Paralen 100 - Příbalový leták


 
Generikum: paracetamol,acetaminofen
Účinná látka: paracetamol
Alternativy: Panadol, Panadol baby, Panadol junior, Panadol novum, Panadol pro děti 24 mg/ml jahoda, Panadol pro děti jahoda, Paracetamol actavis, Paracetamol apotex, Paracetamol aurovitas, Paracetamol b. braun, Paracetamol baggerman, Paracetamol basi, Paracetamol dr. max, Paracetamol kabi, Paracetamol kappler, Paracetamol saneca, Paracetamol teva, Paralen 125, Paralen 500, Paralen 500 sup, Paralen horký nápoj bez cukru, Paralen sus, Paralgil, Paralgil forte, Paramax rapid, Paramegal, Parapyrex
ATC skupina: N02BE01 - paracetamol,acetaminofen
Obsah účinných látek: 100MG
Formy: Čípek
Balení: Strip
Obsah balení: 5
Způsob podání: prodej bez receptu (volný prodej)


sp. zn. sukls
Příbalová informace: informace pro pacienta

PARALEN 100
čípky
paracetamolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 2 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit
s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek PARALEN 100 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN 100 používat
3. Jak se přípravek PARALEN 100 používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek PARALEN 100 uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek PARALEN 100 a k čemu se používá

Paracetamol, léčivá látka přípravku PARALEN 100, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou
teplotu.
Čípky PARALEN 100 se používají u dětí s tělesnou hmotností od 7 kg ke snížení horečky při
chřipkových onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních. Dále
se používají při mírné až středně silné bolesti různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů (bolesti
provázející prořezávání zoubků), při bolesti kloubů a svalů provázející chřipková onemocnění.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN 100 užívat

Nepodávejte přípravek PARALEN 100 dítěti
 jestliže je alergické na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6),
 jestliže má závažné onemocnění jater nebo akutní zánět jater,
 při krvácení z konečníku nebo zánětu konečníku (proktitida) nebo jestliže tato onemocnění mělo
v nedávné době,
 pokud váží méně než 7 kg.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku PARALEN 100 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud Vaše
dítě:
 má onemocnění ledvin nebo jater,
 má nedostatek enzymu glukóza-6-fosfát dehydrogenázy,
 jestliže má závažnou formu určitého typu chudokrevnosti zvaného hemolytická anémie,
 trpí zvýšenou citlivostí na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo nesteroidní léky proti zánětu a bolesti
(NSAID),
 současně užívá léky ovlivňující funkci jater.

Pokud si nejste jisti, zda se uvedené týká Vašeho dítěte, poraďte se se svým lékařem.
O vhodnosti současného používání čípků PARALEN 100 u dítěte s jinými léky proti bolesti a
nachlazení se poraďte s lékařem.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Nepodávejte tento přípravek dětem, pokud užívají jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.

Další léčivé přípravky a přípravek PARALEN 100
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době
užívalo nebo které možná bude užívat. V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že
Vaše dítě užívá přípravek PARALEN 100 čípky.
Nepodávejte tento přípravek bez doporučení lékaře dětem, pokud užívají jakákoliv jiná léčiva
obsahující paracetamol.
O používání přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud Vaše dítě užívá:
 léky na epilepsii (glutethimid, fenobarbital, fenytoin, primidon, karbamazepin, lamotrigin,
topiramát),
 léky na léčbu nevolnosti a zvracení (metoklopramid nebo domperidon),
 cholestyramin (lék na snížení tuků v krvi),
 jiné léky ovlivňující funkci jater,
 léky na spaní, uklidnění a jiné léky tlumící centrální nervový systém,
 léky na léčbu deprese ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy nebo tricyklických antidepresiv,
 kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné léky proti zánětu a bolesti,
 některé léky ovlivňující srážení krve (warfarin nebo jiné látky působící proti účinku vitaminu K),
 zidovudin (na léčbu HIV a AIDS),
 rifampicin nebo isoniazid (na léčbu tuberkulózy),
 antibiotika chloramfenikol a flukloxacilin,
 probenecid (lék k léčbě dny),
 léky a doplňky stravy obsahující třezalku tečkovanou.

Přípravek PARALEN 100 s jídlem, pitím a alkoholem
Potrava neovlivňuje účinnost přípravku. Přípravek PARALEN 100 je určen k podání dětem, pokud by
však přípravek používal dospělý, nesmí jej užívat bez doporučení lékaře, pokud má problémy s
požíváním alkoholu. Během léčby se nesmí pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek je určen
dětem. Pokud by však ve výjimečném případě měl být podán těhotné ženě, je třeba dodržet následující
doporučení: Užívejte nejnižší účinnou dávku, která sníží Vaši bolest a/nebo horečku, a to po co možná
nejkratší dobu. Kontaktujte svého lékaře, pokud se bolest a/nebo horečka nesníží nebo pokud
potřebujete přípravek užít častěji.
Kojící ženy mohou přípravek užívat 1 den, déle než 1 den mohou přípravek užívat pouze po poradě s
lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha
strojů, práce ve výškách).


3. Jak se přípravek PARALEN 100 užívá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Čípky PARALEN 100 se zavádějí podle potřeby 3–4× denně v časových odstupech nejméně 6 hodin v
následujících dávkách:
 dětem o tělesné hmotnosti 7–13 kg 1 čípek,
 dětem o tělesné hmotnosti 14–20 kg 2 čípky.
Před upotřebením uvolněte čípek z fólie pomalým rovným roztržením nastřižené fólie až ke špičce
čípku. Jemně zaveďte do konečníku. Po zavedení čípku stiskněte na 1–2 minuty hýždě rukou k sobě a
ujistěte se, že čípek zůstal v konečníku.

Celková denní dávka paracetamolu za 24 hodin nemá překročit 60 mg/kg tělesné hmotnosti dítěte. Pro
jednorázové podání je dávka 10–15 mg/kg tělesné hmotnosti.
Léčení můžete ukončit, jakmile horečka či bolest ustoupí.

Pokud nedojde do 2 dnů k ústupu obtíží (horečka, bolest) nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či se
vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku u dítěte s lékařem. Léčba čípky
PARALEN 100 bez porady s lékařem nemá přesáhnout dobu 3–5 dní. U kojenců konzultujte každé
horečnaté onemocnění ihned s lékařem.

Jestliže jste dítěti podal(a) více přípravku PARALEN 100, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití čípků dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nejsou přítomny
příznaky předávkování!

Jestliže jste zapomněl(a) dítěti podat přípravek PARALEN 100
Pokud je třeba, podejte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi
jednotlivými dávkami minimálně 6 hodin a nepřekračujte maximální denní dávku. Nezdvojnásobujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může i tento přípravek způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

V případě, že se u Vašeho dítěte objeví některý z následujících velmi vzácných nežádoucích
účinků (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů), přestaňte přípravek dítěti podávat a
ihned vyhledejte lékařskou pomoc:
 otok různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku,
 závažná alergická reakce způsobující dechové potíže nebo závrať, která může vést až k šokovému
stavu,
 závažné kožní reakce, kterým často předchází horečka, bolesti hlavy, bolest v krku, bolest těla
(příznaky podobné chřipce). Kožní projevy bývají doprovázeny postižením sliznic, v podobě
vředů v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánětu spojivek (červené a oteklé oči). Kožní vyrážka
se může rozvinout v rozsáhlé plochy puchýřů a olupující se kůže.

Další možné nežádoucí účinky jsou:

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů):
 kožní alergické reakce, vyrážka včetně závažných kožních reakcí.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů):
 poruchy krvetvorby (změny v krevním obraze, např. snížení počtu červených a bílých krvinek a
krevních destiček. Mohou se projevit jako krvácení z dásní, krvácení z nosu nebo podlitiny,
zvýšenou náchylností k infekcím, únavou, bolestí hlavy aj.),
 zúžení průdušek (dušnost),
 žloutenka (žloutnutí kůže a očí).

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):
 poškození funkce jater, které může vést k jaternímu selhání.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek PARALEN 100 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za zkratkou EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek PARALEN 100 obsahuje
 Léčivou látkou je paracetamolum. Jeden čípek obsahuje paracetamolum 100 mg.
 Dalšími složkami jsou čípkový základ H 15 a W 35.

Jak přípravek PARALEN 100 vypadá a co obsahuje toto balení
PARALEN 100 jsou bílé až slabě nažloutlé čípky torpédovitého tvaru.
Velikost balení: 5 čípků.

Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika


Výrobce
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
3. 1. 2018
Podobné nebo alternativní produkty
 
Snižuje horečku při chřipkových onemocněních, vhodný jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních. 42 Kč
 
Snižuje horečku při chřipkových a jiných onemocněních. Tlumí mírné až středně silné bolesti různého původu. Pro děti s tělesnou hmotností od 7 kg. 45 Kč
 
Podává se dětem od kojeneckého věku ke snížení horečky při chřipkových a jiných horečnatých onemocněních, při bolestech různého původu. 119 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop