Třezalka apomedica 425 mg tvrdé tobolky - Příbalový leták


 
Generikum: hyperici herba
Účinná látka: hypericum herb dry extract
ATC skupina: N06AX25 - hyperici herba
Obsah účinných látek:
Balení: Blistr

sp.zn.suklsa sukls

Příbalová informace: informace pro uživatele

Třezalka Apomedica 425 mg tvrdé tobolky
Tvrdé tobolky

Léčivá látka:
Hyperici herbae extractum siccum quantificatum (kvantifikovaný suchý extrakt z třezalkové
natě)


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka.

− Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
− Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
− Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
− Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Třezalka Apomedica 425 mg tvrdé tobolky a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Třezalka Apomedica 425 mg
tvrdé tobolky užívat
3. Jak se přípravek Třezalka Apomedica 425 mg tvrdé tobolky užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Třezalka Apomedica 425 mg tvrdé tobolky uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Třezalka 4 Apomedica 425 mg tobolky a k čemu se používá

Třezalka Apomedica 425 mg tvrdé tobolky je rostlinný léčivý přípravek
obsahující kvantifikovaný suchý extrakt z třezalkové natě (Hyperici herba).

Používá se ke krátkodobé léčbě příznaků mírné deprese jako reakce na předchozí stresující
událost (např. úmrtí blízké osoby, rozchod, ztráta zaměstnání nebo jiná důležitá životní
ztráta). Mezi tyto příznaky patří např. náladovost, skleslost, neklid a úzkost.

Přípravek Třezalka Apomedica 425 mg tvrdé tobolky je určen pro dospělé od 18 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Třezalka 4 Apomedica 425
mg tobolky užívat

Neužívejte přípravek Třezalka Apomedica 425 mg tvrdé tobolky

 jestliže jste alergický(á) na kvantifikovaný suchý extrakt z třezalkové natě nebo na
kteroukoli další složku tohot přípravku (uvedenou v bodě 6)

 jestliže současně užíváte léky, které obsahují léčivé látky
− cyklosporin, takrolimus (léky užívané po transplantaci orgánů)
− amprenavir, indinavir nebo jiné léky na léčbu HIV infekce
− irinotekan (užívaný k léčbě rakoviny)
− warfarin, fenprokumon nebo jiné léky užívané na ředění krve.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Třezalka Apomedica 425 mg tvrdé tobolky se poraďte se svým lékařem
nebo lékárníkem, jestliže u Vás příznaky deprese trvají déle než 2 měsíce.

Během léčby se vyhýbejte intenzivnímu UV záření. Osoby se světlou pletí mohou na
intenzivnější sluneční záření reagovat intenzivnějším rozvojem příznaků spálení kůže.

Děti a dospívající
Podávání dětem a mladistvým do 18 let se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Třezalka Apomedica 425 mg tvrdé tobolky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Třezalka Apomedica 425 mg tvrdé tobolky nesmíte užívat, pokud užíváte některý
z následujících léků (viz Neužívejte přípravek Třezalka Apomedica 425 mg tvrdé tobolky
výše):
− cyklosporin, takrolimus (léky na potlačení imunitního systému užívané po
transplantaci orgánů),
− indinavir, amprenavir nebo jiné léky na léčbu HIV infekce,
− warfarin, fenprokumon a jiné léky užívané na ředění krve,
− irinotekan (užívaný k léčbě rakoviny)

Před zahájením užívání přípravku Třezalka Apomedica 425 mg tvrdé tobolky se nejprve
poraďte s lékařem, pokud užíváte některý z následujících léků:
− theofylin (užívaný k léčbě astmatu),
− digoxin (užívaný při srdečním onemocnění)
− karbamazepin, fenobarbital nebo fenytoin (užívané k léčbě křečí)
− triptany (sumatriptan, naratriptan, rizatriptan, zolmitriptan, eletriptan) (užívané k léčbě
migrény)
− citalopram, fluoxetin, fluvoxamid, paroxetin, sertralin, escitalopram (tzv. SSRI, léky
užívané k léčbě depresí)
− buspiron (užívaný k léčbě depresí)
− amitriptylin (užívaný k léčbě depresí)
− fexofenadin (užívaný při alergické rýmě)
− benzodiazepiny (užívané k léčbě úzkosti, nespavosti nebo křečí)
− methadon (užívaný k léčbě závislosti)
− simvastatin (užívaný k léčbě vysoké hladiny cholesterolu v krvi)
− finasterid (užívaný k léčbě benigní hypeplazie prostaty)
− ivabradin či verapamil (užívané k léčbě srdečních poruch jako porucha srdečního
rytmu či angina pectoris)

Při současném užívání přípravku Třezalka Apomedica 425 mg tvrdé tobolky s ústy užívanou
hormonální antikoncepcí může dojít ke snížení ochrany proti početí. Je proto třeba, abyste
použila další antikoncepční metody pro zabránění početí.

Pokud máte podstoupit operaci, informujte lékaře, že užívate přípravek Třezalka Apomedica
425 mg tvrdé tobolky.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pro užívání přípravku Třezalka Apomedica 425 mg tvrdé tobolky v těhotenství a při kojení
nejsou k dispozici dostatečné klinické údaje, jeho užívání u těhotných a kojících žen se tudíž
nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
K účinkům na schopnost řízení vozidel nebo ovládání strojů nebyly provedeny žádné studie.

Přípravek Třezalka Apomedica 425 mg tvrdé tobolky obsahuje monohydrát laktózy
(mléčný cukr).
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než
začnete tento přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Třezalka 4 Apomedica 425 mg tobolky užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.

Pokud lékař nepředepíše jinak, užívají dospělí od 18 let jednu tobolku 1-2krát denně. Tobolky
se polykají při jídle, nerozkousané a s dostatečným množstvím tekutiny.

Nástup účinku lze očekávat přibližně po 1 – 4 týdnech. Poraďte se s lékařem, jestliže se Vaše
příznaky nezlepší do 4 týdnů od zahájení léčby.
Přípravek neužívejte déle než 6 týdnů.

Použití u dětí a dospívajících
Podávání dětem a dospívajícím do 18 let se nedoporučuje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Třezalka Apomedica 425 mg tvrdé tobolky, než jste
měl(a)
Při náhodném požití většího množství přípravku, zejména dítětem, se poraďte s lékařem.
Je třeba se vyvarovat slunečního záření a jiných zdrojů UV záření po dobu 1-2 týdnů.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Třezalka Apomedica 425 mg tvrdé tobolky
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte s další
dávkou.


Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku se mohou vyskytnout alergické kožní reakce, střevní a žaludeční potíže,
únava nebo neklid.
Osoby se světlou pletí mohou na intenzivnější sluneční záření reagovat intenzivnějším
rozvojem příznaků spálení kůže.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo
prostřednictvím

Státní ho ústavu pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek třezalka 4 Apomedica 425 mg tobolky uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn
před světlem a vlhkostí

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za
„Použitelné do:“ a blistru za „EXP“.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Třezalka Apomedica 425 mg tvrdé tobolky obsahuje

Léčivou látkou je:
Hyperici herbae extractum siccum quantificatum (kvantifikovaný suchý extrakt z třezalkové
natě)
Jedna tobolka obsahuje:
Hyperici herbae extractum siccum quantificatum 3,5 – 6,0 : 1, extrahováno ethanolem 60 %
(m/m) 425,00 mg odpovídající 400 – 1300 mikrogramům derivátů hypericinu.

Pomocnými látkami jsou:
uvnitř tobolky:
dihydrát hydrogenfoosforečnanu vápenatého, koloidni bezvodý oxid křemičitý, monohydrát
laktosy, mastek, celulosový prášek, magnesium stearát,

v těle tobolky:
želatina, natrium-lauryl-sulfát, oxid titaničitý E 171, červený oxid železitý E 172, žlutý oxid
železitý E172, čištěná voda

ve víčku tobolky:
želatina, natrium-lauryl-sulfát, měďnatý komplex chlorofylinu E 141, čištěná voda

Upozornění pro diabetiky: Vhodné pro diabetiky. Jedna tobolka obsahuje 0,0016 chlebových
jednotek (BE)

Jak přípravek Třezalka Apomedica 425 mg tvrdé tobolky vypadá a co obsahuje toto
balení

Podlouhlé tvrdé želatinové tobolky, tělo tobolky červené neprůhledné, víčko tobolky zelené
neprůhledné, uvnitř zelenavě hnědý až šedavě hnědý kompaktní granulát s charakteristickým
pachem
Velikost balení: 30, 60 nebo 90 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH
Roseggerkai 3

A-8010 Graz
Rakousko

Výrobce:
Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH, Roseggerkai 3, 80 10 Graz, Rakousko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.2.2016

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
235 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
365 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
259 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop