Triamcinolon e léčiva - Příbalový leták


 
Generikum: triamcinolone and antiseptics
Účinná látka: triamcinolone acetonide, chloroxine
ATC skupina: D07BB03 - triamcinolone and antiseptics
Obsah účinných látek: 1MG/G+10MG/G
Balení: Tuba
sp.zn. suklsPříbalová informace: informace pro pacienta

Triamcinolon E Léčiva 1 mg/g + 10 mg/g mast
triamcinoloni acetonidum, cloroxinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Triamcinolon E Léčiva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triamcinolon E Léčiva používat
3. Jak se přípravek Triamcinolon E Léčiva používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Triamcinolon E Léčiva uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Triamcinolon E Léčiva a k čemu se používá

Přípravek Triamcinolon E Léčiva je dermatologikum (přípravek k léčbě onemocnění kůže). Léčivá
látka triamcinolon-acetonid je kortikosteroidní hormon, který působí silně protizánětlivě. Tlumí též
nepřiměřeně silnou reakci přecitlivělosti při alergii na určitou látku. Účinek je však namířen jen proti
příznakům zánětu, nikoliv proti příčině nemoci. Zánětlivé příznaky - jako zarudnutí, otok a hromadění
zánětlivých buněk i působků v zanícené kůži, tvorba puchýřků až puchýřů a mokvání, svědění, pálení
a pocit nepříjemného napětí nebo bolest - v několika hodinách po použití masti ustupují. Ke
skutečnému zhojení však může dojít, jen když se současně vyloučí původce nebo příčina onemocnění.
Léčivý účinek přípravku Triamcinolon E Léčiva je patrný již v prvních hodinách po použití a trvá až
36 hodin.
Kromě kortikosteroidního hormonu obsahuje Triamcinolon E Léčiva další léčivou látku kloroxin, jejíž
léčebný účinek je založený na antiseptickém a dezinfekčním působení (ničí choroboplodné zárodky).

Přípravek Triamcinolon E Léčiva se používá k léčbě prudce probíhajících infikovaných zánětů
povrchových vrstev kůže. Je to např. infikovaný ekzém, ložiska lupénky, která jsou vyvolána nebo
udržována mikrobiálním osídlením některých kožních oblastí, drobné povrchové infikované
popáleniny, rozškrábané pupence po poštípání hmyzem.

Přípravek mohou používat dospělí i děti od 3 let.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triamcinolon E Léčiva používat

Nepoužívejte přípravek Triamcinolon E Léčiva:
- jestliže jste alergický(á) na triamcinolon, kloroxin nebo na kteroukoliv další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6),
- k léčbě zánětlivých kožních projevů, které provázejí infekční kožní onemocnění (např. kožní
tuberkulózu, příjici, neštovice a opary, svrab, kožní reakce na ochranná očkování), protože
triamcinolon-acetonid snižuje přirozenou odolnost kůže a podporuje šíření infekce. Výjimkou
jsou zánětlivá onemocnění kůže napadená mikrobiální infekcí, která jsou uvedená v bodě 1.

Přípravek není vhodný k ošetřování ran a vředů (např. bércové vředy), omrzlin a oznobenin,
protože zpomaluje hojení.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Triamcinolon E Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,
zejména:
- pokud jste těhotná, zvláště v prvních třech měsících těhotenství,
- u kojenců,
- u pacientů s akné, růžovkou a zánětem kůže v okolí úst.

Přípravek není vhodný k ošetřování plenkové dermatitidy (opruzenin).
Přípravek nesmí přijít do styku s očními spojivkami a nelze jím ošetřovat prsní bradavky kojících
matek.
Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k pocitu na zvracení a zvracení. Je vhodné zvracení
vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékařské ošetření.
Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

Děti a dospívající
Pro používání přípravku u malých dětí musí být závažné důvody.

Dalším léčivé přípravky a přípravek Triamcinolon E Léčiva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době
používal(a) nebo které možná budete používat.
Vzájemné ovlivnění účinku přípravku Triamcinolon E Léčiva a jiných přípravků při doporučeném
dávkování není známo. Přesto bez porady s lékařem nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně s
touto mastí žádné volně prodejné léky pro místní používání. Jestliže Vám další lékař bude
předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte Triamcinolon E Léčiva mast.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Pro používání přípravku v těhotenství a při kojení musí být závažné důvody.

Přípravek Triamcinolon E Léčiva obsahuje propylenglykol a tuk z ovčí vlny (lanolin)
Přípravek obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže, a tuk z ovčí vlny (lanolin),
který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).


3. Jak se přípravek Triamcinolon E Léčiva používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, dospělí a děti starší než 3 roky si obvykle nanášejí mast
Triamcinolon E Léčiva v tenké vrstvě pouze na postižená místa 2× až 3× denně v časových odstupech
nejméně 4–5 hodin, po výrazném zlepšení 1× denně.
Množství použité masti nemá přesáhnout 10 g za den.
Doporučená délka léčby 1–2 týdny.
Na obličej lze použít jen výjimečně, pod přísnou kontrolou ošetřujícího lékaře.
Ošetřená postižená místa mohou zůstat volná nebo se mohou krýt lehkým, prodyšným obvazem.
Opakovaná ošetření v kratších časových intervalech zvyšují účinnost, ale též pravděpodobnost výskytu
nežádoucích účinků léčby. Podobně působí také neprodyšný obvaz.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Při krátkodobé léčbě jsou nežádoucí účinky zpravidla pouze místní, samovolně odezní a vyskytují se
vzácně.

Během léčby přípravkem Triamcinolon E Léčiva se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky
seřazené dle frekvence výskytu:

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):
- pálení kůže,
- svědění,
- pocit napětí a podráždění kůže,
- potničky (mohou se objevit pod okluzivním obvazem).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
- druhotná kožní infekce (vyskytuje se při léčbě trvající déle než týden),
- zvýšená citlivost kůže na sluneční záření*,
- akné vyvolané nebo výrazně zhoršené léčebným podáváním hormonů kůry nadledvin –
kortikosteroidů*,
- vyrážka v oblasti úst*,
- poruchy zabarvení kůže (pigmentace)*,
- nadměrné ochlupení*,
- ztenčení kůže*,
- rozšíření cévek, zčervenání, mírné krvácení do kůže*,
- tvorba žlutavých pupínků (milia)*,
- pajizévky (strie)*,
- rozmazané vidění.

* mohou se vyskytnout při dlouhotrvající nepřetržité aplikaci (delší než 3 týdny).

Při déle trvajícím ošetřování postižených ploch přesahujících pětinu tělesného povrchu přípravkem
Triamcinolon E Léčiva se mohou vyskytnout následující celkové nežádoucí účinky:
- poruchy žláz s vnitřní sekrecí, především nadledvin,
- onemocnění z nadprodukce hormonů kůry nadledvin (Cushingův syndrom),
- zvýšený tlak v lebeční dutině s bolestmi hlavy (zejména u malých dětí),
- oboustranné neostře ohraničené překrvení sítnice oka, v místě, kde vzniká zrakový nerv
(zejména u malých dětí),
- zpomalení růstu.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Triamcinolon E Léčiva uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Triamcinolon E Léčiva obsahuje
- Léčivými látkami jsou triamcinoloni acetonidum a cloroxinum. Jeden gram masti obsahuje
triamcinoloni acetonidum 1 mg a cloroxinum 10 mg.
- Pomocnými látkami jsou tuk z ovčí vlny (lanolin), alkoholy tuku z ovčí vlny,
glycerosorbitanester, polyethylen, bílá vazelína, ceresin, propylenglykol.

Jak přípravek Triamcinolon E Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: mast žluté až světle žlutohnědé barvy.
Velikost balení: 20 g masti.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 5. 2017
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
235 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop