Panthenol 100 mg jenapharm - Příbalový leták


 
Generikum: dexpanthenol
Účinná látka: dexpanthenol
Alternativy:
ATC skupina: A11HA30 - dexpanthenol
Obsah účinných látek: 100MG
Formy: Tableta
Balení: Obal na tablety
Obsah balení: 20
Způsob podání: prodej bez receptu (volný prodej)


sp.zn. sukls sukls
Příbalová informace: informace pro uživatele

Panthenol 100 mg JENAPHARM
(Dexpanthenolum)
tablety

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se nebudete do 7 dnů cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Panthenol 100 mg JENAPHARM a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panthenol 100 mg JENAPHARM užívat
3. Jak se Panthenol 100 mg JENAPHARM užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Panthenol 100 mg JENAPHARM uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Panthenol 100 mg JENAPHARM a k čemu se používá

Přípravek Panthenol 100 mg JENAPHARM obsahuje jako léčivou látku dexpanthenol, který
se dobře vstřebává z trávicího ústrojí a v těle se mění na kyselinu pantothenovou, známou
jako vitamin skupiny B. Kyselina pantothenová je nutná pro množství pochodů látkové
přeměny a při jejím nedostatku vzniká řada chorobných projevů zejména na kůži a sliznicích,
dochází i ke snížení celkové odolnosti, objevuje se slabost a nervové poruchy.

Bez doporučení lékaře lze přípravek užívat jako podpůrnou léčbu postižení sliznice při
zánětech horních cest dýchacích a sliznice dutiny ústní.
Na doporučení lékaře lze přípravek užívat jako podpůrnou léčbu postižení sliznice při
zánětech horních cest dýchacích (záněty hltanu, průdušek, průdušnice, hrtanu, záněty nosní
sliznice), dále k doléčování po operaci mandlí, k léčbě projevů nedostatku kyseliny
pantothenové, které nelze zvládnout prostou úpravou diety, například při mravenčení a
bolestech prstů a plosky nohy ("burning-feetsyndrom", příznaky palčivosti nohou); tyto
příznaky vyvolává nedostatek pantothenové kyseliny.
Pokud se nebudete do 7 dnů cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Panthenol 100 mg JENAPHARM mohou užívat dospělí a dospívající od 14 let věku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panthenol 100 mg JENAPHARM
užívat
Nepoužívejte Panthenol 100 mg JENAPHARM
- jestliže jste alergický(á) na na dexpanthenol nebo kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).

Děti a dospívající
Nedoporučuje se podávat Panthenol 100 mg JENAPHARM dětem mladším než 14 let
vzhledem k vysoké dávce. O použití u mladších dětí musí rozhodnout lékař.

Další léčivé přípravky a Panthenol 100 mg JENAPHARM
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Nejsou dosud známy žádné lékové interakce.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Během těhotenství a kojení by měla být doporučená denní dávka vitamínů zajištěna
vyváženou stravou. Vzhledem k množství účinné látky v tomto přípravku je jeho užívání
odůvodněno pouze v případě léčby vitamínové deficience (nedostatku). Proto používání
tohoto přípravku během těhotenství a kojení by mělo být pouze na doporučení lékaře.
Přestože do této doby nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky, měl by lékař posoudit
prospěch a případná rizika před zahájením léčby akutních nebakteriálních zánětů hltanu tímto
přípravkem v době těhotenství nebo kojení. O používání přípravku Panthenol 100 mg
JENAPHARM v období těhotenství neexistují žádné systematické studie.

Dexpanthenol je vylučován do mateřského mléka.

Přípravek Panthenol 100 mg JENAPHARM obsahuje sacharózu. Pokud Vám Váš lékař
řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý
přípravek užívat.

3. Jak se Panthenol 100 mg JENAPHARM užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.Doporučená dávka přípravku:

K podpoře hojení při onemocnění sliznic se užívá 200 až 400 mg denně, to odpovídá 2 až 4
tabletám přípravku Panthenol 100 mg JENAPHARM denně.
Jednotlivá dávka je jedna tableta, která se pomalu nechá rozpustit v ústech. Interval mezi
dvěma dávkami by neměl být kratší než 2 hodiny.

Při stavech z nedostatku kyseliny pantothenové se denně užívá 100 mg, tj. 1 tableta
přípravku Panthenol 100 mg JENAPHARM. Tableta se polyká a zapíjí se malým množstvím
vody, nezávisle na jídle.

Délka užívání závisí na klinickém obrazu.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní. Jestliže se však do této doby
příznaky onemocnění nezlepší nebo se naopak zhoršují, poraďte se o dalším užívání přípravku
s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Panthenol 100 mg JENAPHARM, než jste měl(a)
Při náhodném požití většího množství tablet dítětem se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Panthenol 100 mg JENAPHARM
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Vzácně se mohou vyskytnout projevy přecitlivělosti na dexpanthenol nebo na některou jinou
složku přípravku, které se projevují svěděním kůže, kopřivkou nebo vyrážkou.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak Panthenol 100 mg JENAPHARM uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 ̊C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem
a vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Panthenol 100 mg JENAPHARM obsahuje

Léčivou látkou je dexpanthenol. Jedna tableta obsahuje 100 mg dexpanthenolu.
Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, sacharóza, sodná sůl sacharinu,
želatina, magnesiumstearát, bramborový škrob, glycerol 85%, mastek, čištěná voda.

Jak Panthenol 100 mg JENAPHARM vypadá a co obsahuje toto balení

Panthenol 100 mg JENAPHARM jsou ploché tablety bílé barvy.

Balení obsahuje 20 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci :

QUINTESENCE s.r.o.
Dýšinská 246
109 00 Praha 10
Česká republika

Výrobce:

mibe GmbH, Arzneimittel,
Münchener Straße 15
06796 Brehna
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14.4.2015.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Larymed 1,5 mg/ml ústní sprej s příchutí máty se užívá k místní léčbě příznaků zánětu a bolesti v dutině ústní a krku. Je určený pro dospělé, dospívající i děti. 149 Kč
 
Čistý krystalický kolagen typu I 99,9%. Kolagen je přirozenou součástí kloubů a kloubní chrupavky. Krystalická forma kolagenu je pro organismus lépe využitelná. 559 Kč
 
Pro zdravé kosti. Poskytuje vitamin D, který podporuje vstřebávání vápníku v těle. Vitamin D přispívá také k normální funkci imunitního systému. 169 Kč
 
Algirin 500 mg se používá k léčbě mírné až středně silné bolesti (např. bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů, bolesti při menstruaci) a při horečce a zánětu u dospělých a dospívajících od 16 let. 39 Kč
 
Digitální tlakoměr s extra velkým displejem bez čekání změří tlak i tep. Ukládá do paměti posledních 60 měření a výsledky jsou přehledně viditelné na displeji. 599 Kč
 
Erdomed usnadňuje vykašlávání. Užívá se k léčbě vlhkého kašle. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší než 12 let. 249 Kč
 
GS Condro Diamant je výživa pro vaše klouby s extra dávkou glukosamin sulfátu v garantované kvalitě CliniQ®. Složení je doplněno o aescin + vitamin C, který přispívá k přirozené tvorbě kolagenu. 619 Kč
 
Fenistil kapky se používají k léčbě příznaků alergie (kožní vyrážky, svědění, senná rýma, jiné druhy alergické rýmy) u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku. 215 Kč
 
Aspirin 500 mg snižuje horečku a ulevuje od mírné až středně silné bolesti například bolesti hlavy, zubů nebo svalových bolestí při chřipce a nachlazení. 339 Kč
 
Tebokan napomáhá prokrvení mozku. Je vhodný především u starších osob, které trpí poruchami paměti, pozornosti a výkyvy nálady. 299 Kč
 
Kinedryl se používá k prevenci a léčbě nevolností a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let. 129 Kč
 
Orlistat Sandoz® vás podpoří v hubnutí, používá se ke snížení hmotnosti u dospělých s nadváhou, kde dieta s nízkým obsahem kalorií a tuků je součástí léčby. 499 Kč
 
Tebokan 120 mg obsahuje extrakt z listů jinanu dvoulaločného. Užívá se při poruchách paměti, koncentrace hlavně u starších osob. 305 Kč
 
Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. 125 Kč
 
Kaloba kapky jsou rostlinný přípravek podávaný k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje užívání antibiotik u dospělých a dětí od 1 roku. 159 Kč
 
Valetol působí proti bolesti hlavy, zubů, při bolesti zad v křížové oblasti a ulevuje při bolestivé menstruaci. Užívá se také při bolestech provázejících nachlazení. 89 Kč
 
Hubí blechy a klíšťata a odpuzuje klíšťata dříve, než se přisají. Uvolňuje účinnou látku po celých 8 měsíců. Pro kočky a malé psy do 8 kg. 815 Kč
 
Pro prevenci vzniku nedostatku hořčíku v organismu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let. 95 Kč
 
Rostlinný léčivý přípravek pomáhá uvolnit hlen z dýchacích cest v případě produktivního kašle. 159 Kč
 
Acetylcystein Dr. Max 600 mg, šumivé tablety se užívají při akutních onemocněních dýchacích cest doprovázených tvorbou vazkého hlenu a obtížným vykašláváním u dospívajících od 14 let a dospělých. 139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop