Paralen 500 sup - Příbalový leták


 
Generikum: paracetamol,acetaminofen
Účinná látka: paracetamol
Alternativy: Panadol, Panadol baby, Panadol junior, Panadol novum, Panadol pro děti 24 mg/ml jahoda, Panadol pro děti jahoda, Paracetamol actavis, Paracetamol apotex, Paracetamol aurovitas, Paracetamol b. braun, Paracetamol baggerman, Paracetamol basi, Paracetamol dr. max, Paracetamol kabi, Paracetamol kappler, Paracetamol saneca, Paracetamol teva, Paralen 100, Paralen 125, Paralen 500, Paralen horký nápoj bez cukru, Paralen sus, Paralgil, Paralgil forte, Paramax rapid, Paramegal, Parapyrex
ATC skupina: N02BE01 - paracetamol,acetaminofen
Obsah účinných látek: 500MG
Formy: Čípek
Balení: Strip
Obsah balení: 5
Způsob podání: prodej bez receptu (volný prodej)


sp. zn. sukls
Příbalová informace: informace pro uživatele

PARALEN 500 SUP
čípky
paracetamolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů v případě horečky a do 5 dnů v
případě bolesti, poraďte se s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek PARALEN 500 SUP a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN 500 SUP používat
3. Jak se přípravek PARALEN 500 SUP používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek PARALEN 500 SUP uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek PARALEN 500 SUP a k čemu se používá

Přípravek PARALEN 500 SUP obsahuje léčivou látku paracetamol. Paracetamol patří do skupiny
léčiv nazývaných analgetika, antipyretika (k tlumení bolesti a snížení horečky).
Přípravek PARALEN 500 SUP se používá ke snížení horečky a k léčbě bolesti mírné až střední
intenzity, jako je bolest hlavy, bolest zubů, bolestivá menstruace, neuralgie (bolest pociťovaná
v průběhu nervu), bolesti zad a bolesti svalů nebo kloubů nezánětlivého původu. Čípky jsou zvlášť
vhodné pro nemocné se zažívacími obtížemi a pro nemocné užívající více léků současně.

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 9 let s tělesnou hmotností nad 33 kg.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN 500 SUP používat

Nepoužívejte přípravek PARALEN 500 SUP
 jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6),
 jestliže máte závažné onemocnění jater nebo akutní zánět jater,
 při krvácení z konečníku, nebo pokud máte či jste v poslední době prodělal(a) zánět konečníku
(proktitida).

Pokud si nejste jisti, zda se Vás některý z uvedených stavů týká, poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku PARALEN 500 SUP se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud
 máte onemocnění ledvin,
 trpíte formou chudokrevnosti zvané hemolytická anemie (chudokrevnost z rozpadu červených
krvinek),
 trpíte zvýšenou citlivostí na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo nesteroidní léky proti zánětu a
bolesti (NSAID),
 máte nedostatek enzymu glukóza-6-fosfát dehydrogenázy,
 máte problémy s konzumací alkoholu,
 současně užíváte léky ovlivňující funkci jater.

Pokud si nejste jisti, zda se Vás uvedené týká, poraďte se se svým lékařem.

Tento přípravek obsahuje paracetamol. Nepoužívejte jej současně s jinými léky obsahujícími
paracetamol.
O vhodnosti současného používání čípků PARALEN 500 SUP s jinými léky proti bolesti a nachlazení
se poraďte s lékařem.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Nepoužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud trpíte jaterním onemocněním.

Děti a dospívající
Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky nejsou čípky PARALEN 500 SUP vhodné pro děti mladší
než 9 let (nebo pro děti s tělesnou hmotností menší než 33 kg).

Další léčivé přípravky a přípravek PARALEN 500 SUP
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
O používání přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud užíváte:
 jiné léky ovlivňující funkci jater,
 léky snižující krevní srážlivost (warfarin nebo jiné látky působící proti účinku vitaminu K),
 léky na epilepsii (glutethimid, fenobarbital, fenytoin, primidon, karbamazepin, lamotrigin,
topiramát),
 léky na léčbu deprese ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy nebo tricyklických antidepresiv,
 léky na spaní, uklidnění a jiné léky tlumící centrální nervový systém,
 rifampicin nebo isoniazid (léky na tuberkulózu),
 antibiotika chloramfenikol a flukloxacilin,
 cholestyramin (lék na snížení tuků v krvi),
 léky na léčbu nevolnosti a zvracení (metoklopramid nebo domperidon),
 probenecid (lék k léčbě dny),
 zidovudin (lék na HIV a AIDS),
 kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky,
 léky a doplňky stravy obsahující třezalku tečkovanou.

V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte přípravek PARALEN 500 SUP.

Používání přípravku PARALEN 500 SUP s jídlem a pitím
Přípravek se může používat nezávisle na příjmu potravy.
Během léčby nepijte alkoholické nápoje, protože riziko poškození jater se může zvýšit. Přípravek by
neměly používat osoby, které mají problémy s dlouhodobým požíváním alkoholu.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Přípravek PARALEN 500 SUP může být používán během těhotenství. Užívejte nejnižší účinnou
dávku, která sníží Vaši bolest a/nebo horečku, a to po co možná nejkratší dobu. Kontaktujte svého
lékaře, pokud se bolest a/nebo horečka nesníží nebo pokud potřebujete přípravek použít častěji.
Kojící ženy mohou přípravek používat 1 den, déle než 1 den mohou přípravek používat pouze po
poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha
strojů, práce ve výškách).


3. Jak se přípravek PARALEN 500 SUP používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jednotlivé a maximální denní dávky dle věku a tělesné hmotnosti jsou vyznačeny v tabulce.
Nepřekračujte doporučené dávkování.

Způsob podání:
Před upotřebením uvolněte čípek roztržením nastřižené fólie nad špičkou čípku. Čípek vyjměte
z obalu a jemně zaveďte do konečníku.


Dospělí a dospívající (starší 15 let)
1–2 čípky přípravku PARALEN 500 SUP podle potřeby několikrát denně v časových odstupech
nejméně 4 hodin.
Maximální denní dávka je 8 čípků, nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 čípky (tuto dávku by neměli
používat pacienti s tělesnou hmotností nižší než 50 kg).
Při dlouhodobé léčbě (nad 10 dnů) nepřekračujte denní dávku 5 čípků.

Dospívající ve věku od 12 do 15 let
čípek dle potřeby několikrát denně v časových odstupech nejméně 6 hodin. Interval lze zkrátit
v případě potřeby na 4 hodiny, přičemž nesmí být překročena maximální denní dávka 6 čípků.

Děti ve věku od 9 do 12 let
čípek dle potřeby několikrát denně v časových odstupech nejméně 6 hodin. Interval lze zkrátit
v případě potřeby na 4 hodiny, přičemž nesmí být překročena maximální denní dávka 4 čípky.

Pacienti se sníženou funkcí ledvin či jater
Před použitím přípravku se o úpravě dávkování poraďte s lékařem.


Věk Tělesná hmotnost Jednotlivá dávka Maximální denní dávka
Děti 9–12 let 33–40 kg 1 čípek PARALEN 500 SUP (500 mg paracetamolu) 4 čípky PARALEN 500 SUP (2 g paracetamolu)
Dospívající
12–15 let 40–50 kg
čípek PARALEN 500 SUP

(500 mg paracetamolu)
čípků PARALEN 500 SUP
(3 g paracetamolu)
Dospívající nad
15 let a dospělí

≤ 50 kg 1 čípek PARALEN 500 SUP (500 mg paracetamolu)
čípků PARALEN 500 SUP
(4 g paracetamolu)
> 50 kg 1–2 čípky PARALEN 500 SUP (500–1 000 mg paracetamolu)
Délka léčby:
Léčbu můžete ukončit, jakmile horečka nebo bolest ustoupí.
Pokud nedojde do 3 dnů ke snížení horečky a do 5 dnů k ústupu bolesti nebo naopak dojde ke zhoršení
obtíží či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek PARALEN 500 SUP déle než 1 týden.
Dítěti nepodávejte čípky PARALEN 500 SUP bez porady s lékařem déle než 3 dny.
Při dlouhodobém používání čípků PARALEN 500 SUP je třeba průběžná kontrola u lékaře.

Jestliže jste použil(a) více přípravku PARALEN 500 SUP, než jste měl(a)
Jestliže jste použil(a) více přípravku PARALEN 500 SUP než Vám předepsal lékař, obraťte se přímo
na lékaře nebo lékárníka. Při předávkování nebo náhodném požití čípků dítětem ihned vyhledejte
lékaře, i když nejsou přítomny příznaky předávkování!

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek PARALEN 500 SUP
Pokud je třeba, podejte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi
jednotlivými dávkami minimálně 4 hodiny a neužívejte více než maximální denní dávku.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

V případě, že se u Vás objeví některý z následujících velmi vzácných nežádoucích účinků
(mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů), přestaňte přípravek používat a ihned vyhledejte
lékařskou pomoc:
 otok různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku,
 závažná alergická reakce způsobující dechové potíže nebo závrať, která může vést až k šokovému
stavu,
 závažné kožní reakce, kterým často předchází horečka, bolesti hlavy, bolest v krku, bolest těla
(příznaky podobné chřipce). Kožní projevy bývají doprovázeny postižením sliznic v podobě vředů
v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánětem spojivek (červené a oteklé oči). Kožní vyrážka se
může rozvinout v rozsáhlé plochy puchýřů a olupující se kůže.

Nežádoucí účinky, které se mohou dále vyskytnout, jsou uvedeny ve skupinách podle četnosti
výskytu:

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů):
 kožní alergické reakce, vyrážka.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů):
 poruchy krvetvorby (změny v krevním obraze, např. snížení počtu bílých krvinek a krevních
destiček). Krevní poruchy mohou mít následující projevy: bezbolestné tečkovité fialové skvrny na
kůži, které se někdy seskupují do větších ploch, krvácení z dásní, krvácení z nosu nebo tvorba
podlitin i při nevýznamném poranění, zvýšená náchylnost k infekcím, únava, bolest hlavy aj.,
 zúžení průdušek (dušnost),
 žloutenka (zežloutnutí kůže a očního bělma).

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):
 poškození funkce jater, které může vést k akutnímu jaternímu selhání.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek PARALEN 500 SUP uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním vnitřním obalu.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za zkratkou EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek PARALEN 500 SUP obsahuje
 Jeden čípek obsahuje paracetamolum 500 mg.
 Pomocnými látkami jsou čípkový základ W 35 a čípkový základ H 15.

Jak přípravek PARALEN 500 SUP vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: suspenzní čípky bílé až slabě nažloutlé barvy, torpédovitého tvaru.
Velikost balení: 5 čípků.

Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika

Výrobce
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
6. 12. 2017
Podobné nebo alternativní produkty
 
Při bolestech různého původu jako je bolestech hlavy, zubů nebo pohybového ústrojí. Čípky jsou pro dospělé, mladistvé a děti starší 9 let. 69 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop