TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID MYLAN - Příbalový leták


 
Generikum: telmisartan and diuretics
Účinná látka: telmisartan, hydrochlorothiazide
Alternativy: Actelsar hct, Kinzalkomb, Micardisplus, Pritorplus, Telhycar, Telmark plus, Telmisartan/hydrochlorothiazid auxilto, Telmisartan/hydrochlorothiazid billev, Telmisartan/hydrochlorothiazid egis, Telmisartan/hydrochlorothiazid ratiopharm, Telmisartan/hydrochlorothiazid sandoz, Telmisartan/hydrochlorothiazid teva, Telmisartan/hydrochlorothiazid xantis, Telmisartan/hydrochlorothiazid zentiva, Telmisartan/hydrochlorothiazide liconsa, Telmizek combi, Tezeo hct, Tolucombi, Ylpio
ATC skupina: C09DA07 - telmisartan and diuretics
Obsah účinných látek: 80MG/12,5MG
Formy: Tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 90
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


sp. zn. sukls
Příbalová informace: informace pro uživatele

Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan 80 mg/12,5 mg
tablety

telmisartanum/hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan užívat
3. Jak se Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan a k čemu se používá

Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan je kombinace dvou léčivých látek, telmisartanu a
hydrochlorothiazidu v jedné tabletě. Obě tyto látky pomáhají upravit vysoký krevní tlak.

Telmisartan patří mezi léčiva známá jako antagonisté receptoru pro angiotenzin II.
Angiotenzin II, látka vyskytující se přirozeně v těle, navozuje zúžení krevních cév a tedy
zvýšení krevního tlaku. Telmisartan tento účinek angiotenzinu II blokuje, rozšiřuje cévy, a tím
snižuje krevní tlak.

Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků, které se nazývají thiazidová diuretika. Způsobují
zvýšení vylučování moči, což vede ke snížení krevního tlaku.

Pokud se vysoký krevní tlak neléčí, může vést k poškození krevních cév v řadě orgánů, což může
někdy vést k srdeční příhodě, selhání srdce nebo ledvin, cévní mozkové příhodě nebo slepotě. Až do
vzniku těchto stavů pacient obvykle žádné příznaky hypertenze nepozoruje. Proto je pravidelné
sledování krevního tlaku důležité k ověření, zda jsou jeho hodnoty v normálním rozmezí.

Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan 80 mg/12,5 mg se používá k léčbě vysokého krevního tlaku
(esenciální hypertenze) u pacientů, u kterých není krevní tlak dostatečně upraven při použití
samotného telmisartanu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan užívat

Neužívejte Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan
jestliže jste alergický(á) na telmisartan, hydrochlorothiazid nebo na léky příbuzné
sulfonamidům nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
jestliže jste více než 3 měsíce těhotná. (Také je lepší vyhnout se užívání přípravku
Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan v časném těhotenství – viz bod Těhotenství)
jestliže trpíte závažnou poruchou jater, jako je cholestáza nebo obstrukce žlučových cest
(obtíže s odtokem žluči ze žlučníku) nebo jinou závažnou poruchou funkce jater
jestliže máte závažné onemocnění ledvin
jestliže Váš lékař určí, že máte nízkou hladinu draslíku nebo vysokou hladinu vápníku v krvi,
která se léčbou nezlepšila.
jestliže máte diabetes mellitus nebo zhoršení funkce ledvin a jste léčen(a) přípravky
snižujícími krevní tlak obsahujícími aliskiren.

Pokud se Vás týká některá z výše uvedených skutečností, informujte o tom svého lékaře nebo
lékárníka před užitím přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan informujte svého lékaře nebo
lékárníka pokud:
užíváte některý z následujících léků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:
- ACE-inhibitory (například enalapril, lisinopril, ramipril), zejména v případě, že máte
problémy s ledvinami souvisejícími s cukrovkou.
- aliskiren
trpíte nebo jste trpěl(a) jakýmkoli z následně uvedených stavů nebo onemocnění:
- nízký krevní tlak (hypotenze); může se objevit tehdy, jestliže jste nedostatečně
zavodněn(a) (při dehydrataci způsobené nadměrnou ztrátou vody z těla), pokud je v
těle nedostatek soli způsobený močopudnými léky (diuretiky), dietou s nízkým
obsahem soli, průjmem, zvracením nebo hemodialýzou
- onemocnění ledvin nebo transplantace ledviny
- zúžení tepny, která přivádí krev do ledviny, a to na jedné nebo na obou stranách (tzv.
stenóza renální arterie)
- onemocnění jater
- srdeční potíže
- cukrovka (diabetes)
- dna
- alergie nebo astma
- zvýšené hladiny aldosteronu (zadržování vody a solí v těle spojené s kolísáním hladin
různých minerálů v krvi)
- onemocnění nazývané systémový lupus erythematodes (nebo krátce „lupus“ či
„SLE“), při kterém imunitní systém organismu útočí na vlastní tělo.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství
elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě "Neužívejte přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan"
Léčivá látka hydrochlorothiazid může způsobovat neobvyklou reakci, která vede k poklesu zrakové
ostrosti a ke vzniku bolestí oka. To mohou být příznaky zvýšeného tlaku uvnitř oka, ke kterému může
dojít během hodin až týdnů při užívání přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan. Tento stav
může vést k trvalé ztrátě zraku, pokud není léčen.

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání
přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se
užívat, jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud
se užívá v tomto období (viz bod Těhotenství).

Léčba hydrochlorothiazidem může vést k poruchám rovnováhy elektrolytů v těle. Mezi typické
příznaky svědčící pro poruchu rovnováhy vody a elektrolytů patří suchost v ústech, slabost, letargie,
spavost, neklid, bolesti svalů nebo svalové křeče, pocit na zvracení (nevolnost), zvracení, svalová
únava a abnormálně rychlý srdeční rytmus (rychlejší než 100 úderů za minutu). Jestliže se u Vás
projeví některý z uvedených příznaků, informujte svého lékaře.

Měl(a) byste také oznámit svému lékaři, jestliže u sebe zjistíte zvýšenou citlivost kůže na účinky
slunečního záření s projevy spálení (jako je zčervenání, svědění, otok, tvorba puchýřů), které se
objevují rychleji než je běžné.

Jestliže Vás čeká chirurgická operace nebo narkóza, musíte informovat lékaře o tom, že užíváte
přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan.

Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan může být méně účinný při snižování krevního tlaku u pacientů
černošské rasy.

Děti a dospívající
Použití přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan u dětí a dospívajících ve věku do 18 let se
nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Váš lékař bude možná potřebovat změnit dávkování některých přípravků nebo bude nutné přijmout
jiná opatření. V určitých případech je třeba ukončit užívání některých léků. Při podávání současně s
přípravkem Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan to platí zejména o přípravcích, které jsou uvedeny
v následujícím seznamu:
- ACE-inhibitor nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek
Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan“ a „Upozornění a opatření“)
- léky obsahující lithium, které se užívají k léčbě některých typů deprese
- léky spojené s nízkou hladinou draslíku v krvi (s hypokalémií), jako jsou jiné močopudné léky
(diuretika), projímadla (například ricinový olej), kortikosteroidy (například prednison),
hormon ACTH, amfotericin (lék k léčbě plísní), karbenoxolon (užívaný k léčbě vředů v
ústech), sodná sůl penicilinu G (antibiotikum), kyselina salicylová a od ní odvozené přípravky
- draslík šetřící močopudné léky (diuretika), přípravky doplňující draslík, náhražky soli
obsahující draslík,
- léky ovlivňující srdce (například digoxin) nebo léky ovlivňující srdeční rytmus (například
chinidin, disopyramid)
- léky užívané u duševních poruch (například thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin)
- jiné přípravky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku, steroidy, léky proti bolesti, přípravky
k léčbě rakoviny, dny nebo artritidy a přípravky dodávající vitamín D,
- digoxin

Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan může zvyšovat účinek jiných léků snižujících krevní tlak
používaných k léčbě vysokého krevního tlaku nebo léků s možným účinkem na krevní tlak (například
baklofen, amifostin). Kromě toho může k poklesu krevního tlaku přispět i požití alkoholu, barbiturátů,
narkotik nebo antidepresiv. Můžete se u Vás vyskytnou závrať při vstávání ze sedu. Měl(a) byste se
poradit se svým lékařem, zda je u Vás třeba během léčby přípravkem Telmisartan/Hydrochlorothiazid
Mylan upravit dávky ostatních léků které užíváte.

Účinek přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan může být omezen při současném užívání
léků ze skupiny NSA (jde o tzv. nesteroidní protizánětlivé léky, například kyselina acetylsalicylová
nebo ibuprofen).

Přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan s alkoholem
Během léčby přípravkem Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan se vyvarujte požívání alkoholických
nápojů, protože by mohlo dojít k rozvoji nežádoucích účinků.

Těhotenství a kojení
Těhotenství

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná nebo pokud
těhotenství plánujete. Lékař Vám obvykle poradí přestat s užíváním přípravku
Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan dříve než otěhotníte nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná a
doporučí užívat jiný lék místo přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan.
Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan se nedoporučuje užívat během těhotenství a nesmí se užívat,
jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může v období po třetím měsíci těhotenství způsobit při
užívání závažné poškození dítěte.

Kojení
Poraďte se s lékařem, pokud kojíte nebo začínáte s kojením. Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan se
nedoporučuje u kojících matek a lékař Vám zřejmě zvolí jinou léčbu, pokud si budete přát kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří lidé mohou při užívání přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan cítit závrať nebo
únavu. Jestliže máte závratě nebo se cítíte unavený(á), neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte
stroje.

Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan obsahuje laktózu
Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užíváním
přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan se svým lékařem.

3. Jak se Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan je jedna tableta denně. Snažte se
užívat tabletu každý den ve stejnou dobu. Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan můžete užívat s
jídlem i bez jídla. Tablety zapíjejte vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem. Pokud lékař neurčí
jinak, je důležité užívat Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan každý den.

Pokud Vaše játra nepracují správně, doporučená maximální dávka by neměla překročit 40 mg/12,5 mg
jednou denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan, než jste měl(a)
Pokud jste nedopatřením užil(a) větší množství tablet, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem,
případně vyhledejte nejbližší nemocniční pohotovost.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan
Pokud zapomenete užít pravidelnou dávku léku, nemějte obavy. Užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete
a poté pokračujte v užívání jako doposud. Pokud zapomenete některý den užít svoji dávku přípravku
Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan, vezměte si další den obvyklou dávku. Nezdvojnásobujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc:
Musíte okamžitě navštívit lékaře nebo oddělení první pomoci nejbližší nemocnice, pokud zaznamenáte
kterýkoliv z následujících příznaků:

Sepse* (často nazývaná "otrava krve"), je závažná infekce se zánětlivou odpovědí celého těla, rychlý
otok kůže a sliznic (angioedém); tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (postihují až 1 pacienta z 1000),
ale jsou extrémně závažné a pacienti by měli tento přípravek přestat užívat a okamžitě navštívit lékaře.
Pokud se tyto nežádoucí účinky neléčí, mohou vést k úmrtí. Zvýšený výskyt sepse byl pozorován
pouze u telmisartanu, nicméně jeho výskyt u přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan nelze
vyloučit.

Možné nežádoucí účinky přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan:

Časté (postihují více než 1 z 10 pacientů)
závratě

Méně časté (postihují více než 1 ze 100 pacientů)
pokles hladiny draslíku v krvi
úzkost
mdloba (synkopa)
pocity brnění, mravenčení (parestézie)
pocity závratě (vertigo)
rychlá srdeční činnost (tachykardie)
poruchy srdečního rytmu
nízký krevní tlak
prudký pokles krevního tlaku po postavení
dušnost
průjem
sucho v ústech
plynatost
bolesti v zádech
stahy svalů (spasmy)
bolesti svalů
poruchy erekce (neschopnost dosáhnout a udržet erekci)
bolesti na hrudi
zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi.

Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů)
zánět plic (zánět průdušek)
aktivace nebo zhoršení systémového lupus erythematodes (onemocnění, při kterém imunitní
systém organismu útočí na vlastní tělo a které způsobuje bolesti kloubů, kožní vyrážky a
horečku)
bolest v krku
zánět vedlejších dutin nosních
pocity smutku (deprese)
potíže s usínáním (nespavost)
poruchy zraku
dechové potíže
bolesti břicha
zácpa
pocit nadmutí břicha (dyspepsie)
nevolnost
zánět žaludku (gastritis)
abnormální jaterní funkce (tento nežádoucí účinek se vyskytuje s větší pravděpodobností u
japonských pacientů)
rychlý vznik otoku kůže a sliznic, který může vést k úmrtí (angioedém, také se smrtelnými
následky)
zčervenání kůže (erytém)
alergické reakce jako je svědění nebo vyrážka
zvýšené pocení
kopřivka (urtikárie)
bolesti kloubů (artralgie) a bolesti v končetinách
svalové křeče
chřipkovité onemocnění
bolest
zvýšení hladiny kyseliny močové
nízká hladina sodíku
zvýšení hladiny kreatininu, jaterních enzymů nebo kreatinfosfokinázy v krvi.

Nežádoucí účinky hlášené u jednotlivých léčivých látek mohou být možným nežádoucím účinkem i u
přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan.

Telmisartan
U pacientů užívajících samotný telmisartan byly pozorovány další nežádoucí uvedené níže:

Méně časté (postihují více než 1 ze 100 pacientů)
infekce horních cest dýchacích (například bolesti v krku, zánět vedlejších nosních dutin
(sinusitida), běžné nachlazení)
infekce močových cest
nedostatek červených krvinek (anémie)
vysoká hladina draslíku
zpomalení srdeční činnosti (bradykardie)
zhoršení funkce ledvin včetně náhlého selhání ledvin
slabost
kašel.

Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů)
Sepse* (často nazývaná „otrava krve“, je závažná infekce se zánětlivou odpovědí celého těla,
která může vést k úmrtí)
pokles počtu krevních destiček (trombocytopenie)
zvýšení určitého druhu bílých krvinek (eozinofilie)
závažné alergické reakce (například přecitlivělost, anafylaktická reakce, poléková vyrážka)
nízká hladina krevního cukru (u diabetických pacientů)
žaludeční nevolnost
ekzém (porucha kůže)
bolesti kloubů
zánět šlach
pokles hemoglobinu (krevní bílkovina)
ospalost.

Velmi vzácné (postihují až 1 z 10000 pacientů)
Progresivní zjizvení plicní tkáně (intersticiální plicní nemoc)**.

*Příhoda se mohla stát náhodně nebo mohla souviset s dosud neznámým mechanismem.
** Během podávání telmisartanu byly hlášeny případy progresivního zjizvení plicní tkáně. Nicméně
není známo, zda telmisartan byl jejich příčinou.

Hydrochlorothiazid
U pacientů užívajících samotný hydrochlorothiazid byly pozorovány další nežádoucí uvedené níže:

Není známo (nelze určit na základě dostupných údajů):
zánět slinných žláz
snížení počtu buněk v krvi, včetně nízkého počtu červených a bílých krvinek, nízký počet
krevních destiček (trombocytopenie)
závažné alergické reakce (například přecitlivělost, anafylaktické reakce)
snížená chuť k jídlu nebo nechutenství
neklid
závratě
mlhavé nebo nažloutlé vidění
pokles ostrosti zraku a vznik bolestí oka (možné příznaky akutního glaukomu s úzkým úhlem)
zánět krevních cév (nekrotizující vaskulitida)
zánět slinivky břišní
žaludeční nevolnost
zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka)
syndrom podobný systémovému lupusu (onemocnění připomínající systémový lupus
erythematodes, kdy imunitní systém útočí na vlastní tělo)
kožní poruchy jako je zánět krevních cév v kůži, zvýšená citlivost k slunečnímu světlu nebo
tvorba puchýřů a olupování nejvyšší vrstvy kůže (toxická epidermální nekrolýza)
slabost
zánět ledvin nebo zhoršení funkce ledvin
přítomnost glukózy v moči (glykosurie)
horečka
porucha rovnováhy elektrolytů
vysoká hladina cholesterolu v krvi
pokles objemu krve
zvýšení hladiny glukózy nebo tuků v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Lahvičky spotřebujte do 3 měsíců od otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan obsahuje

Léčivými látkami jsou telmisartanum a hydrochlorothiazidum.
Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy (viz bod 2 "Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan
obsahuje laktózu"), magnesium-stearát, kukuřičný škrob, mannitol, meglumin, mikrokrystalická
celulosa, povidon K30, hydroxid sodný, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), červený oxid
železitý (E172).

Jak Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Červeně a bíle až téměř bíle zbarvené, oválné, nepotažené, bikonvexní, dvouvrstvé tablety s
vyraženým označením “TH2M” na červené straně a hladké na druhé straně. Bílá až téměř bílá vrstva
může občas obsahovat červené tečky. Rozměry tablet jsou přibližně 8 mm x 16 mm.

Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan je balen buď v blistrech obsahujících 14, 28, 30, 56, 90, 98 a
100 tablet, nebo v jednodávkových blistrech obsahujících (28 x 1), (30 x 1), (56 x 1), (90 x 1) a (98 x
1) tablet a v lahvičkách obsahujících 14, 28, 56, 98 a 500 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Generics [UK] Ltd.
Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL
Velká Británie

Výrobce

Generics [UK] Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Velká Británie
McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle
Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irsko
Mylan Hungary Kft., H-2900 Komárom Mylan útca 1, Maďarsko


10
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Country Invented Name
Belgie

Telmisartan/Hydrochloorthiazide Mylan 40 mg/12.5 mg tabletten
Telmisartan/Hydrochloorthiazide Mylan 80 mg/12.5 mg tabletten
Telmisartan/Hydrochloorthiazide Mylan 80 mg/25 mg tabletten
Česká republika Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan 80 mg/12,5 mg
Finsko Telmisartan/Hydrochlorothiazide Mylan
Francie

Telmisartan Hydrochlorthiazide Mylan 40 mg/12,5 mg, comprimé
Telmisartan Hydrochlorthiazide Mylan 80 mg/12,5 mg, comprimé
Telmisartan Hydrochlorthiazide Mylan 80 mg/25 mg, comprimé
Německo
Telmisartan/HCT Mylan 40 mg/12,5 mg Tabletten

Telmisartan/HCT Mylan 80 mg/12,5 mg Tabletten
Telmisartan/HCT Mylan 80 mg/25 mg Tabletten
Řecko Telmisartan/Hydrochlorotiazide Mylan 80 mg/12.5 mg Tablets Telmisartan/Hydrochlorotiazide Mylan 80 mg/25 mg Tablets
Irsko
Telmisartan/Hydrochlorothiazide Mylan 40 mg/12.5 mg Tablets
Telmisartan/Hydrochlorothiazide Mylan 80 mg/12.5 mg Tablets
Telmisartan/Hydrochlorothiazide Mylan 80 mg/25 mg Tablets
Itálie Telmisartan e Idroclorotiazide Mylan
Lucembursko

Telmisartan Hydrochloorthiazide Mylan 40 mg/12.5 mg tabletten
Telmisartan Hydrochloorthiazide Mylan 80 mg/12.5 mg tabletten
Telmisartan Hydrochloorthiazide Mylan 80 mg/25 mg tabletten
Polsko Telmisartan + Hydrochlorotiazyd Mylan
Portugalsko Telmisartan + Hidroclorotiazida Mylan
Slovenská

republika
Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/12,5 mg tablety
Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/25 mg tablety
Španělsko
Telmisartan/Hidroclorotiazida Mylan 40 mg/12.5 mg comprimidos
Telmisartan/Hidroclorotiazida Mylan 80 mg/12.5 mg comprimidos
Telmisartan/Hidroclorotiazida Mylan 80 mg/25 mg comprimidos
Nizozemí
Telmisartan/Hydrochloorthiazide Mylan 40 mg/12,5 mg, tabletten
Telmisartan/Hydrochloorthiazide Mylan 80 mg/12,5 mg, tabletten
Telmisartan/Hydrochloorthiazide Mylan 80 mg/25 mg, tabletten
Velká Británie
Telmisartan/Hydrochlorothiazide Mylan 40 mg/12.5 mg Tablets
Telmisartan/Hydrochlorothiazide Mylan 80 mg/12.5 mg Tablets
Telmisartan/Hydrochlorothiazide Mylan 80 mg/25 mg Tablets


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21.1.2015
Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop