Během prvních dnů léčby může vyvolat ospalost,
jež většinou vymizí při jejím pokračování.

Některé následující nežádoucí účinky trazodonu se objevují i jako příznaky neléčené deprese. Jedná se o:
- změny v krevním obraze,
- alergické reakce,
- syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (porucha v udržování hladiny vody a
sodíku v těle, projevující se především nadměrným příjmem tekutin a následnou „otravou vodou“),
- pokles hladiny sodíku v krvi, ztráta tělesné hmotnosti, nechutenství, zvýšená chuť k jídlu,
- sebevražedné myšlenky nebo chování, stavy zmatenosti, nespavost, dezorientace, mánie, úzkost,
nervozita, neklid, bludy, agresivní reakce, halucinace, noční můry, snížené libido, abstinenční
příznaky,
- serotoninový syndrom, křeče, neuroleptický maligní syndrom (zvýšení tělesné teploty, svalová
ztuhlost, změna stavu vědomí), ospalost, závratě, bolest hlavy, malátnost, neklid, snížená
pozornost, třes, rozmazané vidění, poruchy paměti, myoklonus (neúmyslný, krátký, rychlý svalový
záškub), expresivní afázie (poruchy vlastní tvorby řeči - „hledání slov“), parestézie (pocity brnění,
mravenčení), dystonie (abnormální svalové napětí – zvýšené, např. křeče, nebo snížené), změny
chuti,
- srdeční arytmie (poruchy srdeční frekvence), bradykardie (zpomalení srdeční frekvence),
tachykardie (zrychlení srdeční frekvence),
- ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku při rychlém vzpřímení), vysoký krevní tlak, synkopa
(krátkodobá ztráta vědomí způsobená nedostatečným zásobením mozku kyslíkem v důsledku jeho
náhlého nedokrvení podmíněného obvykle poklesem krevního tlaku),
- ucpání nosu, dušnost,
- pocit na zvracení, zvracení, sucho v ústech, zácpa, průjem, trávící obtíže, bolest žaludku,
gastroenteritida (zánět žaludeční a střevní sliznice), zvýšená tvorba slin, paralytický ileus (střevní
neprůchodnosti způsobená „obrnou“ střevní svaloviny),
- změny v jaterních funkcích (včetně žloutenky a poškození jaterních buněk), intrahepatální
cholestáza (porušení toku žluči do střeva),
- vyrážka na kůži, svědění, nadměrné pocení,
- bolest v končetinách a zádech, bolesti svalů či kloubů,
- potíže s močením,
- priapismus (přetrvávající a bolestivé ztopoření penisu) - léčba trazodonem musí být ihned
ukončena, pacient musí vyhledat ošetření u lékaře.

Starší pacienti
U starších pacientů se může častěji vyskytnout pokles krevního tlaku při rychlém vzpřímení, spavost a
další anticholinergní účinky trazodonu (např. sucho v ústech, rozmazané vidění).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Trittico Prolong uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Trittico Prolong obsahuje

- Léčivou látkou je trazodoni hydrochloridum.
- Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: hydroxypropylškrob-fosfát, hypromelosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-
stearyl-fumarát.
Potah tablety Trittico Prolong 150 mg: potahová soustava Opadry II 85F92421 žlutá (částečně
hydrolyzovaný polyvinylalkohol, oxid titaničitý, makrogol 3350, mastek, žlutý oxid železitý,
červený oxid železitý).
Potah tablety Trittico Prolong 300 mg: Opadry II růžový (částečně hydrolyzovaný
polyvinylalkohol, oxid titaničitý, makrogol 3350, mastek, žlutý oxid železitý, červený oxid
železitý).

Jak přípravek Trittico Prolong vypadá a co obsahuje toto balení
Trittico Prolong 150 mg jsou žluto-béžové potahované tablety s prodlouženým uvolňováním s půlicí
rýhou na obou stranách. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
Trittico Prolong 300 mg jsou béžovo-oranžové potahované tablety s prodlouženým uvolňováním s půlicí
rýhou na obou stranách. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Přípravek Trittico Prolong je dostupný v PVC/PVDC/Al blistrech ve velikostech balení 10, 14, 20, 28
nebo 30 tablet s prodlouženým uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Brno, Česká republika

Výrobce
Sídlo společnosti: AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO, ACRAF S.P.A., Viale
Amelia 70, 00181, ROMA, Itálie
Výrobní místo: AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO, ACRAF S.P.A., Via
Vecchia del Pinocchio 22, 60100, ANCONA, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 12. 2016

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
265 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop