SOBYCOR - Příbalový leták


 
Generikum: bisoprolol
Účinná látka: bisoprolol-fumarÁt
Alternativy: Bisocard, Bisocard 10, Bisocard 5, Bisogamma 10, Bisogamma 5, Bisoprolol aurovitas, Bisoprolol medreg, Bisoprolol mylan, Bisoprolol pmcs, Bisoprolol viatris, Bisoprolol vitabalans, Bisoprolol-ratiopharm, Byol, Conaret, Concor, Concor 10, Concor 5, Concor cor, Rivocor 10, Rivocor 5, Tyrez
ATC skupina: C07AB07 - bisoprolol
Obsah účinných látek: 10MG, 2,5MG, 5MG
Formy: Potahovaná tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 60
Způsob podání: prodej na lékařský předpis
Sp.zn.sukls
Příbalová informace: informace pro pacienta

Sobycor 2,5 mg
Sobycor 5 mg
Sobycor 10 mg

potahované tablety

bisoprololi fumaras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Sobycor a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sobycor užívat
3. Jak se přípravek Sobycor užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Sobycor uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Sobycor a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Sobycor je bisoprolol. Bisoprolol patří do skupiny léčivých přípravků
nazývaných beta-blokátory. Tyto léky působí tak, že ovlivňují odpověď těla na některé nervové
podněty, zejména v srdci. Výsledkem toho je, že bisoprolol zpomaluje srdeční frekvenci a tím zvyšuje
výkon srdce při čerpání krve v těle. Zároveň bisoprolol snižuje požadavky srdce na zásobení kyslíkem
a krví. K srdečnímu selhání dochází, když je srdeční sval slabý a není schopen čerpat dostatek krve
pro potřeby zásobování těla.

Sobycor se používá k:
- léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze).
- léčbě anginy pectoris.
- léčbě stabilizovaného chronického srdečního selhání. Používá se v kombinaci s dalšími léky
vhodnými pro toto onemocnění (jako jsou ACE inhibitory, diuretika a srdeční glykosidy).


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sobycor užívat

Neužívejte přípravek Sobycor
Neužívejte přípravek Sobycor, jestliže máte některý z následujících stavů:
- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
- těžké astma.
- závažné problémy v krevním oběhu končetin (jako je Raynaudův syndrom), které mohou
vyvolat brnění nebo bledost až zmodrání prstů na rukou a nohou.
- neléčený feochromocytom, což je vzácný nádor nadledvin.


- metabolická acidóza, což je onemocnění, kdy dochází k nahromadění kyselých látek v krvi.

Neužívejte přípravek Sobycor, jestliže máte některé z následujících onemocnění srdce:
- akutní srdeční selhání.
- zhoršení srdečního selhání vyžadující injekci léků do žíly, které zvýší sílu srdečních stahů.
- nízký krevní tlak.
- určité onemocnění srdce, které způsobuje velmi nízkou srdeční frekvenci nebo nepravidelný
srdeční tep.
- kardiogenní šok, což je akutní závažné onemocnění srdce způsobující nízký krevní tlak
a oběhové selhání.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Sobycor se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud máte některé
z následujících onemocnění, informujte svého lékaře před tím, než začnete užívat tablety přípravku
Sobycor; lékař může vyžadovat speciální léčbu (například podání další léčby nebo provádění
častějších kontrol):
- diabetes.
- přísná dieta.
- některá onemocnění srdce jako jsou poruchy srdečního rytmu nebo závažná bolest na hrudi
v klidu (Prinzmetalova angina).
- problémy s ledvinami nebo játry.
- méně závažné problémy s krevním oběhem v končetinách.
- méně závažné astma nebo chronické onemocnění plic.
- kožní vyrážka s olupováním kůže (lupénka) v anamnéze.
- nádor dřeně nadledvin (feochromocytom).
- porucha funkce štítné žlázy.
- první stupeň srdeční blokády (stav, při kterém jsou narušeny nervové signály k srdci, což může
způsobit občasné vynechání úderu srdce nebo nepravidelný tlukot srdce).

Kromě toho informujte svého lékaře, pokud se chystáte podstoupit:
- desenzibilizační léčbu (například pro prevenci alergické rýmy), protože tablety přípravku
Sobycor mohou způsobit, že se u Vás pravděpodobněji objeví alergická reakce, nebo že taková
reakce bude závažnější.
- anestezii (např. při operaci), protože tablety přípravku Sobycor mohou ovlivnit, jak Vaše tělo
bude na tuto situaci reagovat.

Další léčivé přípravky a přípravek Sobycor
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte následující léky spolu s přípravkem Sobycor bez porady s lékařem:
- některé léky používané k léčbě nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu
(antiarytmika třídy I, jako je chinidin, disopyramid, lidokain, fenytoin, flekainid, propafenon).
- některé léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, anginy pectoris nebo nepravidelného
srdečního rytmu (blokátory vápníkového kanálu jako je verapamil a diltiazem).
- některé léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, jako je klonidin, methyldopa,
moxonidin, rilmenidin. Neukončujte však užívání těchto léků bez předchozí konzultace se
svým lékařem.

Poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat následující léky s přípravkem Sobycor, lékař může
potřebovat kontrolovat Váš stav častěji:
- některé léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, anginy pectoris nebo abnormálního
srdečního rytmu (blokátory vápníkového kanálu dihydropyridinového typu, jako je nifedipin,
felodipin a amlodipin).
- některé léky používané k léčbě nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu
(antiarytmika třídy III, jako je amiodaron).


- beta-blokátory používané lokálně (jako jsou oční kapky s timololem k léčbě glaukomu).
- některé léky používané k léčbě například Alzheimerovy choroby nebo glaukomu
(parasympatomimetika, jako je takrin nebo karbachol), nebo léky, které se používají k léčbě
akutních srdečních potíží (sympatomimetika, jako je isoprenalin a dobutamin).
- antidiabetika včetně inzulinu.
- anestetika (například během chirurgické léčby).
- digitalis k léčbě srdečního selhání.
- nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) používané k léčbě artritidy, bolesti nebo zánětu
(například ibuprofen nebo diklofenak).
- jakékoliv léky, které mohou snižovat krevní tlak jako žádoucí nebo nežádoucí účinek, jako jsou
antihypertenziva, některé léky k léčbě deprese (tricyklická antidepresiva, jako je imipramin
nebo amitriptylin), některé léky užívané k léčbě epilepsie nebo během anestézie (barbituráty,
jako je fenobarbital), nebo některé léky k léčbě duševních onemocnění charakterizovaných
ztrátou kontaktu s realitou (fenothiaziny, jako levomepromazin).
- meflochin používaný k prevenci nebo léčbě malárie.
B), jako je moklobemid.
- moxisylyt, který se používá k léčbě oběhových problémů, jako je Raynaudův syndrom.

Těhotenství a kojení
Je zde riziko, že použití přípravku Sobycor během těhotenství může poškodit Vaše dítě. Pokud jste
těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Lékař rozhodne, zda můžete
užívat přípravek Sobycor během těhotenství.
Není známo, zda se bisoprolol vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojení během léčby
přípravkem Sobycor nedoporučuje.

Děti a dospívající
Přípravek Sobycor se nedoporučuje pro použití u dětí a dospívajících.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna v závislosti na tom, jak dobře budete
lék snášet. Buďte prosím, zvláště opatrní na začátku léčby, pokud se dávka zvyšuje, nebo když
dochází k její změně, a rovněž při kombinaci s alkoholem.


3. Jak se přípravek Sobycor užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tabletu užívejte ráno, s jídlem nebo bez jídla, a zapijte vodou. Tabletu nedrťte ani nežvýkejte.
Léčba přípravkem Sobycor vyžaduje pravidelné sledování lékařem. Je nezbytné zejména při zahájení
léčby, během zvýšení dávky a po ukončení léčby.
Léčba přípravkem Sobycor je obvykle dlouhodobá.

Vysoký krevní tlak a angina pectoris
Dospělí včetně starších pacientů
Dávka má být upravena individuálně. Obvyklá denní dávka je 10 mg bisoprololu.
V závislosti na tom, jak reagujete na tento lék, může Váš lékař rozhodnout o snížení dávky na 5 mg,
nebo může rozhodnout o zvýšení na 20 mg. Dávka nemá překročit 20 mg denně.

Stabilizované chronické srdeční selhání
Dospělí včetně starších pacientů
Léčba bisoprololem musí být zahájena nízkou dávkou, která se pak postupně zvyšuje.
Váš lékař se rozhodne, jak dávku zvýší a běžně to provede následujícím způsobem:
- 1,25 mg bisoprololu jednou denně po dobu jednoho týdne,


- 2,5 mg bisoprololu jednou denně po dobu jednoho týdne,
- 3,75 mg bisoprololu jednou denně po dobu jednoho týdne,
- 5 mg bisoprololu jednou denně po dobu čtyř týdnů,
- 7,5 mg bisoprololu jednou denně po dobu čtyř týdnů,
- 10 mg bisoprololu jednou denně po dobu udržovací (pokračující) léčby.
Doporučená maximální denní dávka je 10 mg bisoprololu.
V závislosti na tom, jak dobře budete lék snášet, se Váš lékař může také rozhodnout prodloužit dobu
mezi zvýšením dávky. Pokud se Vaše onemocnění zhorší nebo nebudete lék snášet, může být nutné
opět snížit dávku nebo přerušit léčbu. U některých pacientů může být dostačující udržovací dávka
nižší než 10 mg bisoprololu. Váš lékař Vám řekne, co máte dělat. Pokud máte léčbu ukončit úplně,
Váš lékař Vám obvykle poradí snižovat dávku postupně, protože jinak se Váš stav může zhoršit.

Použití u pacientů s poruchou funkce jater a/nebo ledvin
U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater není úprava dávkování
obvykle nutná.
U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 20 ml/min) a u pacientů s těžkou
poruchou funkce jater je doporučeno nepřekračovat denní dávku 10 mg bisoprololu.

Použití u dětí a dospívajících
Přípravek Sobycor se nedoporučuje pro použití u dětí.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sobycor, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sobycor, než jste měl(a), ihned to oznamte svému lékaři. Váš lékař
rozhodne, jaká opatření jsou nezbytná.
Příznaky předávkování mohou zahrnovat zpomalený srdeční tep, závažné dýchací potíže, závratě nebo
třes (v důsledku snížení hladiny krevního cukru).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sobycor
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Vezměte si svou obvyklou
dávku další den ráno.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sobycor
Nikdy neukončujte užívání přípravku Sobycor bez porady s lékařem. Vaše onemocnění se může ještě
zhoršit. Zvláště u pacientů s ischemickou chorobou srdeční nesmí být léčba náhle ukončena. Pokud
musíte ukončit léčbu, Váš lékař Vám obvykle poradí snižovat dávku postupně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Aby se předešlo vážným reakcím, spojte se s lékařem okamžitě, pokud jsou nežádoucí účinky
závažné, objevily se náhle nebo se rychle zhoršují. Nejzávažnější nežádoucí účinky se vztahující k
funkci srdce:
- zpomalení srdečního tepu (může postihnout až 1 z 10 osob)
- zhoršení srdečního selhání (může postihnout až 1 z 10 osob)
- pomalý nebo nepravidelný srdeční rytmus (může postihnout až 1 ze 100 osob)
Pokud máte závratě nebo se cítíte slabý(á), nebo máte potíže s dýcháním, obraťte se co nejdříve
na svého lékaře.

Další nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle toho, jak často se mohou vyskytnout:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):


- únava, pocit slabosti, závratě, bolest hlavy
- pocit chladu nebo necitlivosti v rukou nebo nohou
- nízký krevní tlak
- potíže se žaludkem nebo střevy, jako je pocit na zvracení, zvracení, průjem nebo zácpa.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):
- poruchy spánku
- deprese
- závratě při vstávání
- dechové potíže u pacientů s astmatem nebo chronickým onemocněním plic
- svalová slabost, svalové křeče.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):
- potíže se sluchem
- alergická vodnatá rýma
- snížení tvorby slz (suché oči)
- zánět jater, který může způsobit zežloutnutí kůže nebo očního bělma
- některé výsledky jaterních krevních testů nebo hladin tuků se liší od normálních hodnot
- reakce alergického typu, jako je svědění, zrudnutí, vyrážka
- porucha erekce
- noční můry, halucinace
- mdloby.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):
- podráždění a začervenání očí (zánět spojivek)
- vypadávání vlasů
- objevení se nebo zhoršení kožní vyrážky s olupováním kůže (lupénka), vyrážka podobná
lupénce.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Sobycor uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Sobycor obsahuje
- Léčivou látkou je bisoprololi fumaras.
Jedna potahovaná tableta obsahuje bisoprololi fumaras 2,5 mg.
Jedna potahovaná tableta obsahuje bisoprololi fumaras 5 mg.
Jedna potahovaná tableta obsahuje bisoprololi fumaras 10 mg.
- Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu typ A,
povidon K30, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát (E470b) v jádru tablety
a hypromelosa 2910, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), mastek, žlutý oxid železitý (E172) -
pouze v potahovaných tabletách 5 mg a 10 mg a červený oxid železitý (E172) - pouze
v potahovaných tabletách 5 mg a 10 mg v potahové vrstvě.

Jak přípravek Sobycor vypadá a co obsahuje toto balení
2,5 mg: bílé až téměř bílé, oválné, mírně bikonvexní potahované tablety (tablety), s půlicí rýhou na
jedné straně (délka: 8,3 - 8,7 mm, šířka: 5,5 mm, tloušťka: 3,2 - 3,7 mm). Tabletu lze rozdělit na stejné
dávky.
mg: světle hnědožluté, oválné, mírně bikonvexní potahované tablety (tablety), s půlicí rýhou na
jedné straně (délka: 8,3 - 8,7 mm, šířka: 5,5 mm, tloušťka: 3,2 - 3,7 mm). Tabletu lze rozdělit na stejné
dávky.
10 mg: světle hnědožluté, kulaté, mírně bikonvexní potahované tablety (tablety) se zkosenými
hranami, s půlicí rýhou na jedné straně (průměr: 10,0 - 10,3 mm, tloušťka: 3,1 - 3,5 mm). Tabletu lze
rozdělit na stejné dávky.

Blistry (Al/Al fólie): 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90 a 100 tablet v krabičce.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str.5, 27472 Cuxhaven, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.9.2016.

Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop