Prestarium neo combi - Příbalový leták


 
Generikum: perindopril and diuretics
Účinná látka: perindopril arginine, indapamide
Alternativy: Apo-perindo combi, Avancardo, Gleperil combi, Perinalon 4 mg/ 1,25 mg combi, Perindopril arginine 10 mg/indapamide 2,5 mg servier, Perindopril tosilate/indapamid teva, Perindopril/indapamid mylan, Perinpa, Prenewel
ATC skupina: C09BA04 - perindopril and diuretics
Obsah účinných látek: 10MG/2,5MG, 5MG/1,25MG
Formy: Potahovaná tableta
Balení: Obal na tablety
Obsah balení: 500
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


sp. zn. suklsa k sp. zn. sukls
Příbalová informace: informace pro pacienta
Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg potahované tablety
perindoprilum argininum/indapamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg užívat
3. Jak se Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg a k čemu se používá
Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg je kombinovaný přípravek obsahující dvě léčivé látky,
perindopril a indapamid. Je to antihypertenzivum a používá se k léčbě vysokého krevního tlaku
(hypertenze). Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg je předepisován pacientům již léčeným
perindoprilem 10 mg a indapamidem 2,5 mg v tabletách zvlášť, tito pacienti mohou místo toho užívat
jednu tabletu přípravku Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg, která obsahuje obě léčivé látky.
Perindopril patří do skupiny léků nazývaných inhibitory ACE. Působí tak, že rozšiřuje cévy, a tím je
pro Vaše srdce snazší pumpovat přes ně krev. Indapamid je diuretikum. Diuretika zvyšují množství
moči vytvářené v ledvinách. Indapamid se však liší od ostatních diuretik, jelikož množství vytvářené
moči zvyšuje jen mírně. Obě léčivé látky snižují krevní tlak a společně upravují Váš krevní tlak.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg užívat
Neužívejte Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg
- jestliže jste alergický(á) na perindopril nebo jiný inhibitor ACE nebo na indapamid nebo jiné
sulfonamidy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- jestliže jste při předchozí léčbě inhibitorem ACE zaznamenal(a) příznaky jako ztížené dýchání,
otok obličeje nebo jazyka, silné svědění nebo závažné kožní vyrážky, nebo jestliže se tyto
příznaky vyskytly u Vás nebo jiného člena rodiny za jiných okolností (tento stav se nazývá
angioedém),
- jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren,
- jestliže trpíte těžkým onemocněním jater nebo stavem nazývaným hepatální encefalopatie
(degenerativní onemocnění mozku),
- jestliže trpíte onemocněním ledvin, kdy jsou ledviny nedostatečně zásobeny krví (stenóza renální
arterie),
- jestliže jste na dialýze nebo jiném typu krevní filtrace. V závislosti na použitém přístroji může být
pro Vás přípravek Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg nevhodný,
- jestliže máte nízkou hladinu draslíku v krvi,
- jestliže má lékař podezření, že trpíte neléčeným dekompenzovaným srdečním selháním (výrazné
zadržování vody, obtíže při dýchání),
- jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (Je však lépe neužívat přípravek Prestarium Neo Combi
10 mg/2,5 mg ani na počátku těhotenství – viz bod „Těhotenství a kojení“),
- jestliže kojíte,
- jestliže užíváte sakubitril/valsartan, lék na srdeční selhání (viz bod „Upozornění a opatření“ a
„Další léčivé přípravky a Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg“).


Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg se poraďte se svým lékařem nebo
lékárníkem:
- jestliže máte stenózu aorty (zúžení hlavní cévy vycházející ze srdce) nebo hypertrofickou
kardiomyopatii (onemocnění srdečního svalu) nebo stenózu renální arterie (zúžení tepny, která
zásobuje ledvinu krví),
- jestliže máte selhávání srdce nebo jiné problémy se srdcem,
- jestliže máte problémy s ledvinami nebo jste na dialýze,jestliže máte v krvi abnormálně zvýšené
hladiny hormonu zvaného aldosteron (primární hyperaldosteronismus),
- jestliže máte problémy s játry,
- jestliže trpíte onemocněními pojivové tkáně (onemocnění kůže), jako je systémový lupus
erythematodes nebo sklerodermie,
- jestliže máte aterosklerózu (kornatění tepen),
- jestliže trpíte hyperparatyreózou (zvýšená aktivita příštítných tělísek),
- jestliže trpíte dnou,
- jestliže máte diabetes,
- jestliže jste na dietě s omezeným obsahem soli nebo užíváte doplňky solí obsahující draslík,
- jestliže užíváte lithium nebo draslík šetřící léky (spironolakton, triamteren) nebo doplňky draslíku,
neměly by se užívat současně s přípravkem Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg (viz „Další
léčivé přípravky”),
- jestliže jste vyššího věku,
- jestliže jste někdy měl(a) fotosenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti na světlo),
- jestliže máte závažnou alergickou reakci s otokem obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, které
mohou způsobit obtíže při polykání nebo dýchání (angioedém). Ta se může objevit kdykoli během
léčby. Pokud se u Vás takové příznaky vyskytnou, okamžitě ukončete léčbu přípravkem
Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg a okamžitě vyhledejte lékaře,
- jestliže užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:
- „blokátory receptorů pro angiotensin II”(také známé jako sartany – například valsartan,
telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem,
- aliskiren.
Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství
elektrolytů (např. draslíku) v krvi.
Viz také informace v bodě „Neužívejte Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg“.
- jestliže jste černošského původu, protože můžete mít vyšší riziko výskytu angioedému a tento
léčivý přípravek u Vás může být při snižování krevního tlaku méně účinný než je u pacientů jiné
barvy pleti,
- jestliže jste pacient na hemodialýze dialyzovaný pomocí vysoce propustných membrán
- jestliže užíváte některé z následujících léků, zvyšuje se riziko angioedému:
- racekadotril (používaný k léčbě průjmu),
- sirolimus, everolimus, temsirolimus a další léky ze skupiny tzv. inhibitorů mTor (používané k
zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu tělem),
- sakubitril (dostupný ve fixní kombinaci s valsartanem), používaný k dlouhodobé léčbě
srdečního selhání).

Angioedém
Angioedém (závažná alergická reakce s otokem obličeje, úst, jazyka nebo hrdla s obtížemi při
polykání nebo dýchání) byl hlášen u pacientů léčených inhibitory ACE, včetně přípravku Prestarium
Neo Combi 10 mg/2,5 mg. Může nastat kdykoliv v průběhu léčby. Pokud se u Vás rozvinou tyto
příznaky, ukončete užívání přípravku Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg a okamžitě vyhledejte
svého lékaře. Viz také bod 4.

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Užívání
přípravku Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí
třetině těhotenství se přípravek Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg nesmí užívat, protože by mohl
způsobit závažné poškození plodu (viz „Těhotenství a kojení“).

Pokud užíváte Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg, informujte svého lékaře nebo zdravotnický
personál i v případě, že:
- máte podstoupit anestezii a/nebo chirurgický zákrok,
- jste v nedávné době měl(a) průjem nebo jste zvracel(a) nebo jste dehydratovaný(á),
- máte podstoupit dialýzu nebo LDL aferézu (což je odstranění cholesterolu z Vaší krve za pomoci
přístroje),
- máte podstoupit desenzibilizační léčbu za účelem snížení alergie na včelí nebo vosí štípnutí,
- máte podstoupit lékařské vyšetření vyžadující injekci jodované kontrastní látky (látka, která
pomáhá zobrazit orgány jako ledviny nebo žaludek na rentgenovém snímku),
- pozorujete změnu vidění nebo bolest v jednom nebo obou očích při užívání přípravku Prestarium
Neo Combi 10 mg/2,5 mg. Mohla by to být známka vzniku glaukomu, zvýšeného nitroočního
tlaku ve Vašem oku/očích. Měl(a) byste ukončit léčbu přípravkem Prestarium Neo Combi 10
mg/2,5 mg a vyhledat lékařskou pomoc.

Sportovci by měli vědět o tom, že Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg obsahuje léčivou látku
(indapamid), která může vyvolat pozitivní reakci při testech na přítomnost léků.

Děti a dospívající
Přípravek Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg by neměl být podáván dětem a dospívajícím.

Další léčivé přípravky a Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg byste neměl(a) užívat současně s:
- lithiem (používaným k léčbě manie a deprese),
- aliskirenem (používaným k léčbě vysokého krevního tlaku) jestliže máte cukrovku (diabetes)
nebo poruchu funkce ledvin,
- draslík (kalium) šetřícími diuretiky (např. triamteren, amilorid), solemi draslíku, dalšími léky,
které mohou zvyšovat hladinu draslíku v těle (např. heparin a kotrimoxazol, označovaný též jako
trimethoprim/sulfamethoxazol),
- estramustinem (používaným k léčbě rakoviny),
- jinými léky k léčbě vysokého krevního tlaku: inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu a
blokátory receptoru pro angiotenzin II.

Léčba přípravkem Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg může být ovlivněna jinými léky. Možná bude
nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření. Ujistěte se, že jste informoval(a)
svého lékaře, jestliže užíváte některý z následujících léků, protože může být třeba zvláštní péče:
- jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku včetně blokátoru receptoru pro angiotensin II nebo
aliskirenu (viz také informace v bodě „Neužívejte Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg” a
„Upozornění a opatření“) nebo diuretik (léků, které zvyšují tvorbu moči v ledvinách),
- draslík šetřící léky používané k léčbě srdečního selhání: eplerenon a spironolakton v dávkách
mezi 12,5 mg až 50 mg denně,
- léky, které se nejčastěji používají k léčbě průjmu (racekadotril) nebo k zabránění odmítnutí
transplantovaného orgánu tělem (sirolimus, everolimus, temsirolimus a další léky ze skupiny tzv.
inhibitorů mTor). Viz bod „Upozornění a opatření”,
- sakubitril/valsartan používaný k dlouhodobé léčbě srdečního selhání (viz bod „Neužívejte
Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg“ a „Upozornění a opatření”),
- anestetika,
- jodované kontrastní látky,
- moxifloxacin, sparfloxacin (antibiotika: léky užívané k léčbě infekce),
- methadon (užívaný k léčbě závislosti),
- prokainamid (k léčbě poruch srdečního rytmu),
- alopurinol (k léčbě dny),
- mizolastin, terfenadin nebo astemizol (antihistaminika na sennou rýmu nebo alergie),
- kortikosteroidy k léčbě různých stavů včetně těžkého astmatu a revmatoidní artritidy,
- imunosupresiva užívaná k léčbě autoimunitních onemocnění nebo následně po transplantaci
k zabránění odhojení štěpu (např. cyklosporin,takrolimus),
- injekční erytromycin (antibiotikum),
- halofantrin (užívaný k léčbě určitých typů malárie),
- pentamidin (užívaný k léčbě zápalu plic),
- vinkamin (užívaný k léčení symptomatických onemocnění paměti u starších lidí, zahrnující ztrátu
paměti),
- bepridil (užívaný k léčení anginy pectoris),
- sultoprid (antipsychotická léčba),
- léky užívané na poruchy srdečního rytmu (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid,
amiodaron, sotalol),
- cisaprid, difemanil (užívané k léčbě žaludečních nebo zažívacích problémů),
- digoxin a jiné srdeční glykosidy (k léčení problémů se srdcem),
- baklofen (k léčbě svalové ztuhlosti při onemocněních, jako je roztroušená skleróza),
- léky k léčení cukrovky, jako je inzulin, metformin nebo gliptiny,
- vápník včetně doplňků vápníku,
- stimulační projímadla (např. senna),
- nesteroidní protizánětlivé léky (např. ibuprofen) nebo vysoké dávky salicylátů (např. acylpyrin),
- injekční amphotericin B (k léčení závažných plísňových onemocnění),
- léky k léčení psychických onemocnění, jako je např. deprese, úzkost, schizofrenie (např.
tricyklická antidepresiva, neuroleptika),
- tetrakosaktid (k léčení Crohnovy nemoci),
- trimethoprim (k léčbě infekcí),
- vasodilatancia včetně nitrátů (přípravky rozšiřující cévy),
- léky užívané k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku nebo astmatu (např. efedrin, noradrenalin nebo
adrenalin).

Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg s jídlem a pitím
Doporučuje se užívat Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg před jídlem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
Lékař vám doporučí vysazení přípravku Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg ještě dříve, než
otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku
Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího měsíce
těhotenství se přípravek Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg nesmí užívat, protože během druhé a
třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení
Přípravek Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg je kontraindikován u kojících matek a Váš lékař může
zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.
Kontaktujte okamžitě svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg obvykle neovlivňuje pozornost, ale u některých pacientů se
mohou vyskytnout různé reakce na léčbu, jako jsou závratě nebo slabost. Pokud dojde k ovlivnění
takového typu, Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být snížena.

Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg obsahuje laktózu (druh cukru). Jestliže Vám lékař řekl, že
trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete užívat tento lék.


3. Jak se Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně dle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka je jedna tableta denně. Tablety užívejte nejlépe
ráno a před jídlem. Tabletu polkněte a zapijte sklenicí vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg, než jste měl(a)
Jestliže jste si vzal(a) příliš mnoho tablet, okamžitě kontaktujte Vašeho lékaře nebo nejbližší
nemocnici. Nejpravděpodobnějším účinkem při předávkování je nízký krevní tlak. Pokud zaznamenáte
nízký krevní tlak (spojený s nevolností, zvracením, křečemi, závratí, ospalostí, zmateností, změnami
množství moči produkované ledvinami), může Vám pomoci, když si lehnete se zdviženýma nohama.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg
Je důležité, abyste svůj lék užíval(a) každý den, jelikož pravidelná léčba je účinnější. Pokud si však
zapomenete vzít dávku přípravku Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg, vezměte si další dávku
v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg
Jelikož léčba vysokého krevního tlaku je obvykle dlouhodobá, měl(a) byste se o ukončení léčby tímto
přípravkem předem poradit se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících účinků, který může být závažný, přestaňte současně
užívat tento léčivý přípravek a ihned vyhledejte svého lékaře:
- závažná závrať nebo mdloba následkem nízkého krevního tlaku (časté, mohou postihnout až 1 z
10 pacientů),
- pocit tlaku na hrudi, sípání a dušnost (bronchospasmus) (méně časté, mohou postihnout až 1 ze
100 pacientů),
- otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, obtíže při dýchání (angioedém) (viz bod 2 „Upozornění a
opatření”), (méně časté, mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů),
- závažné kožní reakce zahrnující erythema multiforme (kožní vyrážka, která často začíná vznikem
červených svědivých skvrn na obličeji, rukou nebo nohou), intenzivní kožní vyrážku, kopřivku,
zčervenání kůže po celém těle, silné svědění, tvorbu puchýřů, olupování a svědění kůže, zánět
sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom) nebo další alergické reakce (velmi vzácné, mohou
postihnout až 1 z 10 000 pacientů),
- srdečně-cévní příhody (nepravidelný srdeční tep, angina pectoris (bolesti na hrudi, čelisti nebo
v zádech způsobené fyzickou námahou), srdeční záchvat) (velmi vzácné, mohou postihnout až 1
z 10 000 pacientů),
- slabost v rukou nebo nohou, nebo problémy s řečí, které mohou být známkou možné cévní
mozkové příhody (velmi vzácné - mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů),
- zánět slinivky břišní, který může vyvolávat silné bolesti břicha a bolest v zádech spojené se
silným pocitem nevolnosti (velmi vzácné) (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů).
- zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka), které může být známkou zánětu jater (velmi vzácné,
mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů),
- život ohrožující nepravidelný srdeční rytmus (není známo),
- onemocnění mozku vyvolané jaterním onemocněním (jaterní encefalopatie) (není známo).

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky řazené se snižující se četností:
- Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):
Kožní reakce u jedinců se sklonem k alergickým a astmatickým reakcím, bolest hlavy, závrať,
závrať s točením hlavy (vertigo), mravenčení, zrakové poruchy, hučení v uších (tinitus), kašel,
dušnost (dyspnoe), poruchy trávicího traktu (nevolnost, zvracení, bolest břicha, porucha vnímání
chuti, zažívací obtíže (dyspepsie) nebo trávicí obtíže, průjem, zácpa), alergické reakce (kožní
vyrážka, svědění), svalové křeče, únava.

- Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):
Změny nálady, poruchy spánku, kopřivka, purpura (červené tečky na kůži), skupinky puchýřů,
problémy s ledvinami, impotence, pocení, zvýšení počtu eozinofilů (typ bílých krvinek), změny
laboratorních parametrů: vysoká hladina draslíku v krvi, která se vrací k normálu po ukončení
léčby, nízká hladina sodíku, ospalost, mdloba, palpitace (bušení srdce), tachykardie (zrychlený
srdeční tep), hypoglykemie (velmi nízká hladina cukru v krvi) u diabetiků, vaskulitida (zánět
cév), sucho v ústech, fotosenzitivní reakce (zvýšená citlivost kůže na slunce), bolest kloubů,
bolest svalů, bolest na hrudi, malátnost, otok koncových částí těla, horečka, zvýšená hladina
močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatininu v krvi, pád.

- Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):
Zhoršení lupénky, změny laboratorních parametrů: zvýšená hladina jaterních enzymů, vysoká
hladina bilirubinu v séru, únava.

- Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):
Zmatenost, eosinofilní pneumonie (vzácný typ zápalu plic), rinitida (ucpaný nos nebo rýma),
závažné onemocnění ledvin, změny krevních hodnot, např. snížený počet bílých a červených
krvinek, nízká hladina hemoglobinu, nízký počet krevních destiček, vysoká hladina vápníku
v krvi, abnormální jaterní funkce.

- Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):
Abnormální EKG záznam, změny laboratorních parametrů: nízká hladina draslíku, vysoká hladina
kyseliny močové a cukru v krvi, krátkozrakost (myopie), rozmazané vidění, porucha zraku.
Jestliže trpíte nemocí nazývanou systémový lupus erythematodes (typ kolagenózy), může dojít
k jejímu zhoršení.

Může dojít k poruchám krve, ledvin, jater či slinivky a změnám v laboratorních hodnotách (krevních
testech). Může být nutné, aby Vám lékař provedl vyšetření krve ke sledování Vašeho stavu.


Zahuštěná moč (tmavá barva), celkový pocit nemoci, svalové křeče, zmatenost a záchvaty, které
mohou být způsobeny syndromem nepřiměřené sekrece ADH (antidiuretický hormon). Pokud máte
tyto příznaky, kontaktujte ihned svého lékaře.


Hlášení nežádoucích účinků
Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a vnitřním obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace
Co Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg obsahuje
- Léčivými látkami jsou perindoprilum argininum a indapamidum. Jedna potahovaná tableta
obsahuje 10 mg perindoprilum argininum (což odpovídá 6,79 mg perindoprilum) a 2,5 mg
indapamidum.
- Pomocnými látkami v jádru tablety jsou: monohydrát laktosy, magnesium-stearát (E470B),
maltodextrin, koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), a
v potahové vrstvě: glycerol (E422), hypromelosa (E464), makrogol 6000, magnesium-stearát
(E470B), oxid titaničitý (E171).
Jak Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg tablety jsou bílé, kulaté potahované tablety. Jedna potahovaná
tableta obsahuje 10 mg perindopril-argininu a 2,5 mg indapamidu.
Tablety se dodávají v baleních obsahujících 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 nebo 500 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex - Francie

Výrobce:
Les Laboratoires Servier Industrie
905 route de Saran

45520 Gidy - Francie
a
Servier (Ireland) Industries Ltd
Gorey Road
Arklow - Co. Wicklow - Irsko

a

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.
ul. Annopol 6B
03-236 Warszawa – Polsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie PRETERAX 10mg/2,5mg
Bulharsko NOLIPREL Bi-FORTE

Kypr Preterax 10 mg/ 2,5 mg
Česká republika Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg
Dánsko NOLITERAX 10mg /2,5 mg
Estonsko NOLITERAX (10/2.5)
Finsko COVERSYL COMP NOVUM 10mg/2,5mg
Francie BIPRETERAX 10mg/2,5mg comprimé pelliculé
Řecko PRETERAX 10mg/2,5mg
Island NOLITERAX 10mg /2,5 mg

Irsko COVERSYL ARGININE PLUS 10mg/2.5mg
Itálie NOLITERAX 10/2,5
Lotyšsko NOLITERAX 10mg /2.5 mg apvalkotas tablets
Litva NOLITERAX 10 /2,5
Lucembursko PRETERAX 10mg/2,5mg

Malta COVERSYL PLUS 10mg/2.5mg
Nizozemsko COVERSYL PLUS arg 10mg/2,5mg
Polsko NOLIPREL Bi-FORTE
Portugalsko PRETERAX 10mg /2,5 mg

Rumunsko NOLITERAX 10mg /2,5 mg
Slovenská republika NOLIPREL Bi-FORTE A
Slovinsko BIONOLIPREL 10mg /2,5 mg filmsko obložene tablete
Velká Británie Coversyl Arginine Plus 10mg /2.5mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26. 1. 2018

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního
ústavu pro kontrolu léčiv na adrese www.sukl.cz


Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop