Pregabalin alpha - Příbalový leták


 
Generikum: pregabalin
Účinná látka: pregabalin
Alternativy: Brieka, Egzysta, Erclany, Kartesada, Linefor, Lingabat, Lyrica, Prabegin, Pragiola, Pregabalin accord, Pregabalin alkem, Pregabalin apotex, Pregabalin belupo, Pregabalin medreg, Pregabalin mylan, Pregabalin mylan pharma, Pregabalin pfizer, Pregabalin sandoz, Pregabalin sandoz gmbh, Pregabalin stada, Pregabalin teva, Pregabalin zentiva, Pregabalin zentiva k.s., Pregagamma, Pregamid, Preglenix, Prelica, Rabakir, Siranalen
ATC skupina: N03AX16 - pregabalin
Obsah účinných látek: 150MG, 75MG
Formy: Tvrdá tobolka
Balení: Blistr
Obsah balení: 7 I
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Sp.zn.sukls
Příbalová informace: informace pro uživatele

Pregabalin Alpha 75 mg tvrdé tobolky
Pregabalin Alpha 150 mg tvrdé tobolky

pregabalinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Pregabalin Alpha a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pregabalin Alpha užívat
3. Jak se přípravek Pregabalin Alpha užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Pregabalin Alpha uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Pregabalin Alpha a k čemu se používá

Přípravek Pregabalin Alpha patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie, neuropatické bolesti
a generalizované úzkostné poruchy (GAD) u dospělých.

Periferní a centrální neuropatická bolest: Přípravek Pregabalin Alpha se používá k léčbě
dlouhotrvající bolesti způsobené poškozením nervů. Periferní neuropatickou bolest může způsobit celá
řada onemocnění, jako např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Bolest může být pociťována jako
horkost, pálení, tepání, vystřelování, bodání, ostrá bolest, svírání, žhavá bolest, brnění, necitlivost,
mravenčení apod. Periferní a centrální neuropatická bolest může rovněž vést ke změnám nálady,
poruchám spánku, únavě a může mít dopad na tělesné a společenské jednání a celkovou kvalitu života.

Epilepsie: Přípravek Pregabalin Alpha se používá k léčbě určitých forem epilepsie (parciální záchvaty
se sekundární generalizací nebo bez ní, tedy záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se
později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku) u dospělých osob. Váš lékař Vám
předepíše přípravek Pregabalin Alpha, aby Vám pomohl léčit epilepsii v případě, kdy Vaše současná
léčba nedokáže zcela upravit Váš stav. Přípravek Pregabalin Alpha máte užívat navíc k současné
léčbě. Přípravek Pregabalin Alpha se neužívá samostatně, musíte jej vždy užívat v kombinaci s dalšími
léky k léčbě epilepsie.

Generalizovaná úzkostná porucha: Přípravek Pregabalin Alpha se používá k léčbě generalizované
úzkostné poruchy (GAD). Příznakem generalizované úzkostné poruchy jsou dlouhodobá nadměrná
úzkost a trápení, které lze jen těžko kontrolovat. Generalizovaná úzkostná porucha může také způsobit
neklid nebo pocit napětí nebo podráždění, zvýšenou unavitelnost, potíže s koncentrací nebo pocit
prázdnoty, přecitlivělost, svalové napětí nebo poruchy spánku. Tyto stavy jsou odlišné od stresu a
napětí běžného života.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pregabalin Alpha užívat

Neužívejte přípravek Pregabalin Alpha:

• jestliže jste alergický(á) na pregabalin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Pregabalin Alpha se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

• Někteří pacienti užívající pregabalin hlásili příznaky nasvědčující alergické reakci. Tyto příznaky
zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, stejně jako výsev kožní vyrážky. Zaznamenáte-li
kteroukoli z těchto reakcí, kontaktujte ihned svého lékaře.

• Pregabalin způsobuje závratě a ospalost, což může zvýšit výskyt náhodných poranění (pádů) u
starších pacientů. Proto máte být opatrný(á), dokud si nezvyknete na všechny účinky, které lék
může mít.

• Pregabalin může způsobovat rozmazané vidění, ztrátu zraku nebo jiné změny zraku, z nichž většina
je přechodná. Zaznamenáte-li jakékoli změny zraku, kontaktujte ihned svého lékaře.

• U některých pacientů s diabetem (cukrovkou), kteří při léčbě pregabalinem přibývají na váze, může
být nezbytné upravit dávku jejich léků k léčbě cukrovky.

• U pacientů s poraněním míchy se mohou některé nežádoucí účinky, jako je např. ospalost,
vyskytovat častěji, protože tito pacienti mohou např. k léčbě bolesti, ztuhlosti nebo zvýšeného
napětí svalů (spasticity) užívat více léčivých přípravků, které mohou mít podobné nežádoucí účinky
jako pregabalin. Závažnost těchto nežádoucích účinků se může při souběžném užívání zvyšovat.

• U některých pacientů užívajících pregabalin bylo hlášeno srdeční selhání; tito pacienti byli většinou
starší a trpěli onemocněním srdce a cév. Před užitím tohoto léku informujte svého lékaře, pokud
máte, nebo jste před zahájením léčby pregabalinem měl(a) někdy dříve onemocnění srdce.

• U několika pacientů léčených pregabalinem bylo hlášeno selhání ledvin. Pokud během léčby
přípravkem Pregabalin Alpha zaznamenáte sníženou frekvenci močení, informujte svého lékaře;
přerušením léčby se může tento stav zlepšit.

• Malý počet pacientů léčených antiepileptiky (léky k léčbě epilepsie), jako je přípravek Pregabalin
Alpha, měl myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. Budete-li mít kdykoli podobné myšlenky,
kontaktujte ihned svého lékaře.

• Pokud je přípravek Pregabalin Alpha podáván současně s léky, které mohou vyvolat zácpu (např.
některé léky k léčbě bolesti), může dojít k výskytu obtíží v trávicím traktu (např. zácpa, ucpaná
nebo ochrnutá střeva). Informuje lékaře, zaznamenáte-li zácpu, zvláště máte-li k ní sklony.

• Před zahájením léčby tímto přípravkem sdělte svému lékaři, zda jste někdy trpěl(a) alkoholismem
nebo zneužíváním léků či závislostí na nich. Neužívejte větší množství přípravku, než Vám bylo
předepsáno.

• Během léčby pregabalinem nebo krátce po jeho vysazení byl hlášen výskyt epileptických záchvatů.
Pokud se u Vás vyskytnou epileptické záchvaty, kontaktujte ihned svého lékaře.
• U některých pacientů, kteří užívali pregabalin a zároveň měli další onemocnění, byly hlášeny
případy úbytku mozkových funkcí (encefalopatie). Informujte svého lékaře, pokud máte nebo jste
v minulost měl(a) jakékoli závažné onemocnění, včetně onemocnění jater a ledvin.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost u dětí a dospívajících (do 18 let) nebyla dosud stanovena, a proto se pregabalin
v této věkové skupině nemá používat.

Další léčivé přípravky a přípravek Pregabalin Alpha:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Pregabalin Alpha a některé jiné léky na sebe mohou vzájemně působit (interakce). Při
užívání s určitými jinými léky může přípravek Pregabalin Alpha zesilovat nežádoucí účinky,
pozorované u těchto léků, včetně selhání dýchání a kómatu. Stupeň závratí, ospalosti a poklesu
soustředěnosti se může zvýšit, pokud se přípravek Pregabalin Alpha užívá současně s jinými léčivými
přípravky obsahujícími:

Oxykodon (lék k léčbě bolesti)
Lorazepam (lék k léčbě úzkosti)
Alkohol

Přípravek Pregabalin Alpha se může používat současně s perorálními antikoncepčními tabletami.

Přípravek Pregabalin Alpha s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Pregabalin Alpha je možné užívat s jídlem nebo bez jídla. Při léčbě přípravkem Pregabalin
Alpha se nedoporučuje pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Přípravek Pregabalin Alpha se nemá užívat v těhotenství ani během kojení, pokud lékař neurčí jinak.
Ženy ve věku, kdy mohou otěhotnět, musí používat účinnou antikoncepci. Pokud jste těhotná nebo
kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem
nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Pregabalin Alpha může způsobovat závratě, ospalost a snížení soustředěnosti. Nemáte řídit,
obsluhovat stroje ani provádět jiné potenciálně nebezpečné činnosti, dokud si nebudete jist(á), že tento
léčivý přípravek neovlivňuje Vaši schopnost provádět tyto činnosti.


3. Jak se přípravek Pregabalin Alpha užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, jaká dávka léku je pro Vás vhodná. Přípravek Pregabalin Alpha je určen pouze k
perorálnímu podání (k podávání ústy).
Periferní a centrální neuropatická bolest, epilepsie nebo generalizovaná úzkostná porucha:

• Užívejte tobolky v takovém počtu, jaký Vám předepsal lékař.
• Dávka, která je upravena pro Vás a podle Vašeho stavu, je obvykle mezi 150 mg a 600 mg každý
den.
• Váš lékař Vám doporučí užívat přípravek Pregabalin Alpha 2x nebo 3x denně. Při dávkování 2x
denně užívejte přípravek 1x ráno a 1x večer, každý den přibližně ve stejnou dobu. Při dávkování 3x
denně užívejte přípravek Pregabalin Alpha 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer, každý den přibližně
ve stejnou dobu.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Pregabalin Alpha je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jste-li starší pacient (nad 65 let), užívejte přípravek v normálním dávkování, s výjimkou případu, kdy
máte problémy s ledvinami.

V případě, že máte problémy s ledvinami, Vám lékař může předepsat jiné dávkovací schéma anebo
dávku léku.

Tobolku spolkněte vcelku a zapijte ji vodou.

V léčbě přípravkem Pregabalin Alpha pokračujte do té doby, než Vám Váš lékař doporučí, abyste ji
ukončil(a).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Pregabalin Alpha, než jste měl(a)

Kontaktujte svého lékaře, nebo případně jděte ihned na nejbližší lékařskou pohotovost. Vezměte s
sebou krabičku nebo lahvičku od přípravku Pregabalin Alpha. V důsledku užití více přípravku
Pregabalin Alpha než jste měl(a), se můžete cítit ospalý(á), zmatený(á), vzrušen(á) nebo neklidný(á).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Pregabalin Alpha

Je důležité, abyste užíval(a) tobolky přípravku Pregabalin Alpha pravidelně každý den ve stejnou
dobu. Pokud si zapomenete vzít dávku léku, vezměte si ji co nejdříve poté, co si vzpomenete, pokud
není právě čas vzít si další dávku léku. V takovém případě si pouze vezměte další dávku léku jako
obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Pregabalin Alpha

Neukončujte užívání přípravku Pregabalin Alpha, pokud Vám to lékař nedoporučí. Léčba se ukončuje
postupně, minimálně po dobu 1 týdne.

Máte si být vědom(a) toho, že po ukončení dlouhodobé nebo krátkodobé léčby přípravkem Pregabalin
Alpha můžete zaznamenat některé nežádoucí účinky. Tyto účinky zahrnují: poruchy spánku, bolest
hlavy, pocit na zvracení, úzkost, průjem, příznaky podobné chřipce, epileptické záchvaty, nervozitu,
depresi, bolest, pocení a závratě. Tyto příznaky se mohou vyskytnout častěji nebo jsou závažnější,
pokud jste užíval(a) přípravek Pregabalin Alpha delší dobu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 pacienta z 10 pacientů

• závratě, ospalost, bolest hlavy

Časté: mohou postihnout až 1 pacienta z 10 pacientů

• zvýšená chuť k jídlu
• pocit radostné nálady, zmatenost, dezorientace, snížení zájmu o sex, podrážděnost
• poruchy pozornosti, nemotornost, zhoršení paměti, ztráta paměti, třes, obtíže při mluvení, pocity
brnění, pocit necitlivosti, útlum, netečnost, nespavost, únava, zvláštní pocity
• rozmazané vidění, dvojité vidění
• závratě, potíže s rovnováhou, pády
• sucho v ústech, zácpa, zvracení, plynatost, průjem, pocit na zvracení, otok břicha
• obtíže s erekcí
• otok celého těla, včetně končetin
• pocit opilosti, abnormální styl chůze
• nárůst tělesné hmotnosti
• svalové křeče, bolest kloubů, bolest zad, bolest končetin
• bolest v krku

Méně časté: mohou postihnout až 1 pacienta ze 100 pacientů

• ztráta chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti, nízká hladina krevního cukru, vysoká hladina
krevního cukru
• změny vnímání sebe sama, neklid, deprese, vzrušení, kolísání nálady, obtíže při hledání slov,
halucinace, zvláštní sny, panické ataky (náhle vzniklá silná úzkost až hrůza), apatie (netečnost a
lhostejnost), agresivita, povznesená nálada, porucha mentálních funkcí, obtížné myšlení, zvýšení
zájmu o sex, potíže se sexuálními funkcemi zahrnující neschopnost dosáhnout vyvrcholení,
opožděná ejakulace
• změny zraku, neobvyklé oční pohyby, změny zraku včetně tunelového vidění, záblesky světla,
trhavé pohyby, snížení reflexů, zvýšená aktivita, závratě při vstávání, citlivá kůže, ztráta chuti k
jídlu, pocity pálení, třes při pohybu, snížené vědomí, ztráta vědomí, mdloby, zvýšená citlivost na
hluk, pocit, kdy se člověk necítí dobře
• pocit suchých očí, otok očí, bolest očí, slabozrakost, slzení, podráždění oka
• poruchy srdečního rytmu, zvýšení tepové frekvence, nízký krevní tlak, vysoký krevní tlak, změny
srdečního rytmu, srdeční selhání
• zčervenání, návaly horka
• dýchací obtíže, suchý nos, ucpaný nos (zduření nosní sliznice)
• zvýšená tvorba slin, pálení žáhy, necitlivost kolem úst
• pocení, vyrážka, zimnice, horečka
• svalové záškuby, otoky kloubů, ztuhlost svalů, bolest včetně bolesti svalů, bolest krku
• bolest prsu
• obtíže s močením nebo bolestivé močení, pomočování
• slabost, žízeň, pocit tísně na hrudi
• změny ve výsledcích krevních a jaterních testů (zvýšená hladina krevní kreatininfosfokinázy,
alaninaminotransferázy či aspartátaminotransferázy, snížení počtu krevních destiček, neutropenie
(nedostatek určitého typu bílých krvinek), zvýšená hladina kreatininu v krvi, snížená hladina
draslíku v krvi)
• přecitlivělost, otok obličeje, svědění, kopřivka, rýma, krvácení z nosu, kašel, chrápání
• bolestivá menstruace
• pocit studených rukou a nohou

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů

• změny čichu, rozhoupání/kývání obrazu, změněné hloubkové vnímání, rozzáření obrazu, ztráta
zraku
• rozšířené zorničky, šilhání
• studený pot, tíseň v hrdle, otok jazyka
• zánět slinivky
• potíže s polykáním
• pomalé nebo omezené pohyby těla
• potíže se správným psaním
• zvýšené množství tekutiny v břiše
• tekutina na plicích
• epileptické záchvaty
• změny ve výsledcích vyšetření srdce (EKG), odpovídající poruchám srdečního rytmu
• poškození svalů
• výtok z prsu, neobvyklý růst prsů, růst prsů u mužů
• přerušený menstruační cyklus
• selhání ledvin, snížený objem moči, zadržování moči
• snížení počtu bílých krvinek
• nevhodné chování
• alergické reakce (mohou zahrnovat potíže s dýcháním, zánět oka (keratitida) a závažné kožní
reakce, které se projevují vyrážkou, puchýřky na kůži, olupováním kůže a bolestí)

Pokud zaznamenáte, že Vám otéká jazyk nebo obličej nebo Vám zčervená kůže a tvoří se na ni
puchýřky nebo se olupuje, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Některé nežádoucí účinky, jako je např. ospalost, se mohou vyskytovat častěji, protože např. pacienti s
poraněním míchy mohou k léčbě bolesti nebo zvýšeného svalového napětí užívat více léčivých
přípravků s podobnými nežádoucími účinky jako pregabalin. Závažnost těchto nežádoucích účinků se
může při souběžném užívání zvyšovat.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Pregabalin Alpha uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, blistru a lahvičce za
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Po otevření lahvičky spotřebujte do 3 měsíců.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Pregabalin Alpha obsahuje

Léčivou látkou je pregabalinum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje pregabalinum 75 mg nebo150 mg.

Pomocnými látkami jsou: mannitol, kukuřičný škrob, mastek, želatina, oxid titaničitý (E171), šelak,
černý oxid železitý (E172), propylenglykol a hydroxid draselný.

Tobolky síly 75 mg obsahují navíc červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Pregabalin Alpha vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdá želatinová tobolka, obsahující bílý až bělavý prášek.

Tobolky 75 mg Bílo-oranžové tvrdé tobolky, přibližné velikosti 14,4 x 5,3 mm, označené „140“ na víčku a „J“ na těle tobolky.
Tobolky 150 mg Bílé tvrdé tobolky, přibližné velikosti 17,8 x 6,4 mm, označené „142“ na víčku a „J“ na těle tobolky.

Přípravek Pregabalin Alpha je dostupný v PVC/Al a Al/Al blistrech, obsahujících 7, 14, 21, 28, 50, 56,
84, 98, 100, 100x1, 112, 168, 200 a 500 tvrdých tobolek.

Dále je přípravek Pregabalin Alpha dostupný v HDPE lahvičce, obsahující 60, 200 a 500 tvrdých
tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

alpha remedium, s.r.o.
Trojanova 120 00 Praha 2
Česká republika

Výrobce:

Pharmadox Healthcare, Ltd.
KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000
Malta

Hetero Malta Ltd.
KW20A Corradino Industrial Estate, Paola
PLA 3000
Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Island: Pregabalín LYFIS
Německo: Pregabalin Amarox Hartkapseln
Nizozemsko: Pregabaline Hetero, capsule, hard
Španělsko: Pregabalina Hetero cápsulas duras EFG


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11. 11. 2017


Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop